Idiotisk og farlig plassering av skilt på Sinsen

Jeg syk­let en tur blant annet gjen­nom Dag Ham­marsk­ølds vei (Ring 3) i dag, blant annet for å se på hvor­dan for­hol­de­ne for syk­lis­ter har blitt og vil bli mel­lom Sin­sen og Økern. Det skal jeg kom­me til­ba­ke til.

Med ved, til dels i gang- og syk­kel­vei­en på nord­si­den av Ring 3 fra Sin­sen­krys­set mot Sin­sen­vei­en, var det to skilt som var dumt plas­sert, det ene av dem direk­te far­lig for syklister.

Con­ti­nue read­ing Idio­tisk og far­lig plas­se­ring av skilt på Sin­sen