En farlig plassert bussholdeplass

At sykkelfelt avbrytes av bussholdeplasser er noe herk. I Oslo er det slik alt for mange steder, som klare eksempler på at man i denne byen ikke prioriterer syklister. Men noen holdeplasser er verre enn andre, og jeg skal til en av de farlig plasserte holdeplasser hvor jeg selv har vært nær ved å bli kjørt ned av en buss. Det her holdeplassen Lindern i Geitmyrsveien.

[mappress mapid=”69″]

Når man kommer Kierschows gate fra Sagene, er det midtstilt sykkelfelt i krysset ved Kirkeveien/Griffenfeldts gate (er ikke helt sikker på hvor den skifter navn). Nå har sykkelfeltet også fått fin, rød farge. Så langt fungerer det greit.

WIMG_0490_DxOEr man uheldig, får man en buss opp på sin venstre side her. Så lenge man er på denne siden av krysset, er det ikke noe stort problem. Men min erfaring er at de fleste bussjåfører ikke bryr seg om at det er en syklist på deres høyre side når de skal inn på holdeplassen rett over krysset.

WIMG_0485_DxOJeg ble presset ut her, av en buss som kjørte rett inn på holdeplassen, uten å ta hensyn til syklisten (meg) på sin høyre side. Når det blir en klaring på anslagsvis 30-40 cm mellom bussen og fortauskanten, og klaringen bare blir smalere, da er det ikke godt å være syklist. Da må man bare komme seg opp på fortauet så fort som mulig, før man blir truffet av bussen.

Dette var før jeg begynte å sykle med videokamera, så jeg har dessverre ikke noe opptak av situasjonen. Men her er en video fra DelVeien som viser hvordan det fungerer i praksis:

https://www.youtube.com/watch?v=vTkvc2V4hTo

Etter en spurt tok jeg bussen igjen på den neste holdeplassen, og ga sjåføren en ganske klar melding om hva jeg mente om kjøringen hans. Jeg sendte også en klage til Ruter. Men Ruter behandler slike klager helt useriøst, i den grad man kan si at de behandler dem i det hele tatt. Jeg fikk bare beskjed om at jeg måtte klage til det busselskapet som kjørte denne ruten på vegne av Ruter. Det er for dårlig, Ruter. Når noen klager på selskaper som kjører for dere og deres sjåfører, da får dere ta imot klagen, sørge for at den sendes til rette vedkommende, og sørge for at klagen følges opp. De kjører med Ruters navn og merke på bussene, og da får ta ansvaret utad.

Hvilke trafikkregler som gjelder her, er for meg uklart. Bilis­ter og andre som skal svinge til høyre har vike­plikt for syk­lis­ter på høyre side som skal rett fram, enten de lig­ger i kjøre­fel­tet, i syk­kel­felt eller på vei­skul­de­ren. Tra­fikk­reg­lene § 7 nr 3 sier dette uttrykkelig:

Kjø­rende som vil svinge har vike­plikt for gående eller syk­lende som skal rett fram på kjøre­ba­nen eller vegens skulder.”

Men her skal ikke bussen svinge til høyre, den skal også rett fram.

Trafikkreglene § 8 nr 1 lyder:

“Kjørende som vil skifte kjørefelt, har vikeplikt for kjørende som befinner seg i det felt det skal kjøres inn i eller som først må krysses.

Tilsvarende gjelder den som vil kjøre ut fra vegkant eller på annen måte endre kjøretøyets plass i sideretning.

Bestemmelsen i første ledd gjelder ikke når antallet vanlige kjørefelt i samme retning reduseres. Farten skal gjensidig tilpasses slik at de kjørende vekselvis kan fortsette uten unødig hinder eller forstyrrelse.”

Første setning i denne bestemmelsen kommer neppe til anvendelse, da bussen ikke skifter kjørefelt. Sykkelfeltet blir bare borte.

Her kan man vel ikke si at bussen skifter kjørefelt. Sykkelfeltet, som i denne sammenheng er et kjørefelt, forsvinner i krysset og dukker ikke opp igjen før etter bussholdeplassen. Det som da bør gjelde, er dette:

“Farten skal gjensidig tilpasses slik at de kjørende vekselvis kan fortsette uten unødig hinder eller forstyrrelse.”

Siden bussen skal stanse på holdeplassen, er det bussen som her bør slippe syklister fram. Man kan i alle fall ikke bare presse syklister ut av veien, slik “min” bussjåfør gjorde.

Løsningen er ganske enkel. Det er bare 200 meter til den neste holdeplassen (“Tannlegehøgskolen”). Flytter man holdeplassen “Lindern” 50-100 meter kommer man så langt bort fra krysset at det bør være mulig å finne en bedre løsning, og da kan man redusere fra to til en holdeplass her (og spare bussen for den tid det tar å stoppe en gang ekstra).

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.