Quick fix for Bjørvika 1: Et par sykkelslanger

Plan­leg­ge­re og poli­ti­ke­re som har hatt ansvar for Bjør­vi­ka har vist seg udu­ge­li­ge og ubru­ke­li­ge. Nå har deres egen mang­len­de lærings­evne og lærings­vil­je blitt en begrun­nel­se for hvor noe ikke kan gjø­res: Det ble ved­tatt slik i 2003, og da var 1,5 meter stan­dar­den, sier pro­sjekt­le­der for Bjør­vi­ka, Gre­te Tvedt til NRK Øst­lands­sen­din­gen.

Det et to grun­ner til at jeg blankt avvi­ser det­te. Den førs­te er at jeg ikke tror det er sant. Regu­le­rings­pla­nen for Bjør­vi­ka ble ved­tatt i 2003. Der står det ingen ting om bred­der på syk­kel­felt. Den har ikke sli­ke detal­jer i det hele tatt. Jeg fin­ner ikke stort annet i regu­le­rings­pla­nen om syk­kel enn dette:

Det leg­ges til ret­te for­sam­men­hen­gen­de syk­keltrasé­er fra øst til vest i Bispe­gata, Nyland allé og Operagata, samt syd­over i Lohavngata.”

Vide­re står det:

Plan­for­sla­get gir stor flek­si­bi­li­tet for frem­ti­di­ge end­rin­ger av trans­port­løs­nin­gen, for eksem­pelved reduk­sjon av antall bil­felt eller at fle­re gater­sten­ges for gjennomgangstrafikk. ”

Con­ti­nue read­ing Quick fix for Bjør­vi­ka 1: Et par syk­kel­slan­ger

Les Vins du Tour de France 2014 — 2. etappe: York — Sheffield

TdF_2014_00_02And­re etap­pe går fra York til Shef­field. York er en gam­mel viking­by, som het Jor­vik i viking­ti­den. Skal jeg være helt ærlig, var jeg ikke så vel­dig impo­nert av viking­mu­se­et i York, da jeg var der. Men vi som kom­mer fra Viking­land er vel nok­så bla­ser­te i så måte.

Jeg var så vidt inn­om fot­ball til førs­te etap­pe, og som nevnt er min fot­ball­in­ter­es­se i bes­te fall mode­rat. Men vi ser at etap­pen pas­se­rer et par mil øst for Man­ches­ter, egent­lig er den inn­om Grea­ter Man­ches­ter. En av de meget få fot­ball­kam­per jeg har vært på, var i Man­ches­ter, en gang jeg besøk­te en venn som stu­der­te der. Vi dro på Old Trafford og så Man­ches­ter Uni­ted slå New­cast­le 3–1. Det var gøy. Med 55.000 gale til­skue­re på tri­bu­nen, tren­ger man ikke være så vel­dig inter­es­sert i det som skjer på banen for å ha det gøy.

Den­ne etap­pen er gans­ke kupert, med man­ge kate­go­ri­ser­te stig­nin­ger, om enn ikke vel­dig har­de. Jeg var inn­om Cragg Vale i går, da jeg nevn­te Cragg Vale Bit­ter Ale. Så vidt jeg for­står skal ryt­ter­ne syk­le opp der, uten at vei­en har blitt klas­si­fi­sert som en stig­ning. Det skal være Eng­lands lengs­te sam­men­hen­gen­de bak­ke, ca 8 km lang og med 3,4% stig­ning i snitt. Mens vi ven­ter på TdF-ryt­ter­ne, kan vi bli med på den­ne turen opp Cragg Vale.

Jeg min­ner om Cycling Weeklys  over­sikt over 10 Grea­test Cycling Climbs of the Tour de Fran­ce in Yorkshire. 

Etap­pen ser i utgangs­punk­tet ut som en typisk brudd-etap­pe, og man­ge vil nok kjem­pe for å san­ke klatre­po­eng. Men det spørs vel om et even­tu­elt brudd får lov til å gå inn så tid­lig i rit­tet. Jeg tvi­ler på det, og tror på et gans­ke sam­let felt til mål.

Con­ti­nue read­ing Les Vins du Tour de Fran­ce 2014 — 2. etap­pe: York — Shef­field

Les Vins du Tour de France 2014 — 1. etappe: Leeds — Harrogate

TdF_2014_00_01Det er ingen pro­log den­ne gan­gen. 1. etap­pe går fra Leeds til Har­ro­gate. For en nær­me­re omta­le av etap­pen, gå til egen nett­side for star­ten i York­shi­re.

Leeds er en by jeg først og fremst for­bin­der med fot­ball. Jeg har egent­lig ald­ri vært sær­lig opp­tatt av fot­ball. Men jeg er vel ikke den enes­te i min gene­ra­sjon som får et bil­de av den iltre skot­ten Bil­ly Brem­ner og man­nen med skudd­fo­ten, Peter Lor­ri­mer, når man nev­ner Leeds. Sam­ti­dig bekref­ter det at det­te er et emne som enga­sje­rer meg lite, når jeg i grun­nen ikke vet hva som har skjedd med Leeds Uni­ted siden den gang.

Bladet Cycling Weekly har laget en over­sikt over 10 Grea­test Cycling Climbs of the Tour de Fran­ce in York­shi­re, som det kan være kjekt å ha for hån­den. Con­ti­nue read­ing Les Vins du Tour de Fran­ce 2014 — 1. etap­pe: Leeds — Har­ro­gate

Les Vins du Tour de France 2014 — innledning

TdF_2014_00Vi vet det er noen kvart­fi­na­ler etc igjen i fot­ball-VM. Men i den kon­kur­ran­sen er det uan­sett mest hvile­da­ger. Det er nå som­mer­ens sports­be­gi­ven­het vir­ke­lig star­ter. Vi er kla­re for nye tre uker med syk­kel og godt drik­ke i Tour de Fran­ce, dess­ver­re bare med én norsk ryt­ter på startstreken.

Det blir en del øl den førs­te tiden i år. Vi star­ter i Eng­land, som er mer kjent for sitt øl enn sin vin. Gå til egen nett­side for etap­pe­ne i Eng­land. Men litt vin skal vi kla­re å fin­ne her også.

De to førs­te etap­pe­ne på kon­ti­nen­tet er helt nord i Frank­ri­ke, og krys­ser gren­sen til øllan­det Bel­gia. Så det blir mest øl fram til 6. etap­pe, som ender i champagne­ho­ved­sta­den Reims.

Con­ti­nue read­ing Les Vins du Tour de Fran­ce 2014 — inn­led­ning