Les Vins du Tour de France 2014 — innledning

TdF_2014_00Vi vet det er noen kvart­fi­na­ler etc igjen i fot­ball-VM. Men i den kon­kur­ran­sen er det uan­sett mest hvile­da­ger. Det er nå som­mer­ens sports­be­gi­ven­het vir­ke­lig star­ter. Vi er kla­re for nye tre uker med syk­kel og godt drik­ke i Tour de Fran­ce, dess­ver­re bare med én norsk ryt­ter på startstreken.

Det blir en del øl den førs­te tiden i år. Vi star­ter i Eng­land, som er mer kjent for sitt øl enn sin vin. Gå til egen nett­side for etap­pe­ne i Eng­land. Men litt vin skal vi kla­re å fin­ne her også.

De to førs­te etap­pe­ne på kon­ti­nen­tet er helt nord i Frank­ri­ke, og krys­ser gren­sen til øllan­det Bel­gia. Så det blir mest øl fram til 6. etap­pe, som ender i champagne­ho­ved­sta­den Reims.

I Eng­land har Cam­paign for Real Ale, kjent som CAMRA, siden 1971 arbei­det utret­te­lig for godt øl. Den ble star­tet av fire des­il­lu­sjo­nerte menn som en reak­sjon mot at engels­ke bryg­ge­rier på 1960– og 70-tal­let fjer­net seg fra gam­le bryg­geri­tra­di­sjo­ner, og gikk mer og mer over til indu­stri­ell pro­duk­sjon av karak­ter­løst øl. Bryg­ge­ri­ene kjøp­te opp puber eller knyt­tet de til seg i kje­der. Noen had­de en besyn­der­lig tro på at folk umid­del­bart vil­le føle seg hjem­me som i sin “local” hvis alle puber var like, så de ble rede­ko­rert for ha det sam­me utse­ende og det sam­me ølet. Det er en slags McDo­nald-filo­so­fi anvendt på puber.

Da pube­ne mis­tet sin uav­hen­gig­het, mis­tet også de uav­hen­gige bryg­ge­ri­ene en vik­tig del av sitt mar­ked, og man var inne i en ond sir­kel. Det er i grun­nen omtrent som det nors­ke mat­vare­mar­ke­det. CAMRA har gjort en stor inn­sats for bri­tisk kva­li­tetsøl. De har kjem­pet for loka­le, uav­hen­gige puber som ser­ve­rer øl fra loka­le, uav­hen­gige bryggerier.

1852492929CAMRA har fått til mye og har insi­p­rert and­re i and­re land. De har gitt ut en rek­ke guide­bø­ker og and­re bøker om godt øl. Dis­se kom­mer jeg nok til å hen­te mye fra når vi skal lete etter godt, engelsk øl. Det er på sin plass å nev­ne at to av de bøke­ne jeg benyt­tet meg av da touren star­tet i Bel­gia i 2012, Good Beer Guide Bel­gium og 100 Bel­gian beers to try before you die, beg­ge er utgitt av CAMRA. Vi som liker godt øl har mye å tak­ke dem for. Jeg vel­ger i den­ne omgang å ta med deres bok CAMRA’s Book of Beer Know­ledge: Essen­tial Wis­dom for the Dis­cer­ning Drin­ker. Omta­len av boken hos Ama­zon er slik:

This absor­bing, pock­et-sized book is pack­ed with beer facts, feats, records, stats and anecdo­tes you’ll never be lost for words at the pub again. More than 200 entries cover the serious, the sil­ly and the down­right bizar­re from the world of beer. Insi­de this pint-sized com­pen­dium you’ll find eve­rything from the big­gest brewer in the world to the beers with the daf­test names. A quick skim before a night out and you’ll always have enough beery wis­dom to impress your friends.”

Bøker om øl

184533633XFor den som vil lære mer om øl, anbe­fa­ler jeg The World Atlas of Beer. Som nav­net anty­der, dek­ker den hele ver­den. Den fin­nes på norsk med tit­te­len “Den sto­re ølbo­ken”. Jeg har den engels­ke utga­ven, og hol­der meg til den. Den nors­ke utga­ven har jeg ikke lest, men inn­hol­det bør være det sam­me. Boken er flott illust­rert, slik at det er en fin bok å bla i, og den inn­e­hol­der mye inter­es­sant lesning.

Boken er utgitt i Eng­land. Det er i Euro­pa vi fin­ner de inter­es­sante øl-tra­di­sjo­ne­ne. Bøker utgitt i USA har en tendens til å gi usan­ske bryg­ge­rier stør­re plass enn de for­tje­ner, i alle fall vur­dert i et inter­na­sjo­nalt per­spek­tiv. Den er skre­vet i sam­ar­beid mel­lom en engelsk for­fat­ter (Tim Webb) og en cana­disk for­fat­ter (Step­hen Beaumont), så de kla­rer å behol­de et inter­na­sjo­nalt perspektiv.

1781311862Boken Brew Bri­tan­nia: The Stran­ge Rebirth of Bri­tish Beer er helt ny, og kom for bare et par uker siden. Den har jeg ikke ruk­ket å lese ennå, men den står på lis­ten over bøker som bør leses. Den­ne hand­ler i føl­ge omta­len hos Ama­zon om hvor­dan en del ølbryg­gere i Stor­bri­tan­nia har ryk­ket fra hoved­fel­tet og har tatt opp for­føl­gel­sen for å ta til­bake plas­sen blant ver­dens leden­de ølnasjoner.

0195367138 The Oxford Com­pa­nion to Beer et nyt­tig opp­slags­verk. Men det er nett­opp det: Et opp­slags­verk, byg­get opp som et lek­si­kon. Og selv om den heter “The Oxford Com­pa­nion …”, så er det en bok skre­vet i USA — noe som pre­ger de redak­sjo­nelle prioriteringene.

Men vi star­ter i Eng­land, og da er CAMRA’s “Good Beer Guide 2014” vår vik­tigste guide­bok. 1852493127Den er inn­delt etter regio­ner, eller shi­res som det kan­skje heter i Eng­land. Så for førs­te etap­pe må vi gå til kapit­te­let om York­shire og lete der. Her fin­ner vi over­sikt over puber som ser­ve­rer godt øl. Det er også en over­sikt over bryg­ge­rier, men de er bare sor­tert alfa­be­tisk etter bryg­ge­ri­ets navn, ikke etter sted hvor de hol­der til.

1852493097De fles­te av oss vil føl­ge Tour de Fran­ce etap­pene i Eng­land på avstand, enten det er fra Nor­ge eller fra Frank­rike (hvor jeg befin­ner meg). Når vi befin­ner oss langt fra ekte engels­ke puber hvor vi kan få ser­vert cask ale, er det nok CAM­RAs bok Good Bott­led Beer Guide som vil være mest nyt­tig, så len­ge det er øl tap­pet på flas­ke vi må ta til tak­ke med.

1852492651Er man i Eng­land og liker godt øl, må man besø­ke noen puber. Det fin­nes utal­li­ge pub­guid­er. Vi hol­der oss til de som er inter­es­sert i godt øl, nem­lig CAMRA. Så som pub-guide vel­ger vi Great Bri­tish Pubs (Cam­ra). Her beskri­ves alle typer puber, fra vel­dig tra­di­sjo­nel­le til ultra­mo­der­ne. Og man får godt øl på dis­se pubene.

1852493046

Hvis man vil ha litt mer tra­di­sjon og his­to­rie, kan vi vel­ge Bri­tain’s Best Real Her­ita­ge Pubs (Cam­ra). Målet er å vise bri­tisk pub­tra­di­sjon ved å pre­sen­te­re noen vir­ke­li­ge fine repre­sen­tan­ter, men flot­te bil­der og god omtale.

Det har kom­met man­ge bøker om det man bør ha gjort, ste­der man bør ha besøkt, musikk man bør ha hørt, fil­mer man bør ha sett og selv­føl­ge­lig 1844037657øl (og vin) man bør ha smakt før man dør. Boken 1001 Beers You Must Try before You Die  er en slik, som jeg har brukt som en av fle­re guid­er til øl langs årets utga­ve av Tour de France.

Man kan mene hva man vil om den­ne typer bøker. Men noen gan­ger er det befri­ende med noen som kom­mer med kla­re anbefalinger.

Les vins du Tour de France 2014

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email