Les Vins du Tour de France 2014 — 21. etappe: Evry – Paris, Champs-Élysées

TdF_2014_00_21Van­lig­vis plei­er jeg å være i Frank­ri­ke under hele Tour de Fran­ce. Med tre fransk­menn blant de seks bes­te på går­da­gens etap­pe, tre bland de fem bes­te i sam­men­dra­get og Thi­baud Pinot og Romain Bar­det som i prak­sis er de to som kjem­per om ung­doms­trøy­en, da had­de det vært mor­somt å sett det hele på fransk TV.

Podi­et i Paris begyn­ner å ta form. Med mind­re det inn­tref­fer uhell som gjør at noen av favo­rit­te­ne må bry­te, vin­ner Vin­cen­zo Nibali sam­men­lagt. Men and­re og tred­je plass avgjø­res nok ikke før på tem­po­tap­pen. Klatre­trøy­en og poeng­trøy­en er også i prak­sis avgjort. Det kan fort­satt bli litt kamp om ungdomstrøyen.

I dag er det spur­ter­nes nest sis­te sjan­se til å vin­ne. Vi håper selv­sagt på Alex­an­der Kristoff. Men han er ikke den enes­te kandidaten.

Vi har kom­met til fina­len, 21. og sis­te etap­pe, inn til Paris. Etap­pen star­ter i Evry, et styk­ke syd for Paris. Jeg må inn­røm­me at jeg har for­bun­det Evry med et IT-sel­skap, og ikke med en fransk by. Men man lærer all­tid noe nytt.

TdF_2014_21Avslt­u­nin­gen i Paris er tra­di­sjon. For meg er champag­ne en del av den tra­di­sjo­nen. Nå var vi inn­om champag­ne til etap­pe 6 og etap­pe 7, så jeg skal ikke gjen­ta så mye av det. Det er ikke langt fra Paris til Champag­ne, så slik sett er det også en vin som hører hjem­me i den­ne delen av Frankrike.

Vær­mel­din­gen er ikke den bes­te, med fare for regn­by­ger om etter­mid­da­gen og kvel­den. Det kan bety dra­ma­tikk på avslut­nings­etap­pen. For de som er i Paris betyr det nok også at man gjer­ne vil nye sin champag­ne innendørs.

Jeg vil­le nok da ha gått for en champag­ne laget på en stan­dard­blan­ding. Jeg har ikke noen klar favo­ritt, men i det sis­te har jeg pleid å kjø­pe Louis Roe­de­rer.

Jeg tenk­te jeg skul­le skri­ve at det er bed­re vær hos oss. Men i den grad Yr skul­le få rett, så vil i alle fall ikke været i Oslo­re­gio­nen være så mye å skry­te av. Akku­rat på søn­dag mel­des det om et vær som kan gi en unn­skyld­ning for å sit­te inne og se på avslut­nin­gen av Tour de France.

Slik været har vært i det sis­te, vil­le jeg ha valgt en blanc de blancs, som har en frisk­het som gjør at den pas­ser svært godt på en varm dag.

Det dyr­kes også noe vin i og rundt Paris. Det skal være 132 vin­mar­ker i regio­nen Ile-de-Fran­ce, og ca ti i selve Paris. De mest kjen­te i Paris er Clos Mon­tmar­tre og Clos Bel­le­vil­le. Men pro­duk­sjo­nen er liten, og vinen mest en kurio­si­tet. Jeg har ikke smakt noen av vine­ne som pro­du­se­res i Paris, men reg­ner med at de er sterkt over­pri­set vur­dert mot kvaliteten.

Nes­te år star­ter Tour de Fran­ce med pro­log i Utrecht i Neder­land 4. juli. And­re etap­pe går fra Utrecht til Neelt­je Jans, en kuns­tig øy helt syd-vest i Neder­land. Tred­je etap­pe star­ter i Ant­wer­pen i Bel­gia, men mål­byen for den­ne en ennå ikke kjent.

For oss betyr det at vi star­ter med neder­landsk øl. Neder­land har dess­ver­re len­ge vært for domi­nert av Heine­ken og and­re sto­re indu­stri­bryg­ge­ri­er. Men det har begynt å skje en del på den­ne sek­to­ren i Neder­land også. Så vi skal nok kla­re å fin­ne noe inter­es­sant der også. Dess­uten kan det gi grunn til å dve­le litt ved det man har gjort for å leg­ge til ret­te for syk­ling i syk­kel­byen Utrecht.

Hvor vi skal fra Ant­wer­pen, er som nevnt ikke offent­lig­gjort. Men vi er i alle fall i bel­gisk Flan­dern, og her er det ikke vans­ke­lig å fin­ne inter­es­sant øl. Ant­wer­pen er dess­uten et sen­ter for omset­ning av dia­man­ter, så kan hen­de blir det også et lite side­tema. Så kom­mer vi nok til vin etter noen dager.

9788243008045Hvis du skul­le ha pla­ner om å rei­se til Paris, anbe­fa­ler jeg boken Paris. En vei­vi­ser av Sven Egil Omdal. Det er en god og meget vel­skre­vet guide til Paris. Se nær­me­re omta­le av boken her.

Les vins du Tour de France 2014

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

 

Print Friendly, PDF & Email