Idiotisk og farlig plassering av skilt på Sinsen

Jeg syklet en tur blant annet gjennom Dag Hammarskølds vei (Ring 3) i dag, blant annet for å se på hvordan forholdene for syklister har blitt og vil bli mellom Sinsen og Økern. Det skal jeg komme tilbake til.

Med ved, til dels i gang- og sykkelveien på nordsiden av Ring 3 fra Sinsenkrysset mot Sinsenveien, var det to skilt som var dumt plassert, det ene av dem direkte farlig for syklister.

Innkjøring forbudt står det skiltet til høyre for gang- og sykkelveien. Normalt skulle det bety at det ikke er lov å sykle der. Men i Norge tenker de som bestemmer hvor det skal skiltes, bare på bilister. At et slikt skilt kan være forvirrende for syklister, er en tanke som ikke synes å falle dem inn. Men slik skilting forsterker oppfatningen hos en del syklister om at slike skilt behøver ikke vi å bry oss om. Ønsker man respekt for skiltene, skilter man ikke på denne måten.

WIMG_0533_DxOLitt lenger oppe står det et skilt som er både dumt og farlig plassert. Det henvender seg til bilistene, ikke til syklistene. Da er det idioti å plassere på innsiden av gang- og sykkelveien, lengst fra bilistene. Men det er ikke det verste. Skiltet er plassert lav, og slik at det stikker ut i gang- og sykkelveien. Sykler man på høyre side i gang og sykkelveien i retning vestover, holder godt til høyre og ikke tenker den tanke at skiltet i seg selv skal representere en fare. Her risikerer man å slå hodet eller skulderen i skiltet, avhengig av sittestilling og hvor høy man er.

Det burde være elementært, men åpenbart vanskelig for mange i denne etaten å forstå: Skilt som henvender seg til bilistene skal aldri plasseres i sykkelvei, sykkelfelt eller gang- og sykkelvei, og aldri slik at det er til sjenanse eller fare for syklende eller gående.

Her er det bare for Statens vegvesen å rykke ut og plassere skiltet der det burde ha stått hele tiden: I rabatten mellom kjørefeltet og gang- og sykkelveien.

WIMG_0552_DxO

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Dessverre er Syklistforeningen medlem av Trygg Trafikk,  som er en bilistorganisasjon med hovedbudskap at bilen skal fram, og at alle andre må passe seg. Når det gjelder sykling har de ikke stort annet å bidra med enn et evindelig mas om å bruke hjelm. Enda verre: Trygg Trafikk er igjen medlem av bilbransjens lobbyorganisasjon Opplysningskontoret for veitrafikken. Dette gjør at jeg har blitt ganske ambivalent til foreningen. Men lokallaget i Oslo gjør en viktig jobb for oss som bor der.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.