Aldri mer Bjørvika!

Bjør­vi­ka er et kata­strofe­om­rå­de for syk­lis­ter. Til de som har hatt ansva­ret for det­te, er det først og fremst det­te å si: Dere strøk til eksa­men. Opp­ga­ven er ikke løst på en aksep­ta­bel måte. Dere had­de en gyl­len mulig­het med blan­ke ark og mye plass, som dere full­sten­dig har for­spilt. Nå må det gjø­res mas­se repa­ra­sjons- og skade­be­grens­nings­ar­beid som kom­mer til å kos­te mye.

Bjør­vi­ka er et grelt eksem­pel på hvor­dan det ikke skal plan­leg­ges. Man har ikke plan­lagt med tan­ke på å leg­ge for­hol­de­ne til ret­te for syk­lis­ter. I Køben­havn er syk­kel med i plan­leg­gin­gen fra start. I Bjør­vi­ka har man fulgt den nors­ke model­len men de van­li­ge besver­gel­se­ne om “gode for­hold for syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re”, uten noe kon­kre­ti­se­ring. Men som vi vet: Slik vage for­mu­le­rin­ger er ikke noe verdt, og tid­li­ge erfa­rin­ger med Bjør­vi­ka-pro­sjek­tet vis­te at det­te var noe de ansvar­li­ge ikke tok seriøst. De som har hatt ansva­ret for plan­leg­gin­gen av Bjør­vi­ka har ikke et øye­blikk i pro­ses­sen behand­let syk­lis­ter seriøst. Det er det van­li­ge: Når alle and­re har fått sitt, da for­sø­ker man å skvi­se inn litt syk­kel­felt som gar­ni­tyr, om det er plass igjen. Og det er det jo som regel ikke.

Langs Lang­kaia laget man syk­kel­felt som er for sma­le. De to tom­me­stok­ke­ne på bil­det neden­for er hen­holds­vis 150 og 180cm lan­ge. 150cm er mini­mum i hen­hold til Syk­kel­hånd­bo­ken, som kan bru­kes i vei­er med liten tra­fikk. I Lang­kaia er det ikke lite tra­fikk. Men man har ikke en gang klart å lage syk­kel­fel­te­ne 150 cm bre­de. De skal måles til midt­en av mar­ke­rings­stri­pen, så her mang­ler det et sted mel­lom 5 og 10 cm. Med den tra­fik­ken det er i Lang­kaia skul­le syk­kel­fel­te­ne vært 180 cm. Og der er en under­måls stan­dard. I sivi­li­ser­te syk­kel­land som Dan­mark og Neder­land er stan­dard 220 til 250 cm. Og man sør­ger for fysisk skil­le mot kjøre­fel­tet, slik at bilis­te­ne ikke skal bru­ke sykkelfeltet.

WIMG_0130_DxO Det er bre­de rabat­ter, kan­skje ca 10 meter, med plan­ter mel­lom to gangveier.

WIMG_9882_DxOOg syk­kel­felt som er sma­le­re enn de under­di­men­sjo­ner­te nor­me­ne i Syk­kel­hånd­bo­ken. Det var mas­se plass å ta av, men de som had­de ansva­ret for pro­sjek­tet ga som van­lig blaf­fen i folk som syk­ler. Gress og trær er vik­ti­ge­re enn sik­ker­het og frem­kom­me­lig­het for syk­lis­ter. Oslos priori­tie­ring er i prak­sis bil, buss, plan­ter, fot­gjen­ge­re og så til slutt syk­lis­ter om det er litt plass igjen. Det er hva man gjør i prak­sis, som i Bjør­vi­ka, som viser de reel­le prio­ri­te­rin­ge­ne, ikke hva man sier.

Dron­ning Eufe­mias gate er en skan­da­le. Det er en plan­leg­gings­skan­da­le. Her skul­le det selv­sagt fra dag 1 i plan­leg­gin­gen vært plan­lagt en høy­kva­li­tets syk­kel­vei gjen­nom områ­det. Det­te er hoved­for­bin­del­sen øst/vest for syk­lis­ter — syk­lis­te­nes E18. Men de som had­de ansva­ret for det­te pro­sjek­tet ga igjen blaf­fen i syk­lis­ter. Resul­ta­tet er kaos. Det er plan­lagt inn to alt for sma­le sykkelfelt.

Dis­se mer­ket man mer­ket opp, for­di noen har fått den van­vit­ti­ge idé at bilis­te­ne må ven­ne seg til tra­fik­ken uten syk­lis­ter før man kan slip­pe syk­lis­te­ne til. Når hør­te vi sist dum­me­re utta­lel­ser for noen med ansvar for vei­ut­byg­ging? De som har hatt ansva­ret for plan­leg­gin­gen av Dron­ning Eufe­mias gate bør set­tes til å luke midt­ra­bat­ter, maku­le­re gam­le plan­do­ku­men­ter eller noe annet hvor de ikke kan gjø­re mer ska­de enn de alle­re­de har gjort.

Nå har det kom­met noen far­lig sma­le syk­kel­felt på plass.

WIMG_0249_DxONok en gang er de for sma­le også etter mini­mums­nor­men, litt i under­kant av 150 cm. 180 cm er et abso­lutt mini­mum på et sted som det­te. Er det noen av de som har hatt ansva­ret for det­te pro­sjek­tet som tør stå fram og for­sva­re at man valg­te 150 cm bre­de syk­kel­felt her? De som har gjort det har etter­tryk­ke­lig demon­strert at de er totalt uin­ter­es­sert i syk­lis­ters sik­ker­het. Stryk igjen.

WIMG_0255_DxONår bus­ser kom­mer inn Kong Haa­kon Vs gate og skal svin­ge inn Dron­ning Eufe­mias gate, svin­ger de inn i syk­kel­fel­tet. Det er så ele­men­tært at det ikke fin­nes noen unn­skyld­ning for de som har ansva­ret for sli­ke pro­sjek­ter ikke tar hen­syn til det og sør­ger for til­strek­ke­lig bred­de. Stryk også på det­te punktet.

WIMG_0237_DxOTrær har man fun­net plass til. Så man­ge ekso­tis­ke trær at Veg­ve­se­net arran­ge­rer bota­nis­ke omvis­nin­ger i Don­ning Eufe­mias gate. Jeg har ikke sett at de arran­ge­rer gui­de­de turer om hvor­dan kom­me fram og sam­ti­dig over­le­ve en syk­kel­tur gjen­nom Bjørvika.

WIMG_0265_DxORabat­ten med trær på sol­si­den av Dron­ning Eufe­mias gate er etter min måling 3,54 m bred. Én av trerek­ke­ne er 3,5 m bred, mer enn man totalt har klart å set­te av til syk­lis­ter. Er det noen av de ansvar­li­ge som tør å stå fram og for­sva­re den prioriteringen?

WIMG_0260_DxOInnen­for, om ikke akku­rat der det fort­satt er bygge­plass, er for­tau­et etter min måling ca 9,5 m bredt. Løs­nin­gen her er gans­ke enkel: Flytt trerek­ken en meter inn på for­a­tu­et, og redu­ser bred­den til 2,5 m. Slik får man fri­gjort i alle fall to meter, som kan bru­kes til å utvi­de sykkelfeltene.

WIMG_0279_DxOPå den and­re siden er ikke tre­plan­tings­om­rå­det like bredt, omtrent 180 cm. Så det er litt vans­ke­li­ge­re å gjø­re noe på den­ne siden.

WIMG_0299_DxOSer vi øst­over, ser vi igjen et alt for smalt syk­kel­felt. Sær­lig blir det ille med så dår­li­ge bussjå­fø­rer at de fyl­ler opp halve syk­kel­fel­tet med bus­sen sin. (Hen er ikke på vei inn til en buss­holde­plass.) Bed­re blir det ikke av en ego­is­tisk “skal bare” par­ke­ring fra en bilist på verst mulig sted.

WIMG_0341_DxOMotor­syk­ler har selv­sagt ikke noe i et syk­kel­felt å gjøre.

WIMG_0321_DxOKrys­set ved Nylands­vei­en må beteg­nes som irre­pa­ra­bel ska­de. Her får man bare stry­ke alt og star­te på nytt, og prio­ri­te­re syk­lis­ter. Bilis­te­ne har fått alt for mye plass. Her får de vike!

WIMG_0387_DxOSå langt om Dron­ning Eufe­mias gate i den­ne omgangen.

Inn langs Kong Haa­kon Vs gate lages det 3,7 meter bred gang- og syk­kel­vei. Gang- og syk­kel­vei i 2014? Hvor tung­nem­me er de i Sta­tens veg­ve­sen? Gang- og syk­kel­vei er en ubru­ke­lig løs­ning, og det har man fak­tisk visst gans­ke len­ge. Hvor­for fin­ner man da på å lage noe slikt i et helt nytt pro­sjekt hvor man har hatt nok av plass? Stryk på den­ne delen av pro­sjek­tet også.

Gang- og syk­kel­vei­en begyn­ner i ingen­ting, og ser gans­ke stus­se­lig ut.

WIMG_0168_DxOOg av alle ting: En bil par­kert i gang- og syk­kel­vei­en, dagen etter åpnin­gen! Er ikke Sta­tens veg­ve­sen i stand til eller inter­es­sert i å stil­le krav til sine leve­ran­dø­rer at de ikke skal par­ke­re i gang- og syk­kel­vei­en? Men Sta­tens veg­ve­sen har ikke brydd seg om syk­lis­ter under plan­leg­gin­gen, og da gjør man det vel ikke i gjen­nom­fø­rin­gen hel­ler. Entre­pre­nø­rer som par­ke­rer i gang- og syk­kel­vei­en? Erre så nøye a? De hind­rer ikke tra­fikk, bare syklister!

WIMG_0172_DxONylands­vei­en, som etter Område­plan for Oslo S skul­le ha vært regu­lert for kol­lek­tiv­tra­fikk, fot­gjen­ge­re og syk­lis­ter, har blitt et tra­fikk­hel­ve­te, med et smalt for­tau og ingen til­rette­leg­ging for syklister.Jeg site­rer føl­gen­de fra Område­pro­gram Oslo S, s. 77:

Kon­sept for gatestruktur

Deler av gate­net­tet i områ­det er gitt en utfor­ming på bilens pre­mis­ser. Omfor­ming av gatene­til byga­terpå kol­lek­tiv­tra­fik­kens, syk­lis­te­nes og fot­gjen­ger­nes pre­mis­ser anses som sen­tralt for å utvik­le områ­det. Sær­lig er det vik­tig å byg­ge ned motor­vei­struk­tu­rene på Nylands­vei­e­nog å gi Bis­kop Gun­ne­rus’ gate, Schwei­gaards gate og Lakke­gata en utfor­ming som invi­te­rer til opp­hold, ferd­sel til­ fots og på sykkel.””

Alt det­te har man glemt når man kom­mer til prak­tisk gjen­nom­fø­ring. Nylands­vei­en er kan­skje det kla­res­te eksem­pe­let på at man har tenkt bil, bil og bil.

WIMG_0397_DxOI til­legg til at det­te hind­rer syk­lis­ter i å pas­se­re spor­om­rå­de­ne på Oslo S på en god måte, leder det mas­se bil­tra­fikk mot Tøyen/Sofienberg, og bidrar til øde­leg­gel­se av byen et godt styk­ke uten­for Bjør­vi­ka. Syk­lis­ter er hen­vist til en gang­bro, eller en gang- og syk­kel­bro (hel­ler ikke her er syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re adskilt), som ender i ingen­ting og kaos på nord­si­den.

Det bur­de ikke ha skjedd. Det er bare å sen­de folk til tegne­bret­tet, for å ret­te opp ska­de­ne. Men det må være noen and­re enn de som har hatt ansva­ret til nå. De som har hatt ansva­ret bør ikke få lov til å gjø­re mer ska­de. De kan hel­ler set­tes til å luke midt­ra­bat­ter, maku­le­re gam­le plan­do­ku­men­ter, eller noe tilsvarende.

Det trengs akuttiltak for å rette opp skadene.

De love­de syk­kel­fel­te­ne i Dron­ning Eufe­mias gate må  gjø­res bre­de­re enn de 1,5 m som opp­rin­ne­lig var plan­lagt. 1,8 m er et abso­lutt mini­mum i en gate som det­te. Men som påpekt oven­for: Det bør ikke være alt for vans­ke­lig å fri­gjø­re plass til å utvi­de dem til 2,5 m.

Regu­le­rin­gen i alle kryss må være slik at syk­lis­ter prio­ri­te­res foran bilis­ter. I dag er fle­re av krys­se­ne regu­lert bare med tan­ke på bil­tra­fikk, på måter som er direk­te far­lig for syklister.

Syk­kel­fel­te­ne langs Lang­kaia bør utvi­des til minst 1,8 m, helst mer. Sam­ti­dig bør en av de to gang­vei­ene gjø­res om til to-veis syk­kel­vei. Den er for smal til å være egnet for trans­port­syk­lis­ter, men vil gi bed­re opp­levd trygg­het til syk­lis­ter som (med god grunn) føler seg utryg­ge i syk­kel­fel­te­ne langs Lang­kaia. Svært man­ge syk­ler på den ene av gangveiene/fortauet uan­sett — og det vil de fort­set­te å gjø­re uan­sett hvor­dan syk­kel­fel­tet måt­te bli. Man­ge syk­lis­ter føler seg ikke tryg­ge i syk­kel­felt, og vel­ger for­tau­et frem­for sykkelfelt.

Nord­en­ga bro byg­ges om til syk­kel­vei med for­tau, og man må lage en ordent­lig syk­kel­løs­ning på nord­si­den av spo­re­ne.

Gang- og syk­kel­vei­en langs Kong Haa­kon Vs vei utvi­des og gjø­res om til syk­kel­vei med for­tau. Syk­kel­de­len kan ikke være sma­le­re enn det som i dag er total­bred­den. Den bør gjø­res bre­de­re, og for­tau må kom­me i til­legg. Igjen er det satt av for mye plass til plan­ter. Jeg har ikke noe imot plan­ter og trær, men det er noe galt i areal­prio­ri­te­rin­ge­ne på ste­der som dette.

På litt lenger sikt må det hele bygges om.

Nylands­vei­ensten­ges for van­lig bil­tra­fikk og leg­ges til ret­te for syk­kel. Det vil også ta bort mye av bil­tra­fik­ken i områ­det, og i områ­det opp mot Tøyen/Sofienberg. Man bør også sten­ge sen­trum for gjen­nom­kjø­ring, slik at man får bort det mes­te av tra­fik­ken mot Rådhusgt.

Det må byg­ges en høy­kva­li­tets syk­kel­vei, syk­lis­te­nes E18 gjen­nom Bjør­vi­ka. En slik vei bør ha en bred­de på minst 5 meter, med 2,5 m syk­kel­felt i hver ret­ning. Den må ikke være til­latt for fot­gjen­ge­re (men kan ha for­tau), og selv­føl­ge­lig ikke for biler. Den må være prio­ri­tert gjen­nom alle kryss. Bilis­ter som vil ha prio­ri­tet gjen­nom Bjør­vi­ka får vel­ge tunnelen.

Det kom­mer sik­kert til å bli dyrt. Når man ikke har behand­let syk­kel seriøst og har plan­lagt areal­bru­ken uten å ten­ke på hvor­dan man skal ska­pe gode for­hold for syk­lis­ter, blir det vans­ke­lig å fin­ne are­al. Men det er bare å gå i gang. Fjern kjøre­felt og steng for bil­tra­fikk. Det kan hel­ler ikke være nød­ven­dig med 15 m for­tau. Det blir all­tid bil­li­ge­re å gjø­re det ordent­lig fra start, slik at man slip­per å gjø­re mye av arbei­det på nytt sene­re. Også det er en lek­se som Sta­tens veg­ve­sen bør lære og and­re som har hatt ansvar bør lære..

Også Oslo kom­mu­negjen­nom­gå sine plan­ru­ti­ner for å sik­re at gode for­hold for syk­lis­ter plan­leg­ges fra start. Plan- og byg­nings­eta­ten plei­er gjer­ne å for­sik­re om at sat­sing på syk­kel er vel­dig vik­tig, når de får kri­tikk. Men det er ikke mye i det som kom­mer fra den eta­ten som tyder på at syk­lis­ter er sær­lig langt frem­me i bevisst­he­ten.Det så fint ut i Område­plan for Oslo S. Men alt var glemt da man plan­la Bjør­vi­ka, og det synes som om man igjen har glemt syk­lis­ter i de pla­ne­ne som er lagt fram for buss­ter­mi­nal, Bis­kop Gun­ne­rus gate og Oslo S.

Plan og byg­nings­eta­ten bør inn­føre et fast mor­gen­ri­tua­le hvor alle ansat­te hver mor­gen står foran spei­let og sier til seg selv minst ti gan­ger: “Husk at det skal plan­leg­ges for syk­lis­ter, fra dag 1 i alle pro­sjek­ter”. Så får man stil­le krav til alle som kom­mer med plan­for­slag, og sen­de dem i retur om det­te ikke er opp­fylt. Det er ingen grunn til å rea­li­tets­be­hand­le de pla­ne­ne som er lagt fram for buss­ter­mi­nal, Bis­kop Gun­ne­rus gate og Oslo S, så len­ge man ikke har tatt syk­kel­for­hold med i dis­se pla­ne­ne. Slik Plan og byg­nings­eta­ten hol­der på, lager man sta­dig fle­re hind­rin­ger for at det skal bli bra å syk­le i Oslo, ved å ved­ta og gjen­nom­føre pro­sjek­ter hvor syk­lis­ter er utelatt.

I for­sla­get til ny kom­mune­plan skal man lete godt for å fin­ne noe som kan min­ne om sykkelam­bi­sjo­ner gjemt mel­lom lin­je­ne. Man har kalt pla­nen “Smart — trygg — grønn”. Det er ikke smart å fort­set­te å igno­re­re syk­kel, trygg skal ikke gjel­de fore syk­lis­ter — hel­ler ikke at det skal være trygt for barn å syk­le til sko­len, og det har åpen­bart ikke sun­ket inn at syk­kel er den smar­tes­te, grøn­nes­te og mest helse­frem­men­de trans­port­for­men i en by som Oslo.

Jeg har ikke noe imot at det plan­tes trær og ten­kes på este­tikk ved vei­byg­ging. Men det blir helt feil når trær langs vei­en blir vik­ti­ge­re enn frem­kom­me­lig­het og sik­ker­het. Som van­lig er det syk­lis­te­ne det går ut over. Vi har noen skan­dale­pro­sjek­ter hvor noe har blitt mar­keds­ført som “miljø­ga­ter”, som Thor Olsens gt og Aren­dals­gt. I prak­sis betyr “miljø­gate” en pyn­tet vei til­rette­lagt for gjen­nom­kjø­ring med bil — med and­re ord rent hum­bug som ikke har noe med mil­jø å gjø­re. Pyn­ten er gjer­ne bro­steins­be­lag­te par­ke­rings­plas­ser og et par trær. Sogns­vei­en er et skan­dale­pro­sjekt hvor man i alle fall for­sø­ker å red­de stum­pe­ne, men man har visst tenkt å gjen­ta det mis­lyk­ke­de eks­pe­ri­men­tet på Nord­strand. Og vi kan leg­ge til håp­løse for­hold for syk­lis­ter på Løren, etter omleg­ging av Ring 3 mel­lom Økern og Sin­sen. Man aner en viss vil­je til å snu når kata­stro­fen er et fak­tum, men ingen vil­je til å lære.

Det er mye som har vært gjort for dår­lig. Man har visst under plan­leg­ging at det som plan­leg­ges ikke hol­der mål. Like­vel har det blitt gjen­nom­ført. Et førs­te vil­kår for at man skal kun­ne lære noe av og ret­te opp feil, er at man erkjen­ner fei­le­ne. De ansvar­li­ge for det­te,  både på poli­tisk og admi­ni­stra­tivt nivå, bør leg­ge champag­nen til side. Her er det ikke noe å fei­re. Man må erkjen­ne at her har mye gått galt, og det har blitt nok et eksem­pel på hvor­dan det ikke skal gjø­res. Even­tu­ell fei­ring av pro­sjek­te­ne får utstå til de er gjort ordent­lig. De bør der­for hel­ler stem­me i:

Aldri mer Bjørvika!

Oslo står foran et nytt, stort byut­vik­lings­pro­sjekt som kom­mer til å ha sto­re ring­virk­nin­ger for sen­trum: Nytt regje­rings­kvar­tal.

WIMG_0155_DxOJeg skal ikke her mene noe om riving av Y‑blokken eller om hånd­te­ring av Picas­sos kunst. Uan­sett hvor­dan det nye regje­rings­kvar­ta­let kom­mer til å se ut, må det være et krav at det i alle gater som berø­res av det­te skal være gode for­hold for syk­lis­ter. Av sam­me grunn må, som tid­li­ge­re nevnt, de frem­lag­te  pla­ne­ne for buss­ter­mi­nal, Bis­kop Gun­ne­rus gate og Oslo S, for­kas­tes uten nær­me­re behand­ling. Vi tren­ger kon­kre­te pla­ner fra dag 1 i plan­leg­gings­pro­ses­sen. Ikke bare fle­re run­de svada­for­mu­le­rin­ger om “gode for­hold for syk­lis­ter fot­gjen­ge­re”. Vi vet at vage løf­ter om “gode for­hold” ikker er noe verdt, enten de kom­mer fra plan­leg­ge­re eller politikere.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email