Les Vins du Tour de France 2014 — 20. etappe: Bergerac – Perigueux (tempo)

TdF_2014_00_20Mot slut­ten ang­rer jeg all­tid på at jeg har valgt å leg­ge mag to dager foran syk­lis­te­ne. Syk­lis­te­ne skal i dag ut på den sis­te fjell­e­tap­pen. Den er noe len­ger enn den de syk­let i går, med to har­de fjell til slutt og mål­gang på top­pen. Fort­satt er det ikke noe som tyder på at noen kan true Nibali i sam­men­dra­get. Det ser nå også ut til at klatre­trøy­en ikke vil for­la­te skuld­re­ne til Rafal Maj­ka. For spur­ter­ne gjel­der det igjen å bru­ke minst mulig kref­ter på å kom­me gjen­nom innen­for tidsgrensen.

Vi har kom­met fram til 20. etap­pe. Den er, tra­di­sjo­nen tro, en tempo­etap­pe på 54 km. Den ser ut til å være gans­ke hard, men gans­ke mye opp og ned, selv om det ikke er noen sto­re fjell som skal forseres.

For de fles­te er en slik tempo­etap­pe en gjen­nom­kjø­ring, eller som Jens Voigt beskrev det for et par år siden: A semi-rest day. De som har sam­men­lag­t­am­bi­sjo­ner må sat­se. Det gjel­der ikke bare de som kjem­per om pall­plass, men også de som f.eks. vil inn blant topp 10. Mye kan tapes og vin­nes på en slik tempo­etap­pe. På en omtrent like lang, men lagt fla­te­re tempo­etap­pe i 2012 skil­te det ca 3 min mel­lom førs­te og tien­de mann. På en har­de­re etap­pe kan dif­fe­ran­se­ne bli stør­re. Etter 17. etap­pe skil­ler det ca ti minut­ter mel­lom 13. og 14. plass. Det­te kan end­res noe på den etap­pen de skal syk­le i dag. Men har du ti minut­ter å ta igjen for å avan­se­re en plass i sam­men­dra­get, og ikek synes det spil­ler så vel­dig stor rol­le om man blir nr 14 eller 17, da er det liten grunn til å sat­se på tempoetappen.

Noen har ambi­sjo­ner om etappe­sei­er. Etter at Fabi­an Can­cel­la­ra reis­te hjem, er vel Tony Mar­tin den enes­te ren­dyr­ke­de tempo­syk­lis­ten i fel­tet. Han vil nok gjer­ne ha en etappe­sei­er og kom­mer til å sat­se, selv om han lig­ger nes­ten to timer bak Nibali i sammendraget.

Når man syk­ler ale­ne, har man ikke noen nyt­te av hjelpe­ryt­te­re. Hjelpe­ryt­ter­ne har gjort job­ben sin, så for dem gjel­der det bare å kom­me gjen­nom. Har man ingen ambi­sjo­ner om å vin­ne etap­pen eller om god plas­se­ring sam­men­lagt, kan man ta det rolig. Men noen kan ha ambi­sjo­ner om å bli bes­te lag på Touren, og da er det resul­ta­te­ne til de tre bes­te ryt­ter­ne på laget som tel­ler. Så i alle fall tre ryt­te­re på laget må kjø­re for best mulig tid. Der­for ble ikke tempo­etap­pen den hvile­da­gen for Jens Voigt i 2012 som han had­de fore­stilt seg. Men også der: AG2R har så klar ledel­se i lag­kon­kur­ran­sen, så om ikke mye skjer på den sis­te fjell­e­tap­pen, betyr vel ikke det annet enn at de antatt tre bes­te tem­po­ryt­ter­ne på AG2R kom­mer til å få beskjed om å kjø­re for fullt, for ikke å rote bort en lagseier.

TdF_2014_20Ber­ge­rac er et inter­es­sant områ­de. Vi er depar­te­men­tet Dor­dog­ne, med navn etter elven som ren­ner gjen­nom områ­det, ren­ner sam­men med Giron­de litt len­ger nede og ren­ner ut i havet ved Bor­deaux. Det er gans­ke van­lig at frans­ke depar­te­men­ter har navn etter elver.

Vi befin­ner oss inne i lan­det, et styk­ke øst for Bor­deaux. Vine­ne har et nært slekt­skap med og er i hoved­sak laget på de sam­me dru­ene som i Bor­deaux. Men vine­ne fra Ber­ge­rac sies å være litt merd “bonds­ke”, og ikke like rafi­ner­te som vine­ne fra Bor­deaux. Skjønt da har vi vel satt stan­dar­den ved de gode og rela­tivt høyt klas­si­fi­ser­te vine­ne fra Bor­deaux. De kan nok fint måle seg med lave­re klas­si­fi­ser­te viner som f.eks. AOP Bordeaux.

Depar­te­men­tet Dor­dog­ne fal­ler omtrent sam­men med det his­to­ris­ke Périgord. Områ­det var opp­rin­ne­lig befol­ket av fire gal­lis­ke stam­mer, og på det gal­lis­ke språ­ket betød Petroco­re fire stam­mer. Det ble kjent som lan­det til Le Périgord, alt­så til de fire stam­mer. Der­av navnet.

Ber­ge­rac er delt inn i ikke mind­re enn 13 beskyt­te­de AOP-områ­der. Noen av dem er såpass lite kjen­te at pro­du­sen­ter som vil­le vært kva­li­fi­sert for dis­se, vel­ger å sel­ge vinen under en annen og lave­re, men mer kjent klassifisering.

Vi kan star­te med tør­re hvi­te viner. Her er det to regio­na­le klas­si­fi­ka­sjo­ner, som — om jeg har for­stått det rett — kan pro­du­se­res i hele områ­det. Ber­ge­rac sec er en gans­ke fruk­tig vin som bør drik­kes ung. Côtes-de-Ber­ge­rac er en run­de­re vin, som tåler å bli lag­ret. Jeg skal kom­me til­ba­ke til søte hvitviner.

Ber­ge­rac rosé er en rosé som bør drik­kes ung.

Jeg for­bin­der Ber­ge­rac mer med rødvin enn tørr hvit­vin. Ber­ge­rac Rou­ge lages i hoved­sak på Mer­lot og Caber­net Franc, og er en gans­ke lett og fruk­tig vin som bør drik­kes ung.

Côtes-de-Ber­ge­rac er en mer struk­tu­rert vin som tåler å lag­res. Den pro­du­se­res i hoved­sak på Caber­net Sau­vig­non, blan­det med and­re “bor­da­eux-dru­er”.

Mon­tra­vel pro­du­se­res på et geo­gra­fisk avgren­set områ­de (kom­mune­ap­pel­la­sjon). Den er basert på Mer­lot, Caber­net Sau­vig­non og Caber­net Franc. Det er en vin som tåler lagring.

Péchar­mant er også en kom­mune­ap­pel­la­sjon. Den lages på Caber­net Sau­vig­non (35%), Mer­lot (25%), Caber­net Franc (30%) og Cot (10%). Den kan være fat­lag­ret. Den tåler lagring.

Jeg synes imid­ler­tid at det er noen av de søte hvit­vi­ne­ne som er mest inter­es­san­te. Mon­ba­zil­lac er den mest kjen­te. Den pro­du­se­res i et områ­det litt syd for byen Ber­ge­rac. Den pro­du­se­res i hoved­sak på Semil­lon, men det bru­kes også Sau­vig­non blanc og mus­kat. Den pro­du­se­res i et områ­de hvor det ofte fore­kom­mer botry­tis (“edel­råte”), som per­fo­re­rer drue­skal­let slik at mye vann for­dam­per. Der­med får man en most med mye suk­ker og kon­sen­trert smak. Hvis man synes at Sau­tre­nes blir for dyr, kan Mon­ba­zzi­lac være et utmer­ket, og gjer­ne noe rime­li­ge­re alternativ.

Det dyr­kes også søte hvi­te viner klas­si­fi­sert som Côtes-de-Ber­ge­rac-Molleux, Saus­sig­nac og Roset­te. Vide­re to søte utga­ver i Mon­tra­vel, Haut-Mon­tra­vel og Côtes-de-Mon­tra­vel. Jeg har ikke smakt and­re søte viner her­fra enn Mon­ba­zil­lac, og kan der­for ikke si noen om de andre.

Områ­det er ellers kjent for god mat, som trøf­ler, fois gras, val­nøt­ter. kas­tan­jer, jord­bær og sopp, for å nev­ne noe. Jeg tar med den­ne epi­so­den fra KulTour i 2012 om pro­duk­sjon av fois gras:

Les vins du Tour de France 2014

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Les Vins du Tour de France

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

 

 

Print Friendly, PDF & Email