Politiinspektør Jan Guttormsen hetser syklistene og feilinformerer. Kan han ikke trafikkreglene, @politietoslo

Fritt frem for lov­løse syk­lis­ter er en over­skrift i Nett­avi­sen, hvor politi­in­spek­tør Jan Gutt­orm­sen utta­ler seg om syk­lis­ter.  Som van­lig når poli­ti­et utta­ler seg om syk­lis­ter, er det udo­ku­men­tert og til dels feil.

Alle syk­lis­ter er plik­tig til å føl­ge Vei­tra­fikk­lo­ven. En syk­kel bereg­nes som et kjøre­tøy, så fort den er i vei­ba­nen”, sier Jan Gutt­orm­sen. Selv­føl­ge­lig skal syk­lis­ter føl­ge vei­tra­fikk­lo­ven og tra­fikk­reg­le­ne. Akku­rat som det er et stor antall bilis­ter som ikke føl­ger dis­se rege­len, er det også syk­lis­ter som opp­trer i strid med dis­se reglene.

Vi som syk­ler opp­le­ver jevn­lig bilis­ter som pas­se­rer alt for nær, som kom­mer bak­fra i alt­for stor fart og pres­ser seg for­bi, som ikke over­hol­der vike­plikt og som par­ke­rer i syk­kel­felt. Poli­ti­et bryr seg ikke. Jeg har ald­ri sett at poli­ti­et, i alle fall ikke Poli­ti­et i Oslo noen gang har gjort noe for å bed­re for­hol­de­ne for syk­lis­ter.  Vi kan vel også min­ne om at det tok vel­dig lang tid før poli­ti­et gjor­de noe for å hånd­heve kjøre­for­bu­det i Finn­marks­gata. Over­skrif­ten kun­ne like gjer­ne vært: “Fritt frem for lov­løse bilis­ter”, og det had­de ikke vær mer feil.

En syk­kel er et kjøre­tøy, også når den står låst fast i et syk­kel­sta­tiv, akku­rat som en par­kert bil er et kjøre­tøy. Så syk­ke­len er et kjøre­tøy også f.eks. på et fortau.

De fles­te som får bot, blir tatt for syk­ling på rødt lys, som også er noe av det abso­lutt far­ligs­te man kan gjø­re som syk­list”, sier Gutt­orm­sen.  Det er en av poli­ti­ets kjepp­hes­ter. Det er fak­tisk vel­dig svakt belegg for å hev­de at det er far­lig å syk­le på rødt lys. Da Trans­port­øko­no­misk insti­tutt skul­le under­sø­ke syk­ling på rødt lys, under­søk­te de et stort antall ulyk­ker, og fant ikke én som skyld­tes syk­ling på rødt lys. Poli­ti­et gjen­tar sta­dig påstan­den om at det­te er så far­lig, men har ikke klart å leg­ge fram doku­men­ta­sjon på noe som helst. Men poli­ti­et vil helst het­se fritt, uten å måt­te for­hol­de seg til ube­ha­ge­li­ge fak­ta som ikke stem­mer med deres for­dom­mer. Jeg har klart å fin­ne to eksemp­ler på tra­fikk­ulyk­ker for syk­ling på rødt sies å være årsa­ken, en i Oslo og en i Trond­heim. Jeg ute­luk­ker ikke at det er fler. Men det er poli­ti­et som påstår at det­te er så far­lig, og da er det de som bør kun­ne under­byg­ge sine påstan­der. Men poli­ti­et fei­ger ut. De vil ikke dis­ku­te­re det offent­lig, sier de gjer­ne. Mak­ten er gjer­ne arro­gant, også politimakten.

Politi­in­spek­tør Jan Gutt­orm­sen leg­ger til at syk­lis­te­ne ofte også kom­mer i for høy has­tig­het og nev­ner para­graf tre i Veitrafikkloven:

«Enhver skal fer­des hen­syns­fullt og være akt­på­gi­ven­de og var­som så det ikke kan opp­stå fare eller vol­des ska­de og slik at annen tra­fikk ikke unø­dig blir hind­ret eller for­styr­ret. Veg­fa­ren­de skal også vise hen­syn mot dem som bor eller opp­hol­der seg ved vegen.»

Vi har hørt det­te man­ge gan­ger før. “Syk­lis­ten kom i høy has­tig­het”, er ofte poli­ti­ets udo­ku­men­ter­te påstand for å fri­kjen­ne sine ven­ner bilis­te­ne når bilis­ter ikke har over­holdt vike­plikt og der­med for­år­sa­ket kol­li­sjon med syklist.

Poi­liti­in­spek­tør Jan Gutt­orm­sen kan selv­sagt ikke la være å flet­te inn litt gene­rell syk­kel­hets i sine kommentarer:

Iføl­ge Gutt­orm­sen opp­le­ver pub­li­kum at syk­lis­te­ne viser svært lite hen­syn og ikke føl­ger reglene.”

Gruppe­ten­king. Jeg opp­le­ver at politi­folk ikke kan tra­fikk­reg­le­ne og benyt­ter enhver anled­ning til å het­se syk­lis­ter. Jeg har ikke dek­ning for å gene­ra­li­se­re på den­ne måten, selv om om jeg kan kom­me med man­ge doku­men­ter­te eksemp­ler. Det fin­nes heder­li­ge og skik­ke­li­ge politi­folk også. Men jeg har like godt grunn­lag for slik gene­ra­li­se­ring som politi­inn­spek­tør Jan Gutt­orm­sen har for sine gene­ra­li­se­rin­ger om syklister.

Politi­in­spek­tør Jan Gutt­orm­sen avslut­ter med noe som er helt feil, og under­byg­ger inn­tryk­ket av at han ikke kan trafikkreglene.

Blant reg­ler syk­lis­te­ne bør føl­ge nev­ner Gutt­orm­sen at man skal bru­ke syk­kel­felt der det er til ste­de, hol­de seg inn­til høy­re skul­der når man syk­ler på vei og gene­relt opp­tre hensynsfult. ”

Det fin­nes ingen reg­ler som sier at syk­lis­ter skal bru­ke syk­kel­felt. Syk­lis­ter er i sin ful­le rett til å bru­ke kjøre­fel­tet, også om det er syk­kel­felt. I Oslo har man man­ge ste­der valgt den far­li­ge idiot­løs­nin­gen med par­ke­rings­lom­mer på inn­si­den av syk­kel­felt. Sli­ke par­ke­rings­lom­mer gjør i prak­sis syk­kel­felt ubru­ke­li­ge. De alt­for sma­le syk­kel­fel­te­ne som man gjer­ne anleg­ger i Oslo, er ikke mer enn den sik­ker­hets­mar­gi­nen man tren­ger til par­ker­te biler. Den­ne “løs­nin­gen” viser at Oslos poli­ti­ke­re prio­ri­te­rer bil, også i det som påstås å være en del av et hoved­syk­kel­vei­nett — uan­sett hva måt­te si i fest­ta­ler. Selv syk­ler jeg van­lig­vis i kjøre­fel­tet når det er par­ke­rings­lom­mer som øde­leg­ger ver­di­en av syk­kel­fel­tet. Og jeg og and­re syk­lis­ter har selv­føl­ge­lig rett til å bru­ke kjørefeltet.

WIMG_4614_DxONoen syk­kel­felt er dår­lig laget og enda dår­li­ge­re ved­li­ke­hold. I dag kom jeg syk­len­de ned Mono­litt­vei­en, som er den del av det som påstås å være et hoved­syk­kel­vei­nett. Det had­de vært et kraf­tig regn­skyll, og syk­kel­fel­tet var fullt av vann — slik det plei­er å være her når det reg­ner. Det gjør syk­kel­fel­tet ubru­ke­lig. Og man kan ikke sta­dig svin­ge ut og inn i kjøre­fel­tet, så det er bed­re å vel­ge kjøre­fel­tet hele veien.

OLYMPUS DIGITAL CAMERADet er alt for man­ge bilis­ter som par­ke­rer i syk­kel­felt. Der er det all stans for­budt, men poli­ti­et bryr seg stort sett ikke. Da må vi selv­sagt ut i kjørefeltet.

WIMG_5923_DxOVi som syk­ler om vin­te­ren, opp­le­ver at syk­kel­felt som regel er ubru­ke­li­ge på grunn av for dår­lig vintervedlikehold.

WIMG_6108_DxOVi får her også leg­ge til at syk­kel­fien­de­ne i Oslo­po­li­ti­et har, ved mis­bruk av sin skilt­myn­dig­het, påtvun­get Oslo far­li­ge syk­kel­fel­ler i form av ubru­ke­li­ge syk­kel­felt som plut­se­lig for­svin­ner, uten var­sel, slik som her uten­for Ulle­våls­vei­en 15. Det er poli­ti­ets hær­verk som gjør det far­li­ge­re å syk­le i den­ne byen.

WIMG_3027_DxOSå kan man lure på om politi­in­spek­tør Jan Gutt­orm­sen noen gang har syk­let, i alle fall om han har syk­let siden har var barn og om han har syk­let i Oslo.

Syk­lis­ter skal “hol­de seg inn­til høy­re skul­der når man syk­ler på vei” påstår han. Det er et far­lig råd.

Syk­lis­ter må all­tid sør­ge for å ha til­strek­ke­lig mar­gin, blant annet til vei­ens kant. Man bør i alle fall syk­le en meter inn i kjøre­fel­tet. Er det par­ker­te biler på inn­si­den, bør man ha stør­re kla­ring for­di par­ker­te biler all­tid utgjør en fare for syk­lis­ter. Dess­uten skal man ald­ri leg­ge seg slik i vei­en at det invi­te­rer bilis­ter til å pres­se seg for­bi der det i prak­sis er for liten plass til å fore­ta en for­svar­lig forbi­kjø­ring. Er det ikke plass til å kjø­re for­bi på for­svar­lig vis, i prak­sis til å skif­te kjøre­felt, leg­ger jeg meg så langt ut i vei­en at det ikke er mulig å pres­se seg for­bi. Da kan det nok hen­de at jeg irri­te­rer noen av de for politi­in­spek­tør Jan Gutt­orm­sen så hel­li­ge bilis­te­ne, men det må man gjø­re. Er det trikke­skin­ner, leg­ger man seg mel­lom trikke­skin­ne­ne. Den­ne damen i Bog­stad­vei­en har plas­sert seg helt riktig.

WIMG_0257_DxOOslo­po­li­ti­et har påtvun­get Oslo man­ge av de ubru­ke­li­ge løs­nig­ne­ne hvor syk­kel­fel­tet for­svin­ner når man nær­mer seg et kryss, for å gi plass til et eks­tra kjøre­felt for bilis­ter. Poli­ti­et, som har påtvun­get byen det­te ved mis­bruk av sin skilt­myn­dig­het, liker biler — ikke syk­lis­ter. Så for poli­ti­et er det en selv­føl­ge at bilis­ter skal prio­ri­te­res. Når syk­kel­fel­tet for­svin­ner, da sier det­te gans­ke tyde­lig at her er det ikke plass til at bilis­ter kan kjø­re for­bi i sam­me kjøre­felt. Der­for skal man ikke leg­ge seg til høy­re, men mest mulig midt i kjøre­fel­tet. Det er dess­uten for­budt å kjø­re for­bi i eller umid­del­bart foran et kryss. Det gjel­der selv­sagt også forbi­kjø­ring av syk­lis­ter, men bilis­ter bryr seg van­lig­vis ikke om det.

Sykkel_filer_StHans1Det­te er ikke førs­te gang poli­ti­et het­ser syk­lis­ter og utta­ler seg feil­ak­tig om reg­ler som gjel­der for syk­len­de. Det er et ledel­ses­pro­blem at Politi­mes­te­ren i Oslo og Politi­di­rek­to­ra­tet åpen­bart synes at det­te er OK, og ikke rea­ge­rer. Det har blitt påpekt man­ge gan­ger. I sin makt­ar­ro­gan­se plei­er poli­ti­et ikke å sva­re på kri­tikk — noe som også et er problem.

Print Friendly, PDF & Email