Les Vins du Tour de France 2014 — 17. etappe: St Gaudens – St Lary Soulan

TdF_2014_00_17Så lyk­tes Alex­an­der Kristoff for and­re gang. Jeg sjek­ket vær­mel­din­gen fra Meteo Fran­ce før gårs­da­gens etap­pe, og la ut en mel­ding på Twit­ter om at det var meldt dår­lig vær. Mads Kag­ge­stad svar­te umid­del­bart at det var for­del Alex­an­der Kristoff, noe han skul­le få helt rett i. Vær­mel­din­gen for res­ten av Touren ser bred­re ut. Ryt­ter­ne får nå en vel­for­tjent hviledag.

Etter hvile­da­gen ven­ter tre knall­har­de etap­per i Pyre­ne­ene. Her er det de som er igjen av sam­men­lagt­kan­di­da­ter og de som har ambi­sjo­ner om klatre­trøy­en som skal kjem­pe. For Alex­an­der Kristoff hand­ler det om å gå inn i sur­vi­val mode, og kom­me seg gjen­nom innen­for tids­gren­se­ne ved å bru­ke minst mulig kref­ter. Han får en ny sjan­se fre­dag og ved fina­len i Paris søndag.

Sam­men­lagt­sei­e­ren er langt på vei avgjort, om Nibali unn­går uhell. Fire og et halvt minutt er egent­lig ikke en trygg ledel­se med tre knall­har­de fjell­e­tap­per og en hard tempo­etap­pe igjen. Men det ser ikke ut til at noen av de som er igjen er ster­ke nok til å utford­re Nibali.

Vi har lagt hvile­da­gen bak oss, og har alle­re­de kom­met til 17. etap­pe, som er den and­re dagen i Pyreneene.

TdF_2014_17Nå er vi godt inne i Pyre­ne­ene. Her er det ikke lett å fin­ne inter­es­sant vin, i alle fall ikke som er pro­du­sert lokalt. Vi star­ter i depar­te­men­tet Hau­te-Garon­ne, som blir omtrent noe slikt som øvre Garon­ne. Leter vi etter vin fra det­te områ­det, fin­ner vi områ­de­ne Fron­ton, Laville­dieu og Saint-Sar­dos. Men de områ­de­ne lig­ger nord-vest for Tou­lou­se, som er gans­ke langt fra dagens startby.

Con­ti­nue read­ing Les Vins du Tour de Fran­ce 2014 — 17. etap­pe: St Gau­dens – St Lary Sou­lan