Ingen har dispenasjon til å kjøre i sykkelveien langs Frognerstranden

Jeg har vært innom dette temaet før: Det er alt for mange som kjører bil på sykkelveien langs Frognerstranden. Båtfolket synes åpenbart det er viktigere at de skal slippe å gå noen hundre meter, eventuelt med en håndtralle, eventuelt flytte båten til et sted hvor man kan komme til med bil når de skal laste og losse, enn at syklister skal kunne ferdes trygt på Norges mest trafikkerte sykkelvei.

Jeg pleier å konfrontere bilistene når jeg møter dem. Flere av dem hevder at båtforeningen har dispensasjon fra “Friluftsetaten”. Det har jeg aldri trodd på. Friluftsetaten finnes ikke lenger. Det som var deres ansvarsområde hører nå stort sett under Bymlijøetaten. Men jeg liker å ha sikker kunnskap. Så jeg skrev til Bymiljøetaten for å få bekreftet om det var gitt slike dispensasjoner. Etter litt vel lang tid, har jeg omsider fått svar. Bymiljøetaten skriver i sitt svar.

“Sykkelvegen er det Statens vegvesen som har ansvaret for. Kontrollen og håndhevingen av skilting er en oppgave som tilhører Politiet. Samtidig er parken langs gang- og sykkelvegen i Bymiljøetatens forvaltning og vi leier ut til båtforeningen.

MEN: Det er ingen båteiere som har gyldig tillatelse fra Bymiljøetaten til å kjøre her. Vi kan ikke gi en slik dispensasjon.

Tidligere Friluftsetaten utstedte i sin tid kjøretillatelser til båteierne. Ingen av disse er gyldige lenger. Denne praksisen er avsluttet og ryddet opp i.

Eventuell ulovlig kjøring langs Frognerstranda er som sagt en sak for politiet.”

Så da vet vi det neste gang en bilist her hevder å ha dispensasjon. Det er ingen gyldige dispensasjoner, og Bymiljøetaten kan ikke gi slike dispensasjoner. Bilistene har ikke lov til å kjøre i sykkelveien.

Statens vegvesen burde sørge for å sette opp hindringer som gjør at man ikke kan kjøre inn her. At politiet ikke bryr seg om bilister som kjører på sykkelvei, det overrasker ingen. Politiet gjør stort sett ingen ting for å bedre forholdene for syklister i denne byen.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.