Politiinspektør Jan Guttormsen hetser syklistene og feilinformerer. Kan han ikke trafikkreglene, @politietoslo

Fritt frem for lov­løse syk­lis­ter er en over­skrift i Nett­avi­sen, hvor politi­in­spek­tør Jan Gutt­orm­sen utta­ler seg om syk­lis­ter.  Som van­lig når poli­ti­et utta­ler seg om syk­lis­ter, er det udo­ku­men­tert og til dels feil.

Alle syk­lis­ter er plik­tig til å føl­ge Vei­tra­fikk­lo­ven. En syk­kel bereg­nes som et kjøre­tøy, så fort den er i vei­ba­nen”, sier Jan Gutt­orm­sen. Selv­føl­ge­lig skal syk­lis­ter føl­ge vei­tra­fikk­lo­ven og tra­fikk­reg­le­ne. Akku­rat som det er et stor antall bilis­ter som ikke føl­ger dis­se rege­len, er det også syk­lis­ter som opp­trer i strid med dis­se reg­le­ne.

Vi som syk­ler opp­le­ver jevn­lig bilis­ter som pas­se­rer alt for nær, som kom­mer bak­fra i alt­for stor fart og pres­ser seg for­bi, som ikke over­hol­der vike­plikt og som par­ke­rer i syk­kel­felt. Poli­ti­et bryr seg ikke. Jeg har ald­ri sett at poli­ti­et, i alle fall ikke Poli­ti­et i Oslo noen gang har gjort noe for å bed­re for­hol­de­ne for syk­lis­ter.  Vi kan vel også min­ne om at det tok vel­dig lang tid før poli­ti­et gjor­de noe for å hånd­heve kjøre­for­bu­det i Finn­marks­gata. Over­skrif­ten kun­ne like gjer­ne vært: “Fritt frem for lov­løse bilis­ter”, og det had­de ikke vær mer feil.

En syk­kel er et kjøre­tøy, også når den står låst fast i et syk­kel­sta­tiv, akku­rat som en par­kert bil er et kjøre­tøy. Så syk­ke­len er et kjøre­tøy også f.eks. på et for­tau.

De fles­te som får bot, blir tatt for syk­ling på rødt lys, som også er noe av det abso­lutt far­ligs­te man kan gjø­re som syk­list”, sier Gutt­orm­sen.  Det er en av poli­ti­ets kjepp­hes­ter. Det er fak­tisk vel­dig svakt belegg for å hev­de at det er far­lig å syk­le på rødt lys. Da Trans­port­øko­no­misk insti­tutt skul­le under­sø­ke syk­ling på rødt lys, under­søk­te de et stort antall ulyk­ker, og fant ikke én som skyld­tes syk­ling på rødt lys. Poli­ti­et gjen­tar sta­dig påstan­den om at det­te er så far­lig, men har ikke klart å leg­ge fram doku­men­ta­sjon på noe som helst. Men poli­ti­et vil helst het­se fritt, uten å måt­te for­hol­de seg til ube­ha­ge­li­ge fak­ta som ikke stem­mer med deres for­dom­mer. Jeg har klart å fin­ne to eksemp­ler på tra­fikk­ulyk­ker for syk­ling på rødt sies å være årsa­ken, en i Oslo og en i Trond­heim. Jeg ute­luk­ker ikke at det er fler. Men det er poli­ti­et som påstår at det­te er så far­lig, og da er det de som bør kun­ne under­byg­ge sine påstan­der. Men poli­ti­et fei­ger ut. De vil ikke dis­ku­te­re det offent­lig, sier de gjer­ne. Mak­ten er gjer­ne arro­gant, også politi­mak­ten.

Politi­in­spek­tør Jan Gutt­orm­sen leg­ger til at syk­lis­te­ne ofte også kom­mer i for høy has­tig­het og nev­ner para­graf tre i Vei­tra­fikk­lo­ven:

«Enhver skal fer­des hen­syns­fullt og være akt­på­gi­ven­de og var­som så det ikke kan opp­stå fare eller vol­des ska­de og slik at annen tra­fikk ikke unø­dig blir hind­ret eller for­styr­ret. Veg­fa­ren­de skal også vise hen­syn mot dem som bor eller opp­hol­der seg ved vegen.»

Vi har hørt det­te man­ge gan­ger før. “Syk­lis­ten kom i høy has­tig­het”, er ofte poli­ti­ets udo­ku­men­ter­te påstand for å fri­kjen­ne sine ven­ner bilis­te­ne når bilis­ter ikke har over­holdt vike­plikt og der­med for­år­sa­ket kol­li­sjon med syk­list.

Poi­liti­in­spek­tør Jan Gutt­orm­sen kan selv­sagt ikke la være å flet­te inn litt gene­rell syk­kel­hets i sine kom­men­ta­rer:

Iføl­ge Gutt­orm­sen opp­le­ver pub­li­kum at syk­lis­te­ne viser svært lite hen­syn og ikke føl­ger reg­le­ne.”

Gruppe­ten­king. Jeg opp­le­ver at politi­folk ikke kan tra­fikk­reg­le­ne og benyt­ter enhver anled­ning til å het­se syk­lis­ter. Jeg har ikke dek­ning for å gene­ra­li­se­re på den­ne måten, selv om om jeg kan kom­me med man­ge doku­men­ter­te eksemp­ler. Det fin­nes heder­li­ge og skik­ke­li­ge politi­folk også. Men jeg har like godt grunn­lag for slik gene­ra­li­se­ring som politi­inn­spek­tør Jan Gutt­orm­sen har for sine gene­ra­li­se­rin­ger om syk­lis­ter.

Politi­in­spek­tør Jan Gutt­orm­sen avslut­ter med noe som er helt feil, og under­byg­ger inn­tryk­ket av at han ikke kan tra­fikk­reg­le­ne.

Blant reg­ler syk­lis­te­ne bør føl­ge nev­ner Gutt­orm­sen at man skal bru­ke syk­kel­felt der det er til ste­de, hol­de seg inn­til høy­re skul­der når man syk­ler på vei og gene­relt opp­tre hen­syns­fult. ”

Det fin­nes ingen reg­ler som sier at syk­lis­ter skal bru­ke syk­kel­felt. Syk­lis­ter er i sin ful­le rett til å bru­ke kjøre­fel­tet, også om det er syk­kel­felt. I Oslo har man man­ge ste­der valgt den far­li­ge idiot­løs­nin­gen med par­ke­rings­lom­mer på inn­si­den av syk­kel­felt. Sli­ke par­ke­rings­lom­mer gjør i prak­sis syk­kel­felt ubru­ke­li­ge. De alt­for sma­le syk­kel­fel­te­ne som man gjer­ne anleg­ger i Oslo, er ikke mer enn den sik­ker­hets­mar­gi­nen man tren­ger til par­ker­te biler. Den­ne “løs­nin­gen” viser at Oslos poli­ti­ke­re prio­ri­te­rer bil, også i det som påstås å være en del av et hoved­syk­kel­vei­nett — uan­sett hva måt­te si i fest­ta­ler. Selv syk­ler jeg van­lig­vis i kjøre­fel­tet når det er par­ke­rings­lom­mer som øde­leg­ger ver­di­en av syk­kel­fel­tet. Og jeg og and­re syk­lis­ter har selv­føl­ge­lig rett til å bru­ke kjøre­fel­tet.

WIMG_4614_DxONoen syk­kel­felt er dår­lig laget og enda dår­li­ge­re ved­li­ke­hold. I dag kom jeg syk­len­de ned Mono­litt­vei­en, som er den del av det som påstås å være et hoved­syk­kel­vei­nett. Det had­de vært et kraf­tig regn­skyll, og syk­kel­fel­tet var fullt av vann — slik det plei­er å være her når det reg­ner. Det gjør syk­kel­fel­tet ubru­ke­lig. Og man kan ikke sta­dig svin­ge ut og inn i kjøre­fel­tet, så det er bed­re å vel­ge kjøre­fel­tet hele vei­en.

OLYMPUS DIGITAL CAMERADet er alt for man­ge bilis­ter som par­ke­rer i syk­kel­felt. Der er det all stans for­budt, men poli­ti­et bryr seg stort sett ikke. Da må vi selv­sagt ut i kjøre­fel­tet.

WIMG_5923_DxOVi som syk­ler om vin­te­ren, opp­le­ver at syk­kel­felt som regel er ubru­ke­li­ge på grunn av for dår­lig vin­ter­ved­li­ke­hold.

WIMG_6108_DxOVi får her også leg­ge til at syk­kel­fien­de­ne i Oslo­po­li­ti­et har, ved mis­bruk av sin skilt­myn­dig­het, påtvun­get Oslo far­li­ge syk­kel­fel­ler i form av ubru­ke­li­ge syk­kel­felt som plut­se­lig for­svin­ner, uten var­sel, slik som her uten­for Ulle­våls­vei­en 15. Det er poli­ti­ets hær­verk som gjør det far­li­ge­re å syk­le i den­ne byen.

WIMG_3027_DxOSå kan man lure på om politi­in­spek­tør Jan Gutt­orm­sen noen gang har syk­let, i alle fall om han har syk­let siden har var barn og om han har syk­let i Oslo.

Syk­lis­ter skal “hol­de seg inn­til høy­re skul­der når man syk­ler på vei” påstår han. Det er et far­lig råd.

Syk­lis­ter må all­tid sør­ge for å ha til­strek­ke­lig mar­gin, blant annet til vei­ens kant. Man bør i alle fall syk­le en meter inn i kjøre­fel­tet. Er det par­ker­te biler på inn­si­den, bør man ha stør­re kla­ring for­di par­ker­te biler all­tid utgjør en fare for syk­lis­ter. Dess­uten skal man ald­ri leg­ge seg slik i vei­en at det invi­te­rer bilis­ter til å pres­se seg for­bi der det i prak­sis er for liten plass til å fore­ta en for­svar­lig forbi­kjø­ring. Er det ikke plass til å kjø­re for­bi på for­svar­lig vis, i prak­sis til å skif­te kjøre­felt, leg­ger jeg meg så langt ut i vei­en at det ikke er mulig å pres­se seg for­bi. Da kan det nok hen­de at jeg irri­te­rer noen av de for politi­in­spek­tør Jan Gutt­orm­sen så hel­li­ge bilis­te­ne, men det må man gjø­re. Er det trikke­skin­ner, leg­ger man seg mel­lom trikke­skin­ne­ne. Den­ne damen i Bog­stad­vei­en har plas­sert seg helt rik­tig.

WIMG_0257_DxOOslo­po­li­ti­et har påtvun­get Oslo man­ge av de ubru­ke­li­ge løs­nig­ne­ne hvor syk­kel­fel­tet for­svin­ner når man nær­mer seg et kryss, for å gi plass til et eks­tra kjøre­felt for bilis­ter. Poli­ti­et, som har påtvun­get byen det­te ved mis­bruk av sin skilt­myn­dig­het, liker biler — ikke syk­lis­ter. Så for poli­ti­et er det en selv­føl­ge at bilis­ter skal prio­ri­te­res. Når syk­kel­fel­tet for­svin­ner, da sier det­te gans­ke tyde­lig at her er det ikke plass til at bilis­ter kan kjø­re for­bi i sam­me kjøre­felt. Der­for skal man ikke leg­ge seg til høy­re, men mest mulig midt i kjøre­fel­tet. Det er dess­uten for­budt å kjø­re for­bi i eller umid­del­bart foran et kryss. Det gjel­der selv­sagt også forbi­kjø­ring av syk­lis­ter, men bilis­ter bryr seg van­lig­vis ikke om det.

Sykkel_filer_StHans1Det­te er ikke førs­te gang poli­ti­et het­ser syk­lis­ter og utta­ler seg feil­ak­tig om reg­ler som gjel­der for syk­len­de. Det er et ledel­ses­pro­blem at Politi­mes­te­ren i Oslo og Politi­di­rek­to­ra­tet åpen­bart synes at det­te er OK, og ikke rea­ge­rer. Det har blitt påpekt man­ge gan­ger. I sin makt­ar­ro­gan­se plei­er poli­ti­et ikke å sva­re på kri­tikk — noe som også et er pro­blem.

Print Friendly, PDF & Email
 • Richard Liodden San­ders

  Vel­dig beti­me­lig inn­legg, Olav. Vi er hel­di­ge­re stilt i Trond­heim, men nå må politi­di­rek­to­ra­tet må ta bladet fra mun­nen!

 • kris­tian­lyng

  Kjør­te ved­kom­men­de i Trond­heim strengt tatt på rødt? Det var et fot­gjen­ger­felt, men rød mann er for fot­gjen­ge­re, ikke syk­lis­ter. Hun har brutt vike­plik­ten vi syk­lis­ter så gle­de­lig har for alt og alle i sli­ke over­gan­ger, men å syk­le på rødt er det vel egent­lig ikke? Ved mind­re det er et eget skilt for syk­lis­ter der.

 • rangipe­tur

  Vel­dig bra svar. Vil de ha ned antall sykke­ulyk­ker er det helt and­re ting de bør se på, som bruk av hjelm, lyst og refleks, til­la­te syk­ling mot kjøre­rett­nin­gen i man­ge byga­ter og bed­re til­rette­leg­ging for syk­lis­ter gene­relt, slik at det er mind­re fare for mis­for­stå­el­ser og tra­fikk­bil­det blir mer over­sik­te­lig.

 • Olav­Tor­vund

  Bed­re til­rette­leg­ging er det vik­tigs­te. Men også grunn til å slå ned på mang­len­de lys når vi om ikke len­ge går inn i mør­ke­re tiden. Noen ste­der har poli­ti­et gjort sli­ke aksjo­ner hyg­ge­li­ge, ved at de har delt ut lys. Kan være bed­re enn bøter.

  Hjelm? Jeg bru­ker nes­te all­tid hjelm når jeg syk­ler. Hjelm kan redu­se­re vis­se sak­der ved noen ulyk­ker. Men det redu­se­rer ikke antall ulyk­ker. Syk­ling har en posi­tiv helse­ef­fekt som langt opp­vei­er even­tu­el­le ska­der som kan avver­ges med hjelm. Så hjelm­på­bud og hjelm­mas er et side­spor.

 • End­re­Fod­stad

  Om vi skal over et lys­re­gu­lert syk­kel­felt gjel­der de sam­me reg­le­ne for oss som for fot­gjen­ge­re. Krys­ser vi et lys­re­gu­lert syk­kel­felt gjel­der de sam­me reg­le­ne for oss som for biler. I et ikke lys­re­gu­lert syk­kel­felt har vi vike­plikt for alle and­re tra­fi­kan­ter.

 • Anders Blix

  Hva mener du — at hvis syk­lis­ten had­de syk­let på fot­gjen­ger­grønt, så had­de hun egent­lig hatt vike­plikt for de bile­ne som alli­ke­vel må stil­le for­di de har rødt lys? Det­te blir for sur­rea­lis­tisk.
  Dess­uten tror jeg du leg­ger feil pre­miss til grunn. Det er nem­lig anled­ning til å syk­le over vei­en på fot­gjen­ger­grønt.

 • Bjørn T. Dahl

  Hun syk­ler over fot­gjen­ger­fel­tet, og det er helt klart rødt sig­nal der. Eller mener du at der­som man syk­ler i et fot­gjen­ger­felt så er det tek­nisk sett ingen lys som gjel­der, så da kan man bare syk­le som man vil? Had­de hun kjørt på vei­en der had­de hun for­øv­rig også hatt rødt sig­nal der.

 • Olav­Tor­vund

  Jeg for­står ikke helt hva du mener. Mener du at det gjel­der de sam­me reg­ler for syk­lis­ter når man krys­ser lys­re­gu­lert fot­gjen­ger­felt, som for fot­gjen­ge­re? Det er dis­ku­ta­belt om fot­gjen­ger­lys i det hele tatt har noen betyd­ning for syklsi­ter. Uan­sett er det til­latt å gå på rødt lys i Nor­ge.

 • Olav­Tor­vund

  I gjel­den­de utga­ve av Veg­ve­se­nets syk­kel­hånd­bok fra­rå­des par­ke­ring innen­for syk­kel­felt.

 • Olav­Tor­vund

  Det er selv­føl­ge­lig et spørs­mål om til­rette­leg­ging. Syk­lis­ter er tra­fik­kens paria­kas­te. I prak­sis må man bare ta seg fram som best man kan. Så syk­kel­fiendt­li­ge som gate­ut­for­ming og tra­fikk­reg­ler er, kan man ikke reg­ne med at de blir respek­tert.

  Hva slags reg­ler som egent­lig gjel­der på en G/S-vei er høyst uklart. Veg­ve­se­net har sagt at de er byg­get for syk­ling i opp til ca 20 km/t. Men det er ikke gang­vei, som bl.a. må bety at fot­gjen­ge­re må ta hen­syn til at de deler vei­en med syk­lis­ter. Når fot­gjen­ge­re går man­ge i bred­den slik at de blok­ke­rer hele G/S-vei­en, da er i alle fall ikke jeg spe­si­elt hen­syns­full over­for dem.

 • End­re­Fod­stad

  http://www.vegvesen.no/_attachment/323764/binary/569899?fast_title=Trafikkregler+for+syklister.pdf

  Se side 5–8, samt ill. side 4. Vi har and­re reg­ler enn fot­gjen­ge­re ved lys­re­gu­lert kryss og over fot­gjen­ger­felt når vi ikke har stått av.

 • End­re­Fod­stad

  Ved siden av min kor­te kom­men­tar (ikke god­kjent for pub­li­ka­sjon i skri­ven­de stund) må jeg nes­ten også få si at jeg synes hef­tet jeg refe­re­rer til (av vegvesen/sykkelforbund) har en hel del kon­ter­in­tui­ti­ve og rote­te reg­ler. Og at jeg er helt med på at poli­ti og veg­ve­sen — ihvert­fall i Oslo — bur­de få en seriøst spark i ræva for dår­lig til­rette­leg­ging for syk­lis­ter. Det er utro­lig hva de kla­rer å ikke få til ved byg­ging av ny vei.

 • Olav­Tor­vund

  Det står på s. 8 at man som syk­len­de “ikke kan krys­se på rød mann”. Men det står ikke noe om hva de byg­ger det­te på. I skilt­for­skrif­ten står det:
  “1086 Fot­gjen­ger­sig­nal
  Rødt sig­nal betyr at gåen­de ikke må begyn­ne krys­sing av kjøre­ba­nen hvis det­te vil være til hin­der for kjø­ren­de, eller inne­bære fare.”
  Hvis man syk­ler har man lov til å syk­le over fot­gjen­ger­felt. Men det står ikke noe om at “rød mann” gjel­der for syk­lis­ter.

  At tra­fikk­reg­le­ne er utfor­met slik at man som syk­list stort sett har vike­plikt for alt og alle, vet vi. Det er håp­løse reg­ler som sna­rest bør end­res, Og det må skil­tes på en helt annen måte enn det gjø­res i dag.

 • Olav­Tor­vund

  De fles­te syk­lis­ter slip­per bilis­ter fram når det er en pas­sen­de åpning. Ingen liker å en irri­tert bilist på bak­hju­let.

 • bøn­na

  UP-sje­fen for Roga­land og Agder er ikke mye bed­re: https://www.facebook.com/utrykningspolitiet/posts/761871217188916

 • Pingback: En UP-leder tryner i sykkeldebatten @Utrykningspol @Politidir | Olav Torvunds blogg()

 • kris­tian­lyng

  Hun har ingen skilt som gjel­der for hen­ne, men hun har der­imot vike­plikt for alt og alle i fot­gjen­ger­fel­tet. Hun har brutt tra­fikk­reg­le­ne, men ikke kjørt på noe rele­vant rødt lys. Hun har like mye vike­plikt for biler når det er grønn mann som rød, uav­hen­gig av om bile­ne har lov å kjø­re eller ei. Det­te er vik­tig i de til­fel­ler der du kan få grønn mann sam­ti­dig som bilis­ter har grønt (tenk t-kryss). Da har bilis­ter vike­plikt for fot­gjen­ge­re, men IKKE syk­lis­ter, selv om syk­lis­ten har grønt lys.

 • kris­tian­lyng

  Syk­lis­ter er ikke fot­gjen­ge­re. Du har ikke sam­me reg­ler som fot­gjen­ge­re. Og lys­re­gu­le­ring må eks­pli­sitt være for syk­lis­ter, for i fot­gjen­ger­felt har du som syk­list vike­plikt for alt og alle. All­tid.