Ingen har dispenasjon til å kjøre i sykkelveien langs Frognerstranden

Jeg har vært inn­om det­te tema­et før: Det er alt for man­ge som kjø­rer bil på syk­kel­vei­en langs Frog­ner­stran­den. Båt­fol­ket synes åpen­bart det er vik­ti­ge­re at de skal slip­pe å gå noen hund­re meter, even­tu­elt med en hånd­tral­le, even­tu­elt flyt­te båten til et sted hvor man kan kom­me til med bil når de skal las­te og los­se, enn at syk­lis­ter skal kun­ne fer­des trygt på Nor­ges mest tra­fik­ker­te sykkelvei.

Jeg plei­er å kon­fron­te­re bilis­te­ne når jeg møter dem. Fle­re av dem hev­der at båt­for­enin­gen har dis­pen­sa­sjon fra “Fri­lufts­eta­ten”. Det har jeg ald­ri trodd på. Fri­lufts­eta­ten fin­nes ikke len­ger. Det som var deres ansvars­om­rå­de hører nå stort sett under Bym­lijø­eta­ten. Men jeg liker å ha sik­ker kunn­skap. Så jeg skrev til Bymiljø­eta­ten for å få bekref­tet om det var gitt sli­ke dis­pen­sa­sjo­ner. Etter litt vel lang tid, har jeg omsi­der fått svar. Bymiljø­eta­ten skri­ver i sitt svar. Con­ti­nue read­ing Ingen har dis­pe­na­sjon til å kjø­re i syk­kel­vei­en langs Frog­ner­stran­den