Les Vins du Tour de France 2014 — 11. etappe: Besançon – Oyonnax

TdF_2014_00_11Førs­te etap­pe etter hvile­da­gen tar oss gjen­nom Jura.Jura er et inter­es­sant områ­de på så man­ge måter, ikke minst år det gjel­der ost og vin.

Det er ikke en av de har­des­te etap­pe­ne. Men det er noen stig­nin­ger mot slutten.

TdF_2014_11
Vi skal nå hol­de oss i Jura-massivet.

Vin­om­rå­det Jura strek­ker seg omtrent nord-syd. Det er ca 80km langt og 2–4 km bredt.

Det er fire geo­gra­fiske AOC-områ­der og to viner med AOC-sta­tus. Côtes-du-Jura strek­ker seg hele vei­en fra nord til sør. Jeg opp­fat­ter det slik at man også her har et hie­rarki med Côtes-du-Jura som basis-AOC, mens de tre bes­te områ­dene har egen AOC-sta­tus. Dis­se tre and­re er Arbois, Cha­teau Cha­lon og L’Etoile.

Dagens etap­pe krys­ser vin­om­rå­de­ne i Jura i Arbois, som ryt­ter­ne pas­se­rer etter 49 km. Men mens vin­om­rå­de­ne fort­set­ter i litt syd-vest­lig ret­ning, drei­er dagens etap­pe seg mer mot syd-øst. Ryt­ter­ne får mer av Jura-fjel­le­ne, og mind­re av Jura-vinen.

Arbois var det førs­te områ­det som fikk AOC-sta­tus i Frank­rike og er den størs­te av Jura-appel­la­tio­ne­ne. Det pro­du­se­res omtrent 70% rød og 30% hvit vin. En av mine svens­ke ven­ner har for­talt at hvit­vin fra Arbois anbe­fa­les til jule– og påskesild.

I Cha­teau-Cha­lon pro­du­se­res bare Vin-Jau­ne (gul vin) som lages av dru­en Sava­g­nin. Den­ne vinen skal lig­ge mer enn seks år på eike­fat, som ikke fyl­les helt opp. De får et  får et flor­lag på top­pen som beskyt­ter mot oksy­de­ring under den­ne lag­rin­gen. Vinen kan min­ne om en fih­no sher­ry.

Vin Jau­ne tap­pes på spe­si­elle flas­ker som kal­les Clave­lin og rom­mer 62 cl. Flaske­stør­rel­sen er visst­nok valgt for å vise hvor mye vin som har blitt borte under lag­rin­gen, slik at det man van­lig­vis får på en 75cl flas­ke nå bare fyl­ler 62cl. Bres­se-kyl­ling og Vin Jau­ne er en lokal kom­bi­na­sjon. Vin­mono­po­let har to Vin Jau­ne som kos­ter 370 kr og 380 kr for en flas­ke. Se en video om Vin Jau­ne fra Vimeo, laget av Finn-Erik Rog­nan og Nils J. Nes­se.

Foto: Wiki­me­dia Commons

En annen spe­sia­li­tet i Jura er Vin-Pail­le. Det­te betyr “strå-vin”. Dru­ene, som kan være sava­g­nin, char­don­nay og poul­sard, ble tra­di­sjo­nelt tør­ket på strå­mat­ter innen­dørs i 2–3 måne­der. Van­net for­dam­per og dru­ene blir omtrent som rosi­ner, med vel­dig høyt suk­ker­inn­hold. Det­te gir en søt vin. I dag bru­kes gjer­ne and­re mate­ria­ler enn strå for å lage tørke­mat­ter for vinen, men ellers er pro­ses­sen den samme.

I L’Etoile dyr­kes mest Char­don­nay, men også noe Sava­g­nin og Poul­sard.

Cré­mant du Jura er en mus­se­rende vin med egen AOC-sta­tus. Den kan lages i hele det klas­si­fi­serte områ­det og alle fem drue­ty­per er til­latt. I den hvi­te må det være minst 50% Char­don­nay, mens det i rosé må være til sam­men minst 50% Pinot Noir og Poulsard.

Den and­re “vinen” med egen AOC-sta­tus er Macvin du Jura. Jeg set­ter vin i anfør­sels­tegn, for man kan dis­ku­tere om det­te er en vin. Det er en het­vin laget ved at drue­brenne­vin blan­des med drue­saft. Den er alt­så ikke laget ved van­lig drue­gjæ­ring. Den fin­nes ikke på Vin­mono­po­let og jeg må nok inn­rømme at den ikke står øverst på lis­ten over viner jeg gjer­ne vil sma­ke. De and­re Jura-vine­ne er jeg nok mer inter­es­sert i.

Man lager rød vin på en drue som heter Poul­sard (også kalt Plous­sard). Den bru­kes i Jura og i områ­det Bugey. Man bru­ker også Trousseau og Pinot Noir. De hvi­te dru­ene som benyt­tes er Char­don­nay og Sava­g­nin.

Vin_JauneI Jura lager man osten Com­té, som er en fast kumel­ksost av Gruyè­re-type. Den bør lag­res i 18 måne­der for å være på sitt bes­te. Noe av det fine med å kjø­pe ost i Frank­ri­ke, er at man ofte kan vel­ge den lag­rin­gen man vil. I vel­as­sor­ter­te butik­ker kan jeg f.eks. kjø­pe Com­té lag­ret i 6 md, 12 md, 15 md, 18 md evt 18–21 md, 24 md og noen gan­ger mer. En vel­lag­ret ost kos­ter selv­sagt mer, men jeg er vil­lig til å beta­le for god kva­li­tet. Hjem­me er det mes­te av den osten som sel­ges lag­ret alt for kort, men en lat­ter­lig “best før” dato. Er man hel­dig, har man en god oste­bu­tikk som lag­rer osten til den er moden før den selges.

Bil­det over til høy­re viser en klas­sisk kom­bi­na­sjon: Com­té, Vin jau­ne og val­nøt­ter. Bil­det er tatt av en som bru­ker sig­na­tu­ren Arnaud_25 og er gjort til­gjen­ge­lig under en CC CC BY-SA 3.0 lisens.

Tour de Fran­ce 2010 — Com­té, en film av Finn-Erik og Nils.

Les vins du Tour de France 2014

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email