Les Vins du Tour de France 2014 — 14. etappe: Grenoble – Risoul

TdF_2014_00_14Syk­lis­ter er ikke noen ping­ler. Chris Froo­me fort­sat­te et styk­ke med brudd i hånd­led­det. Alber­to Con­ta­dor sat­te seg på syk­ke­len og fort­sat­te et styk­ke med brudd i et ben i leg­gen. Det deles ut pri­ser for bl.a. den mest offen­si­ve ryt­te­ren, men ikke for den tap­res­te — en pris som i går måt­te ha gått til And­rew Talan­sky. Etter først å ha gått av syk­ke­len, sat­te han seg på den igjen og full­før­te med enor­me ryggsmerter.

Vi kan jo sam­men­lig­ne det­te med noe av det vi kun­ne se i Hol­ly­wood-mes­ter­ska­pet i Bra­sil nylig.

Den etap­pen ryt­ter­ne skal ut på i dag, ser ikke ut til å være av de har­des­te, men to tred­je- og to fjer­de­ka­te­go­ri­stig­nin­ger. Men de som sit­ter i sofa­en og sier at det er bare en fjer­de­ka­te­go­ri eller tredje­ka­te­go­ri, kan ta en tur ut og syk­le noen. Da jeg en gang så litt på det­te, kom jeg til at Kongs­vei­en i Oslo anta­ge­lig vil­le ha blitt klas­si­fi­sert som en fjerdekategori.

Vi har kom­met fram til 14. etap­pe. Den har to førs­te- og en uten­for­ka­te­go­ri stig­ning, og avslut­tes på top­pen av en første­ka­te­go­ri. Det er den enes­te ordent­li­ge alpe­etap­pen i årets utga­ve av touren.

TdF_2014_14Vi vet av erfa­ring at det er vans­ke­lig å fin­ne vin til sli­ke etap­per. Det dyr­kes ikke noe sær­lig vin inne i fjel­le­ne. Jeg må her ty til den reserve­løs­nin­gen jeg har brukt før i det­te områ­det, nem­lig  bryg­ge­riet Mand­rin i Gre­noble, et bryg­ge­ri jeg fort­satt bare kjen­ner av omta­le. I til­legg tar vi med litt brennevin.

Man må åpen­bart til Gre­noble for å få tak i det, og så langt har jeg ikke gått. Der­med blir det bare et vir­tu­elt og teo­re­tisk bekjent­skap den­ne gan­gen også.

Vi kan star­te med det som synes å være det nær­meste man kom­mer et stan­dard-øl. Det er en Biè­re blon­de, alt­så et lyst øl (men slikt øl er som regel mør­kere enn lager/pils). Det er pro­du­sert av bio­lo­gisk dyr­kede råva­rer, og beskri­ves som lett krydret.

Men så blir det mer ekso­tisk. La Mand­rin au Chanv­re er et øl med hamp, beskre­vet som et lyst øl med smak av det for­budte. Det pre­si­se­res ikke hva slags hamp det er, men chanv­re er i alle fall plante­fa­mi­lien canabis.

Den som vil ha det litt søtt kan for­søke La Mand­rin au Miel, et øl med hon­ning fra kas­tanje. Selv er jeg av de som ikke er noe glad i hon­ning, så det­te blir nep­pe mitt øl.

En annen “suk­ker­tøy­va­ri­ant” er La Mand­rin à la rég­lisse, øl med lakris. Lakris utvin­nes av roten til lakris­plan­ten. Om den er søt i seg selv, vet jeg ikke. Sjo­ko­lade er f.eks. ikke søtt i seg selv, men er (som regel) til­satt suk­ker når den selges.

La Mand­rin aux noix er et øl med val­nøtt. Jeg må inn­rømme at jeg har litt vans­ke­lig for å fore­stille meg hvor­dan et slikt nøtte­øl smaker.

Skul­le man som nord­mann få hjem­leng­sel kan man kan­skje for­søke en La Mand­rin au sapin, gra­nøl. Det­te er opp­rin­ne­lig lan­sert som et vin­terøl, men om jeg har for­stått det rett er ikke len­ger et rent sesongøl.

Ende­lig må nev­nes det ølet som kan være en over­gang til det som skal avslut­te det­te inn­leg­get: La Blan­che aux 7 plan­tes du mas­sif de Char­treuse. Som nav­net sier er det­te et lyst hvete­øl (Biè­re blan­che) smak­satt med 7 plan­ter fra Char­te­ru­se-fjel­le­ne, et områ­det som er berømt for sin likør.

Mand­rin ser også ut til å lage øl til spe­si­elle anled­nin­ger. Jeg vil­le ikke bli over­ras­ket om de skul­le laget et sykke­løl, eller et Tour de Fran­ce øl til den­ne tempo­etap­pen. Men det vet jeg ikke noe om.

Men før vi kom­mer til likø­ren nev­ner jeg noen and­re pro­duk­ter fra Mand­rin. De pro­du­se­rer to ape­ri­ti­fer som kal­les Le vin & noix og Le vin & oran­ge. I føl­ge dem selv er det­te tra­di­sjo­nelle pro­duk­ter fra områ­det. Men jeg har ikke smakt dem og vet ikke noe mer om dem.

Det sis­te pro­duk­tet fra Mand­rin er whis­ky kalt L’esprit de Mand­rin. De kal­ler det selv eau de vie de biè­re, men de sam­men­lig­ner det med malt­whisky. Beteg­nel­sen eau de vie de biè­re er kor­rekt nok, selv om den kan­skje ikke gir folk de ret­te asso­sia­sjo­ner. Ordet whis­ky kom­mer av uis­ge beatha eller uisce beatha, fra hen­holds­vis skotsk-gælisk og irsk, og betyr “livets vann”. Så det har sam­me betyd­ning som aqua vitae => ake­vitt og alt­så eau de vie.

chartreuse_vDen som har san­sen for det ster­ke og søte kan nyte en av de klas­siske likø­rer: Char­treuse. Det­te er så vidt jeg vet den ster­keste likø­ren som pro­du­se­res, i alle fall om vi hol­der hos til likø­rer som sel­ges kom­mer­si­elt. Grønn Char­treuse hol­der 55%. Den er laget med 130 uli­ke urter, og det er bare to mun­ker som kjen­ner opp­skrif­ten. I føl­ge pro­du­sen­ten er det den enes­te grøn­ne likø­ren med natur­lig far­ge. Det lages også en Gul Char­treuse som hol­der 40%, men det er den grøn­ne som er mest kjent.

Char­treuse har navn etter fjel­let som lig­ger vest for dalen Izè­re, mel­lom Chambréy og Gre­noble: Mas­sif de la Char­treuse. Vil man besø­ke pro­du­sen­ten må man ta en avstik­ker fra dagens etap­pe. Man svin­ger nord­over i Gre­noble og drar til Voiron.

(Et skript jeg bru­ker blant annet for kryss­re­fe­ran­ser m.m. har dess­ver­re slut­tet å vir­ke, uten at jeg for­står hvor­for. Jeg er ikke den enes­te som har hatt pro­ble­mer med det­te, så vi får håpe leve­ran­dø­ren snart kom­mer med en opp­da­te­ring hvor det­te er ret­tet opp. Men inn­til det skjer, blir det bare tage­ne som skul­le ha blir eks­pan­dert til bl.a. over­sikt over etap­pe­ne, tid­li­ge­re etap­per m.m.)

[2014-TdF-xlinks]

[TdF-his­to­rie]

[SLF]

Print Friendly, PDF & Email