Les Vins du Tour de France 2014 — 17. etappe: St Gaudens – St Lary Soulan

TdF_2014_00_17Så lyk­tes Alex­an­der Kristoff for and­re gang. Jeg sjek­ket vær­mel­din­gen fra Meteo Fran­ce før gårs­da­gens etap­pe, og la ut en mel­ding på Twit­ter om at det var meldt dår­lig vær. Mads Kag­ge­stad svar­te umid­del­bart at det var for­del Alex­an­der Kristoff, noe han skul­le få helt rett i. Vær­mel­din­gen for res­ten av Touren ser bred­re ut. Ryt­ter­ne får nå en vel­for­tjent hviledag.

Etter hvile­da­gen ven­ter tre knall­har­de etap­per i Pyre­ne­ene. Her er det de som er igjen av sam­men­lagt­kan­di­da­ter og de som har ambi­sjo­ner om klatre­trøy­en som skal kjem­pe. For Alex­an­der Kristoff hand­ler det om å gå inn i sur­vi­val mode, og kom­me seg gjen­nom innen­for tids­gren­se­ne ved å bru­ke minst mulig kref­ter. Han får en ny sjan­se fre­dag og ved fina­len i Paris søndag.

Sam­men­lagt­sei­e­ren er langt på vei avgjort, om Nibali unn­går uhell. Fire og et halvt minutt er egent­lig ikke en trygg ledel­se med tre knall­har­de fjell­e­tap­per og en hard tempo­etap­pe igjen. Men det ser ikke ut til at noen av de som er igjen er ster­ke nok til å utford­re Nibali.

Vi har lagt hvile­da­gen bak oss, og har alle­re­de kom­met til 17. etap­pe, som er den and­re dagen i Pyreneene.

TdF_2014_17Nå er vi godt inne i Pyre­ne­ene. Her er det ikke lett å fin­ne inter­es­sant vin, i alle fall ikke som er pro­du­sert lokalt. Vi star­ter i depar­te­men­tet Hau­te-Garon­ne, som blir omtrent noe slikt som øvre Garon­ne. Leter vi etter vin fra det­te områ­det, fin­ner vi områ­de­ne Fron­ton, Laville­dieu og Saint-Sar­dos. Men de områ­de­ne lig­ger nord-vest for Tou­lou­se, som er gans­ke langt fra dagens startby.

Etap­pen star­ter ca 400 meter over havet, og der­fra går det bare opp­over. Fra start bærer det inn i fjel­le­ne, og der er det ikke noe vin å finne.

Etap­pen krys­ser gren­sen til Spa­nia, så jeg gjor­de noen under­sø­kel­ser om spansk vin, for å se om det kun­ne være noe å hen­te på den spans­ke siden av gren­sen. Så langt jeg kjen­ner Pyre­ne­ene, kan det være stor for­skjell mel­lom den spans­ke og den frans­ke siden. På den frans­ke siden, nord­si­den, kom­mer luf­ten for en stor del inn fra Atlan­ter­ha­vet. Luf­ten er gjer­ne kjø­lig og fuk­tig. I trak­ten mel­lom Pyre­ne­ene og Motag­ne Noir pres­ses luf­ten opp og slip­per fuk­tig­he­ten som regn. Det er ofte regn­fyllt, tåke­te og kjø­lig på den­ne siden av Pyre­ne­ene. I de ofte nord­vend­te og sol­fat­ti­ge skrå­nin­ge­ne blir det litt vin.

På den spans­ke siden kom­mer være ofte sør­fra. Det er varm og ofte tørr luft fra de spans­ke høy­slet­te­ne. Men her, høyt oppe i fjel­le­ne, er vi langt fra spans­ke vinmarker.

Til­ba­ke i Frank­ri­ke er det høye fjell og dype daler. Men ikke noe vin. Vi får også leg­ge til at vi er et meget tynt befol­ke­de områ­der. Jeg har hel­ler ikke klart å fin­ne annet drik­ke av inter­es­se langs den­ne etappen.

Men som en liten trøst: I mor­gen og langs de kom­men­de etap­per skal vi igjen fin­ne god vin.

Les vins du Tour de France 2014

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

 

Print Friendly, PDF & Email