Aldri mer Bjørvika!

Bjør­vi­ka er et kata­strofe­om­rå­de for syk­lis­ter. Til de som har hatt ansva­ret for det­te, er det først og fremst det­te å si: Dere strøk til eksa­men. Opp­ga­ven er ikke løst på en aksep­ta­bel måte. Dere had­de en gyl­len mulig­het med blan­ke ark og mye plass, som dere full­sten­dig har for­spilt. Nå må det gjø­res mas­se repa­ra­sjons- og skade­be­grens­nings­ar­beid som kom­mer til å kos­te mye.

Bjør­vi­ka er et grelt eksem­pel på hvor­dan det ikke skal plan­leg­ges. Man har ikke plan­lagt med tan­ke på å leg­ge for­hol­de­ne til ret­te for syk­lis­ter. I Køben­havn er syk­kel med i plan­leg­gin­gen fra start. I Bjør­vi­ka har man fulgt den nors­ke model­len men de van­li­ge besver­gel­se­ne om “gode for­hold for syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re”, uten noe kon­kre­ti­se­ring. Men som vi vet: Slik vage for­mu­le­rin­ger er ikke noe verdt, og tid­li­ge erfa­rin­ger med Bjør­vi­ka-pro­sjek­tet vis­te at det­te var noe de ansvar­li­ge ikke tok seriøst. De som har hatt ansva­ret for plan­leg­gin­gen av Bjør­vi­ka har ikke et øye­blikk i pro­ses­sen behand­let syk­lis­ter seriøst. Det er det van­li­ge: Når alle and­re har fått sitt, da for­sø­ker man å skvi­se inn litt syk­kel­felt som gar­ni­tyr, om det er plass igjen. Og det er det jo som regel ikke.

Con­ti­nue read­ing Ald­ri mer Bjør­vi­ka!