Les Vins du Tour de France 2014 — 10. etappe: Mulhouse – La Planche des Belles Filles

TdF_2014_00_10Det holdt ikke for Alex­an­der Kristoff den­ne gan­gen hel­ler. At det holdt nes­ten er all­tid en fat­tig trøst. Den etap­pen de skal ut på i dag er nok en etap­pe for mer klatre­ster­ke ryttere.

Det som i øye­blik­ket vir­ker mest sik­kert i årets tour, er at Peter Sagan vin­ner den grøn­ne trøy­en. Han viser at det er en poeng­trøye, ikke bare en sprint­tøye. Han kjø­rer smart og san­ker poeng hele veien.

Vi har kom­met til 10. etap­pe. Begyn­nel­sen av etap­pen er i Alsa­ce, og det er årets førs­te etap­pe med mål­gang på en topp. La Plan­che des Bel­les Fil­les har en stig­ning på 20% på det brat­tes­te. Det er her sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne vil begyn­ne å angri­pe hver­and­re. Hvis Alber­to Con­ta­dor har ambi­sjo­ner om å vin­ne åre­tes tour bør han angri­pe nå. Con­ti­nue read­ing Les Vins du Tour de Fran­ce 2014 — 10. etap­pe: Mul­house – La Plan­che des Bel­les Fil­les