Idiotisk og farlig plassering av skilt på Sinsen

Jeg syklet en tur blant annet gjennom Dag Hammarskølds vei (Ring 3) i dag, blant annet for å se på hvordan forholdene for syklister har blitt og vil bli mellom Sinsen og Økern. Det skal jeg komme tilbake til.

Med ved, til dels i gang- og sykkelveien på nordsiden av Ring 3 fra Sinsenkrysset mot Sinsenveien, var det to skilt som var dumt plassert, det ene av dem direkte farlig for syklister.

Innkjøring forbudt står det skiltet til høyre for gang- og sykkelveien. Normalt skulle det bety at det ikke er lov å sykle der. Men i Norge tenker de som bestemmer hvor det skal skiltes, bare på bilister. At et slikt skilt kan være forvirrende for syklister, er en tanke som ikke synes å falle dem inn. Men slik skilting forsterker oppfatningen hos en del syklister om at slike skilt behøver ikke vi å bry oss om. Ønsker man respekt for skiltene, skilter man ikke på denne måten.

WIMG_0533_DxOLitt lenger oppe står det et skilt som er både dumt og farlig plassert. Det henvender seg til bilistene, ikke til syklistene. Da er det idioti å plassere på innsiden av gang- og sykkelveien, lengst fra bilistene. Men det er ikke det verste. Skiltet er plassert lav, og slik at det stikker ut i gang- og sykkelveien. Sykler man på høyre side i gang og sykkelveien i retning vestover, holder godt til høyre og ikke tenker den tanke at skiltet i seg selv skal representere en fare. Her risikerer man å slå hodet eller skulderen i skiltet, avhengig av sittestilling og hvor høy man er.

Det burde være elementært, men åpenbart vanskelig for mange i denne etaten å forstå: Skilt som henvender seg til bilistene skal aldri plasseres i sykkelvei, sykkelfelt eller gang- og sykkelvei, og aldri slik at det er til sjenanse eller fare for syklende eller gående.

Her er det bare for Statens vegvesen å rykke ut og plassere skiltet der det burde ha stått hele tiden: I rabatten mellom kjørefeltet og gang- og sykkelveien.

WIMG_0552_DxO

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.