Les Vins du Tour de France 2014 — innledning

TdF_2014_00Vi vet det er noen kvartfinaler etc igjen i fotball-VM. Men i den konkurransen er det uansett mest hviledager. Det er nå sommerens sportsbegivenhet virkelig starter. Vi er klare for nye tre uker med sykkel og godt drikke i Tour de France, dessverre bare med én norsk rytter på startstreken.

Det blir en del øl den første tiden i år. Vi starter i England, som er mer kjent for sitt øl enn sin vin. Gå til egen nettside for etappene i England. Men litt vin skal vi klare å finne her også.

De to første etappene på kontinentet er helt nord i Frankrike, og krysser grensen til øllandet Belgia. Så det blir mest øl fram til 6. etappe, som ender i champagnehovedstaden Reims.

I Eng­land har Cam­paign for Real Ale, kjent som CAMRA, siden 1971 arbei­det utret­te­lig for godt øl. Den ble star­tet av fire des­il­lu­sjo­nerte menn som en reak­sjon mot at engelske bryg­ge­rier på 1960– og 70-tallet fjer­net seg fra gamle bryg­geri­tra­di­sjo­ner, og gikk mer og mer over til indu­stri­ell pro­duk­sjon av karak­ter­løst øl. Bryg­ge­ri­ene kjøpte opp puber eller knyt­tet de til seg i kje­der. Noen hadde en besyn­der­lig tro på at folk umid­del­bart ville føle seg hjemme som i sin “local” hvis alle puber var like, så de ble rede­ko­rert for ha det samme utse­ende og det samme ølet. Det er en slags McDonald-filosofi anvendt på puber.

Da pubene mis­tet sin uav­hen­gig­het, mis­tet også de uav­hen­gige bryg­ge­ri­ene en vik­tig del av sitt mar­ked, og man var inne i en ond sir­kel. Det er i grun­nen omtrent som det norske mat­vare­mar­ke­det. CAMRA har gjort en stor inn­sats for bri­tisk kva­li­tetsøl. De har kjem­pet for lokale, uav­hen­gige puber som ser­ve­rer øl fra lokale, uav­hen­gige bryggerier.

1852492929CAMRA har fått til mye og har insi­p­rert andre i andre land. De har gitt ut en rekke guide­bø­ker og andre bøker om godt øl. Disse kom­mer jeg nok til å hente mye fra når vi skal lete etter godt, engelsk øl. Det er på sin plass å nevne at to av de bøkene jeg benyt­tet meg av da touren star­tet i Bel­gia i 2012, Good Beer Guide Bel­gium og 100 Bel­gian beers to try before you die, begge er utgitt av CAMRA. Vi som liker godt øl har mye å takke dem for. Jeg vel­ger i denne omgang å ta med deres bok CAMRA’s Book of Beer Know­ledge: Essen­tial Wis­dom for the Dis­cer­ning Drin­ker. Omta­len av boken hos Ama­zon er slik:

“This absor­bing, pocket-sized book is packed with beer facts, feats, records, stats and anecdo­tes you’ll never be lost for words at the pub again. More than 200 entries cover the serious, the silly and the down­right bizarre from the world of beer. Inside this pint-sized com­pen­dium you’ll find eve­rything from the big­gest brewer in the world to the beers with the daf­test names. A quick skim before a night out and you’ll always have enough beery wis­dom to impress your friends.”

Bøker om øl

184533633XFor den som vil lære mer om øl, anbe­fa­ler jeg The World Atlas of Beer. Som nav­net anty­der, dek­ker den hele ver­den. Den fin­nes på norsk med tit­te­len “Den store ølbo­ken”. Jeg har den engelske utga­ven, og hol­der meg til den. Den norske utga­ven har jeg ikke lest, men inn­hol­det bør være det samme. Boken er flott illust­rert, slik at det er en fin bok å bla i, og den inn­e­hol­der mye inter­es­sant lesning.

Boken er utgitt i Eng­land. Det er i Europa vi fin­ner de inter­es­sante øl-tradisjonene. Bøker utgitt i USA har en tendens til å gi usan­ske bryg­ge­rier større plass enn de for­tje­ner, i alle fall vur­dert i et inter­na­sjo­nalt per­spek­tiv. Den er skre­vet i sam­ar­beid mel­lom en engelsk for­fat­ter (Tim Webb) og en cana­disk for­fat­ter (Step­hen Beaumont), så de kla­rer å beholde et inter­na­sjo­nalt perspektiv.

1781311862Boken Brew Bri­tan­nia: The Strange Rebirth of Bri­tish Beer er helt ny, og kom for bare et par uker siden. Den har jeg ikke ruk­ket å lese ennå, men den står på lis­ten over bøker som bør leses. Denne hand­ler i følge omta­len hos Ama­zon om hvor­dan en del ølbryg­gere i Stor­bri­tan­nia har ryk­ket fra hoved­fel­tet og har tatt opp for­føl­gel­sen for å ta til­bake plas­sen blant ver­dens ledende ølnasjoner.

0195367138 The Oxford Com­pa­nion to Beer et nyt­tig opp­slags­verk. Men det er nett­opp det: Et opp­slags­verk, byg­get opp som et lek­si­kon. Og selv om den heter “The Oxford Com­pa­nion …”, så er det en bok skre­vet i USA — noe som pre­ger de redak­sjo­nelle prioriteringene.

Men vi star­ter i Eng­land, og da er CAMRA’s “Good Beer Guide 2014” vår vik­tigste guide­bok. 1852493127Den er inn­delt etter regio­ner, eller shi­res som det kan­skje heter i Eng­land. Så for første etappe må vi gå til kapit­te­let om York­shire og lete der. Her fin­ner vi over­sikt over puber som ser­ve­rer godt øl. Det er også en over­sikt over bryg­ge­rier, men de er bare sor­tert alfa­be­tisk etter bryg­ge­ri­ets navn, ikke etter sted hvor de hol­der til.

1852493097De fleste av oss vil følge Tour de France etap­pene i Eng­land på avstand, enten det er fra Norge eller fra Frank­rike (hvor jeg befin­ner meg). Når vi befin­ner oss langt fra ekte engelske puber hvor vi kan få ser­vert cask ale, er det nok CAM­RAs bok Good Bott­led Beer Guide som vil være mest nyt­tig, så lenge det er øl tap­pet på flaske vi må ta til takke med.

1852492651Er man i England og liker godt øl, må man besøke noen puber. Det finnes utallige pubguider. Vi holder oss til de som er interessert i godt øl, nemlig CAMRA. Så som pub-guide velger vi Great British Pubs (Camra). Her beskrives alle typer puber, fra veldig tradisjonelle til ultramoderne. Og man får godt øl på disse pubene.

1852493046

Hvis man vil ha litt mer tradisjon og historie, kan vi velge Britain’s Best Real Heritage Pubs (Camra). Målet er å vise britisk pubtradisjon ved å presentere noen virkelige fine representanter, men flotte bilder og god omtale.

Det har kom­met mange bøker om det man bør ha gjort, ste­der man bør ha besøkt, musikk man bør ha hørt, fil­mer man bør ha sett og selv­føl­ge­lig 1844037657øl (og vin) man bør ha smakt før man dør. Boken 1001 Beers You Must Try before You Die  er en slik, som jeg har brukt som en av flere guider til øl langs årets utgave av Tour de France.

Man kan mene hva man vil om denne typer bøker. Men noen gan­ger er det befri­ende med noen som kom­mer med klare anbefalinger.

Les vins du Tour de France 2014

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d'Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å samle en del om å kombinere mat og vin, i stedet for å gjenta det hver gang spørsmålet dukker opp.

Hvor bratt er det der de sykler?

De fleste som ser sykkel på TV har ikke noe begrep om hvor bratte og harde de bakkene som sykles er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får forklart at 15% stigning betyr at man stiger 15 m i løpet av 100 meter sykling, så sier ikke dette så mye. Jeg har tatt med noen oversikter over bratte bakker, så kan man gå ut og prøve selv. En har jeg satt sammen selv, og det er noen fra andre.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.