Les Vins du Tour de France 2014 — 15. etappe: Tallard – Nimes

TdF_2014_00_15Så skul­le det ende­lig lyk­kes for Alex­an­der Kristoff, og han lyk­tes på den etap­pen som star­tet i den byen hvor Thor Hus­hovd tok sin førs­te TdF-etappe­sei­er i 2002. Med OL-bron­se, sei­er i Milan — San Remo og etappe­sei­er i TdF, sam­men med man­ge and­re gode resul­ta­ter, plas­se­rer Alex­an­der Kristoff seg blant de sto­re sykkelrytterne.

Ryt­ter­ne skal i dag gå løs på den førs­te Alpe­etap­pen, med mål­gang på en uten­for­ka­te­go­ri topp. Her kan Alex­an­der Kristoff og de and­re spur­ter­ne sat­se på å bru­ke minst mulig kref­ter. Dagens mel­lom­sprint kom­mer etter at ryt­ter­ne har vært over en første­ka­te­go­ri, så her hen­ger nep­pe spur­ter­ne med. Det blir en etap­pe hvor de som vil for­sø­ke å angri­pe Nibali må prø­ve seg.

Vi har kom­met til 15. etap­pe, hvor ryt­ter­ne skal ned fra fjel­let. Her blir det igjen sjan­ser for spur­te­re som fort­satt har saft igjen i bena.

TdF_2014_15Når ryt­ter­ne kom­mer ned fra fjel­let, kom­mer de inn i et områ­de hvor Côtes-du-Ventoux og Côtes-du-Lube­ron over­lap­per og er til dels sam­men­blan­det og infil­trert i hver­and­re. Beg­ge områ­de­ne høre til de syd­ligs­te deler av Rhône.

I Ventoux pro­du­se­rer vin på de sam­me dru­ene som ellers i det syd­lige Rhô­ne: Carig­nan, Cinsaut, Gre­nache Noir, Mour­vèdre og Syrah i rød– og rosé­vin. Det pro­du­se­res også noe hvit­vin, men den utgjør bare ca 4% av pro­duk­sjo­nen. Vinen er pre­get av nær­he­ten til nett­opp Mont Ventoux. De gir kal­de vin­tre, sam­ti­dig som områ­det lig­ger i le for de kal­de mistral­vin­dene. Vine­ne er gjen­nom­gå­ende litt let­tere og mer fruk­tige enn den typis­ke Côte du Rhô­ne.

Se også Les den­tel­les de Mon­tmi­rail : à l’aplomb des vig­nes fra La Revue du Vin de Fran­ce.

Lube­ron, som lig­ger litt len­ger øst og syd enn Ventoux er et områ­de hvor det pro­du­se­res mye hvit­vin. Tra­di­sjo­nelt bruk­te man mye dru­en Ugni Blanc, men nå er det mer Gre­nache blanc, Ver­men­ti­no, Clair­et­te og Rou­san­ne. Rødvin pro­du­se­res på de sam­me dru­ene som ellers i Rhône.

Omtrent der ryt­ter­ne krys­ser elven Rhô­ne, ved Beau­ca­re, kom­mer de inn i vin­om­rå­det Cos­tiè­res-de-Nîmes. Costiere de Nimes - mapCos­ti­eres de Nîmes er et områ­de i over­gan­gen mel­lom Rhô­ne og Lan­gue­doc. Det er områ­det syd og øst for Nîmes, stort sett avgren­set av Rhô­ne og Petit Rhô­ne mot øst. I dag er det van­lig å reg­ne det som en del av Rhô­ne, men tid­li­gere ble det reg­net som en del av Lan­gue­doc.  I noen bøker er det fort­satt plas­sert under Lan­gue­doc. Det spil­ler ikke så vel­dig stor rol­le. Vinen er den sam­men una­sett, skjønt det betyr kan­skje noe for mar­keds­fø­rin­gen. Cos­ti­eres de Nîmes er et av de områ­dene i regio­nen vi ikke har ruk­ket å utfors­ke i noen sær­lig grad, selv om vi nok har druk­ket en del flas­ker her­fra. Det pro­du­se­res så mye vin i regio­nen at det ikke er lett å for­dype seg i alt. Men vi kom­mer nok til å ta en run­de inn­om noen vin­går­der her også.

Blant de vin­går­dene jeg har på min lis­te over de jeg vil besø­ke er, basert på omta­le i lit­te­ra­tu­ren, Château Mour­gues du Grès, Mas des Bres­sa­des, Les Grimau­des, Château de Nages, Mas Neuf og Cha­teau Beau­bois. Château de Cam­pu­get er en vin fra det­te områ­det som er gans­ke popu­lær i Nor­ge. Se også Hachet­te guide til Cos­tiè­res-de-Nîmes og sam­men­slut­nin­gen av pro­du­sen­ter.

Vinen fra Cos­tiè­res-de-Nimes kom­mer på flas­ker desig­net av den frans­ke stjer­ne­de­sig­ne­ren Phi­lip­pe Starck.

Som nevnt i går har Hachet­te en serie Les Rou­tes des Vins, og en av rute­ne er i Cos­ti­eres de Nîmes.

Nîmes er en gam­mel by, pre­get av romer­ti­den. Her har de blant annet et flott romersk sta­dion. Det mest kjen­te romers­ke sta­dion er Col­los­se­um i Roma. Men det er en ruin. Sta­dion i Nîmes er intakt, og i bruk. Det bruks til kon­ser­ter, tyre­fek­ting, cour­se camar­guai­se, osv.

Etter den­ne etap­pen er det hvile­dag, hvi­ket betyr at den­ne seri­en også tar en “hvit dag” i morgen.

Les vins du Tour de France 2014

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email