Les Vins du Tour de France 2014 — 5. etappe: Ypres – Arenberg Porte du Hainaut

TdF_2014_00_05Nok en flott etap­pe i Eng­land er unna­gjort. Det var ingen over­ras­kel­se at Mar­cel Kit­tel ikke klar­te å hol­de den gule trøy­en. Han får nok ikke den til­ba­ke på den­ne touren.

Jeg var litt over­ras­ket over at Chris Froo­me sat­set så friskt her. Men kan­skje vil­le han gjer­ne vise seg fram på hjem­me­bane. Mitt inn­trykk er at de som har sam­men­lag­t­am­bi­sjo­ner helst ikke vil ha den gule trøy­en alt for tid­lig, for å slip­pe å for­sva­re den på alt for man­ge etap­per. Og det var meget heder­lig inn­sats av Alex­an­der Kristoff.

Den etap­pen som går i dag, er flat. Så også i Lon­don blir det nok et opp­gjør mel­lom spurterne.

Vi skal nå over til Bel­gia. Fem­te etap­pe star­ter i Ypres, og her er det vel­kjent bro­stein fra Paris Rou­baix inn mot Aren­berg.

Under førs­te ver­dens­krig ble det utkjem­pet fem sto­re slag ved Ypres. Det and­re sla­get, i 1915 var det førs­te sla­get hvor det ble brukt gift­gass. Ypres ble nes­ten totalt øde­lagt under førs­te ver­dens­krig, men har siden i stor grad blitt restaurert.

TdF_2014_05Bel­gia betyr øl, og er øllan­det frem­for noe. I “The World Atlas of Beer” skri­ver de det­te i inn­led­nin­gen om Belgia:

Bel­gi­um is to beer what Fran­ce is to wine or the Scot­tish High­lands to whis­ky. It is the mot­her ship of craft brewing.”

WIMG_2065_DxO Con­ti­nue read­ing Les Vins du Tour de Fran­ce 2014 — 5. etap­pe: Ypres – Aren­berg Por­te du Hainaut