Bjørvika: Løgn, ironi eller bare udugelighet fra @VegvesenOst ?

Vi blir ikke fer­dig med Bjør­vi­ka på len­ge, i alle fall ikke før skan­da­len er ret­tet opp. På Sta­tens veg­ve­sens nett­si­der om pro­sjek­tet, kan vi bl.a. lese det­te under over­skrif­ten “Bak­grunn”:

Visjo­nen om at Bjør­vi­ka som por­ten til Nor­ges hoved­stad skal frem­stå som et uttrykk for moder­ne norsk bykul­tur og iden­ti­tet i bygge­kunst, tek­no­lo­gi og bære­kraf­tig byut­vik­ling. Den nye byde­len skal være til gle­de og stolt­het for hele Oslos befolk­ning, og bevisst bidra til å beskri­ve byens his­to­ris­ke utvik­ling fra opp­rin­nel­sen til det 21. århund­re.

Og det fortsetter:

Veg­pro­sjek­tet E18 Bjør­vi­ka har to hovedbegrunnelser:

  • Byut­vik­ling

  • Miljø­venn­lig transport”

Når vi ser på resul­ta­tet, må vi spør­re oss hva som har skjedd.

Con­ti­nue read­ing Bjør­vi­ka: Løgn, iro­ni eller bare udu­ge­lig­het fra @VegvesenOst ?

Quick fix for Bjørvika 1: Et par sykkelslanger

Plan­leg­ge­re og poli­ti­ke­re som har hatt ansvar for Bjør­vi­ka har vist seg udu­ge­li­ge og ubru­ke­li­ge. Nå har deres egen mang­len­de lærings­evne og lærings­vil­je blitt en begrun­nel­se for hvor noe ikke kan gjø­res: Det ble ved­tatt slik i 2003, og da var 1,5 meter stan­dar­den, sier pro­sjekt­le­der for Bjør­vi­ka, Gre­te Tvedt til NRK Øst­lands­sen­din­gen.

Det et to grun­ner til at jeg blankt avvi­ser det­te. Den førs­te er at jeg ikke tror det er sant. Regu­le­rings­pla­nen for Bjør­vi­ka ble ved­tatt i 2003. Der står det ingen ting om bred­der på syk­kel­felt. Den har ikke sli­ke detal­jer i det hele tatt. Jeg fin­ner ikke stort annet i regu­le­rings­pla­nen om syk­kel enn dette:

Det leg­ges til ret­te for­sam­men­hen­gen­de syk­keltrasé­er fra øst til vest i Bispe­gata, Nyland allé og Operagata, samt syd­over i Lohavngata.”

Vide­re står det:

Plan­for­sla­get gir stor flek­si­bi­li­tet for frem­ti­di­ge end­rin­ger av trans­port­løs­nin­gen, for eksem­pelved reduk­sjon av antall bil­felt eller at fle­re gater­sten­ges for gjennomgangstrafikk. ”

Con­ti­nue read­ing Quick fix for Bjør­vi­ka 1: Et par syk­kel­slan­ger

Les Vins du Tour de France 2014 — 2. etappe: York — Sheffield

TdF_2014_00_02And­re etap­pe går fra York til Shef­field. York er en gam­mel viking­by, som het Jor­vik i viking­ti­den. Skal jeg være helt ærlig, var jeg ikke så vel­dig impo­nert av viking­mu­se­et i York, da jeg var der. Men vi som kom­mer fra Viking­land er vel nok­så bla­ser­te i så måte.

Jeg var så vidt inn­om fot­ball til førs­te etap­pe, og som nevnt er min fot­ball­in­ter­es­se i bes­te fall mode­rat. Men vi ser at etap­pen pas­se­rer et par mil øst for Man­ches­ter, egent­lig er den inn­om Grea­ter Man­ches­ter. En av de meget få fot­ball­kam­per jeg har vært på, var i Man­ches­ter, en gang jeg besøk­te en venn som stu­der­te der. Vi dro på Old Trafford og så Man­ches­ter Uni­ted slå New­cast­le 3–1. Det var gøy. Med 55.000 gale til­skue­re på tri­bu­nen, tren­ger man ikke være så vel­dig inter­es­sert i det som skjer på banen for å ha det gøy.

Den­ne etap­pen er gans­ke kupert, med man­ge kate­go­ri­ser­te stig­nin­ger, om enn ikke vel­dig har­de. Jeg var inn­om Cragg Vale i går, da jeg nevn­te Cragg Vale Bit­ter Ale. Så vidt jeg for­står skal ryt­ter­ne syk­le opp der, uten at vei­en har blitt klas­si­fi­sert som en stig­ning. Det skal være Eng­lands lengs­te sam­men­hen­gen­de bak­ke, ca 8 km lang og med 3,4% stig­ning i snitt. Mens vi ven­ter på TdF-ryt­ter­ne, kan vi bli med på den­ne turen opp Cragg Vale.

Jeg min­ner om Cycling Weeklys  over­sikt over 10 Grea­test Cycling Climbs of the Tour de Fran­ce in Yorkshire. 

Etap­pen ser i utgangs­punk­tet ut som en typisk brudd-etap­pe, og man­ge vil nok kjem­pe for å san­ke klatre­po­eng. Men det spørs vel om et even­tu­elt brudd får lov til å gå inn så tid­lig i rit­tet. Jeg tvi­ler på det, og tror på et gans­ke sam­let felt til mål.

Con­ti­nue read­ing Les Vins du Tour de Fran­ce 2014 — 2. etap­pe: York — Shef­field