Hvorfor sykler vi?

Fairhurst_LifeCycleJeg kan egent­lig ikke sva­re på veg­ne av and­re enn meg selv. Så kan­skje bur­de det vært “hvor­for syk­ler jeg?”. Men litt vet vi om hvor­for folk gene­relt sykler.

Bil­det til venst­re og neden­for er laget av Mark Fai­r­hurst, og er gjen­gitt med tillatelse.

Mitt enk­le svar er: Jeg syk­ler for­di jeg liker å syk­le. Å syk­le gir en her­lig opp­le­vel­se av fri­het og uav­hen­gig­het.

Jeg er ikke ale­ne om å opp­le­ve det slik . Mar­cus Alm­gren skrev det­te på Twit­ter:

Jeg byt­tet fra buss til syk­kel og gikk fra frust­rert kveg­dyr til fri mann. Opp­da­get en ny verden.”Fairhurst_Heaven

Erlend Sund­vor, også på Twit­ter:

Nett­opp. Ingen and­re trans­port­mid­ler gir sam­me fri­hets­fø­lel­sen som sykkel.”

Ikke i noen av de under­sø­kel­ser jeg har sett, har man stilt spørs­må­le­ne slik at den­ne siden ved syk­ling kom­mer godt fram. SINTEFs “Syk­kel­un­der­sø­kel­se 2011 Oslo­om­rå­det” svar­te 19% at en av de vik­tigs­te grun­ne­ne til at de syk­ler er at det er gøy. Det er ikke det ordet jeg vil­le ha valgt for å beskri­ve min opp­le­vel­se. Men syk­kelg­le­den er viktig.

WIMG_3382_DxOGrunn num­mer to er at å syk­le ofte er den ras­kes­te og mest effek­ti­ve måten å kom­me seg fram på. For oss som bor rela­tivt sen­tralt er det ikke mye som slår syk­ke­len. Men også på strek­nin­ger opp mot en mil vil syk­ke­len ofte være det ras­kes­te. Med mid­dels form og ikke alt for mye mot­bak­ke tar det rundt en halv­time å syk­le en mil. Det gir også gle­de å syk­le for­bi bilis­ter som har slått seg sam­men i sine dag­li­ge mor­gen- og etter­mid­dags­ri­tua­ler, hvor man kjø­rer i sak­te pro­se­sjon, popu­lært kalt kø.

I nevn­te SINTEF-under­sø­kel­se sva­rer 26% at en vik­tig grunn til at de syk­ler er at det er tids­be­spa­ren­de, 19% at det er lett­vindt og 3% at det er for å unn­gå kø. (I under­sø­kel­sen var det anled­ning til å gi inn­til tre svar, slik at pro­sen­te­ne sum­me­rer seg til mer enn 100.)

WIMG_0421_DxOJeg syk­ler omtrent en gang pr uke hjem­me­fra (Frog­ner) til Gro­rud, hvor jeg spil­ler squash. (Jeg bod­de i Gro­rud­da­len da vi begyn­te å spil­le, og min squash­part­ner bor på Amme­rud, så vi har holdt fast ved ste­det.) Det er ca 12,5 km med rundt 200 m høyde­for­skjell. Det går buss omtrent fra dør til dør. Opp­over tar det omtrent like langt tid å syk­le som å ta buss. Men det går en del ras­ke­re å kjø­re bil så len­ge det ikke er rush­tra­fikk. Ned fra Gro­rud er syk­kel langt ras­ke­re enn buss, nes­ten like rask som bil.

I som­mer­halv­året vel­ger jeg som regel syk­kel for rei­ser på inn­til ca 20 km. Jeg syk­ler hele vin­te­ren, også til mine ukent­li­ge squash­match­er på Gro­rud. Men gene­relt skal ikke turen være like lang før jeg vel­ger noe annet enn syk­kel i vinterhalvåret.

Men det prak­tis­ke, med kort reise­tid m.m., er ikke det som får meg til å set­te meg på syk­ke­len bare for å syk­le en tur uten annet mål enn å syk­le en tur. Da er vi til­ba­ke til at jeg liker det. I til­legg er det bra for helsen, både fysisk og mentalt.

I Nor­ge opp­gir man­ge at tre­ning er den vik­tigs­te grun­nen til å syk­le. Går vi igjen til SINTEFs “Syk­kel­un­der­sø­kel­se 2011 Oslo­om­rå­det” sva­rer 58% at mosjon/trening/helse er en av de vik­tigs­te grun­nen til at de syk­ler. De som syk­ler for tre­ning syk­ler også len­ger enn and­re syklister.

Tre­ning er en grunn for meg også, men kan­skje ikke den vik­tigs­te. Jeg tror de fles­te av oss ikke hol­der ut len­ge med en akti­vi­tet vi ikke liker. Noen gan­ger er det en dyd av nød­ven­dig­het, f.eks. når man hol­der ut i en jobb man ikke liker, og man ikke har and­re alter­na­ti­ver. Folk som tre­ner liker å tre­ne. Det gir en god følel­se at krop­pen fun­ge­rer og man kjen­ner at man lever.

Er man i rik­tig dår­lig form kan for­søk på noe som lig­ner tre­ning bli en gans­ke bru­tal påmin­nel­se om at man bare så vidt lever. Da kan det være nød­ven­dig å mobi­li­se­re mye vil­je for å kom­me gjen­nom den førs­te, tun­ge peri­oden på tre måne­der eller så, før man begyn­ner å mer­ke resul­ta­ter og få en viss for­smak av tre­nings­gle­de. Syk­kel er også utmer­ket for den som vil tre­ne seg opp fra ingen­ting til noe, men det går jeg ikke inn på her.

Syk­kel er også ofte utmer­ket når man skal tre­ne seg opp etter en ska­de. Da et kne had­de slått seg vrangt, fikk jeg beskjed om at jeg ikke bur­de prø­ve å løpe mara­ton, men å syk­le ble varmt anbe­falt. Vi har noen mer inter­es­san­te eksemp­ler på bruk av syk­kel til opp­tre­ning: Kurt Asle Arve­sen sat­set i utgangs­punk­tet på lang­renn. Men etter en ska­de bruk­te han syk­kel til opp­tre­ning, og mye tyder på at det ikke var et dumt valg. Dag Otto Lau­rit­zen er et av de mer spek­ta­ku­læ­re eksemp­ler på det­te. 23 år gam­mel ble han stygt ska­det i en fall­skjerm­ulyk­ke. Lege­ne sa at det var omtrent 50% sjan­se for at han vil­le bli i stand til å gå igjen. Han bruk­te syk­kel til å tre­ne seg opp, og som man sier: The rest is his­tory.

I SINTEF-under­sø­kel­sen svar­te 6% at de måt­te få bed­re helse om de skul­le syk­le mer. Noen kan selv­sagt være for­hind­ret fra å syk­le på grunn av syk­dom og ska­de. Men ellers høres det ut som om de sier at de må bli i bed­re form før de kan begyn­ne å trene.

Noen er mer styrt av plikt enn and­re, enten det er plikt i for­hold til eget tre­nings­pro­gram eller plik­ter pålagt av and­re. Jeg har en syk­kel som står på rul­ler hjem­me — i prak­sis fun­ge­rer rul­len mest som et dyrt syk­kel­sta­tiv. Det er så kje­de­lig å syk­le på rul­le. Jeg for­sø­ker noen gan­ger i vin­ter­halv­året, eller på and­re dager med skik­ke­lig dritt­vær å set­te på en lyd­bok og tråk­ke i vei. Det er omtrent slik det blir hvis tre­ning er det enes­te målet med syk­ling. Det blir bare bena som tråk­ker rundt, uten at jeg opp­le­ver noe av gle­den med syk­ling. Hvis man har ambi­sjo­ner om å vin­ne syk­kel­ritt, da ser jeg at det kan være nød­ven­dig. Men jeg ha ingen sli­ke ambi­sjo­ner, og orker ikke sit­te times­vis på rulle.

For meg er det greit å bli min­net om at man ikke skal tre­ne for mye og ikke for hardt, at mode­rat over­vekt er bra og ikke minst at å spil­le et instru­ment er godt for den men­ta­le helsen. En idretts­pro­fes­sor, jeg har dess­verre glemt nav­net, sa det omtrent slik:

Man skal ikke tre­ne for å gjø­re det best mulig i Birken, i marat­hon eller noe annet. Man skal tre­ne med sik­te på at det­te er noe man skal hol­de på med res­ten av livet. Og man skal ikke tre­ne mer eller har­dere enn at man har lyst til å tre­ne igjen dagen etter.”

Det flot­te med å vel­ge syk­kel som trans­port­mid­del, er at man får alt på en gang. Man kom­mer raskt fram, man opp­le­ver gle­den ved å syk­le og det er bra for helsen. Min arbeids­rei­se er bare litt over 2 km. Det er for lite til at en syk­kel­tur kan bli en tre­nings­tur. Men det er like­vel nes­ten til­strek­ke­lig til å få den dag­li­ge mosjo­nen som er nød­ven­dig for helse­ns skyld. 30 minut­ter lett mosjon per dag er Helse­di­rek­to­ra­tets anbe­fa­ling. Og jeg syk­ler en del i til­legg til det­te. Har man ambi­sjo­ner om å bli vir­ke­lig sprek, da må man tre­ne mer og har­de­re enn kor­te syk­kel­tu­rer fram og til­ba­ke til jobb.

Vi spa­rer pen­ger ved å syk­le. I SINTEF-under­søks­el­sen svar­te 7% at en vik­tig grunn til å syk­le er at det er bil­lig. Et års­kort med Ruter kos­ter 6.500 kr for én sone. Man får en grei syk­kel for den pri­sen. Så vi kan kjø­pe en syk­kel i året for det vi spa­rer ved å syk­le frem­for å rei­se kol­lek­tivt. Å kjø­re bil kos­ter vel­dig mye mer. For enkel­te kan det være avgjø­ren­de, men for de fles­te vil det­te ikke bety så vel­dig mmye. Det er fris­ten­de å trek­ke fram vin­ne­ren av årets Giro d’I­ta­lia, colom­bia­ne­ren Nario Quin­ta­na. Han voks­te opp i en fat­tig fami­lie. For å spa­re buss­pen­ge­ne da han gikk på sko­len, kjøp­te fami­li­en en bil­lig, brukt syk­kel til ham. Man kan vel si at det var en god investering.

Sam­fun­net spa­rer mye pen­ger ved at folk vel­ger syk­kel. Det er først og fremst helse­ge­vins­ten som gir sam­fun­net sto­re bespa­rel­ser. Det gir lave­re syke­fra­vær, lave­re helse­kost­na­der osv. I  for­sla­get til syk­kel­stra­te­gi for Oslo har man bereg­net at sam­fun­net spa­rer 14,80 kr kilo­me­ter som folk syk­ler, og taper 5,60 for hver kilo­me­ter kjørt i bil.

Å leg­ge til ret­te for syk­kel er bil­lig. I det nylig frem­lag­te for­sla­get til syk­kel­stra­te­gi for Oslo er det bereg­net at de fore­slåt­te syk­kel­til­ta­ke­ne sam­let sett vil kos­te 3 mrd. Det til­sva­rer pri­sen for ca 750 m av den fore­slåt­te Vest­kor­ri­do­ren — ny E18 mel­lom Lys­aker og Slep­en­den. Det bør være gans­ke åpen­bart hva som vil være den bes­te investeringen.

Det er bra for mil­jø­et at folk syk­ler. Syk­kel er nullutslippstransport.

At sam­fun­net spa­rer pen­ger og at det er bra for mil­jø­et er en bonus. Det­te er i seg selv ikke nok til å få meg til å syk­le, eller til å end­re adferd på and­re måter. Vi er så ego­is­tis­ke at det er egen­nyt­ten som sty­rer. At vi vet at det­te er noe vi egent­lig bur­de gjø­re ut fra en for­nufts­mes­sig vur­de­ring, er ikke moti­va­sjon nok for de fles­te av oss. Vi må opp­le­ve at det betyr noe for oss selv.

Men sam­funns­nyt­ten er meget gode grun­ner til at sam­fun­net bør leg­ge til ret­te for syk­ling og til å gi insen­ti­ver for mer syk­ling. De bes­te insen­ti­ve­ne er bed­re til­rette­leg­ging for syk­ling, og her har Nor­ge en lang vei å syk­le før det blir bra. Det har ikke vært sat­set seriøst på å leg­ge til ret­te for syk­ling, ver­ken nasjo­nalt eller lokalt i Oslo.

Dår­lig vær? Når jeg vur­de­rer alter­na­ti­ve­ne å ta på regn­tøy og syk­le, eller å stå klemt mel­lom våte men­nes­ker på en over­fylt buss, da er val­get gans­ke enkelt: Jeg fore­trek­ker syk­ke­len. Jeg leg­ger ikke ut på en lang syk­kel­tur bare for å syk­le en tur når det plask­reg­ner, og kan­skje vel­ger jeg bort syk­ke­len på litt len­ger dis­tan­ser hvor jeg vil­le ha syk­let om være had­de vært bra. Det kan vel også hen­de at jeg utset­ter til en annen dag noe som ikke behø­ver å gjø­res akku­rat den dagen, for å slip­pe turen. Men til nød­ven­dig, dag­lig trans­port: Det er bare å ta på regn­tøy og fin­ne fram sykkelen.

Noen hev­der at det ikke går an å syk­le om vin­te­ren, endog at det er gal­skap når folk syk­ler om vin­te­ren. Det er stort sett folk som ald­ri har syk­let om vin­te­ren som sier slikt. Med en syk­kel rig­get for vin­ter­syk­ling går det alde­les utmer­ket. Pigg­dekk gir godt grep. Hvis det er ise­te er det mer kre­ven­de å gå enn å syk­le. Dess­ver­re er Oslo kom­mu­nes vin­ter­ved­li­ke­hold av de få syk­kel­vei­er og syk­kel­felt som fin­nes under enhver kri­tikk, og i prak­sis den størs­te hind­rin­gen når det gjel­der vintersykling.

WIMG_6108_DxOKaldt? Hvis du orker å gå på ski om vin­te­ren, da orker du også å syk­le. Det er ikke noe kal­de­re. Det er bare et spørs­mål om å kle seg rik­tig. Det van­li­ge prin­sip­pet om lag på lag, gjel­der her også. I prak­sis er det ofte et stør­re pro­blem at man tar på for mye enn for lite klær, og er unød­ven­dig svett når man kom­mer fram.

Den engels­ke kunst­ne­ren og foto­gra­fen Mark Fai­r­hurst har laget man­ge syk­kel­re­la­ter­te bil­der som jeg liker vel­dig godt. Jeg har fått hans til­la­tel­se til å bru­ke noen av hans bil­der på den­ne blog­gen. Gå til hans nett­sted http://www.zeitgeistimages.co.uk/ for å se fle­re av Mark Fai­r­hursts bil­der, og even­tu­elt kjø­pe dem som pla­ka­ter. Jeg anbe­fa­ler å føl­ge Mark Fai­r­hurstTwit­ter. Han leg­ger ut man­ge bil­der med skrå­blikk på syk­ling, både kon­kur­ranse­syk­ling og hverdagssykling.

[SLF]

Print Friendly, PDF & Email