Statens vegvesen feilinformerer om Bjørvika

Som svar på den mas­si­ve kri­tik­ken mot syk­kel­for­hol­de­ne i Bjør­vi­ka, sier pro­sjekt­le­der for Bjør­vi­ka, Gre­te Tvedt, det­te til NRK Øst­lands­sen­din­gen 4. juli 2014:

Ja, vi kan være enig i det. Pla­ne­ne er fra 2003, og den gan­gen var stan­dard bred­de på syk­kel­felt 1,5 meter. Hvis vi had­de plan­lagt nå had­de det blitt bre­de­re syk­kel­felt, sier Tvedt.

Men Tvedt sier det er for sent å end­re på noe nå for­di utbyg­gin­gen har kom­met for langt. Iføl­ge pro­sjekt­le­de­ren er det kon­struk­sjo­ner under bak­ken som gjør at de ikke kan flyt­te på trær eller sykkelfelt.

– Vi har byg­get det poli­ti­ker­ne har øns­ket i utgangs­punk­tet, sier Gre­te Tvedt i Sta­tens vegvesen.”

Det Gre­te Tvedt sier, er ikke sant. Når ansvar­li­ge feil­in­for­me­rer på den­ne måten, stil­ler jeg meg all­tid det­te spørs­må­let: Hva er verst, at de ansvar­li­ge ikke vet, eller at de utta­ler seg mot bed­re vitende?

Con­ti­nue read­ing Sta­tens veg­ve­sen feil­in­for­me­rer om Bjør­vi­ka