Les Vins du Tour de France 2014 — 10. etappe: Mulhouse – La Planche des Belles Filles

TdF_2014_00_10Det holdt ikke for Alex­an­der Kristoff den­ne gan­gen hel­ler. At det holdt nes­ten er all­tid en fat­tig trøst. Den etap­pen de skal ut på i dag er nok en etap­pe for mer klatre­ster­ke ryttere.

Det som i øye­blik­ket vir­ker mest sik­kert i årets tour, er at Peter Sagan vin­ner den grøn­ne trøy­en. Han viser at det er en poeng­trøye, ikke bare en sprint­tøye. Han kjø­rer smart og san­ker poeng hele veien.

Vi har kom­met til 10. etap­pe. Begyn­nel­sen av etap­pen er i Alsa­ce, og det er årets førs­te etap­pe med mål­gang på en topp. La Plan­che des Bel­les Fil­les har en stig­ning på 20% på det brat­tes­te. Det er her sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne vil begyn­ne å angri­pe hver­and­re. Hvis Alber­to Con­ta­dor har ambi­sjo­ner om å vin­ne åre­tes tour bør han angri­pe nå.

TdF_2014_10WIMG_1805_DxODen­ne etap­pen syk­les 14. juli, Frank­ri­kes nasjo­nal­dag. Det er den etap­pen alle frans­ke syk­lis­ter drøm­mer om å vin­ne. Frank­ri­ke har i år gitt ut en serie myn­ter. Så langt har det kom­met­for vår og som­mer, men jeg har ikke klart å opp­da­ge noe for­skjell mel­lom de to utgi­vel­se­ne. Så skal det også kom­me høst og vinter.

Det er sølv­mynWIMG_1807_DxOter, 33,3% sølv, påly­den­de 10 €. Det er teg­ne­ren Sem­pé som har desig­net dem, og gjen­nom­gangs­te­ma­et er syk­kel. Jeg liker den­ne seri­en med Frank­ri­kes mot­to fra revo­lu­sjo­nen: Liber­té, ega­li­té og fra­ter­ni­té: Fri­het, lik­het og bror­skap.

WIMG_1808_DxOJeg liker sær­lig myn­ten Liber­té (fri­het) med syk­kel. For meg er noe av det jeg liker med syk­kel at syk­ling gir en her­lig opp­le­vel­se av fri­het.

guardian_T-shirtNår vi er inn­om fransk nasjo­nal­de­vise og syk­ling, synes jeg også den­ne T‑skjorten som The Guar­di­an sel­ger, er flott.

Men vi får la dis­se myn­te­ne syk­le i fred, og hol­de oss til vinen.  Vi er i den syd­li­ge enden av Alsa­ce, og krys­ser vin­om­rå­de­ne før syk­lis­te­ne skal inn i fjel­le­ne. Vi lar dem bare syk­le opp der, og hol­der oss i Alsace.

I går holdt vi oss til Ries­ling, som er min favo­ritt blant blant alsa­ce­vi­ner, og jeg vil vel si blant hvit­vi­ner i det hele tatt. I dag får vi vel­ge noen and­re viner.

Den alsa­ce­vi­nen jeg først stif­tet bekjent­skap med var Gewurz­tra­mi­ner. Det er en drue med lang tra­di­sjon i Alsa­ce. Men egent­lig er det visst­nok en ita­li­ensk drue. Den kom­mer fra byen i Alto Adi­ge som heter Tra­min på tysk og Tre­me­no på ita­li­ensk. Jeg var inn­om der til 16. etap­pe i Giro d’I­ta­lia 2012. Uan­sett betyr Gewurz­tra­mi­ner kryd­ret tra­mi­ner. Det er en meget aro­ma­tisk drue, som gir en vel­dig blomst­ren­de vin — litt for blomst­ren­de etter min smak, om jeg skal være helt ærlig.

Gewurz­tra­mi­ner er en vin som går gans­ke godt til asia­tisk mat og sterkt kryd­ret mat. En vin må ha en viss sød­me for å stå imot sterkt kryd­der. En tørr vin blir helt satt ut av slik mat. Men jeg spi­ser ikke så mye asia­tisk eller sterkt kryd­ret mat. Og hvis jeg gjø­re det, synes jeg ofte at øl pas­ser vel så godt som vin. Gewurz­tra­mi­ner er også en klas­si­ker om man skal ha vin til røkelaks.

Pinot gris er en drue som også bru­kes mye i Alsa­ce. Den har skif­tet navn noen gan­ger gjen­nom his­to­ri­en, men jeg går ikke gjen­nom det nå. Den gir viner med fruk­tig­het og litt kryd­der, men ikke vel­dig høy syre. Det er en utmer­ket mat­vin, men gir ikke vin som er helt på høy­de med den bes­te ries­lin­gen. Det er en vin som går godt til alsacisk mat, og som ofte kan være et godt valg til mat hvor rygg­margs­re­flek­sen sier rødvin.

Mus­cat er også en drue som bru­kes i Alsa­ce. Den bru­kes her til å pro­du­se­re tør­re viner, ikke søte viner som det ellers er van­lig å lage på den­ne dru­en. Jeg kan ikke hus­ke å ha smakt en slik mus­cat fra Alsa­ce, så den kan jeg ikke mene noe om.

Cré­mant d’Al­sa­ce er mus­se­ren­de vin fra Alsa­ce. Cré­mant er den beteg­nel­sen man i Frank­ri­ke bru­ker på mus­se­ren­de vin laget på tra­di­sjo­nell meto­de, som i Champag­ne, men annen­gang­gjæ­ring på flas­ke.  Cré­mant d’Al­sa­ce er den mest popu­læ­re mus­se­ren­de vin i Frank­ri­ke, etter champagne.

Hvis du vil ha en rosé mus­se­ren­de vin, anbe­fa­ler jeg å prø­ve en Cré­mant d’Al­sa­ce. Den er laget ute­luk­ken­de på Pinot noir, og den er laget som en rosé­vin, alt­så slik at drue­skal­le­ne har vært med en kort tid i gjæ­rin­gen, før mos­ten siles fra. Det van­li­ge ved pro­duk­sjon av rosé mus­se­ren­de vin, er at man pro­du­se­rer en hvit­vin, som så til­set­tes litt rødvin. Det er slik man lager rosé champag­ne. Skal jeg være ærlig, er jeg ikke så vel­dig glad i rosé champag­ne. Da synes jeg en rosé Cré­mant d’Al­sa­ce kan være vel så interessant.

En del vin fra Alsa­ce sel­ges som Edel­zwick­er. Det er en vin laget med en blan­ding av fle­re druesorter.

Det pro­du­se­res også noe rødvin i Alsa­ce, for­trinns­vis på Pinot Noir. Men Alsa­ce er først og fremst et hvit­vins­om­rå­de. Rødvi­nen der­fra er det ikke verdt å lete så mye etter, om man ikke er nys­gjer­rig og vil sma­ke den for å få et kom­plett bil­de av vine­ne fra det­te områ­det, eller man er der og vil ha rødvin.

Man kan syk­le i Alsa­ce uten å for­vil­le seg opp i de fjel­le­ne som Tour de Fran­ce-ryt­ter­ne skal syk­le. Man kan føl­ge La route des vins d’Al­sa­ce, som er Frank­ri­kes elds­te turist­vei. Om man bru­ker noen dager på turen blir det ikke alt for anstren­gen­de å syk­le, og det er sik­kert langt hyg­ge­li­ge­re enn å syk­le TdF-etappen.

Etter den­ne etap­pen er det hvile­dag. Det betyr at jeg også tar en dags pause.

Les vins du Tour de France 2014

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email