Les Vins du Tour de France 2014 — 19. etappe: Maubourguet – Bergerac

TdF_2014_00_19Ryt­ter­ne skal i dag ut på en etap­pe som er (i den­ne sam­men­heng) kort, bratt og bru­tal. Selv om Nibali fort­satt kan føle seg gans­ke trygg, er kam­pen om klatre­trøy­en og ung­doms­trøy­en fort­satt gans­ke åpen. Vi må reg­ne med at det blir kjørt hardt fra start på dagens etap­pe, og at det er en etap­pe hvor noen av spur­ter­ne kan få pro­ble­mer med tids­gren­sen. Vi får i alle fall håpe at Alex­an­der Kristoff sit­ter greit med gjen­nom dagens etappe.

Vi har kom­met til førs­te etap­pe etter fjel­le­ne. 19. etap­pe  en gans­ke flat etap­pe. Men det er noen mind­re bak­ker mot slut­ten, så det kan hen­de at det ikke er like mye kraft igjen i alle spurte­bena når vi kom­mer til fina­len. Vi får håpe at Alex­an­der Kristoff igjen kan vise at han er i stand til å spur­te bed­re enn de fles­te i sli­ke situasjoner.

TdF_2014_19Her kom­mer drikkeme­me­ny­en i litt feil rekke­føl­ge. Fra start set­ter vi kur­sen rett til Armagnac.

Men vi kan ta med litt av den vinen som pro­du­se­res her, før vi går vide­re til ave­cen. Vi er så vidt inn­om det syd-øst­re hjør­net av Saint-Mont, for spri­ten tar oss.Her har det vært pro­du­sert vin len­ge. De først vine­stok­ke­ne skal ha vært plan­tet av gre­ke­re som kom via Spa­nia i det fjer­de århund­re. Fra 1050 ble de videre­ut­vik­let av bene­dic­ti­ner­klos­te­ret Saint-Mont, der­av navnet.

Her pro­du­se­res hvit­vin på dru­ene cour­bu, petit man­seng, gros man­seng og clair­et­te. Det er de sam­me dru­ene som man bru­ker i nabo­om­rå­det Pan­che­re-du-Vic-Bilh. Til rødvin bru­kes de sam­me dru­ene som til Madi­ran, i hoved­sak Tannat, men også pine­ne (som er det loka­le nav­net på fer ser­var­dou), caber­net sau­vig­non og caber­net franc.

Jeg har noen gan­ger vært inn­om at mind­re kjen­te viner kan være vans­ke­lig å få tak i uten­for det områ­det hvor den pro­du­se­res. I Frank­ri­ke har de fles­te vin­hand­ler­ne viner fra de mest kjen­te områ­de­ne, og ellers gjer­ne et godt utvalg av viner fra det områ­det hvor de lig­ger. Jeg har ikke fun­net Saint-Mont vin hos noen vin­hand­ler der jeg plei­er å være i Frank­ri­ke, og jeg har hel­ler ikke fun­net noen på Vin­mono­po­let. De skal min­ne om vine­ne  Pan­che­re-du-Vic-Bilh og Madi­ran, man skal etter beskri­vel­sen være noe let­te­re enn disse.

Så til Armagnac.

Armag­nac er den elds­te bran­dy (drue­brenne­vin) som pro­du­se­res i Frank­ri­ke. Den pro­du­se­res for en stor del på dru­en Ugni blanc, som den dru­en man i Ita­lia kal­ler Tre­b­bia­no. Men det bru­kes også and­re dru­er, bl.a. Fol­le blanc, Colom­bard og en som heter Baco 22A, en krys­ning som ble utvik­let av Fran­cois Baco, der­av nav­net. I alt bru­ker ti uli­ke druesorter.

Armag­nac destil­le­res van­lig­vis i kolon­ner, og ikke i pot stills (som cog­nac og whis­ky). Armag­nac har ikke blitt kom­mer­sia­li­sert i sam­me grad som cog­nac. Mens cog­nac domi­ne­res av noen sto­re cog­nachus som sel­ger cog­nac blan­det fra fle­re årgan­ger og kan­skje også uli­ke pro­du­sen­ter, for å hol­de en mest mulig kon­sis­tent smak, sel­ges armag­nac van­lig­vis fra enkelt­pro­du­sen­ter, gjer­ne med uli­ke årgan­ger. Det gjør at armag­nac kan variere mer og får mer sær­preg, hvil­ket etter min mening gjør den mer inter­es­sant enn cog­nac (skjønt man tar etter hver­and­res for­ret­nings­me­to­der, så man ser nå også cog­nac tap­pet og mar­keds­ført slik man tra­di­sjo­nelt har gjort for armagnac.)

Jeg var inn­om vin­hand­le­ren Ber­ry Bros & Rudd i Lon­don til tred­je etap­pe, som end­te i Lon­don. De har et stort utvalg armag­nac i uli­ke årgan­ger, den elds­te synes å være 1893. Som jeg nevn­te til tred­je etap­pe, had­de de tid­li­ge­re et tax-free utsalg på Hea­throw. Det fine med det­te utsal­get var at man kun­ne for­hånds­be­stil­le fra hele Ber­ry Bros & Rudds utvalg, og pluk­ke det opp på fly­plas­sen. Dess­ver­re er det utsal­get nedlagt.

I en peri­ode plei­de jeg å kjø­pe armag­nac årgang 1955 her, hver gang jeg var i Lon­don. Det er det året jeg er født, og jeg sam­let for å ha til min 50-års­dag. De som kan reg­ne, ser at det er noen år siden. Jeg note­rer meg også at pri­sen har ste­get en del siden den gang. Jeg plei­er ikke å hus­ke noe sær­lig av pri­ser. Det er ikke noe poeng å gå rundt og ten­ke på om det var dyrt eller bil­lig, om man kun­ne ha gjort et bed­re kjøp, osv når man alle­re­de har kjøpt det. Men den kos­tet defi­ni­tivt ikke £495 for en halv­li­ters­flas­ke, slik den gjør nå. Jeg tror jeg plei­de å beta­le ca NOK 1000 pr halv­li­ters­flas­ke. Jeg trod­de jeg had­de kjø­pe fem flas­ker. Men da dagen opp­rant, vis­te det seg at jeg had­de syv flas­ker. Det er sli­ke slag livet noen gan­ger gir. Gjes­te­ne var ikke så drikk­fel­di­ge. Så jeg har fort­satt noen flas­ker igjen til jeg blir 60, om kor­te­re tid enn jeg liker å ten­ke på.

På vei ut av Armag­nac, går etap­pen gjen­nom byen med nav­net Con­dom. Da må man fin­ne ut om det er noen sam­men­heng mel­lom den­ne byen og pre­ven­sjons­mid­de­let kon­dom. Det viser seg at det er det ikke. Den engels­ke beteg­nel­sen con­dom har blitt påstått å komem fra en lege ved navn Con­dom, men det har ikke latt ser veri­fi­se­re. Nav­net på byen Con­dom kom­mer fra det gal­lis­ke ordet con­da­te-ó-magos, som betyr noe slikt som mar­ked der elve­ne løper sam­men. Dess­uten heter kon­dom på fransk pré­ser­va­tif, ikke con­dom. Der­med har vi fått punk­tert det som jeg håpet på kun­ne bli en inter­es­sant historie.

Ute av Armag­nac krys­ser etap­pen vin­om­rå­det Buzet. Det pro­du­se­res for det mes­te rødvin. Vi er ikke så langt fra Bor­deaux, så det er bor­deaux-dru­er som domi­ne­rer: Mer­lot, Caber­net sau­vig­non, Caber­net franc og mal­bec (her kalt cot). Pro­duk­sjo­nen er liten, så det er nok vans­ke­lig å fin­ne noe av den­ne vinen uten­for regio­nen. Vin­mono­po­let har en vin her­fra i sitt sorte­ment, Badi­né­rie du Pech 2007.

Mål­byen Ber­ge­rac repre­sen­te­rer nok det mest inter­es­san­te vin­om­rå­det lang den­ne etap­pen. Men siden nes­te etap­pe er en 54 km tempo­etap­pe som star­ter her, lar vi vinen her­fra ven­te til i morgen.

Les vins du Tour de France 2014

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

 

Print Friendly, PDF & Email