Les Vins du Tour de France 2014 — 5. etappe: Ypres – Arenberg Porte du Hainaut

TdF_2014_00_05Nok en flott etap­pe i Eng­land er unna­gjort. Det var ingen over­ras­kel­se at Mar­cel Kit­tel ikke klar­te å hol­de den gule trøy­en. Han får nok ikke den til­ba­ke på den­ne touren.

Jeg var litt over­ras­ket over at Chris Froo­me sat­set så friskt her. Men kan­skje vil­le han gjer­ne vise seg fram på hjem­me­bane. Mitt inn­trykk er at de som har sam­men­lag­t­am­bi­sjo­ner helst ikke vil ha den gule trøy­en alt for tid­lig, for å slip­pe å for­sva­re den på alt for man­ge etap­per. Og det var meget heder­lig inn­sats av Alex­an­der Kristoff.

Den etap­pen som går i dag, er flat. Så også i Lon­don blir det nok et opp­gjør mel­lom spurterne.

Vi skal nå over til Bel­gia. Fem­te etap­pe star­ter i Ypres, og her er det vel­kjent bro­stein fra Paris Rou­baix inn mot Aren­berg.

Under førs­te ver­dens­krig ble det utkjem­pet fem sto­re slag ved Ypres. Det and­re sla­get, i 1915 var det førs­te sla­get hvor det ble brukt gift­gass. Ypres ble nes­ten totalt øde­lagt under førs­te ver­dens­krig, men har siden i stor grad blitt restaurert.

TdF_2014_05Bel­gia betyr øl, og er øllan­det frem­for noe. I “The World Atlas of Beer” skri­ver de det­te i inn­led­nin­gen om Belgia:

Bel­gi­um is to beer what Fran­ce is to wine or the Scot­tish High­lands to whis­ky. It is the mot­her ship of craft brewing.”

WIMG_2065_DxOI dag er det ikke hvil­ket som helst øl vi kan les­ke oss med. Nær start­byen fin­ner vi trappist­klos­te­ret Saint-Six­tu­sabdij, som har bryg­ge­ri­et Westv­le­te­ren. Deres øl blir jevn­lig kåret til ver­dens bes­te øl. Det er et øl som van­lig­vis ikke er lett å få tak i. Hvor­dan man går fram for å kjø­pe ølet, som må for­hånds­be­stil­les og hen­tes på ste­det, frem­går av deres nettsider.

Par­hes­te­ne Jon-Kåre Hovers­holm og Finn Erik Rog­nan, som laget #Kultour-inn­sla­ge­ne for TV2 de sis­te åre­ne, vis­te oss i 2012 hva man van­lig­vis må gjø­re for å kjø­pe øl her­fra: Bestill tid og kjør til bryg­ge­ri­et og kjøp ditt til­mål­te kvantum.

Westv­le­te­ren bryg­ger ikke mer enn det som er nød­ven­dig for å sik­re klos­te­rets inn­tek­ter og til en del vel­de­di­ge for­mål. De har ikke vil­let øke pro­duk­sjo­nen for å kun­ne til­freds­stil­le etterspørselen.

Det er mulig at Westv­le­te­ren har end­ret for­ret­nings­stra­te­gi noe. Jeg har i alle fall ved noen anled­nin­ger kun­net kjø­pe deres øl fra den frans­ke nett­bu­tik­ken Saveu­re Biè­re i Lil­le, som jeg nevn­te til fore­gå­en­de etap­pe. Jeg tror ikke det er helt enkelt å bestil­le øl fra Frank­ri­ke (eller and­re land) og få det levert i Nor­ge. Men det fun­ge­rer helt utmer­ket å få det levert til min adres­se i Frank­ri­ke. Tak­ket være dem har jeg kun­net sik­re meg noen flas­ker av deres tre ølty­per, som heter 6, 8 og 12.

WIMG_2066_DxODe er ikke akku­rat pran­gen­de i sin pre­sen­ta­sjon av ølet. De flas­ke­ne jeg har av nr XII er mer­ket med XII. Men VI og VIII har nøy­tra­le flas­ker uten eti­kett, og bare kap­se­len sier hva slags øl det er i flasken.

Det er et meget godt øl. Men i til­legg til at det kan være vans­ke­lig å få tak i, er det også et dyrt øl. Det kos­ter ca 10€ for en 33cl flas­ke. Annet trappist-øl kos­ter typisk 2–5€ for en til­sva­ren­de flas­ke. Smak det om du får sjan­sen! De har også ølet, i alle fall i lis­te­ne, hos Amund­sen i Roald Amund­sens gt i Oslo. Men om jeg hus­ker rett, sel­ger de det for opp mot 300 kr pr halv­flas­ke, og det er mer enn hva jeg er vil­lig til å betale.

WIMG_1771_DxODrar vi ca en mil mot syd-øst, kom­mer vi til den lil­le byen Jenlain, hvor man fin­ner bryg­ge­ri­et Bras­se­rie-Duyck. Bras­se­rie-Duyck har fått æren for å ha tatt opp tra­di­sjo­nen med Biè­re de Gar­de. Deres øl sel­ges under mer­ket Jenlain. Ølet ble solgt på champagne­flas­ker fra omtrent 1950. I 1968 star­tet de å sel­ge det­te ølet som Jenlain Ambrée. Akku­rat da frans­ke bryg­ge­ri­er var i ferd med å kas­te inn hånd­kle­det når det gjaldt tra­di­sjo­nell ølbryg­ging, og gå over til under­gjæ­ret lager, ble Jenlain Ambrée et kult­øl blant stu­den­ter i Lil­le, og sal­get begyn­te å ta seg opp. Ølet er et klas­sisk biè­re de Gar­de, og er blant de 1001 Beers You Must Try before You Die. For­fat­ter­ne mener også at man bør prø­ve Jenlain Blon­de, som er en lyse­re utga­ve av Biè­re de Gar­de. De anbe­fa­ler også deres jule­øl, men da er vi litt uten­for sesongen.

Deres pre­si­sje­øl er Jenlain Or [gull], som også er en blon­de. Vi kan også ta med deres Éclats d’Am­brée, som er et årgangsøl.

Jenlain er et av de frans­ke bryg­ge­ri­ene med god dis­tri­bu­sjon, slik at det ikke er så vans­ke­lig å få tak i det­te — i alle fall ikke i Frank­ri­ke, hvor man får det i man­ge supermarkeder.

Cuvee_des_JonquillesFort­set­ter vi litt len­ger mot øst, og tar snar­vei­en over en liten utlø­per av Bel­gia, fin­ner vi Bras­se­rie su Baron i den lil­le byen, Gus­sig­nies, helt på gren­sen mot Bel­gia. Bryg­ge­ri­et lig­ger bare 200m fra gren­sen. Bryg­ge­ri­et er knyt­tet til res­tau­ran­ten med sam­me navn. Det er deres blon­de, La Cuvée des Jon­quil­les som har fått man­ge utmer­kel­ser og mye opp­merk­som­het og som for­fat­ter­ne av 1001 Beers You Must Try before You Die mener man må ha prøvd før man dør.

Vel­ger vi å fort­set­te noen kilo­me­ter syd­over og litt vest fra dagens mål­by, fin­ner vi den lil­le byen Hor­dain, og i den byen fin­ner vi bryg­ge­ri­et Bras­se­rie la Choulet­te. Deres La biè­re des Sans Culot­tes er også en Biè­re de Gar­de blant de 1001 Beers You Must Try before You Die. De har også en del fruktøl, og for­fat­ter­ne av nevn­te bok mener at man også bør ha prøv­de deres Fram­boi­se (bringe­bær) før man dør. Det er en bel­gisk tra­di­sjon å lage Kriek med kirse­bær. Det er gjer­ne laget med utgangs­punkt i et vill­gjæ­ret Lam­bic øl. Selv er jeg ikke så vel­dig glad i kirse­bær. Men jeg liker godt slikt øl med bringe­bær, eple og fers­ken. Det er en utmer­ket som­mer­drikk. Man må bare glem­me at det er øl, for det sma­ker ikke som øl. Men det­te ølet fra La Choulet­te har jeg ikke smakt.

Bøker om øl

Siden den­ne etap­pen star­ter i det som i dag er ver­dens mest inter­es­san­te ølland, Bel­gia, tar jeg med noen bøker om bel­gisk øl — selv om vi i liten grad går inn på det­te i år.

Michael Jackson’s Great Beers of Belgium

For bel­gisk øl spe­si­elt er den­ne boken av øl– og whis­ky­kjen­ne­ren Michael Jack­son (nei, det er ikke musi­ke­ren) mitt første­valg. Den gir en god intro­duk­sjon til øl gene­relt. Ølet er delt inn etter type. Boken er vel­in­for­mer­mert og vel­skre­vet. Kjøp den fra Ama­zon US eller Ama­zon UK.

Good Beer Guide Belgium

Det­te er en bok utgitt av CAMRA. Hvis man skal rei­se til Bel­gia for å utfors­ke bel­gisk øl er det­te den boken man bør ha. Den er orga­ni­sert med en inn­led­ning med prak­tisk reise­in­for­ma­sjon. Men den er sær­lig ret­tet mot et bri­tisk pub­li­kum, så opp­lys­nin­ger om hvor­dan man rei­ser dit er kan­skje ikke så nyt­tig for oss nord­bo­ere. Opp­lys­nin­ger om bel­giske ølsti­ler, om bryg­ge­rier, ølba­rer og butik­ker med godt utvalg av øl, det kan vi alle ha gle­de av. Bestill fra Ama­zon UK.

100 Bel­gian beers to try before you die

Det­te er en bok utgitt av bri­tiske CAMRA. Tit­te­len er gans­ke selv­for­kla­rende: Her har de valgt ut 100 bel­giske øl som de omta­ler nær­mere, og som man i føl­ge for­fat­terne bør prø­ve (ingen grunn til å mot­si dem der). Jeg har i stor grad latt den­ne boken guide meg gjen­nom bel­gisk øl, og har hen­tet utfyl­lende infor­ma­sjon i de and­re bøke­ne som nev­nes her. Bestill fra Ama­zon UK.

All Bel­gian Beers

Det­te er nære­mest en kata­log over bel­gisk øl, med to sider til hvert øl (en side tekst pluss bil­de). Boken et tre­språk­lig: Flamsk, Fransk og Engelsk. Den er et greit opp­slags­verk, men ikke det man vel­ger som en intro­duk­sjon til bel­gisk øl. Min utga­ve er fra 2007. Det kom en ny utga­ve høs­ten 2011, som jeg ennå ikke har anskaf­fet. Det er 2011-utga­ven det len­kes til her. Bestill fra Ama­zon UK.

Les vins du Tour de France 2014

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email