Idiotisk og farlig plassering av skilt på Sinsen

Jeg syk­let en tur blant annet gjen­nom Dag Ham­marsk­ølds vei (Ring 3) i dag, blant annet for å se på hvor­dan for­hol­de­ne for syk­lis­ter har blitt og vil bli mel­lom Sin­sen og Økern. Det skal jeg kom­me til­ba­ke til.

Med ved, til dels i gang- og syk­kel­vei­en på nord­si­den av Ring 3 fra Sin­sen­krys­set mot Sin­sen­vei­en, var det to skilt som var dumt plas­sert, det ene av dem direk­te far­lig for syklister.

Inn­kjø­ring for­budt står det skil­tet til høy­re for gang- og syk­kel­vei­en. Nor­malt skul­le det bety at det ikke er lov å syk­le der. Men i Nor­ge ten­ker de som bestem­mer hvor det skal skil­tes, bare på bilis­ter. At et slikt skilt kan være for­vir­ren­de for syk­lis­ter, er en tan­ke som ikke synes å fal­le dem inn. Men slik skil­ting for­ster­ker opp­fat­nin­gen hos en del syk­lis­ter om at sli­ke skilt behø­ver ikke vi å bry oss om. Øns­ker man respekt for skil­te­ne, skil­ter man ikke på den­ne måten.

WIMG_0533_DxOLitt len­ger oppe står det et skilt som er både dumt og far­lig plas­sert. Det hen­ven­der seg til bilis­te­ne, ikke til syk­lis­te­ne. Da er det idio­ti å plas­se­re på inn­si­den av gang- og syk­kel­vei­en, lengst fra bilis­te­ne. Men det er ikke det ver­ste. Skil­tet er plas­sert lav, og slik at det stik­ker ut i gang- og syk­kel­vei­en. Syk­ler man på høy­re side i gang og syk­kel­vei­en i ret­ning vest­over, hol­der godt til høy­re og ikke ten­ker den tan­ke at skil­tet i seg selv skal repre­sen­te­re en fare. Her risi­ke­rer man å slå hodet eller skul­de­ren i skil­tet, avhen­gig av sitte­stil­ling og hvor høy man er.

Det bur­de være ele­men­tært, men åpen­bart vans­ke­lig for man­ge i den­ne eta­ten å for­stå: Skilt som hen­ven­der seg til bilis­te­ne skal ald­ri plas­se­res i syk­kel­vei, syk­kel­felt eller gang- og syk­kel­vei, og ald­ri slik at det er til sje­nan­se eller fare for syk­len­de eller gående.

Her er det bare for Sta­tens veg­ve­sen å ryk­ke ut og plas­se­re skil­tet der det bur­de ha stått hele tiden: I rabat­ten mel­lom kjøre­fel­tet og gang- og sykkelveien.

WIMG_0552_DxO

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email