Les Vins du Tour de France 2014 — 8. etappe: Tomblaine – Gerardmer

TdF_2014_00_08Det ble defi­ni­tivt ikke Alex­an­der   Kristoff i går. Det var også kje­de­lig at Chris Froo­me måt­te gi seg.  Dagens champagne­etap­pe er flat, så det blir nok en masse­spurt også den­ne gangen.

Vi har kom­met fram tll 8. etap­pe.  Det­te er etap­pe hvor de som har ambi­sjo­ner om å sik­re seg klatre­trøy­en kan begyn­ne å san­ke poeng. Skjønt den vir­ker ikke så hard at det er en etap­pe for utpre­ge­de klatrere.

TdF_2014_08Etter to dager med champag­ne er det vans­ke­lig å unn­gå at den der­på føl­gen­de dagen blir en vin­mes­sig ned­tur. Det er fak­tisk meget vans­ke­lig å fin­ne inter­es­sant vin i det områ­det dagens etap­pe går gjennom.

I rik­tig gam­le dager ble det dyr­ket mye vin her. Det var romer­ne som had­de med seg vin­stok­kene til de områ­dene de okku­perte i Euro­pa. Så også her. Det ble dyr­ket vin i sto­re deler av Lor­raine, og det var et av de alt for man­ge ste­dene hvor kvan­ti­tet var vik­ti­gere enn kva­li­tet. Men etter at phyl­lox­e­ra-epi­de­mi­en had­de tatt knek­ken på det mes­te av vin­stok­ker i Euro­pa, også i Lor­raine, ble nye vin­stok­ker bare plan­tet på områ­der som had­de vist seg å gi kva­li­tets­vin med karak­ter. Vin­om­rå­dene ble sterkt redu­sert. Etap­pen er ikke inn­om de deler av Lor­rai­ne hvor det i dag pro­du­se­res vin av noen betydning.

Vin­pro­duk­sjo­nen i Lor­rai­ne er liten. I går kom vi fra Eper­nay. Moët & Chan­don pro­du­se­rer sin pre­sti­sje­champag­ne DOM Per­rig­non bare i år som er gode nok til å pro­du­se­re årgangs­champag­ne, alt­så ikke hvert år. Men i de åre­ne den pro­du­se­res, lages det ca fire gan­ger så mye DOM Per­rig­non som den sam­le­de vin­pro­duk­sjo­nen i Lorraine.

Lor­rai­ne var også et områ­de med stor ølpro­duk­sjon. Men den pro­duk­sjo­nen har også for­svun­net. For å bidra til for­vir­rin­gen, fin­nes det et bryg­ge­ri som heter Bras­se­rie Lor­rai­ne, men det lig­ger på Mar­ti­ni­que, alt­så i Kari­bi­en. Men også i Lor­rai­ne synes det å ha duk­ket opp noen nye bryg­ge­ri­er. Jeg har ikke fun­net man­ge. Men jeg tar med Les Brasseurs de Lor­rai­ne, selv om jeg ikke har smakt noe av ølet deres.

chardonrougeDet er fort­satt fot­ball-VM. Der­for har jeg valgt deres øl Char­don Rou­ge. Jeg har tatt det med for­di det er det offi­si­el­le ølet til fot­ball­klub­ben Nancy-Lor­rai­ne. Det had­de blitt bra skan­da­le i Nor­ge, om en fot­ball­klubb had­de et offi­si­elt øl med klub­bens logo!

Det er et biè­re blond, men mer vet jeg ikke om det.

Kuli­na­risk stø­ter vi oftest på Lor­rai­ne i Quiche Lor­rai­ne, en pai med bacon og ost. Her er en opp­skrift på Quiche Lor­rai­ne fra Ape­ri­tif.

Les vins du Tour de France 2014

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email