Bjørvika: Løgn, ironi eller bare udugelighet fra @VegvesenOst ?

Vi blir ikke fer­dig med Bjør­vi­ka på len­ge, i alle fall ikke før skan­da­len er ret­tet opp. På Sta­tens veg­ve­sens nett­si­der om pro­sjek­tet, kan vi bl.a. lese det­te under over­skrif­ten “Bak­grunn”:

Visjo­nen om at Bjør­vi­ka som por­ten til Nor­ges hoved­stad skal frem­stå som et uttrykk for moder­ne norsk bykul­tur og iden­ti­tet i bygge­kunst, tek­no­lo­gi og bære­kraf­tig byut­vik­ling. Den nye byde­len skal være til gle­de og stolt­het for hele Oslos befolk­ning, og bevisst bidra til å beskri­ve byens his­to­ris­ke utvik­ling fra opp­rin­nel­sen til det 21. århund­re.

Og det fortsetter:

Veg­pro­sjek­tet E18 Bjør­vi­ka har to hovedbegrunnelser:

  • Byut­vik­ling

  • Miljø­venn­lig transport”

Når vi ser på resul­ta­tet, må vi spør­re oss hva som har skjedd.

Er det vir­ke­lig slik at det vi i dag ser i Bjør­vi­ka etter Sta­tens veg­ve­sens vur­de­ring er et “uttrykk for moder­ne norsk bykul­tur” og “bære­kraf­tig byut­vik­ling”? Tror de at det vil være “til gle­de og stolt­het for hele Oslos befolk­ning, og bevisst bidra til å beskri­ve byens his­to­ris­ke utvik­ling fra opp­rin­nel­sen til det 21. århundre”? 

Hvis det vir­ke­lig er slik at Sta­tens veg­ve­sen mener det, da skyl­der de oss en grun­dig og god for­kla­ring. Og egent­lig kan man vel bare si: Gå vide­re til -> udu­ge­lig.

Eller er det hele bare en løgn man har ser­vert for å få pro­sjek­tet ved­tatt? Det vil­le ikke være førs­te gan­gen det leg­ges fram pro­sjek­ter som er pak­ket inn i poli­tisk kor­rekt reto­rikk (og gjer­ne er under­bud­sjet­tert), for å få de ved­tatt og igang­satt — og så får man noe annet når pro­sjek­tet har pas­sert “point of no return”.

Eller var det hele bare iro­nisk ment, slik at bil­fol­ket i Sta­tens veg­ve­sen nå kan peke nese til Oslo og Oslos syklister?

Eller er de som har hatt ansva­ret for det­te så udu­ge­li­ge at det­te var det bes­te de kun­ne få til? Når pro­sjekt­le­der for Bjør­vi­ka Gre­te Tvedt sier til NRK Øst­lands­sen­din­gen at de har låst seg fast i tan­ker fra 2003 og ikke har kun­net ten­ke en ny tan­ke siden den gang (hun ord­la seg ikke akku­rat slik), så kan det se ut til at det sis­te er til­fel­let. I så fall bør alle som har hatt ansvar i det­te pro­sjek­tet fin­ne seg noe annet å gjøre.

Jeg und­res på hvor­dan Sta­tens veg­ve­sen har for­holdt seg til de skif­ten­de pla­ne­ne for nytt Munch­mu­se­um. Det var først i 2008, fem år etter at Sta­tens veg­ve­sen had­de semen­tert sine tan­ker om tra­fikk­løs­ning i Bjør­vi­ka. Etter det var det som kjent mye fram og til­ba­ke. Med den totalt mang­len­de omstil­lings­ev­nen i Sta­tens veg­ve­sen må vi reg­ne med at det ald­ri kom­mer til å bli noen adkomst til Munch­mu­se­et. Det var ikke plan­lagt noe Munch­mu­se­um her i 2003, og det er det ikke mulig å få det inn i planene.

Unn­skyld­nin­ger og bort­for­kla­rin­ger er helt unin­ter­es­san­te.  Det hol­der ikke å vise til at det­te er ved­tatt for len­ge siden av and­re poli­ti­ke­re og and­re plan­leg­ge­re. De som har ansva­ret i dag har ansva­ret for dagens pro­ble­mer. De må vise at de kan hånd­te­re de pro­ble­mer som er skapt, også pro­ble­mer som er skapt av deres for­gjen­ge­re. For­kla­rin­ge­ne om hvor­for det gikk galt og hvor­for det hele har blitt som det har blitt, kan man ta i den grans­kin­gen av pro­sjek­tet som må kom­me. Inn­til det blir iverk­satt en ordent­lig grans­king, kan Bjør­vi­ka bli tema for man­ge mas­ter­opp­ga­ver innen Stats­vi­ten­skap, byplan­leg­ging, osv.

Nå tren­ger vi noen som har mot til å inn­røm­me at det­te har gått galt, og vil­je til å ret­te opp fei­le­ne: Noen ansvar­li­ge må våge å si høyt: Resul­ta­tet er ikke aksep­ta­belt.

Ketil Sol­vik Olsen, Ter­je Moe Gus­tav­sen, Sti­an Ber­ger Røs­land, Bård Fol­ke Fred­rik­sen og Guri Mel­by: Hva gjør dere for at Bjør­vi­ka skal frem­stå som  “et uttrykk for moder­ne norsk bykul­tur og iden­ti­tet i bygge­kunst, tek­no­lo­gi og bære­kraf­tig byut­vik­ling.” Og at “Den nye byde­len skal være til gle­de og stolt­het for hele Oslos befolk­ning, og bevisst bidra til å beskri­ve byens his­to­ris­ke utvik­ling fra opp­rin­nel­sen til det 21. århund­re.” Strek­ker dere bare arme­ne i været og sier “det var ikk min skyld”, eller tar dere tak i problemet?

I dag står Bjør­vi­ka der som et monu­ment over poli­tisk og byplan­mes­sig udu­ge­lig­het. Dere kan gå inn i Oslos his­to­rie som med­an­svar­li­ge for det­te, eller dere kan vise deres som noen som kun­ne leg­ge his­to­risk pre­sti­sje til side og bli de som ret­tet opp det ver­ste av for­gjen­ger­nes feil. Val­get er deres. I sep­tem­ber 2015 er val­get vårt, og da skal vi hus­ke hva dere valg­te eller ikke valg­te å gjø­re her.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email