Miljøgater”: Newspeak og bløff fra oslopolitikere

«Miljø­ga­ten» blir for­kjørs­vei uten farts­hum­per kan vi lese i dagens utga­ve av Oslo­by (Aften­pos­ten). Den­ne gan­gen gjel­der det Sogns­vei­en. Noen av oss har for len­ge siden inn­sett at Sogns­vei­en er nok et svik mot syk­lis­ter og nok et kne­fall for bilister.

Vi har lært det: Når ordet “miljø­gate” duk­ker opp i plan­do­ku­men­ter i Oslo bør alle alar­mer gå. “Miljø­gate” er blitt en del av oslo­po­li­ti­ker­nes og plan­leg­ger­nes “new­speak” for å sel­ge inn syk­kel­fiendt­li­ge løs­nin­ger. Miljø­gate i Oslo er pyn­te­de gater til­rette­lagt for bil, uten noen til­rette­leg­ging for miljø­venn­lig trans­port som sykkel.

Con­ti­nue read­ing Miljø­ga­ter”: New­speak og bløff fra oslo­po­li­ti­ke­re

Olympus Stylus TG 3 — det (nesten) ideelle kameraet for geocachere (og syklister)?

Jeg hol­der på med mye rart. Geocaching og foto­gra­fe­ring er to av dem. Og jeg liker å syk­le. Jeg tar gjer­ne bil­der fra cache­tu­rer, av funn osv. Og jeg tar bil­der på mine syk­kel­tu­rer. Jeg har len­ge sett etter et kame­ra som er godt egnet til den­ne akti­vi­te­ten, og mener å ha fun­net et i Olym­pus Stylus TG3.

Jeg har på top­pen valgt et bil­de av det­te kame­ra­et i sort utfø­rel­se. Jeg mener at et kame­ra skal være så dis­kret som mulig, og har selv­sagt valgt den sorte utga­ven. Det var den frans­ke foto­gra­fen Henri Car­ti­er-Bres­son som star­tet tren­den med helt sorte kamera­hus. Han sat­te sort tape over alle de for­krom­me­de dele­ne på sin Leica, nett­opp for at det skul­le være så dis­kret som mulig. Liker man å vise fram kame­ra­et, kan man også få det i rødt.

TG3_red Con­ti­nue read­ing Olym­pus Stylus TG 3 — det (nes­ten) ide­el­le kame­ra­et for geocache­re (og syk­lis­ter)?

En UP-leder tryner i sykkeldebatten

UP-leder i Agder og Roga­land, Øystein Krog­stad, ble inter­vju­et av NRK Roga­land først tirs­dag 19. august, med opp­føl­ging ons­dag 20. august. I inter­vju­ene sier han mye som er direk­te uhold­bart, og han frem­fø­rer det på en måte som nører opp under mob­bing av syk­lis­ter. Han sa bl.a. at det var en plass for syk­lis­ter og en for bilis­ter, snak­ket om over­vek­ti­ge syk­lis­ter på dyre syk­ler, at syk­lis­ter skap­te far­li­ge situa­sjo­ner for­di bilis­ter blir irri­tert, at de enten syk­let for lang­somt eller for fort. Inne­hol­det skal jeg kom­me til­ba­ke til len­ger nede.

Nå har Øystein Krog­stad bekla­get sine utta­lel­ser. Jeg vet også at han har besvart fle­re e‑posthenvendelser fra syk­lis­ter om den­ne saken. Det skal han ha hon­nør for. Men saken er ikke ute av ver­den med det. Det mer typis­ke er at poli­ti­et ikke sva­rer eller kom­men­te­rer. Det er en arro­gant medie­stra­te­gi for de som sit­ter i makt­po­si­sjo­ner at de ikke kom­men­te­rer, og der­med gjør det umu­lig å imøte­gå det de even­tu­elt måt­te ha av argumenter.

Folk har en tendens til å tro at poli­ti­et vet hva de snak­ker om, i alle fall når de snak­ker om tra­fikk. Der­for er det et alvor­lig pro­blem når politi­folk ser­ve­rer sine hjem­me­sne­kre­de tra­fikk­reg­ler, som ofte er klart i strid med gjel­den­de tra­fikk­reg­ler. Poli­ti­ets tar gans­ke kon­se­kvent bilis­te­nes par­ti, slik Øystein Krog­stad også gjør, gir skje­ve frem­stil­lin­ger av fak­tum, sær­lig hen­del­ses­for­løp ved ulyk­ker. Og det frem­stil­les på måter som gjer­ne under­byg­ger hets­in­gen av syk­lis­ter, og som kan inspi­re­re syk­kel­ha­ten­de bilis­ter til å skul­le vise syklister.

Con­ti­nue read­ing En UP-leder try­ner i syk­kel­de­bat­ten

Bogstadveien

Så har Bog­stad­vei­en vært åpen noen måne­der, og den har blitt det syk­kel­fiendt­li­ge bil­hel­ve­te som man­ge av oss fryk­tet. (Når jeg sier Bog­sta­vei­en inklu­de­rer jeg også delen av Hegde­haugs­vei­en mel­lom Park­vei­en og Bog­stad­vei­en, og Val­ky­rie­gata). Det er null til­rette­leg­ging for syk­lis­ter, og det fin­nes hel­ler ikke alter­na­ti­ve ruter som er til­rette­lagt for syk­lis­ter. Så fort­satt er det ikke noe å anbe­fa­le for hun som som vil­le fin­ne en syk­kel­rute fra Mari­en­lyst til Bjør­vi­ka.

Han­delstan­den i Bog­stad­vei­en har aktivt mot­ar­bei­det syk­lis­ter. De har kjem­pet for par­ke­rings­plas­ser for biler, og mot til­rette­leg­ging for syk­lis­ter, og dess­ver­re har de fått det som de vil. Den enk­le kon­klu­sjo­nen for oss som syk­ler er at vi fort­satt bør bru­ke Bog­stad­vei­en som syk­kel­ru­ten når det pas­ser oss, inn­til det even­tu­elt kom­mer ruter som er bed­re for syk­lis­ter. Men vi bør ikke pla­ge butikk­ei­er­ne i Bog­stad­vei­en med vårt nær­vær. Når dis­se butikk­ei­er­ne så aktivt har mot­ar­bei­det syk­lis­ter, da bør vi som syk­ler bru­ke våre pen­ger and­re steder.

En syk­kel­tur ned­over Bog­stad­vei­en var gans­ke depri­me­ren­de. Ikke bare at det ikke var syk­kel­felt eller annen til­rette­leg­ging for syk­lis­ter. Men det fin­nes kna­pt et syk­kel­sta­tiv langs Bog­stad­vei­en. Par­ke­rings­plas­ser for bil har man fun­net plass til, samt de evin­de­li­ge lade­sta­sjo­ne­ne for el-biler — der kom­mu­nen sør­ger for at el-bilis­te­ne ikke en gang behø­ver å beta­le strøm­men sin selv.

Con­ti­nue read­ing Bog­stad­vei­en

Sykkelruter til og fra Blindern

Jeg var en tur inn­om og hils­te på fol­ke­ne på Syk­kel­pro­sjek­tets stand på Blin­dern ved semes­ter­åp­nin­gen. Jeg har i de sene­re åre­ne pre­sen­tert en del syk­kel­ru­ter i Oslo, og kom på at jeg kun­ne sam­le noen stu­dent­venn­li­ge ruter for folk som skal syk­le til og fra Blindern.

Et av de litt ned­slå­en­de resul­ta­ter fra Reise­vane­un­der­sø­kel­sen i for­bin­del­se med utar­bei­ding av ny syk­kel­stra­te­gi, var at det er så få stu­den­ter som syk­ler. For man­ge stu­den­ter er syk­kel uten tvil den bes­te måten når man skal rei­se til og fra Blin­dern. Her er noen gode grun­ner til å vel­ge sykkel:

  • Det er bil­lig. For stu­den­ter kos­ter Ruter­bil­let­ter for en sone i ti måne­der 3900 kr. Du kan kjø­pe en helt OK syk­kel til den pri­sen. Og syk­ke­len varer mye len­ger enn ti måneder.
  • Syk­kel er ofte den ras­kes­te reisemåten.
  • Det er bra for helsen. Helse­di­rek­to­ra­tet anbe­fa­ler ca 30 minut­ter mode­rat tre­ning i form av å gå eller syk­le hver dag. Det er ikke nok hvis du har ambi­sjo­ner om å bli vir­ke­lig sprek, men er til­strek­ke­lig for å ta vare på helsen.
  • Man våk­ner ordent­lig og får hjer­nen i gang. Fysisk tre­ning sti­mu­le­rer hjer­nen. Bil­det neden­for viser scan av hjer­nen etter stille­sit­ting og etter å ha gått i 20 minut­ter, hvor vi ser at turen fikk hjer­nen i gang. Jeg er ikke hjerne­fors­ker, men det er vel ikke vel­dig dris­tig å tro at en syk­kel­tur har en lig­nen­de effekt.

Con­ti­nue read­ing Syk­kel­ru­ter til og fra Blin­dern

40 års politisk svik og forsømmelse overfor syklister

Bil­det på top­pen viser meg som syk­ler mel­lom bile­ne på Major­stu­en. Foto: Kjer­sti Flug­stad Erik­sen, Aften­pos­ten (gjen­gitt med til­la­tel­se). Det er et av de man­ge ste­der i Oslo hvor biler er prio­ri­tert og syk­ling bare er for de som våger å tros­se trafikken.

1960-tal­let var bilop­ti­mis­mens tiår. Pri­vat­bi­lis­men var slup­pet fri ved at import­re­strik­sjo­ne­ne ble opp­he­vet i 1960. Nå var bilen sym­bo­let på frem­skrit­tet og på det moder­ne. Bil­byen var et byplan­leg­ger­nes “Soria Moria” som lok­ket i det fjer­ne. I en artik­kel på nrk.no om Sto­re pla­ner for 60-tal­lets Oslo, opp­sum­me­rer arki­tekt Peter Buten­schøn det slik:

Man reg­net med fle­re biler og mer tra­fikk for­di folk ikke bod­de der job­ben eller butik­ken var. Der­for dro byplan­kon­to­ret på stu­die­tur til USA i 1965 for å lære om vei. De kom hjem med pla­ner om å lage en 16-felts motor­vei tvers gjen­nom byen.”

Con­ti­nue read­ing 40 års poli­tisk svik og for­søm­mel­se over­for syk­lis­ter

Ingen har dispenasjon til å kjøre i sykkelveien langs Frognerstranden

Jeg har vært inn­om det­te tema­et før: Det er alt for man­ge som kjø­rer bil på syk­kel­vei­en langs Frog­ner­stran­den. Båt­fol­ket synes åpen­bart det er vik­ti­ge­re at de skal slip­pe å gå noen hund­re meter, even­tu­elt med en hånd­tral­le, even­tu­elt flyt­te båten til et sted hvor man kan kom­me til med bil når de skal las­te og los­se, enn at syk­lis­ter skal kun­ne fer­des trygt på Nor­ges mest tra­fik­ker­te sykkelvei.

Jeg plei­er å kon­fron­te­re bilis­te­ne når jeg møter dem. Fle­re av dem hev­der at båt­for­enin­gen har dis­pen­sa­sjon fra “Fri­lufts­eta­ten”. Det har jeg ald­ri trodd på. Fri­lufts­eta­ten fin­nes ikke len­ger. Det som var deres ansvars­om­rå­de hører nå stort sett under Bym­lijø­eta­ten. Men jeg liker å ha sik­ker kunn­skap. Så jeg skrev til Bymiljø­eta­ten for å få bekref­tet om det var gitt sli­ke dis­pen­sa­sjo­ner. Etter litt vel lang tid, har jeg omsi­der fått svar. Bymiljø­eta­ten skri­ver i sitt svar. Con­ti­nue read­ing Ingen har dis­pe­na­sjon til å kjø­re i syk­kel­vei­en langs Frog­ner­stran­den

De siste dagers bilhellige

Fram til 1960 måt­te man ha sær­skilt til­la­tel­se til å kjø­pe bil i Nor­ge. Man vok­tet han­dels­ba­lan­sen, og vil­le ikke øde­leg­ge den med stor import av luk­sus­ar­tik­ler som biler. Først i 1960 ble bil­sal­get fri­gitt. Som land uten egen bil­in­du­stri, had­de Nor­ge ingen inter­es­se av å sti­mu­le­re bil­mar­ke­det, sna­re­re tvert imot. Så man la høye avgif­ter på bilen.

Folk drøm­te om bil. Før 1960 var drøm­men uopp­nåe­lig for man­ge. Man så fil­mer med James Dean, drøm­te seg bort og for­treng­te at hans kar­rie­re end­te da han døde i et bil­kræsj. På 60-tal­let var drøm­men ikke like uopp­nåe­lig, men fort­satt fjern. Bilen var dyr, for dyr for vel­dig man­ge. Bil var sta­tus. Kjøp­te man ny bil, var man en inter­es­sant per­son i nabo­la­get len­ge. Alle vil­le se den nye bilen, kan­skje også få være med på en bil­tur. En av våre nabo­er med bil plei­de å kjø­re den ut av gara­sjen for å vas­ke den hver helg. Jeg så ikke at han bruk­te bilen noe sær­lig mer enn det, men da fikk ha i alle fall vist den fram til naboene.

Con­ti­nue read­ing De sis­te dagers bil­hel­li­ge

Statens vegvesen feilinformerer om Bjørvika

Som svar på den mas­si­ve kri­tik­ken mot syk­kel­for­hol­de­ne i Bjør­vi­ka, sier pro­sjekt­le­der for Bjør­vi­ka, Gre­te Tvedt, det­te til NRK Øst­lands­sen­din­gen 4. juli 2014:

Ja, vi kan være enig i det. Pla­ne­ne er fra 2003, og den gan­gen var stan­dard bred­de på syk­kel­felt 1,5 meter. Hvis vi had­de plan­lagt nå had­de det blitt bre­de­re syk­kel­felt, sier Tvedt.

Men Tvedt sier det er for sent å end­re på noe nå for­di utbyg­gin­gen har kom­met for langt. Iføl­ge pro­sjekt­le­de­ren er det kon­struk­sjo­ner under bak­ken som gjør at de ikke kan flyt­te på trær eller sykkelfelt.

– Vi har byg­get det poli­ti­ker­ne har øns­ket i utgangs­punk­tet, sier Gre­te Tvedt i Sta­tens vegvesen.”

Det Gre­te Tvedt sier, er ikke sant. Når ansvar­li­ge feil­in­for­me­rer på den­ne måten, stil­ler jeg meg all­tid det­te spørs­må­let: Hva er verst, at de ansvar­li­ge ikke vet, eller at de utta­ler seg mot bed­re vitende?

Con­ti­nue read­ing Sta­tens veg­ve­sen feil­in­for­me­rer om Bjør­vi­ka

Politiinspektør Jan Guttormsen hetser syklistene og feilinformerer. Kan han ikke trafikkreglene, @politietoslo

Fritt frem for lov­løse syk­lis­ter er en over­skrift i Nett­avi­sen, hvor politi­in­spek­tør Jan Gutt­orm­sen utta­ler seg om syk­lis­ter.  Som van­lig når poli­ti­et utta­ler seg om syk­lis­ter, er det udo­ku­men­tert og til dels feil.

Alle syk­lis­ter er plik­tig til å føl­ge Vei­tra­fikk­lo­ven. En syk­kel bereg­nes som et kjøre­tøy, så fort den er i vei­ba­nen”, sier Jan Gutt­orm­sen. Selv­føl­ge­lig skal syk­lis­ter føl­ge vei­tra­fikk­lo­ven og tra­fikk­reg­le­ne. Akku­rat som det er et stor antall bilis­ter som ikke føl­ger dis­se rege­len, er det også syk­lis­ter som opp­trer i strid med dis­se reglene.

Vi som syk­ler opp­le­ver jevn­lig bilis­ter som pas­se­rer alt for nær, som kom­mer bak­fra i alt­for stor fart og pres­ser seg for­bi, som ikke over­hol­der vike­plikt og som par­ke­rer i syk­kel­felt. Poli­ti­et bryr seg ikke. Jeg har ald­ri sett at poli­ti­et, i alle fall ikke Poli­ti­et i Oslo noen gang har gjort noe for å bed­re for­hol­de­ne for syk­lis­ter.  Vi kan vel også min­ne om at det tok vel­dig lang tid før poli­ti­et gjor­de noe for å hånd­heve kjøre­for­bu­det i Finn­marks­gata. Over­skrif­ten kun­ne like gjer­ne vært: “Fritt frem for lov­løse bilis­ter”, og det had­de ikke vær mer feil.

Con­ti­nue read­ing Politi­in­spek­tør Jan Gutt­orm­sen het­ser syk­lis­te­ne og feil­in­for­me­rer. Kan han ikke tra­fikk­reg­le­ne, @politietoslo