Les Vins du Tour de France 2014 — 11. etappe: Besançon – Oyonnax

TdF_2014_00_11Førs­te etap­pe etter hvile­da­gen tar oss gjen­nom Jura.Jura er et inter­es­sant områ­de på så man­ge måter, ikke minst år det gjel­der ost og vin.

Det er ikke en av de har­des­te etap­pe­ne. Men det er noen stig­nin­ger mot slutten.

TdF_2014_11
Vi skal nå hol­de oss i Jura-massivet.

Con­ti­nue read­ing Les Vins du Tour de Fran­ce 2014 — 11. etap­pe: Besançon – Oyonnax

Les Vins du Tour de France 2014 — 10. etappe: Mulhouse – La Planche des Belles Filles

TdF_2014_00_10Det holdt ikke for Alex­an­der Kristoff den­ne gan­gen hel­ler. At det holdt nes­ten er all­tid en fat­tig trøst. Den etap­pen de skal ut på i dag er nok en etap­pe for mer klatre­ster­ke ryttere.

Det som i øye­blik­ket vir­ker mest sik­kert i årets tour, er at Peter Sagan vin­ner den grøn­ne trøy­en. Han viser at det er en poeng­trøye, ikke bare en sprint­tøye. Han kjø­rer smart og san­ker poeng hele veien.

Vi har kom­met til 10. etap­pe. Begyn­nel­sen av etap­pen er i Alsa­ce, og det er årets førs­te etap­pe med mål­gang på en topp. La Plan­che des Bel­les Fil­les har en stig­ning på 20% på det brat­tes­te. Det er her sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne vil begyn­ne å angri­pe hver­and­re. Hvis Alber­to Con­ta­dor har ambi­sjo­ner om å vin­ne åre­tes tour bør han angri­pe nå. Con­ti­nue read­ing Les Vins du Tour de Fran­ce 2014 — 10. etap­pe: Mul­house – La Plan­che des Bel­les Fil­les

Les Vins du Tour de France 2014 — 9. etappe: Gerardmer – Mulhouse

TdF_2014_00_09Tysk­land fes­ter gre­pet også i Tour de Fran­ce. Så ble det bare nes­ten for Alex­an­der Kristoff i får også. I dag er det gans­ke kupert, og nep­pe noen Kristoff-etappe.

Vi har kom­met til 9.etappe. Det fort­set­ter med en del fjell i dag også, men ikke de aller hardeste.

TdF_2014_09Om for­ri­ge etap­pe var gans­ke kje­de­lig i et vin­per­spek­tiv, skal vi i dag gjen­nom et av de områ­de­ne jeg len­ge har ven­tet på at touren skal inn­om: Alsa­ce.

Con­ti­nue read­ing Les Vins du Tour de Fran­ce 2014 — 9. etap­pe: Gerard­mer – Mul­house

Les Vins du Tour de France 2014 — 8. etappe: Tomblaine – Gerardmer

TdF_2014_00_08Det ble defi­ni­tivt ikke Alex­an­der   Kristoff i går. Det var også kje­de­lig at Chris Froo­me måt­te gi seg.  Dagens champagne­etap­pe er flat, så det blir nok en masse­spurt også den­ne gangen.

Vi har kom­met fram tll 8. etap­pe.  Det­te er etap­pe hvor de som har ambi­sjo­ner om å sik­re seg klatre­trøy­en kan begyn­ne å san­ke poeng. Skjønt den vir­ker ikke så hard at det er en etap­pe for utpre­ge­de klatrere.

TdF_2014_08Etter to dager med champag­ne er det vans­ke­lig å unn­gå at den der­på føl­gen­de dagen blir en vin­mes­sig ned­tur. Det er fak­tisk meget vans­ke­lig å fin­ne inter­es­sant vin i det områ­det dagens etap­pe går gjennom.

Con­ti­nue read­ing Les Vins du Tour de Fran­ce 2014 — 8. etap­pe: Tom­blai­ne – Gerard­mer

Les Vins du Tour de France 2014 — 7. etappe: Epernay – Nancy

TdF_2014_00_07Så ble det bare nes­ten for Alex­an­der Kristoff. Men det var så nær så nær, og en dag må han også ha mar­gi­ne­ne på sin side. Mar­cel Kit­tel har mar­kert at han har over­tatt spurtetronen.

Vi får også håpe at ska­de­ne til Chris Froo­me ikke er så alvor­li­ge at det hind­rer han vesent­lig. Ryt­ter­ne skal ut på bro­steins­etap­pen, som kan gi man­ge inter­es­san­te utslag. Det er vel hel­ler ikke en helt dum etap­pe for Alex­an­der Kristoff.

Vi har kom­met til 7. etap­pe, og and­re champagne­etap­pe, fra Eper­nay til Nancy.

TdF_2014_07Om Reims er hoved­sta­den for champag­ne (vin­mes­sig, ikke admi­ni­stra­tivt), så er Eper­nay det som man i Frank­ri­ke kal­ler sou­prefec­tu­re. Så det blir mer champagne.

Con­ti­nue read­ing Les Vins du Tour de Fran­ce 2014 — 7. etap­pe: Eper­nay – Nancy

Les Vins du Tour de France 2014 — 6. etappe: Champagne: Arras – Reims

TdF_2014_00_06Ryt­ter­ne har kom­met til sin førs­te etap­pe på kon­ti­nen­tet, og touren har kom­met hjem nå som de skal syk­le i Frank­ri­ke (og litt i Belgia).

Det er en flat etap­pe, med to fjer­de­ka­te­go­ri­stig­nin­ger. I til­legg er det noen ikke-klas­si­fi­ser­te stig­nin­ger som ut fra løype­pro­fi­len kan se ut til å være omtrent like har­de. Men det er nes­ten 50 km fra den sis­te stig­nin­gen før man er i mål, så her nyt­ter det ikke å sat­se på et rykk i den sis­te bak­ken. Det blir nok en masse­spurt på den­ne etap­pen også.

Vi har kom­met til årets førs­te champagneetappe.
6. etap­pe star­ter i Arras og ender i Reims.

Start­byen Arras er føde­byen til den frans­ke revo­lu­sjons­le­de­ren Robe­spier­re. Byen var omtrent en mil fra fron­ten under førs­te ver­dens­krig, men fikk like­vel gans­ke sto­re skader.

TdF_2014_06champagne_toastHer star­ter vinen. Og for en start! 6. etap­pe ender i champagne­ho­ved­sta­den Reims. Her er det ikke vans­ke­lig å fin­ne godt drikke!

Con­ti­nue read­ing Les Vins du Tour de Fran­ce 2014 — 6. etap­pe: Champag­ne: Arras – Reims

Les Vins du Tour de France 2014 — 5. etappe: Ypres – Arenberg Porte du Hainaut

TdF_2014_00_05Nok en flott etap­pe i Eng­land er unna­gjort. Det var ingen over­ras­kel­se at Mar­cel Kit­tel ikke klar­te å hol­de den gule trøy­en. Han får nok ikke den til­ba­ke på den­ne touren.

Jeg var litt over­ras­ket over at Chris Froo­me sat­set så friskt her. Men kan­skje vil­le han gjer­ne vise seg fram på hjem­me­bane. Mitt inn­trykk er at de som har sam­men­lag­t­am­bi­sjo­ner helst ikke vil ha den gule trøy­en alt for tid­lig, for å slip­pe å for­sva­re den på alt for man­ge etap­per. Og det var meget heder­lig inn­sats av Alex­an­der Kristoff.

Den etap­pen som går i dag, er flat. Så også i Lon­don blir det nok et opp­gjør mel­lom spurterne.

Vi skal nå over til Bel­gia. Fem­te etap­pe star­ter i Ypres, og her er det vel­kjent bro­stein fra Paris Rou­baix inn mot Aren­berg.

Under førs­te ver­dens­krig ble det utkjem­pet fem sto­re slag ved Ypres. Det and­re sla­get, i 1915 var det førs­te sla­get hvor det ble brukt gift­gass. Ypres ble nes­ten totalt øde­lagt under førs­te ver­dens­krig, men har siden i stor grad blitt restaurert.

TdF_2014_05Bel­gia betyr øl, og er øllan­det frem­for noe. I “The World Atlas of Beer” skri­ver de det­te i inn­led­nin­gen om Belgia:

Bel­gi­um is to beer what Fran­ce is to wine or the Scot­tish High­lands to whis­ky. It is the mot­her ship of craft brewing.”

WIMG_2065_DxO Con­ti­nue read­ing Les Vins du Tour de Fran­ce 2014 — 5. etap­pe: Ypres – Aren­berg Por­te du Hainaut

Les Vins du Tour de France 2014 — 4. etappe: Over til kontinentet — Le Touquet Paris Plage — Lille

TdF_2014_00_04Det blir all­tid dra­ma på åpnings­etap­per, også uten feil­par­ker­te lag­bus­ser. Det var synd at Mark Caven­dish skul­le vel­te, men jeg er enig med Dag Otto Lau­rit­zen i at det­te var selv­for­skyldt. Eller som Atle Kvåls­voll skri­ver på Twtit­ter;

Den­ne tak­lin­gen fra Cav sin side er enkelt og greit kva­li­fi­sert til rødt kort.”

Er det noen som skal straf­fes for det som skjed­de, er det Mark Caven­dish som også tok med seg and­re i vel­ten. Han har da også selv inn­røm­met at det var hans egen feil. Jeg håper like­vel at ska­den ikke er så alvor­lig at han ikke fort­set­ter. Simon Ger­rans, som ble utsatt for tak­lin­gen, skrev det­te på Twit­ter:

Well I’ve had bet­ter days & I’ve cer­tain­ly had a lot wor­se. Crashing is just part of what we do. I hope @Mark­Ca­ven­dish & Juli­en Simon are OK

Ikke noe for­søk på å spil­le død for å få straf­fe, gult kort eller noe annet, slik det synes å være popu­lært å gjø­re blant and­re for tiden.

Så er det all­tid moro med Jens Voigt. Med han i klatre­trøye kan vi gle­de oss til alle klas­si­fi­ser­te top­per når de leg­ger ut på and­re etap­pe i dag. Han kom­mer nok til å for­sva­re den så len­ge han kan!

Vi har kom­met til kon­ti­nen­tet, noen vil si til Euro­pa. En øster­riksk kol­le­ga var noen år på Har­vard, men nå er han på Oxford. Han sa det slik da han flyt­tet fra USA til Eng­land: “I have moved almost to Europe.”

Vi her nå helt nord-vest i Frank­ri­ke, i det som er den frans­ke delen av Flan­de­ren. Jeg vur­der­der­te om det kun­ne pas­se med “Syk­lis­te­ne inva­de­rer Nor­man­die” eller noe lig­nen­de som over­skrift. Men vi er noen mil nord for Nor­man­die, og inva­sjo­nen i 1944 fant i hoved­sak sted sør i Nor­man­die. Vi er i Nord pas de Calais.

Fjer­de etap­pe star­ter i Le Tou­quet og ender i Lille.

Con­ti­nue read­ing Les Vins du Tour de Fran­ce 2014 — 4. etap­pe: Over til kon­ti­nen­tet — Le Tou­quet Paris Pla­ge — Lil­le

Les Vins du Tour de France 2014 — 3. etappe: London calling

TdF_2014_00_03I dag star­ter ryt­ter­ne på førs­te etap­pe, og årets tour kom­mer i gang. Så nå er vi kla­re foran TV-apparatene.

Jeg har som all­tid lagt meg noen dager foran. Jeg har kom­met til Tred­je, og den sis­te etap­pen på De bri­tis­ke øyer, Den går fra uni­ver­si­tets­byen Cam­brid­ge til Lon­don. Ryt­ter­ne kom­mer inn i Lon­don fra nord-øst, gjen­nom byde­len Strat­ford, som var der de fles­te OL-øvel­sen ble avholdt under som­mer-OL i 2012. De fort­set­ter for­bi Dockland mot Tow­er Hill og inn i City, føl­ger Vic­to­ria Embank­ment langs elven til West­min­ster, rund St James Park og opp foran Buck­ing­ham Palace til inn­spur­ten opp The Mall.

En kol­le­ga i Oxford plei­er gjer­ne å for­tel­le om da engels­ke myn­dig­he­ter, på slut­ten av 1100-tal­let, tok seg den uhyr­li­ge fri­het å døm­me en stu­dent ved Oxford. Det gjaldt visst et drap på en kjæ­res­te, eller noe slikt. Det var ikke det at de men­te at det­te ikke skul­le straf­fes, men å straf­fe stu­den­ter lå innen­for uni­ver­si­te­tets juris­dik­sjon, og da vil­le man ikke ha noen inn­blan­ding fra and­re myn­dig­he­ter. Pro­fes­so­re­ne for­lot uni­ver­si­te­tet i pro­test og dro øst­over. Etter at Kon­gen had­de gitt etter, kom de til­ba­ke til Oxford. Men ikke alle klar­te å fin­ne vei­en hjem, i føl­ge min kol­le­ga, og de star­tet da et nytt uni­ver­si­tet der de var — og det var Cam­brid­ge. Jeg inne­står ikke for at det­te er den hele og ful­le sann­het om hvor­dan uni­ver­si­te­tet i Cam­brid­ge ble etab­lert. Con­ti­nue read­ing Les Vins du Tour de Fran­ce 2014 — 3. etap­pe: Lon­don cal­ling

Bjørvika: Løgn, ironi eller bare udugelighet fra @VegvesenOst ?

Vi blir ikke fer­dig med Bjør­vi­ka på len­ge, i alle fall ikke før skan­da­len er ret­tet opp. På Sta­tens veg­ve­sens nett­si­der om pro­sjek­tet, kan vi bl.a. lese det­te under over­skrif­ten “Bak­grunn”:

Visjo­nen om at Bjør­vi­ka som por­ten til Nor­ges hoved­stad skal frem­stå som et uttrykk for moder­ne norsk bykul­tur og iden­ti­tet i bygge­kunst, tek­no­lo­gi og bære­kraf­tig byut­vik­ling. Den nye byde­len skal være til gle­de og stolt­het for hele Oslos befolk­ning, og bevisst bidra til å beskri­ve byens his­to­ris­ke utvik­ling fra opp­rin­nel­sen til det 21. århund­re.

Og det fortsetter:

Veg­pro­sjek­tet E18 Bjør­vi­ka har to hovedbegrunnelser:

  • Byut­vik­ling

  • Miljø­venn­lig transport”

Når vi ser på resul­ta­tet, må vi spør­re oss hva som har skjedd.

Con­ti­nue read­ing Bjør­vi­ka: Løgn, iro­ni eller bare udu­ge­lig­het fra @VegvesenOst ?