Les Vins du Tour de France 2014 — 13. etappe: St Etienne – Chamrousse

TdF_2014_00_13Ryt­ter­ne har for­hå­pent­lig­vis fått en god resti­tu­sjon på sin vel­for­tjen­te hvile­dag. Og vi får håpe at Alex­an­der Kristoff har blitt kvitt sine mage­pro­ble­mer. Med beg­ge de størs­te favo­rit­te­ne ute, er det noe mer åpent. Skjønt det blir ikke lett for and­re å hen­te inn Nibali. Ryt­ter­ne skal ut på en etap­pe med mye mot­bak­ke, om enn ikke de har­des­te etap­pe­ne, før det går ned­over mot slutten.

Vi har kom­met til 13. etap­pe. Den er gans­ke små­kupert på begyn­nel­sen, men avslut­ter med noen har­de bak­ker — og har avslut­ning på en topp.

TdF_2014_13Dagens etap­pe star­ter i et gans­ke vin­fat­tig områ­de, før den krys­ser Rhô­ne­da­len og går inn i Alpe­ne. Det betyr at vi må fin­ne dagens vin i Rhône.

Vi pas­se­rer omtrent gjen­nom Cond­rieu. Vi for­bin­der gjer­ne Rhô­ne med rødvin, gjer­ne viner laget på Syrah og/eller Gre­nache, viner som blant annet er utmer­ke­de viner til vilt. Men Cond­rieu er anner­le­des. Innen­for den­ne appel­la­sjo­nen pro­du­se­res kun hvit­vin pro­du­sert på dru­en Viognier.

Vio­g­ni­er er en drue som gir kraf­ti­ge, aro­ma­tis­ke viner med real­tivt lav syre. Den reg­nes som vans­ke­lig å dyr­ke. Den bes­te vinen pro­du­sert på den­ne dru­en får man fra Cond­rieu. Skal man ha hvit­vin til hvitt kjøtt, f.eks. kyl­ling, synes jeg en vin laget på Vio­g­ni­er kan være et godt valg. Dens fruk­tig­het gjør også at den kan pas­se godt til gans­ke kryd­ret mat.

Den syd­li­ge dele av Cond­rieu over­lap­per med Saint-Joseph. I Saint-Joseph pro­du­se­res hoved­sak­lig rødvin, basert på Syrah. Det sies gjer­ne at Saint-Joseph lages for å drik­kes mens man ven­ter på at Côte-Roti og Hermi­ta­ge skal bli modne.

Men om Rhô­ne, også Saint-Joseph, er mest kjent for rødvin, er også de hvi­te vine­ne her verdt å prø­ve. De pro­du­se­res på Rous­san­ne og/eller Maran­ne, som gir aro­ma­tis­ke hvit­vi­ner som i alle fall jeg liker godt.

Les vins du Tour de France 2014

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email