En farlig plassert bussholdeplass

At syk­kel­felt avbry­tes av buss­holde­plas­ser er noe herk. I Oslo er det slik alt for man­ge ste­der, som kla­re eksemp­ler på at man i den­ne byen ikke prio­ri­te­rer syk­lis­ter. Men noen holde­plas­ser er ver­re enn and­re, og jeg skal til en av de far­lig plas­ser­te holde­plas­ser hvor jeg selv har vært nær ved å bli kjørt ned av en buss. Det her holde­plas­sen Lin­dern i Geit­myrs­vei­en.

Når man kom­mer Kier­schows gate fra Sage­ne, er det midt­stilt syk­kel­felt i krys­set ved Kirkeveien/Griffenfeldts gate (er ikke helt sik­ker på hvor den skif­ter navn). Nå har syk­kel­fel­tet også fått fin, rød far­ge. Så langt fun­ge­rer det greit.

WIMG_0490_DxOEr man uhel­dig, får man en buss opp på sin venst­re side her. Så len­ge man er på den­ne siden av krys­set, er det ikke noe stort pro­blem. Men min erfa­ring er at de fles­te bussjå­fø­rer ikke bryr seg om at det er en syk­list på deres høy­re side når de skal inn på holde­plas­sen rett over krysset.

WIMG_0485_DxOJeg ble pres­set ut her, av en buss som kjør­te rett inn på holde­plas­sen, uten å ta hen­syn til syk­lis­ten (meg) på sin høy­re side. Når det blir en kla­ring på anslags­vis 30–40 cm mel­lom bus­sen og for­taus­kan­ten, og kla­rin­gen bare blir sma­le­re, da er det ikke godt å være syk­list. Da må man bare kom­me seg opp på for­tau­et så fort som mulig, før man blir truf­fet av bussen.

Det­te var før jeg begyn­te å syk­le med video­ka­me­ra, så jeg har dess­ver­re ikke noe opp­tak av situa­sjo­nen. Men her er en video fra Del­Vei­en som viser hvor­dan det fun­ge­rer i praksis:

Etter en spurt tok jeg bus­sen igjen på den nes­te holde­plas­sen, og ga sjå­fø­ren en gans­ke klar mel­ding om hva jeg men­te om kjø­rin­gen hans. Jeg send­te også en kla­ge til Ruter. Men Ruter behand­ler sli­ke kla­ger helt use­riøst, i den grad man kan si at de behand­ler dem i det hele tatt. Jeg fikk bare beskjed om at jeg måt­te kla­ge til det bussel­ska­pet som kjør­te den­ne ruten på veg­ne av Ruter. Det er for dår­lig, Ruter. Når noen kla­ger på sel­ska­per som kjø­rer for dere og deres sjå­fø­rer, da får dere ta imot kla­gen, sør­ge for at den sen­des til ret­te ved­kom­men­de, og sør­ge for at kla­gen føl­ges opp. De kjø­rer med Ruters navn og mer­ke på bus­se­ne, og da får ta ansva­ret utad.

Hvil­ke tra­fikk­reg­ler som gjel­der her, er for meg uklart. Bilis­ter og and­re som skal svin­ge til høy­re har vike­plikt for syk­lis­ter på høy­re side som skal rett fram, enten de lig­ger i kjøre­fel­tet, i syk­kel­felt eller på vei­skul­de­ren. Tra­fikk­reg­lene § 7 nr 3 sier det­te uttrykkelig:

Kjø­rende som vil svin­ge har vike­plikt for gåen­de eller syk­lende som skal rett fram på kjøre­ba­nen eller vegens skulder.”

Men her skal ikke bus­sen svin­ge til høy­re, den skal også rett fram.

Tra­fikk­reg­le­ne § 8 nr 1 lyder:

Kjø­ren­de som vil skif­te kjøre­felt, har vike­plikt for kjø­ren­de som befin­ner seg i det felt det skal kjø­res inn i eller som først må krysses.

Til­sva­ren­de gjel­der den som vil kjø­re ut fra veg­kant eller på annen måte end­re kjø­re­tøy­ets plass i sideretning.

Bestem­mel­sen i førs­te ledd gjel­der ikke når antal­let van­li­ge kjøre­felt i sam­me ret­ning redu­se­res. Far­ten skal gjen­si­dig til­pas­ses slik at de kjø­ren­de vek­sel­vis kan fort­set­te uten unø­dig hin­der eller forstyrrelse.”

Førs­te set­ning i den­ne bestem­mel­sen kom­mer nep­pe til anven­del­se, da bus­sen ikke skif­ter kjøre­felt. Syk­kel­fel­tet blir bare borte.

Her kan man vel ikke si at bus­sen skif­ter kjøre­felt. Syk­kel­fel­tet, som i den­ne sam­men­heng er et kjøre­felt, for­svin­ner i krys­set og duk­ker ikke opp igjen før etter buss­holde­plas­sen. Det som da bør gjel­de, er dette:

Far­ten skal gjen­si­dig til­pas­ses slik at de kjø­ren­de vek­sel­vis kan fort­set­te uten unø­dig hin­der eller forstyrrelse.”

Siden bus­sen skal stan­se på holde­plas­sen, er det bus­sen som her bør slip­pe syk­lis­ter fram. Man kan i alle fall ikke bare pres­se syk­lis­ter ut av vei­en, slik “min” bussjå­før gjorde.

Løs­nin­gen er gans­ke enkel. Det er bare 200 meter til den nes­te holde­plas­sen (“Tann­lege­høg­sko­len”). Flyt­ter man holde­plas­sen “Lin­dern” 50–100 meter kom­mer man så langt bort fra krys­set at det bør være mulig å fin­ne en bed­re løs­ning, og da kan man redu­se­re fra to til en holde­plass her (og spa­re bus­sen for den tid det tar å stop­pe en gang ekstra).

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

 

Print Friendly, PDF & Email