Les Vins du Tour de France 2014 — 3. etappe: London calling

TdF_2014_00_03I dag star­ter ryt­ter­ne på førs­te etap­pe, og årets tour kom­mer i gang. Så nå er vi kla­re foran TV-apparatene.

Jeg har som all­tid lagt meg noen dager foran. Jeg har kom­met til Tred­je, og den sis­te etap­pen på De bri­tis­ke øyer, Den går fra uni­ver­si­tets­byen Cam­brid­ge til Lon­don. Ryt­ter­ne kom­mer inn i Lon­don fra nord-øst, gjen­nom byde­len Strat­ford, som var der de fles­te OL-øvel­sen ble avholdt under som­mer-OL i 2012. De fort­set­ter for­bi Dockland mot Tow­er Hill og inn i City, føl­ger Vic­to­ria Embank­ment langs elven til West­min­ster, rund St James Park og opp foran Buck­ing­ham Palace til inn­spur­ten opp The Mall.

En kol­le­ga i Oxford plei­er gjer­ne å for­tel­le om da engels­ke myn­dig­he­ter, på slut­ten av 1100-tal­let, tok seg den uhyr­li­ge fri­het å døm­me en stu­dent ved Oxford. Det gjaldt visst et drap på en kjæ­res­te, eller noe slikt. Det var ikke det at de men­te at det­te ikke skul­le straf­fes, men å straf­fe stu­den­ter lå innen­for uni­ver­si­te­tets juris­dik­sjon, og da vil­le man ikke ha noen inn­blan­ding fra and­re myn­dig­he­ter. Pro­fes­so­re­ne for­lot uni­ver­si­te­tet i pro­test og dro øst­over. Etter at Kon­gen had­de gitt etter, kom de til­ba­ke til Oxford. Men ikke alle klar­te å fin­ne vei­en hjem, i føl­ge min kol­le­ga, og de star­tet da et nytt uni­ver­si­tet der de var — og det var Cam­brid­ge. Jeg inne­står ikke for at det­te er den hele og ful­le sann­het om hvor­dan uni­ver­si­te­tet i Cam­brid­ge ble etab­lert. Con­ti­nue read­ing Les Vins du Tour de Fran­ce 2014 — 3. etap­pe: Lon­don cal­ling