Les Vins du Tour de France 2014 — 21. etappe: Evry – Paris, Champs-Élysées

TdF_2014_00_21Van­lig­vis plei­er jeg å være i Frank­ri­ke under hele Tour de Fran­ce. Med tre fransk­menn blant de seks bes­te på går­da­gens etap­pe, tre bland de fem bes­te i sam­men­dra­get og Thi­baud Pinot og Romain Bar­det som i prak­sis er de to som kjem­per om ung­doms­trøy­en, da had­de det vært mor­somt å sett det hele på fransk TV.

Podi­et i Paris begyn­ner å ta form. Med mind­re det inn­tref­fer uhell som gjør at noen av favo­rit­te­ne må bry­te, vin­ner Vin­cen­zo Nibali sam­men­lagt. Men and­re og tred­je plass avgjø­res nok ikke før på tem­po­tap­pen. Klatre­trøy­en og poeng­trøy­en er også i prak­sis avgjort. Det kan fort­satt bli litt kamp om ungdomstrøyen.

I dag er det spur­ter­nes nest sis­te sjan­se til å vin­ne. Vi håper selv­sagt på Alex­an­der Kristoff. Men han er ikke den enes­te kandidaten.

Vi har kom­met til fina­len, 21. og sis­te etap­pe, inn til Paris. Etap­pen star­ter i Evry, et styk­ke syd for Paris. Jeg må inn­røm­me at jeg har for­bun­det Evry med et IT-sel­skap, og ikke med en fransk by. Men man lærer all­tid noe nytt.

TdF_2014_21Avslt­u­nin­gen i Paris er tra­di­sjon. For meg er champag­ne en del av den tra­di­sjo­nen. Nå var vi inn­om champag­ne til etap­pe 6 og etap­pe 7, så jeg skal ikke gjen­ta så mye av det. Det er ikke langt fra Paris til Champag­ne, så slik sett er det også en vin som hører hjem­me i den­ne delen av Frankrike.

Con­ti­nue read­ing Les Vins du Tour de Fran­ce 2014 — 21. etap­pe: Evry – Paris, Champs-Élysé­es

Les Vins du Tour de France 2014 — 20. etappe: Bergerac – Perigueux (tempo)

TdF_2014_00_20Mot slut­ten ang­rer jeg all­tid på at jeg har valgt å leg­ge mag to dager foran syk­lis­te­ne. Syk­lis­te­ne skal i dag ut på den sis­te fjell­e­tap­pen. Den er noe len­ger enn den de syk­let i går, med to har­de fjell til slutt og mål­gang på top­pen. Fort­satt er det ikke noe som tyder på at noen kan true Nibali i sam­men­dra­get. Det ser nå også ut til at klatre­trøy­en ikke vil for­la­te skuld­re­ne til Rafal Maj­ka. For spur­ter­ne gjel­der det igjen å bru­ke minst mulig kref­ter på å kom­me gjen­nom innen­for tidsgrensen.

Vi har kom­met fram til 20. etap­pe. Den er, tra­di­sjo­nen tro, en tempo­etap­pe på 54 km. Den ser ut til å være gans­ke hard, men gans­ke mye opp og ned, selv om det ikke er noen sto­re fjell som skal forseres.

Con­ti­nue read­ing Les Vins du Tour de Fran­ce 2014 — 20. etap­pe: Ber­ge­rac – Peri­gueux (tem­po)

Les Vins du Tour de France 2014 — 19. etappe: Maubourguet – Bergerac

TdF_2014_00_19Ryt­ter­ne skal i dag ut på en etap­pe som er (i den­ne sam­men­heng) kort, bratt og bru­tal. Selv om Nibali fort­satt kan føle seg gans­ke trygg, er kam­pen om klatre­trøy­en og ung­doms­trøy­en fort­satt gans­ke åpen. Vi må reg­ne med at det blir kjørt hardt fra start på dagens etap­pe, og at det er en etap­pe hvor noen av spur­ter­ne kan få pro­ble­mer med tids­gren­sen. Vi får i alle fall håpe at Alex­an­der Kristoff sit­ter greit med gjen­nom dagens etappe.

Vi har kom­met til førs­te etap­pe etter fjel­le­ne. 19. etap­pe  en gans­ke flat etap­pe. Men det er noen mind­re bak­ker mot slut­ten, så det kan hen­de at det ikke er like mye kraft igjen i alle spurte­bena når vi kom­mer til fina­len. Vi får håpe at Alex­an­der Kristoff igjen kan vise at han er i stand til å spur­te bed­re enn de fles­te i sli­ke situasjoner.

TdF_2014_19Her kom­mer drikkeme­me­ny­en i litt feil rekke­føl­ge. Fra start set­ter vi kur­sen rett til Armagnac.

Con­ti­nue read­ing Les Vins du Tour de Fran­ce 2014 — 19. etap­pe: Mau­bour­gu­et – Ber­ge­rac

Les Vins du Tour de France 2014 — 18. etappe: Pau – Hautacam

TdF_2014_00_18Nå er det på’an igjen for ryt­ter­ne. De har tre knall­har­de dager i Pyre­ne­ene foran seg.

Vi har kom­met til den sis­te av årets fjell­e­tap­per. Om ikke annet er det nå kam­pen om klatre­trøy­en skal avgjø­res. Etter den­ne etap­pen gjen­står det en fjer­de­ka­te­go­ri­stig­ning på sis­te etap­pe. Vi star­ter i det som må være en av de mest besøk­te TdF-byene ved Pyre­ne­ene: Pau.

Hvert år arran­ge­res det et ritt for ama­tø­rer, L’e­tap­pe du Tour, hvor ama­tø­rer kan prø­ve seg på en av TdF-etap­pe­ne under for­hold som i alle fall lig­ner på prof­fe­nes for­hold, med vei­er sper­ret for annen tra­fikk, osv. Man vel­ger gjer­ne ut en av de har­des­te fjell­e­tap­pe­ne, og i år var det den­ne etap­pen fra Pau til Hauta­cam. Tenk om man had­de gjort noe slikt i bil­lan­det Nor­ge, hvor det er en sør­ge­lig man­gel på syk­kel­kul­tur og respekt for syk­lis­ter? I Nor­ge ble bilis­ter sure for at vei­er var stengt under Tour of Fjords.

Con­ti­nue read­ing Les Vins du Tour de Fran­ce 2014 — 18. etap­pe: Pau – Hauta­cam

Les Vins du Tour de France 2014 — 17. etappe: St Gaudens – St Lary Soulan

TdF_2014_00_17Så lyk­tes Alex­an­der Kristoff for and­re gang. Jeg sjek­ket vær­mel­din­gen fra Meteo Fran­ce før gårs­da­gens etap­pe, og la ut en mel­ding på Twit­ter om at det var meldt dår­lig vær. Mads Kag­ge­stad svar­te umid­del­bart at det var for­del Alex­an­der Kristoff, noe han skul­le få helt rett i. Vær­mel­din­gen for res­ten av Touren ser bred­re ut. Ryt­ter­ne får nå en vel­for­tjent hviledag.

Etter hvile­da­gen ven­ter tre knall­har­de etap­per i Pyre­ne­ene. Her er det de som er igjen av sam­men­lagt­kan­di­da­ter og de som har ambi­sjo­ner om klatre­trøy­en som skal kjem­pe. For Alex­an­der Kristoff hand­ler det om å gå inn i sur­vi­val mode, og kom­me seg gjen­nom innen­for tids­gren­se­ne ved å bru­ke minst mulig kref­ter. Han får en ny sjan­se fre­dag og ved fina­len i Paris søndag.

Sam­men­lagt­sei­e­ren er langt på vei avgjort, om Nibali unn­går uhell. Fire og et halvt minutt er egent­lig ikke en trygg ledel­se med tre knall­har­de fjell­e­tap­per og en hard tempo­etap­pe igjen. Men det ser ikke ut til at noen av de som er igjen er ster­ke nok til å utford­re Nibali.

Vi har lagt hvile­da­gen bak oss, og har alle­re­de kom­met til 17. etap­pe, som er den and­re dagen i Pyreneene.

TdF_2014_17Nå er vi godt inne i Pyre­ne­ene. Her er det ikke lett å fin­ne inter­es­sant vin, i alle fall ikke som er pro­du­sert lokalt. Vi star­ter i depar­te­men­tet Hau­te-Garon­ne, som blir omtrent noe slikt som øvre Garon­ne. Leter vi etter vin fra det­te områ­det, fin­ner vi områ­de­ne Fron­ton, Laville­dieu og Saint-Sar­dos. Men de områ­de­ne lig­ger nord-vest for Tou­lou­se, som er gans­ke langt fra dagens startby.

Con­ti­nue read­ing Les Vins du Tour de Fran­ce 2014 — 17. etap­pe: St Gau­dens – St Lary Sou­lan

Les Vins du Tour de France 2014 — 16. etappe: Carcassonne – Bagneres de Luchon

TdF_2014_00_16For sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne blir den etap­pen de skal ut på i dag nær­mest å betrak­te som aktiv hvi­le. De skal hen­ge med fel­tet, bru­ke minst mulig kref­ter og unn­gå uhell. Sann­syn­lig­vis blir det en masse­spurt som de ikke kom­mer til å blan­de seg inn i, men de vil helst være i den grup­pen som får sam­me tid. Det er spur­ter­ne og deres lag som må gjø­re job­ben i dag. Det er selv­føl­ge­lig lov å øns­ke at Alex­an­der Kristoff skal lyk­kes en gang til.

Vi har­kom­met fram til 16. etap­pe, den førs­te etap­pen etter hvile­da­gen. Det blir en bru­tal start etter hvi­len, hvor det bærer rett inn i Pyre­ne­ene, med avslut­ning på et høy­ka­te­gori­fjell. Om sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne kan sat­se på aktiv hvi­le på den etap­pen de skal syk­le i dag, så blir det ikke mye hvi­le etter hviledagen.

Etap­pen star­ter ved den flot­te, befes­te­de byen Car­cas­son­ne, før ryt­ter­ne set­ter kurs mot fjel­le­ne og ender i Bag­ne­res de Luchon.

TdF_2014_16

Con­ti­nue read­ing Les Vins du Tour de Fran­ce 2014 — 16. etap­pe: Car­cas­son­ne – Bag­ne­res de Luchon

Les Vins du Tour de France 2014 — 15. etappe: Tallard – Nimes

TdF_2014_00_15Så skul­le det ende­lig lyk­kes for Alex­an­der Kristoff, og han lyk­tes på den etap­pen som star­tet i den byen hvor Thor Hus­hovd tok sin førs­te TdF-etappe­sei­er i 2002. Med OL-bron­se, sei­er i Milan — San Remo og etappe­sei­er i TdF, sam­men med man­ge and­re gode resul­ta­ter, plas­se­rer Alex­an­der Kristoff seg blant de sto­re sykkelrytterne.

Ryt­ter­ne skal i dag gå løs på den førs­te Alpe­etap­pen, med mål­gang på en uten­for­ka­te­go­ri topp. Her kan Alex­an­der Kristoff og de and­re spur­ter­ne sat­se på å bru­ke minst mulig kref­ter. Dagens mel­lom­sprint kom­mer etter at ryt­ter­ne har vært over en første­ka­te­go­ri, så her hen­ger nep­pe spur­ter­ne med. Det blir en etap­pe hvor de som vil for­sø­ke å angri­pe Nibali må prø­ve seg.

Vi har kom­met til 15. etap­pe, hvor ryt­ter­ne skal ned fra fjel­let. Her blir det igjen sjan­ser for spur­te­re som fort­satt har saft igjen i bena.

TdF_2014_15 Con­ti­nue read­ing Les Vins du Tour de Fran­ce 2014 — 15. etap­pe: Tal­lard – Nimes

Les Vins du Tour de France 2014 — 14. etappe: Grenoble – Risoul

TdF_2014_00_14Syk­lis­ter er ikke noen ping­ler. Chris Froo­me fort­sat­te et styk­ke med brudd i hånd­led­det. Alber­to Con­ta­dor sat­te seg på syk­ke­len og fort­sat­te et styk­ke med brudd i et ben i leg­gen. Det deles ut pri­ser for bl.a. den mest offen­si­ve ryt­te­ren, men ikke for den tap­res­te — en pris som i går måt­te ha gått til And­rew Talan­sky. Etter først å ha gått av syk­ke­len, sat­te han seg på den igjen og full­før­te med enor­me ryggsmerter.

Vi kan jo sam­men­lig­ne det­te med noe av det vi kun­ne se i Hol­ly­wood-mes­ter­ska­pet i Bra­sil nylig.

Den etap­pen ryt­ter­ne skal ut på i dag, ser ikke ut til å være av de har­des­te, men to tred­je- og to fjer­de­ka­te­go­ri­stig­nin­ger. Men de som sit­ter i sofa­en og sier at det er bare en fjer­de­ka­te­go­ri eller tredje­ka­te­go­ri, kan ta en tur ut og syk­le noen. Da jeg en gang så litt på det­te, kom jeg til at Kongs­vei­en i Oslo anta­ge­lig vil­le ha blitt klas­si­fi­sert som en fjerdekategori.

Vi har kom­met fram til 14. etap­pe. Den har to førs­te- og en uten­for­ka­te­go­ri stig­ning, og avslut­tes på top­pen av en første­ka­te­go­ri. Det er den enes­te ordent­li­ge alpe­etap­pen i årets utga­ve av touren.

TdF_2014_14 Con­ti­nue read­ing Les Vins du Tour de Fran­ce 2014 — 14. etap­pe: Gre­nob­le – Risoul

Les Vins du Tour de France 2014 — 13. etappe: St Etienne – Chamrousse

TdF_2014_00_13Ryt­ter­ne har for­hå­pent­lig­vis fått en god resti­tu­sjon på sin vel­for­tjen­te hvile­dag. Og vi får håpe at Alex­an­der Kristoff har blitt kvitt sine mage­pro­ble­mer. Med beg­ge de størs­te favo­rit­te­ne ute, er det noe mer åpent. Skjønt det blir ikke lett for and­re å hen­te inn Nibali. Ryt­ter­ne skal ut på en etap­pe med mye mot­bak­ke, om enn ikke de har­des­te etap­pe­ne, før det går ned­over mot slutten.

Vi har kom­met til 13. etap­pe. Den er gans­ke små­kupert på begyn­nel­sen, men avslut­ter med noen har­de bak­ker — og har avslut­ning på en topp.

TdF_2014_13Dagens etap­pe star­ter i et gans­ke vin­fat­tig områ­de, før den krys­ser Rhô­ne­da­len og går inn i Alpe­ne. Det betyr at vi må fin­ne dagens vin i Rhône.

Con­ti­nue read­ing Les Vins du Tour de Fran­ce 2014 — 13. etap­pe: St Etien­ne – Chamrous­se

Les Vins du Tour de France 2014 — 12. etappe: Bourg en Bresse – St Etienne

TdF_2014_00_12I dag slik­ker ryt­ter­ne sine sår, prø­ver å få nytt liv i slit­ne krop­per og ser med en skrekk­blan­det fryd på det som lig­ger foran dem. Dess­ver­re får vi ikke den duel­len man­ge, blant and­re jeg, had­de sett fram til mel­lom Chris Froo­me og Alber­to Con­ta­dor. Men det har vel blitt gans­ke åpent nå — og vans­ke­lig å set­te opp et lag i Tour Manager.

Vi har lagt hvile­da­gen bak oss og har kom­met til 12. etap­pe som går fra Bourg-en-Bres­se til St. Etienne.

TdF_2014_12 Con­ti­nue read­ing Les Vins du Tour de Fran­ce 2014 — 12. etap­pe: Bourg en Bres­se – St Etien­ne