Statens vegvesen feilinformerer om Bjørvika

Som svar på den massive kritikken mot sykkelforholdene i Bjørvika, sier prosjektleder for Bjørvika, Grete Tvedt, dette til NRK Østlandssendingen 4. juli 2014:

“Ja, vi kan være enig i det. Planene er fra 2003, og den gangen var standard bredde på sykkelfelt 1,5 meter. Hvis vi hadde planlagt nå hadde det blitt bredere sykkelfelt, sier Tvedt.

Men Tvedt sier det er for sent å endre på noe nå fordi utbyggingen har kommet for langt. Ifølge prosjektlederen er det konstruksjoner under bakken som gjør at de ikke kan flytte på trær eller sykkelfelt.

– Vi har bygget det politikerne har ønsket i utgangspunktet, sier Grete Tvedt i Statens vegvesen.”

Det Grete Tvedt sier, er ikke sant. Når ansvarlige feilinformerer på denne måten, stiller jeg meg alltid dette spørsmålet: Hva er verst, at de ansvarlige ikke vet, eller at de uttaler seg mot bedre vitende?

Planen er ikke fra 2003. Regu­le­rings­pla­nen for Bjør­vika ble ved­tatt i 2003. Der står det ingen ting om bred­der på syk­kel­felt. Den har ikke slike detal­jer i det hele tatt. Jeg fin­ner ikke stort annet i regu­le­rings­pla­nen om syk­kel enn dette:

Det leg­ges til rette for ­sam­men­hen­gende syk­keltraséer fra øst til vest i Bispe­gata, Nyland allé og Operagata, samt syd­over i Lohavngata.”

Videre står det:

Plan­for­sla­get gir stor flek­si­bi­li­tet for frem­ti­dige end­rin­ger av trans­port­løs­nin­gen, for eksem­pel ved reduk­sjon av antall bil­felt eller at flere gater­ sten­ges for gjennomgangstrafikk. ”

Hvis det hadde vært riktig at Statens vegvesen hadde planlagt i 2003 på en slik måte at man ikke kunne gjøre endringer i de neste ti årene, da brøt de i såfall umiddelbart reguleringsplanens forutsetning om stor fleksibilitet for fremtidige endringer av transportløsningen.

Det er også feil at normen fra 2003 var sykkelfelt på 1,5 m. Etter Sykkelhåndboka, slik den da lød, var det normert tre bredder på sykkelfelt: 1,30m, 1,50m og 1,80 m. Hvilken som skulle benyttes, var avhengig av trafikkmengde, hastighet, osv. Også etter de normer som gjaldt i 2003 skulle sykkelfeltet her ha vært 1,80m bredt.

Men det er ikke sant at Statens vegvesens plan var fra 2003. Den 23.-24. januar 2008 ble det avholdt et seminar/charrette om Dronning Eufemias gate i samarbeid mellom Statens vegvesen og Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten. I referatet fra seminaret, står det følgende om seminarets målsetting:

“Statens vegvesen Region øst og Plan- og bygningsetaten inviterte til et todagers seminar med Dronning Eufemias gate (tidligere Nyland allé) som tema. Idéseminaret eller charretten ble avholdt onsdag 23. og torsdag 24. januar 2008 på Randsvangen hotell i Jevnaker. Statens vegvesen skal vinteren 2008 i gang med detaljprosjektering av denne viktige byavenyen. Dronning Eufemias gate inngår i reguleringsplanen for Bjørvika med en bredde på 43.2 meter.”

Først i 2008 skulle Statens vegvesen gå i gang med detaljeprosjekteringen. Fra personer som var til stede på dette seminaret, har jeg fått opplyst at det ikke var noe sykkelanlegg i de planene som Statens vegvesen la fram på seminaret. [Dette fremgår ikke av referatet fra seminaret, så det er opplysninger jeg slik sett ikke kan dokumentere.] Dette var i såfall klart i strid med forutsetningene i reguleringsplanen om at det skulle “leg­ges til rette for ­sam­men­hen­gende syk­keltraséer fra øst til vest i Bispe­gata, Nyland allé [som Dronning Eufemias gate ble kalt på det stadiet i planprodessen] og Operagata.”

Sykkelløsninger ble etterlyst på dette seminaret. Det var gruppearbeid, og referatet fra seminaret har referater fra disse gruppearbeidene. De fleste av disse la inn ulike sykkelløsninger i sine forslag. Så vidt jeg kan se av referatet var det ikke lagt opp til at man skulle samle seg om en omforenet løsning. Formålet var å komme med innspill til den videre prosessen.

På de tegninger som senere ble lagt ut på nettet, var det lagt inn sykkelfelt, også i Dronning Eufemias gate.

DronnigEufemiagtDet var ikke opplyst noe om planlagt bredde på disse sykkelfeltene. Statens vegvesen har for (u)vane ikke å offentliggjøre slike opplysninger, som er av helt avgjørende betydning for å kunne vurdere forslagene. Jeg kritiserte forslaget til sykkelløsninger, i den grad det forelå opplysninger om dette, 28. juni 2011. På “åpen dag” to måneder etter, 28. august 2011, demonstrerte Statens vegvesen at syklister ikke var tatt alvorlig og ikke var prioritert, ved at ingen av de som skulle informere om veiløsningene visste noe om hva slags sykkelløsninger som var planlagt.

For å oppsummere:

  • Prosjektleder Grete Tvedt snakker ikke sant. Planen var ikke fra 2003, om vi holder oss til det som er gjort etter at reguleringsplanen ble vedtatt.

  • De normer som gjaldt i 2003 sa uansett at i en slik vei skulle sykkelfelt være 1,80 meter.

  • I januar 2008 hadde man ennå ikke startet detaljplanleggingen.

  • Statens vegvesen har ikke på noe stadium i prosjektet tatt syklister på alvor. De foreslo ingen sykkelløsning i det de la fram i 2008, og brøt dermed med vedtatt reguleringsplan.

  • Da de i august 2011 skulle informere publikum, understreket de igjen hvor lavt syklister har vært prioritert i prosjektet, ved at ingen av Statens vegvesens folk visste noe om hva slags sykkelløsning som var planlagt.

  • Det resultatet vi ser i dag taler for seg selv: Det er en skandale, og alt tyder på at skandalen skyldes at Statens vegvesen ikke har villet holde seg til vedtatt reguleringsplan, og har tilsidesatt syklistene i sin planlegging.

Det er bare å gå i gang med å planlegge hvordan skadene skal rettes opp. De som har hatt ansvaret for det foreliggende skandaleprosjektet bør umiddelbart fjernes fra prosjektet. Andre får komme inn og finne løsninger. Det kommer til å bli dyrt. Det blir det gjerne når man ikke gjør det ordentlig fra start, slik at man må gjøre det på nytt. Men det er helt nødvendig.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Dessverre er Syklistforeningen medlem av Trygg Trafikk,  som er en bilistorganisasjon med hovedbudskap at bilen skal fram, og at alle andre må passe seg. Når det gjelder sykling har de ikke stort annet å bidra med enn et evindelig mas om å bruke hjelm. Enda verre: Trygg Trafikk er igjen medlem av bilbransjens lobbyorganisasjon Opplysningskontoret for veitrafikken. Dette gjør at jeg har blitt ganske ambivalent til foreningen. Men lokallaget i Oslo gjør en viktig jobb for oss som bor der.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.