Les Vins du Tour de France 2014 — 4. etappe: Over til kontinentet — Le Touquet Paris Plage — Lille

TdF_2014_00_04Det blir all­tid dra­ma på åpnings­etap­per, også uten feil­par­ker­te lag­bus­ser. Det var synd at Mark Caven­dish skul­le vel­te, men jeg er enig med Dag Otto Lau­rit­zen i at det­te var selv­for­skyldt. Eller som Atle Kvåls­voll skri­ver på Twtit­ter;

Den­ne tak­lin­gen fra Cav sin side er enkelt og greit kva­li­fi­sert til rødt kort.”

Er det noen som skal straf­fes for det som skjed­de, er det Mark Caven­dish som også tok med seg and­re i vel­ten. Han har da også selv inn­røm­met at det var hans egen feil. Jeg håper like­vel at ska­den ikke er så alvor­lig at han ikke fort­set­ter. Simon Ger­rans, som ble utsatt for tak­lin­gen, skrev det­te på Twit­ter:

Well I’ve had bet­ter days & I’ve cer­tain­ly had a lot wor­se. Crashing is just part of what we do. I hope @Mark­Ca­ven­dish & Juli­en Simon are OK

Ikke noe for­søk på å spil­le død for å få straf­fe, gult kort eller noe annet, slik det synes å være popu­lært å gjø­re blant and­re for tiden.

Så er det all­tid moro med Jens Voigt. Med han i klatre­trøye kan vi gle­de oss til alle klas­si­fi­ser­te top­per når de leg­ger ut på and­re etap­pe i dag. Han kom­mer nok til å for­sva­re den så len­ge han kan!

Vi har kom­met til kon­ti­nen­tet, noen vil si til Euro­pa. En øster­riksk kol­le­ga var noen år på Har­vard, men nå er han på Oxford. Han sa det slik da han flyt­tet fra USA til Eng­land: “I have moved almost to Europe.”

Vi her nå helt nord-vest i Frank­ri­ke, i det som er den frans­ke delen av Flan­de­ren. Jeg vur­der­der­te om det kun­ne pas­se med “Syk­lis­te­ne inva­de­rer Nor­man­die” eller noe lig­nen­de som over­skrift. Men vi er noen mil nord for Nor­man­die, og inva­sjo­nen i 1944 fant i hoved­sak sted sør i Nor­man­die. Vi er i Nord pas de Calais.

Fjer­de etap­pe star­ter i Le Tou­quet og ender i Lille.

Con­ti­nue read­ing Les Vins du Tour de Fran­ce 2014 — 4. etap­pe: Over til kon­ti­nen­tet — Le Tou­quet Paris Pla­ge — Lil­le