Statens vegvesen feilinformerer om Bjørvika

Som svar på den mas­si­ve kri­tik­ken mot syk­kel­for­hol­de­ne i Bjør­vi­ka, sier pro­sjekt­le­der for Bjør­vi­ka, Gre­te Tvedt, det­te til NRK Øst­lands­sen­din­gen 4. juli 2014:

Ja, vi kan være enig i det. Pla­ne­ne er fra 2003, og den gan­gen var stan­dard bred­de på syk­kel­felt 1,5 meter. Hvis vi had­de plan­lagt nå had­de det blitt bre­de­re syk­kel­felt, sier Tvedt.

Men Tvedt sier det er for sent å end­re på noe nå for­di utbyg­gin­gen har kom­met for langt. Iføl­ge pro­sjekt­le­de­ren er det kon­struk­sjo­ner under bak­ken som gjør at de ikke kan flyt­te på trær eller sykkelfelt.

– Vi har byg­get det poli­ti­ker­ne har øns­ket i utgangs­punk­tet, sier Gre­te Tvedt i Sta­tens vegvesen.”

Det Gre­te Tvedt sier, er ikke sant. Når ansvar­li­ge feil­in­for­me­rer på den­ne måten, stil­ler jeg meg all­tid det­te spørs­må­let: Hva er verst, at de ansvar­li­ge ikke vet, eller at de utta­ler seg mot bed­re vitende?

Pla­nen er ikke fra 2003. Regu­le­rings­pla­nen for Bjør­vika ble ved­tatt i 2003. Der står det ingen ting om bred­der på syk­kel­felt. Den har ikke sli­ke detal­jer i det hele tatt. Jeg fin­ner ikke stort annet i regu­le­rings­pla­nen om syk­kel enn dette:

Det leg­ges til ret­te for ­sam­men­hen­gende syk­keltrasé­er fra øst til vest i Bispe­gata, Nyland allé og Operagata, samt syd­over i Lohavngata.”

Vide­re står det:

Plan­for­sla­get gir stor flek­si­bi­li­tet for frem­ti­dige end­rin­ger av trans­port­løs­nin­gen, for eksem­pel ved reduk­sjon av antall bil­felt eller at fle­re gater­ sten­ges for gjennomgangstrafikk. ”

Hvis det had­de vært rik­tig at Sta­tens veg­ve­sen had­de plan­lagt i 2003 på en slik måte at man ikke kun­ne gjø­re end­rin­ger i de nes­te ti åre­ne, da brøt de i såfall umid­del­bart regu­le­rings­pla­nens for­ut­set­ning om stor flek­si­bi­li­tet for frem­ti­di­ge end­rin­ger av transportløsningen.

Det er også feil at nor­men fra 2003 var syk­kel­felt på 1,5 m. Etter Syk­kel­hånd­boka, slik den da lød, var det nor­mert tre bred­der på syk­kel­felt: 1,30m, 1,50m og 1,80 m. Hvil­ken som skul­le benyt­tes, var avhen­gig av tra­fikk­meng­de, has­tig­het, osv. Også etter de nor­mer som gjaldt i 2003 skul­le syk­kel­fel­tet her ha vært 1,80m bredt.

Men det er ikke sant at Sta­tens veg­ve­sens plan var fra 2003. Den 23.–24. janu­ar 2008 ble det avholdt et seminar/charrette om Dron­ning Eufe­mias gate i sam­ar­beid mel­lom Sta­tens veg­ve­sen og Oslo kom­mu­ne ved Plan- og byg­nings­eta­ten. I refe­ra­tet fra semi­na­ret, står det føl­gen­de om semi­na­rets målsetting:

Sta­tens veg­ve­sen Region øst og Plan- og byg­nings­eta­ten invi­ter­te til et toda­gers semi­nar med Dron­ning Eufe­mias gate (tid­li­ge­re Nyland allé) som tema. Idé­semi­na­ret eller char­ret­ten ble avholdt ons­dag 23. og tors­dag 24. janu­ar 2008 på Randsvan­gen hotell i Jevn­aker. Sta­tens veg­ve­sen skal vin­te­ren 2008 i gang med detalj­pro­sjek­te­ring av den­ne vik­ti­ge byave­ny­en. Dron­ning Eufe­mias gate inn­går i regu­le­rings­pla­nen for Bjør­vi­ka med en bred­de på 43.2 meter.”

Først i 2008 skul­le Sta­tens veg­ve­sen gå i gang med detalje­pro­sjek­te­rin­gen. Fra per­soner som var til ste­de på det­te semi­na­ret, har jeg fått opp­lyst at det ikke var noe sykkel­an­legg i de pla­ne­ne som Sta­tens veg­ve­sen la fram på semi­na­ret. [Det­te frem­går ikke av refe­ra­tet fra semi­na­ret, så det er opp­lys­nin­ger jeg slik sett ikke kan doku­men­te­re.] Det­te var i såfall klart i strid med for­ut­set­nin­ge­ne i regu­le­rings­pla­nen om at det skul­le “leg­ges til ret­te for ­sam­men­hen­gende syk­keltrasé­er fra øst til vest i Bispe­gata, Nyland allé [som Dron­ning Eufe­mias gate ble kalt på det sta­di­et i plan­prodes­sen] og Operagata.” 

Syk­kel­løs­nin­ger ble etter­lyst på det­te semi­na­ret. Det var gruppe­ar­beid, og refe­ra­tet fra semi­na­ret har refe­ra­ter fra dis­se gruppe­ar­bei­de­ne. De fles­te av dis­se la inn uli­ke syk­kel­løs­nin­ger i sine for­slag. Så vidt jeg kan se av refe­ra­tet var det ikke lagt opp til at man skul­le sam­le seg om en omfor­enet løs­ning. For­må­let var å kom­me med inn­spill til den vide­re prosessen.

På de teg­nin­ger som sene­re ble lagt ut på net­tet, var det lagt inn syk­kel­felt, også i Dron­ning Eufe­mias gate.

DronnigEufemiagtDet var ikke opp­lyst noe om plan­lagt bred­de på dis­se syk­kel­fel­te­ne. Sta­tens veg­ve­sen har for (u)vane ikke å offent­lig­gjø­re sli­ke opp­lys­nin­ger, som er av helt avgjø­ren­de betyd­ning for å kun­ne vur­de­re for­sla­ge­ne. Jeg kri­ti­ser­te for­sla­get til syk­kel­løs­nin­ger, i den grad det fore­lå opp­lys­nin­ger om det­te, 28. juni 2011. På “åpen dag” to måne­der etter, 28. august 2011, demon­strer­te Sta­tens veg­ve­sen at syk­lis­ter ikke var tatt alvor­lig og ikke var prio­ri­tert, ved at ingen av de som skul­le infor­me­re om vei­løs­nin­ge­ne viss­te noe om hva slags syk­kel­løs­nin­ger som var plan­lagt.

For å oppsummere:

  • Pro­sjekt­le­der Gre­te Tvedt snak­ker ikke sant. Pla­nen var ikke fra 2003, om vi hol­der oss til det som er gjort etter at regu­le­rings­pla­nen ble vedtatt.

  • De nor­mer som gjaldt i 2003 sa uan­sett at i en slik vei skul­le syk­kel­felt være 1,80 meter.

  • I janu­ar 2008 had­de man ennå ikke star­tet detaljplanleggingen.

  • Sta­tens veg­ve­sen har ikke på noe sta­di­um i pro­sjek­tet tatt syk­lis­ter på alvor. De fore­slo ingen syk­kel­løs­ning i det de la fram i 2008, og brøt der­med med ved­tatt reguleringsplan.

  • Da de i august 2011 skul­le infor­me­re pub­li­kum, under­stre­ket de igjen hvor lavt syk­lis­ter har vært prio­ri­tert i pro­sjek­tet, ved at ingen av Sta­tens veg­ve­sens folk viss­te noe om hva slags syk­kel­løs­ning som var planlagt.

  • Det resul­ta­tet vi ser i dag taler for seg selv: Det er en skan­da­le, og alt tyder på at skan­da­len skyl­des at Sta­tens veg­ve­sen ikke har vil­let hol­de seg til ved­tatt regu­le­rings­plan, og har til­side­satt syk­lis­te­ne i sin planlegging.

Det er bare å gå i gang med å plan­leg­ge hvor­dan ska­de­ne skal ret­tes opp. De som har hatt ansva­ret for det fore­lig­gen­de skan­dale­pro­sjek­tet bør umid­del­bart fjer­nes fra pro­sjek­tet. And­re får kom­me inn og fin­ne løs­nin­ger. Det kom­mer til å bli dyrt. Det blir det gjer­ne når man ikke gjør det ordent­lig fra start, slik at man må gjø­re det på nytt. Men det er helt nødvendig.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

 

Print Friendly, PDF & Email