Påby 1,5 m minsteavstand ved forbikjøring av syklister

WCRW_6903_DxO_rawNår man kjø­rer langs frans­ke lande­vei­er, kan man obser­ve­re skil­tet til høy­re: Vi deler vei­en, hold en avstand på 1,5m når du kjø­rer for­bi en syklist.

Jeg syk­ler (og kjø­rer) en del i Frank­ri­ke, men har ikke satt meg inn i detal­jer i frans­ke tra­fikk­reg­ler. Som syk­list opp­le­ver jeg en langt bed­re til­rette­leg­ging enn i Nor­ge. Når det gjel­der tra­fikk­reg­ler er mang­len­de kunn­skap på en del områ­der ikke noe pro­blem, f.eks. om vike­plikt, ut over den all­min­ne­li­ge høyre­re­ge­len. Det er i prak­sis all­tid skil­tet, og da for­hol­der jeg meg til skil­tin­gen, ikke til gene­rel­le trafikkregler.

WSkilt_2_feetPå net­tet har jeg fun­net and­re, til­sva­ren­de skilt fra and­re land. Jeg er ikke sik­ker på hvor skil­tet til venst­re kom­mer fra. Det er åpen­bart fra et engelsk­spåk­lig land. Jeg vil tro at det er fra USA. Det er bare i USA man kan fin­ne på å leg­ge til “It’s the law”. Man­ge av oss har vokst opp med for­dom­men om at Tysk­land er karik­ta­tu­ren på et regel­styrt land, med “Ord­n­ung muss sein”. Men min erfa­ring er at USA er det lan­det som er mest pre­get av para­graf­ryt­te­ri, og det enes­te lan­det hvor jeg har sett at “It’s the Law” er til­strek­ke­lig som begrun­nel­se for et påbud eller forbud.

Tre fot er bare litt over 90 cm, som jeg mener er for lite. Det bur­de vært fem fot, alt­så til­sva­ren­de 1,5 m.

Først er det grunn til å min­ne om grunn­re­ge­len for tra­fikk i veg­tra­fikk­lo­ven § 3.

Enhver skal fer­des hen­syns­fullt og være akt­på­gi­vende og var­som så det ikke kan opp­stå fare eller vol­des ska­de og slik at annen tra­fikk ikke unø­dig blir hind­ret eller forstyrret.”

Den­ne gjel­der for alle tra­fikkan­ter: Bilis­ter, fot­gjen­gere og selv­føl­ge­lig syklister.

Sta­tens veg­ve­sen tol­ker i Hånd­bok 060 — tra­fikk­reg­le­ne med kom­men­ta­rer, den­ne slik at man bl.a. skal hol­de til­trek­ke­lig avstand ved forbi­kjø­ring av syklister.

I Hånd­bo­ken står det det­te på s 59 om dette:

Det føl­ger av grunn­reg­lene i veg­tra­fikk­lo­ven § 3 at det skal
hol­des trygg avstand i side­ret­nin­gen til det kjøre­tøyet som
blir forbikjørt.

Ved forbi­kjø­ring av syk­lende er det vik­tig at den­ne får særlig
god plass. En syk­kel lar seg ikke sty­re helt presist.
Dess­uten vil luft­pres­set fra forbi­kjø­rende lett brin­ge sykkelen
ut av balan­se. Halv­an­nen meter bør nor­malt være minste
avstand. Kan den syk­lende ikke få trygg plass, må forbikjøringen
utsettes.”

Alle som syk­ler vet at det syn­des mye mot det­te. Dess­ver­re er ikke Veg­ve­se­nets anbe­fa­ling om 1,5 m avstand ned­felt i trafikkreglene.

Det syn­des også mye mot, sperre­lin­je. I skilt­for­skrif­ten står det om 1004 sperrelinje:

Lin­jen skil­ler kjørefelt.
Det må ikke kjø­res på eller over sperre­linje, eller til venst­re for gul sperrelinje.”

Det­te gjel­der selv­sagt også når man skal for­bi syk­lis­ter. Man­ge bilis­ter synes å mene at det ikke er så far­lig med sperre­lin­je når de skal for­bi syk­lis­ter. Det er sik­kert en del av dis­se bilis­te­ne som gjer­ne kla­ger over at syk­lis­ter ikke føl­ger tra­fikk­reg­le­ne. Her er et av Mor­ten How Lodes man­ge video­opp­tak av ufor­svar­li­ge og ulov­li­ge forbi­kjø­rin­ger av syklist:

Sli­ke video­opp­tak er det man­ge av.

For rundt tre år siden, 18. mai 2011, frem­met stor­tings­re­pre­sen­tan­te­ne Knut Arild Harei­de, Lai­la Dåv­øy og Line Hen­ri­et­te Hjem­dal et for­slag i Stor­tin­get i fem punk­ter som skul­le bidra til å gi bed­re for­hold for syk­lis­ter. De fem punk­te­ne var:

  • 1. Stor­tin­get ber regje­rin­gen øke den stat­li­ge sat­sin­gen på infor­ma­sjons­ar­beid og hold­nings­kam­pan­jer for å ska­pe bed­re sam­spill mel­lom trafikantgruppene.
  • 2. Stor­tin­get ber regje­rin­gen opp­ret­te en stat­lig beløn­nings­ord­ning for gang- og sykkelvei.
  • 3. Stor­tin­get ber regje­rin­gen sik­re at hen­sy­net til syk­kel­tra­fik­ken blir iva­re­tatt ved plan­leg­ging og utbyg­ging av ny infrastruktur.
  • 4. Stor­tin­get ber regje­rin­gen leg­ge frem for­slag til end­ring av tra­fikk­reg­le­ne slik at syk­lis­ter får bed­re sik­ker­het og frem­kom­me­lig­het. Dagens mini­mums­krav på 1,5 meter til trygg forbi­kjø­ring av syk­lis­ter tas inn i trafikkreglene.
  • 5. Stor­tin­get ber regje­rin­gen end­re vike­plikts­reg­le­ne som gjel­der der gang- og syk­kel­vei krys­ser vei og avkjør­sel slik at syk­len­de gis prio­ri­tet og bed­re fremkommelighet.”

Det kan sies en god del om alle de fem punk­te­ne. Her skal jeg hol­de meg til punkt 4. Hele for­sla­get ble ned­stemt i Stortinget.

Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet kom med bl.a. føl­gen­de bemerk­nin­ger til for­sla­get i brev til Stor­tin­get 1. juni 2011:

Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet mener det er lite hen­sikts­mes­sig å gå fra mer skjønns­mes­si­ge bestem­mel­ser, som i dag fin­nes i Sve­ri­ge, Dan­mark og Nor­ge, til å angi en eksakt bestem­mel­se. Bak­grun­nen for det­te er bl.a. følgende:’

  • 1. Det bør være nok med de bestem­mel­se­ne som alle­re­de fin­nes i veg­tra­fikk­lo­ven § 3 og tra­fikk­reg­le­ne § 12 nr. 3.
  • 2. Avstan­den vil måt­te kun­ne være for­skjel­lig avhen­gig av has­tig­het ved forbi­kjø­ring og/eller hvil­ket kjøre­tøy det kjø­res for­bi med, samt motor­vogn­fø­re­rens vur­de­rin­ger av om den syk­len­de ser ut til å kun­ne ha kon­troll med sykkelen.
  • 3. En 1,5 meters-regel vil ikke være prak­tisk sett i for­hold til der det er anlagt syk­kel- felt ved siden av van­lig kjøre­felt, kol­lek­tiv­felt eller sam­bruks­felt. I sli­ke til­fel­ler måt­te de som kjø­rer i sli­ke felt byt­te kjøre­felt, evt. måt­te over i mot­gå­en­de kjøre­felt, for å kun­ne pas­se­re syk­len­de med 1,5 meters avstand.
  • 4. En 1,5 meters-regel vil der­for kun­ne være vans­ke­lig å hånd­heve, og det må fort­satt være opp til poli­ti­et å hånd­heve ut fra skjønn om forbi­kjø­rin­gen er til fare eller sje­nan­se for den syklende.

På den­ne bak­grunn øns­ker jeg ikke å set­te i gang noe arbeid med å inn­føre en 1,5 meters-regel.”

Merk dere depar­te­men­tets pkt 3:

3. En 1,5 meters-regel vil ikke være prak­tisk sett i for­hold til der det er anlagt syk­kel- felt ved siden av van­lig kjøre­felt, kol­lek­tiv­felt eller sam­bruks­felt. I sli­ke til­fel­ler måt­te de som kjø­rer i sli­ke felt byt­te kjøre­felt, evt. måt­te over i mot­gå­en­de kjøre­felt, for å kun­ne pas­se­re syk­len­de med 1,5 meters avstand.”

Vi kan så gå til­ba­ke til begrun­nel­sen for Sta­tens veg­ve­sens anbe­fa­ling i håndboken:

Ved forbi­kjø­ring av syk­lende er det vik­tig at den­ne får særlig
god plass. En syk­kel lar seg ikke sty­re helt presist.
Dess­uten vil luft­pres­set fra forbi­kjø­rende lett brin­ge sykkelen
ut av balan­se. Halv­an­nen meter bør nor­malt være minste
avstand.”

Det sit­ter åpen­bart noen per­soner som nep­pe har for­søkt å syk­le i syk­kel­fel­te­ne i Kirke­vei­en, eller i dag i Bjør­vi­ka, som synes å leve i den absur­de mis­for­stå­el­se at en malt stri­pe i asfal­ten gjør at luft­pres­set fra forbi­kjø­ren­de like­vel ikke påvir­ker den syk­lis­ten som blir forbi­kjørt. De kun­ne like gjer­ne ha sagt at de base­rer seg på at Jule­nis­sen og Snå­sa­man­nen skal sik­re at det ikke blir noe pro­blem her. Sam­ferd­sels­de­par­ten­tet mener åpen­bart at syk­lis­ten på det­te bil­det, som av åpen­ba­re grun­ner valg­te å syk­le på for­tau­et, had­de vært helt trygg og upå­vir­ket av den pas­se­ren­de bus­sen, om hun had­de valgt å syk­le i det alt for sma­le syk­kel­fel­tet. Den hvi­te stri­pen i asfal­ten gir etter sam­ferd­sels­de­par­te­men­tets vur­de­ring et usyn­lig skjold mel­lom syk­lis­ten og den pas­se­ren­de bussen.

WIMG_3270_DxODet er bare ett svar på Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tets menings­løse tåke­prat, som Arbei­der­par­ti­et og SV ga sin til­slut­ning: De syk­kel­felt som byg­ges er alt for sma­le! Det bur­de være en selv­føl­ge at syk­kel­felt er så bre­de at når man syk­ler i dis­se, og biler og bus­ser pas­se­rer i kjøre­felt uten­for, da hol­der de for­svar­lig avstand! 2,5 meter bør være minste­bred­den, for­trinns­vis med fysisk skil­le mot kjøre­fel­tet — omtrent slik det er Dan­mark. Dere satt i regje­ring i åtte år, gjor­de ikke en dritt for å for­bed­re for­hol­de­ne, og stem­te mot da en mulig­het bød seg!

Så var det det­te med hånd­he­vel­se. Jeg min­ner om det Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet krev i sitt brev 1. juni 2011:

4. En 1,5 meters-regel vil der­for kun­ne være vans­ke­lig å hånd­heve, og det må fort­satt være opp til poli­tiet å hånd­heve ut fra skjønn om forbi­kjø­rin­gen er til fare eller sje­nanse for den syklende.”

Når kun­ne man sist lese noe dum­me­re fra et depar­te­ment? Poli­ti­et må utøve skjønn om de gid­der å hånd­heve (som de i prak­sis ikke gjør). Da inn­bil­ler fol­ke­ne i Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet seg at det er let­te­re å hånd­heve det­te med utgangs­punkt i tra­fik­kens “Kar­de­mom­me­lov”,  veg­tra­fikk­lo­ven § 3.

Enhver skal fer­des hen­syns­fullt og være akt­på­gi­vende og var­som så det ikke kan opp­stå fare eller vol­des ska­de og slik at annen tra­fikk ikke unø­dig blir hind­ret eller forstyrret.”

Spei­si­fi­se­rer man at man skal hol­de en avstand på minst 1,5 meter, da skal det alt­så etter Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tets vur­de­ring bli vans­ke­li­ge­re å utøve det nød­ven­di­ge skjønn i prak­ti­se­rin­gen, enn når man bare base­rer seg på at man skal fer­des hen­syns­fullt og være aktpågivende?

Slik Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet mener er det enk­les­te, inne­bæ­rer skjønn på to nivå­er. Først er det et rent regel­skjønn, hvor spørs­må­let er hva som skal reg­nes som “hen­syns­fullt” og “akt­på­gi­ven­de”. Der­et­ter er det et skjønn ved vur­de­rin­gen av den fak­tis­ke situa­sjo­nen og den kon­kre­te regel­an­ven­del­sen: Opp­tråd­te bilist A i sam­svar med regelen?

Om man pas­se­rer en syk­list i 0,75 m avstand, da går det selv­sagt an å argu­men­te­re for at man like­vel kjør­te hen­syns­fullt og var akt­på­gi­ven­de, akku­rat som det går an å argu­men­te­re for at man ikke er alko­hol­på­vir­ket med 0,5 pro­mil­le. Men det går ikke an å argu­men­te­re for at man holdt en avstand på minst 1,5 meter. Vi er gans­ke man­ge som syk­ler med video­ka­me­ra, og vi kan doku­men­te­re man­ge forbi­kjø­rin­ger hvor avstan­den åpen­bart er mind­re enn 1,5 meter. Vi kan også doku­men­te­re man­ge forbi­kjø­rin­ger hvor bilis­ten åpen­bart ikke fer­des hen­syns­fullt eller er aktpågivende.

Jeg vil anbe­fa­le de som har for­fat­tet det­te idiotsva­ret fra Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet om å anven­de det sam­me reson­ne­men­tet på fart. Man kun­ne selv­føl­ge­lig nøye seg med veg­tra­fikk­lo­ven § 3 her også. Men vi har en egen bestem­mel­se om fart i Veg­tra­fikk­lo­ven § 6. Den­nes førs­te ledd lyder:

Fører av kjøre­tøy skal avpas­se far­ten etter sted, føre‑, sikt- og tra­fikk­for­hol­de­ne slik at det ikke kan opp­stå fare eller vol­des ulem­pe for and­re, og slik at annen tra­fikk blir minst mulig hind­ret eller for­styr­ret. Føre­ren skal all­tid ha fullt herre­døm­me over kjøretøyet.”

Hvor­for dri­ver dere og tul­ler med farts­gren­ser? Slik dere ten­ker, da må en slik regel være mer enn nok. Fast­sat­te gren­ser gjør det bare vans­ke­li­ge­re å prak­ti­se­re. Det blir sik­kert til­sva­ren­de med pro­mille­gren­ser. Veg­tra­fikk­lo­ven § 22 førs­te ledd, lyder:

Ingen må føre eller for­sø­ke å føre motor­vogn når han er påvir­ket av alko­hol eller annet beru­sen­de eller bedø­ven­de middel.”

Hva skal vi med farts- og pro­mille­gren­ser? Poli­ti­et kan utøve det nød­ven­di­ge skjønn i hånd­he­vel­sen. Det er selv­sagt idio­tisk, men ikke det spor dum­me­re enn det Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet skrev om avstand til syklister.

Byrå­kra­te­ne i Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet bør sen­des på tre måne­ders obli­ga­to­risk etter­ut­dan­ning: Seks timer hver dag på syk­kel i syk­kel­felt. Obli­ga­to­risk syk­kel­felt­pen­sum er syk­kel­fel­te­ne langs Kirke­vei­en og Dron­ning Eufe­mias gate. Dis­se bør syk­les hver dag, i beg­ge retninger.

Det­te fikk Arbei­der­par­ti­ets og SVs til­slut­ning i Stor­tin­get. Det­te var komite­fler­tal­lets stand­punkt:

Fleir­ta­let i komi­te­en, med­le­me­ne frå Arbei­dar­par­ti­et, Frams­tegs­par­ti­et, Høg­re, Sosia­lis­tisk Venstre­par­ti og Sen­ter­par­ti­et, mer­kar seg også for­slag nr. 4 i repre­sen­tant­for­sla­get om inn­fø­ring av 1,5 meters-regel. Fleir­ta­let støt­tar opp om stats­rå­dens kon­klu­sjon om ikkje å set­te i gong noko arbeid med å inn­føre ein 1,5 meters-regel. ”

Saken ble over­sendt regje­rin­gen, hvor den stort sett kok­te bort i kålen.

Det var Kris­te­lig folke­par­tis poli­ti­ke­re som frem­met for­sla­get. SLF har før fle­re valg gjen­nom­gått de uli­ke par­ti­enes syk­kel­po­li­tikk. KrF har i de fles­te til­fel­ler kom­met ut som det bes­te syk­kel­par­ti­et. I til­legg til lede­ren Knut Arild Harei­de og de and­re stor­tings­re­pre­sen­tan­te­ne bak for­sla­get, er nylig avgåt­te bym­li­jø­by­råd i Ber­gen Filip Rygg og min venn, syk­kel­en­tu­si­ast og kom­mu­nal­råd i Trond­heim, Geir­mund Lyk­ke, utmer­ke­de syk­kel­po­li­ti­ke­re.  Nå er poli­tikk mer enn bare syk­kel. Så det er en rek­ke and­re grun­ner, som jeg ikke går inn på her,  til at Kris­te­lig folke­par­ti like­vel ikke får min stemme.

Det må ha vært et sær­de­les pin­lig øye­blikk for syk­kel­in­ter­es­ser­te i Arbei­der­par­ti­et og SV at deres par­ti­er stem­te mot det­te for­sla­get. Det tar lang tid å byg­ge opp til­lit, og den kan rives ned på et øye­blikk. All tro­ver­dig­het man måt­te ha hatt som syk­kel­venn­li­ge par­ti­er var blåst i én komi­te­inn­stil­ling, og jeg har ikke fun­net noe sene­re som kan bidra til å ret­te opp det­te. Vi har fått høre man­ge ord, ikke minst fra AP-repr­sen­tan­ter i Oslo bysty­re. Men poli­ti­ker­nes ord er ikke mye verdt, sær­lig ikke ord fra poli­ti­ke­re i oppo­si­sjon. De reel­le prio­ri­te­rin­ge­ne viser seg i det man gjør, ikke i det man sier. Til tross for fag­re ord i man­ge sam­men­hen­ger, stem­te Arbei­der­par­ti­et og SV mot syk­lis­te­ne da det kom til noe som begyn­te å nær­me seg reell poli­tikk. Løf­ter i oppo­si­sjon kan ikke byg­ge opp igjen den til­lit dere rev ned med hand­lin­ger i posi­sjon.

Etter åtte år i regje­ring er et det­te som står kla­rest fram og viser Arbei­der­par­ti­et og SVs mang­len­de vil­je til å sat­se på syk­ling da de var i posi­sjon, sam­men med Jens Stol­ten­bergs famø­se utta­lel­ser om at det var for far­lig å syk­le i nors­ke byer (som også var refe­rert i for­sla­get). Jens Stol­ten­bergs kon­sta­te­rin­gen var kan­skje grei nok. Men det var selv­føl­ge­lig ikke aksep­ta­belt at han som stats­mi­nis­ter først kun­ne si noe slikt, for så ikke å ta tak i pro­ble­met og gjø­re noe med det. Der­for, Arbei­der­par­ti­et og SV: Når dere nå er svært så høye og mør­ke i oppo­si­sjon, så er det ikke så mye som tyder på reell vil­je til å gjø­re noe når mulig­he­ten er der.

At Seter­par­ti­et stem­te mot, er mind­re over­ras­ken­de. Der er det vei­er i områ­der hvor folk ikke bor, unn­tatt akku­rat i nær­he­ten av der parti­le­de­ren bor, samt frem­kom­me­lig­het for trak­to­rer som er vik­tig. Høy­re har hel­ler ald­ri frem­stått som noe syk­list­venn­lig par­ti i sin reto­rikk, så fall­høy­den for Høy­re er tross alt ikke like stor i den­ne saken.

For syk­lis­ter, sær­lig for syk­lis­ter i de stør­re byene, må en sam­ferd­sels­mi­nis­ter fra Seter­par­ti­et være noe av det ver­ste man kan ha. Jeg skal ikke si at jeg tross alt har stør­re til­lit til en sam­ferd­sels­mi­nis­ter fra FrP. To FrP-byrå­der bærer et hoved­an­svar for mang­len­de syk­kel­sat­sing og den elen­di­ge til­stan­den i Oslo, og det vil­le være nær kata­stro­fe om noen av den typen skul­le bli sam­ferd­sels­mi­nis­ter. Men når den­ne sam­ferd­sels­mi­nis­te­ren heter Ketil Sol­vik Olsen, og er en av de få som viser at det tross alt fin­nes intel­li­gent liv også i FrP, da er det bed­re enn en SP-stats­råd. Det er min lil­le hil­sen nr 2 til Arbei­der­par­ti­et og SV: Om dere igjen går til valg på et “rød-grønt”, i prak­sis grått, alter­na­tiv hvor SP blir med som en nis­se på las­set, da får ingen av dere min stem­me. En stem­me til AP eller SV blir en stem­me til SP.  Å hol­de SP uten­for regje­ring bør være vik­tig for alle bysyklister.

En Oslo-hil­sen til sam­ferd­sels­po­li­ti­ke­re i SP bør være “Fuck Seter­par­ti­et!”.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

 

Print Friendly, PDF & Email