Les Vins du Tour de France 2014 — 11. etappe: Besançon – Oyonnax

TdF_2014_00_11Første etappe etter hviledagen tar oss gjennom Jura.Jura er et interessant område på så mange måter, ikke minst år det gjelder ost og vin.

Det er ikke en av de hardeste etappene. Men det er noen stigninger mot slutten.

TdF_2014_11
Vi skal nå holde oss i Jura-massivet.

Vin­om­rå­det Jura strek­ker seg omtrent nord-syd. Det er ca 80km langt og 2–4 km bredt.

Det er fire geo­gra­fiske AOC-områder og to viner med AOC-status. Côtes-du-Jura strek­ker seg hele veien fra nord til sør. Jeg opp­fat­ter det slik at man også her har et hie­rarki med Côtes-du-Jura som basis-AOC, mens de tre beste områ­dene har egen AOC-status. Disse tre andre er Arbois, Cha­teau Cha­lon og L’Etoile.

Dagens etappe krysser vinområdene i Jura i Arbois, som rytterne passerer etter 49 km. Men mens vinområdene fortsetter i litt syd-vestlig retning, dreier dagens etappe seg mer mot syd-øst. Rytterne får mer av Jura-fjellene, og mindre av Jura-vinen.

Arbois var det første områ­det som fikk AOC-status i Frank­rike og er den største av Jura-appellationene. Det pro­du­se­res omtrent 70% rød og 30% hvit vin. En av mine svenske ven­ner har for­talt at hvit­vin fra Arbois anbe­fa­les til jule– og påskesild.

I Chateau-Chalon pro­du­se­res bare Vin-Jaune (gul vin) som lages av druen Sava­g­nin. Denne vinen skal ligge mer enn seks år på eike­fat, som ikke fyl­les helt opp. De får et  får et flor­lag på top­pen som beskyt­ter mot oksy­de­ring under denne lag­rin­gen. Vinen kan minne om en fihno sherry.

Vin Jaune tap­pes på spe­si­elle flas­ker som kal­les Clave­lin og rom­mer 62 cl. Flaske­stør­rel­sen er visst­nok valgt for å vise hvor mye vin som har blitt borte under lag­rin­gen, slik at det man van­lig­vis får på en 75cl flaske nå bare fyl­ler 62cl. Bresse-kylling og Vin Jaune er en lokal kom­bi­na­sjon. Vin­mono­po­let har to Vin Jaune som kos­ter 370 kr og 380 kr for en flaske. Se en video om Vin Jaune fra Vimeo, laget av Finn-Erik Rog­nan og Nils J. Nesse.

Foto: Wiki­me­dia Commons

En annen spe­sia­li­tet i Jura er Vin-Paille. Dette betyr “strå-vin”. Dru­ene, som kan være sava­g­nin, char­don­nay og poul­sard, ble tra­di­sjo­nelt tør­ket på strå­mat­ter innen­dørs i 2–3 måne­der. Van­net for­dam­per og dru­ene blir omtrent som rosi­ner, med vel­dig høyt suk­ker­inn­hold. Dette gir en søt vin. I dag bru­kes gjerne andre mate­ria­ler enn strå for å lage tørke­mat­ter for vinen, men ellers er pro­ses­sen den samme.

I L’Etoile dyr­kes mest Char­don­nay, men også noe Sava­g­nin og Poul­sard.

Cré­mant du Jura er en mus­se­rende vin med egen AOC-status. Den kan lages i hele det klas­si­fi­serte områ­det og alle fem drue­ty­per er til­latt. I den hvite må det være minst 50% Char­don­nay, mens det i rosé må være til sam­men minst 50% Pinot Noir og Poulsard.

Den andre “vinen” med egen AOC-status er Macvin du Jura. Jeg set­ter vin i anfør­sels­tegn, for man kan dis­ku­tere om dette er en vin. Det er en het­vin laget ved at drue­brenne­vin blan­des med drue­saft. Den er altså ikke laget ved van­lig drue­gjæ­ring. Den fin­nes ikke på Vin­mono­po­let og jeg må nok inn­rømme at den ikke står øverst på lis­ten over viner jeg gjerne vil smake. De andre Jura-vinene er jeg nok mer inter­es­sert i.

Man lager rød vin på en drue som heter Poul­sard (også kalt Plous­sard). Den bru­kes i Jura og i områ­det Bugey. Man bru­ker også Trousseau og Pinot Noir. De hvite dru­ene som benyt­tes er Char­don­nay og Sava­g­nin.

Vin_JauneI Jura lager man osten Comté, som er en fast kumel­ksost av Gruyère-type. Den bør lag­res i 18 måne­der for å være på sitt beste. Noe av det fine med å kjøpe ost i Frankrike, er at man ofte kan velge den lagringen man vil. I velassorterte butikker kan jeg f.eks. kjøpe Comté lagret i 6 md, 12 md, 15 md, 18 md evt 18-21 md, 24 md og noen ganger mer. En vellagret ost koster selvsagt mer, men jeg er villig til å betale for god kvalitet. Hjemme er det meste av den osten som selges lagret alt for kort, men en latterlig “best før” dato. Er man heldig, har man en god ostebutikk som lagrer osten til den er moden før den selges.

Bildet over til høyre viser en klassisk kombinasjon: Comté, Vin jaune og valnøtter. Bildet er tatt av en som bruker signaturen Arnaud_25 og er gjort tilgjengelig under en CC CC BY-SA 3.0 lisens.

Tour de France 2010 — Comté, en film av Finn-Erik og Nils.

Les vins du Tour de France 2014

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d'Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å samle en del om å kombinere mat og vin, i stedet for å gjenta det hver gang spørsmålet dukker opp.

Hvor bratt er det der de sykler?

De fleste som ser sykkel på TV har ikke noe begrep om hvor bratte og harde de bakkene som sykles er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får forklart at 15% stigning betyr at man stiger 15 m i løpet av 100 meter sykling, så sier ikke dette så mye. Jeg har tatt med noen oversikter over bratte bakker, så kan man gå ut og prøve selv. En har jeg satt sammen selv, og det er noen fra andre.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.