Quick fix for Bjørvika 1: Et par sykkelslanger

Plan­leg­ge­re og poli­ti­ke­re som har hatt ansvar for Bjør­vi­ka har vist seg udu­ge­li­ge og ubru­ke­li­ge. Nå har deres egen mang­len­de lærings­evne og lærings­vil­je blitt en begrun­nel­se for hvor noe ikke kan gjø­res: Det ble ved­tatt slik i 2003, og da var 1,5 meter stan­dar­den, sier pro­sjekt­le­der for Bjør­vi­ka, Gre­te Tvedt til NRK Øst­lands­sen­din­gen.

Det et to grun­ner til at jeg blankt avvi­ser det­te. Den førs­te er at jeg ikke tror det er sant. Regu­le­rings­pla­nen for Bjør­vi­ka ble ved­tatt i 2003. Der står det ingen ting om bred­der på syk­kel­felt. Den har ikke sli­ke detal­jer i det hele tatt. Jeg fin­ner ikke stort annet i regu­le­rings­pla­nen om syk­kel enn dette:

Det leg­ges til ret­te for­sam­men­hen­gen­de syk­keltrasé­er fra øst til vest i Bispe­gata, Nyland allé og Operagata, samt syd­over i Lohavngata.”

Vide­re står det:

Plan­for­sla­get gir stor flek­si­bi­li­tet for frem­ti­di­ge end­rin­ger av trans­port­løs­nin­gen, for eksem­pelved reduk­sjon av antall bil­felt eller at fle­re gater­sten­ges for gjennomgangstrafikk. ”

Når Sta­tens Veg­ve­sen påstår at det­te var hug­get i sten i 2003, da må man spør­re: Var det Sta­tens Veg­ve­sen som umid­del­bart lås­te seg og sine tan­ker til slikt et bil­do­mi­nert Veg­ve­sen tenk­te i 2003, og ga blaf­fen i den flek­si­bi­li­tet som var for­ut­satt i reguleringsplanen?

Jeg tror dess­uten ikke på at man had­de lagt detal­jer­te pla­ner om syk­kel­felt den gan­gen. Jeg har sagt det noen gan­ger før, og jeg min­ner om det på nytt: I august 2011, for snart tre år siden, var det “Åpen dag” i Bjør­vi­ka. Sta­tens veg­ve­sen var der for å infor­me­re om tra­fikk­løs­nin­ger. Ikke én av de som var til ste­de fra Sta­tens veg­ve­sen kun­ne den gang si noe om hva slags syk­kel­løs­ni­nin­ger som var plan­lagt. Jeg ble lovet mer infor­ma­sjon. Det fikk jeg ald­ri. Jeg send­te en hen­ven­del­se om det­te til Sta­tens veg­ve­sen omtrent to måne­der sene­re. Hen­ven­del­sen ble ald­ri besvart.

Det­te for­tal­te meg er par ting: Det vik­tigs­te var det­te: Sta­tens veg­ve­sen tok ikke og had­de ald­ri tatt syk­lis­ter på alvor i plan­leg­gin­gen av Bjør­vi­ka. Jeg tror ingen ting på at man had­de plan­lagt noen syk­kel­felt i 2003. Hvis pla­ne­ne had­de vært fer­di­ge, da had­de det ikke vært vansk­lig å sva­re på det­te i 2011. Jeg tror at det var utsatt og utsatt og utsatt igjen, og så for­søk­te man å få til noe når det egent­lig var for sent. Kom med doku­men­ta­sjo­nen som viser at du snak­ker sant, Gre­te Tvedt, og som også doku­men­te­rer at dere ikke tok noe hen­syn til den for­ut­sat­te flek­si­bi­li­te­ten i regu­le­rings­pla­nen fra 2003. Jeg tror ikke noe på at det du sier er sant!

Den and­re vik­ti­ge lær­dom­men av det­te og alt for man­ge and­re pro­sjek­ter er: Vi kan ikke sto­le på Sta­tens veg­ve­sen. De kom­mer alt for ofte med run­de og ufor­plik­ten­de utsagn om “god for­hold for syk­lis­ter”, slik de f.eks. gjor­de da Carl Ber­nes plass ble byg­get om. Jeg skal ikke påstå at de lyver bevisst når de sier slikt, selv om det er en nær­lig­gen­de tan­ke. I alle fall har de etter­tryk­ke­lig vist at vi ikke kan sto­le på sli­ke utsagn, og at de er ute av stand til å leve­re. Bare for å ha nevnt de: De er i ferd med å gjen­ta skan­da­len i Dag Ham­mar­skjølds vei, mel­lom Økern og Sin­sen. Og som Mum­mimam­ma sier et sted: “Om det er av uvi­ten­het eller ond­skap spil­ler ingen rol­le. For resul­ta­tet er uan­sett det samme.”

I Bjør­vi­ka har laget et sys­tem som er skan­da­løst dår­lig for syk­lis­ter, til tross for de van­li­ge besver­gel­se­ne om “gode for­hold” for syklsi­ter. De som har hatt ansva­ret her, både poli­tisk og på pro­sjekt­nivå, har vist at de ikke har vært i stand til å løse opp­ga­ven. De har levert et ubru­ke­lig resul­tat, og strøk til eksa­men. Slik Bjør­vi­ka er nå, og plan­leg­ges fer­dig­stilt, blir områ­det stå­en­de som poli­ti­ker­nes og plan­leg­ger­nes hån mot byens syk­lis­ter i man­ge år frem­over. Det blir vans­ke­lig og dyrt å ret­te opp ska­de­ne — men det må gjø­res. Det er bare å gi stopp­ord­re med en gang, og si at dagens pla­ner ikke kan gjennomføres.

Nå må det set­tes i verk skade­be­gren­sen­de til­tak. Vi vet at det blir både vans­ke­li­ge­re og dyre­re enn om det had­de vært gjort ordent­lig fra start. Det er også noe å ten­ke på for de som ikke evner å se frem­over når de plan­leg­ger, men insis­te­rer på gårs­da­gens løs­nin­ger. Slik blir det når de som har ansva­ret så etter­tryk­ke­lig viser at de ikke tar syk­lis­ter på alvor.

I Køben­havn tas syk­lis­ter på alvor. Man har nett­opp åpnet Cykel­slan­gen, en bro laget bare for syklister.

CykelslangenNår man har prio­ri­tert bilis­ter på vei­area­le­ne i Bjør­vi­ka, og bare klart å fin­ne stus­se­li­ge 2 x 1,5 m til syk­lis­ter til et vei­an­legg med en bred­de på 43,5 meter, da må man fin­ne på noe krea­tivt, f.eks. en dansk løs­ning. Ikke var den spe­si­elt dyr en gang. Den kos­tet 32 mill. Nå må man lage len­ger bro i Bjør­vi­ka. Dess­uten er Nor­ge noe nær ver­dens­mes­ter i gjø­re ting dyrt, så det blir nok en del dyre­re her. For det er bare å inn­se: Det man har laget i Bjør­vi­ka er skan­da­løst dår­lig. Det blir ikke bil­li­ge­re å ret­te opp ska­de­ne om man utset­ter det.

Et over­ord­net grep er gans­ke enkelt: De som til nå har hatt ansva­ret for pro­sjek­tet kas­tes ut. De har for lengst vist seg ute av stand til å gjen­nom­føre opp­ga­ven. Så går man ut med en ny bestil­ling, og for­sø­ker å få inn folk fra Dan­mark og Neder­land, land som har vist seg i stand til å lage gode syk­kel­løs­nin­ger. Bestil­lin­gen bør være omtrent slik:

Det skal lages en syk­kel­eks­press­vei gjen­nom Bjør­vi­ka som i vest skal ha til­knyt­ning til Råd­hus­gt og til vei­en rundt Vippe­tan­gen. Den skal ha fær­rest muli­ge krys­nings­punk­ter, og skal være prio­ri­tert der krys­nin­ger ikke er til å unn­gå. I Øst skal den ha for­bin­del­ser sør­over langs E18, mot Ryen og mot nord-øst (Strøms­vei­en). Vei­en skal være en syk­kel­vei, ikke gang- og syk­kel­vei, og den skal være fysisk adskilt fra annen tra­fikk. Bred­den skal være minst fem meter. Fra den­ne vei­en skal det være av- og påkjø­ring som gir god adkomst til og fra Ope­ra­en, Munch­mu­se­et, Barco­de, Oslo S samt over spor­om­rå­de­ne på Oslo S.

I Bjør­vi­ka skal det lages et nett av lokal­syk­kel­vei­er som skal plan­leg­ges for å gi trygg sykke­lad­komst til og fra og mel­lom byg­ge­ne i Bjør­vi­ka. Det­te skal være syk­kel­vei­er, fysisk adskilt både fra bil­tra­fikk og gående.

Er det vans­ke­lig å fin­ne plass, må kjøre­felt for bil fjer­nes, slik regu­le­rings­pla­nen for­ut­set­ter at skal kun­ne gjøres.

Hoved­syk­kel­vei­en kan være en “Syk­kel­slan­ge”. Fun­da­men­te­rin­gen for en ele­gant syk­kel­bro i en høy­de som gjør at man lett kan gå under den alle ste­der hvor den krys­ser, er der. Det er bare å bru­ke senke­tun­ne­len som fun­da­ment. Da får vi også en syn­lig mar­ke­ring på over­fla­ten av hvor mye som er gjort for bilis­ter i området.

Men det er ikke den enes­te mulig­he­ten. Det er etter sigen­de plan­lagt syk­kel­felt med 1,80 m bred­de på beg­ge sider i Operaga­ten. Om jeg for­står det rett, skal det her hel­ler ikke gå bus­ser, så det er ikke noe pro­blem at buss­holde­plas­ser øde­leg­ger syk­kel­felt. 2x1,80 m gir en bred­de på 3,60 m, som er nes­ten det man tren­ger. Man får fin­ne 1,5 meter til, innen­for den flek­si­bi­li­tet som regu­le­rings­pla­nen for­ut­set­ter, end­re fra syk­kel­felt til syk­kel­vei, og kan­skje har man en løs­ning der. Men et Vege­ve­sen som ikke kla­rer å ten­ke seg om og ta hen­syn til at tide­ne end­rer seg i løpet av 10 år, de kan åpen­bart ikke bru­kes til slik planlegging.

I Køben­havn gjør man også noe som er lite syn­lig, men gans­ke merk­bart: Inter­val­le­ne i “grønn bøl­ge” er til­pas­set syk­lis­te­nes has­tig­het, ikke bilistenes.

Tenk om vi også i Oslo skul­le få i alle fall ett eksem­pel som viser at poli­ti­ker­ne og plan­leg­ger­ne fak­tisk har gått over fra run­de og ufor­plik­ten­de syk­kel­løf­ter, til fak­tisk å gjø­re noe!

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email