Les Vins du Tour de France 2014 — 14. etappe: Grenoble – Risoul

TdF_2014_00_14Syk­lis­ter er ikke noen ping­ler. Chris Froo­me fort­sat­te et styk­ke med brudd i hånd­led­det. Alber­to Con­ta­dor sat­te seg på syk­ke­len og fort­sat­te et styk­ke med brudd i et ben i leg­gen. Det deles ut pri­ser for bl.a. den mest offen­si­ve ryt­te­ren, men ikke for den tap­res­te — en pris som i går måt­te ha gått til And­rew Talan­sky. Etter først å ha gått av syk­ke­len, sat­te han seg på den igjen og full­før­te med enor­me ryggsmerter.

Vi kan jo sam­men­lig­ne det­te med noe av det vi kun­ne se i Hol­ly­wood-mes­ter­ska­pet i Bra­sil nylig.

Den etap­pen ryt­ter­ne skal ut på i dag, ser ikke ut til å være av de har­des­te, men to tred­je- og to fjer­de­ka­te­go­ri­stig­nin­ger. Men de som sit­ter i sofa­en og sier at det er bare en fjer­de­ka­te­go­ri eller tredje­ka­te­go­ri, kan ta en tur ut og syk­le noen. Da jeg en gang så litt på det­te, kom jeg til at Kongs­vei­en i Oslo anta­ge­lig vil­le ha blitt klas­si­fi­sert som en fjerdekategori.

Vi har kom­met fram til 14. etap­pe. Den har to førs­te- og en uten­for­ka­te­go­ri stig­ning, og avslut­tes på top­pen av en første­ka­te­go­ri. Det er den enes­te ordent­li­ge alpe­etap­pen i årets utga­ve av touren.

TdF_2014_14 Con­ti­nue read­ing Les Vins du Tour de Fran­ce 2014 — 14. etap­pe: Gre­nob­le – Risoul