Påby 1,5 m minsteavstand ved forbikjøring av syklister

WCRW_6903_DxO_rawNår man kjø­rer langs frans­ke lande­vei­er, kan man obser­ve­re skil­tet til høy­re: Vi deler vei­en, hold en avstand på 1,5m når du kjø­rer for­bi en syklist.

Jeg syk­ler (og kjø­rer) en del i Frank­ri­ke, men har ikke satt meg inn i detal­jer i frans­ke tra­fikk­reg­ler. Som syk­list opp­le­ver jeg en langt bed­re til­rette­leg­ging enn i Nor­ge. Når det gjel­der tra­fikk­reg­ler er mang­len­de kunn­skap på en del områ­der ikke noe pro­blem, f.eks. om vike­plikt, ut over den all­min­ne­li­ge høyre­re­ge­len. Det er i prak­sis all­tid skil­tet, og da for­hol­der jeg meg til skil­tin­gen, ikke til gene­rel­le tra­fikk­reg­ler. Con­ti­nue read­ing Påby 1,5 m minste­av­stand ved forbi­kjø­ring av syk­lis­ter