Ingen har dispenasjon til å kjøre i sykkelveien langs Frognerstranden

Jeg har vært inn­om det­te tema­et før: Det er alt for man­ge som kjø­rer bil på syk­kel­vei­en langs Frog­ner­stran­den. Båt­fol­ket synes åpen­bart det er vik­ti­ge­re at de skal slip­pe å gå noen hund­re meter, even­tu­elt med en hånd­tral­le, even­tu­elt flyt­te båten til et sted hvor man kan kom­me til med bil når de skal las­te og los­se, enn at syk­lis­ter skal kun­ne fer­des trygt på Nor­ges mest tra­fik­ker­te sykkelvei.

Jeg plei­er å kon­fron­te­re bilis­te­ne når jeg møter dem. Fle­re av dem hev­der at båt­for­enin­gen har dis­pen­sa­sjon fra “Fri­lufts­eta­ten”. Det har jeg ald­ri trodd på. Fri­lufts­eta­ten fin­nes ikke len­ger. Det som var deres ansvars­om­rå­de hører nå stort sett under Bym­lijø­eta­ten. Men jeg liker å ha sik­ker kunn­skap. Så jeg skrev til Bymiljø­eta­ten for å få bekref­tet om det var gitt sli­ke dis­pen­sa­sjo­ner. Etter litt vel lang tid, har jeg omsi­der fått svar. Bymiljø­eta­ten skri­ver i sitt svar.

Syk­kel­ve­gen er det Sta­tens veg­ve­sen som har ansva­ret for. Kon­trol­len og hånd­he­vin­gen av skil­ting er en opp­ga­ve som til­hø­rer Poli­ti­et. Sam­ti­dig er par­ken langs gang- og syk­kel­ve­gen i Bymiljø­eta­tens for­valt­ning og vi lei­er ut til båtforeningen.

MEN: Det er ingen båt­ei­ere som har gyl­dig til­la­tel­se fra Bymiljø­eta­ten til å kjø­re her. Vi kan ikke gi en slik dispensasjon.

Tid­li­ge­re Fri­lufts­eta­ten utsted­te i sin tid kjøre­til­la­tel­ser til båt­ei­er­ne. Ingen av dis­se er gyl­di­ge len­ger. Den­ne prak­si­sen er avslut­tet og ryd­det opp i.

Even­tu­ell ulov­lig kjø­ring langs Frog­ner­stran­da er som sagt en sak for politiet.”

Så da vet vi det nes­te gang en bilist her hev­der å ha dis­pen­sa­sjon. Det er ingen gyl­di­ge dis­pen­sa­sjo­ner, og Bymiljø­eta­ten kan ikke gi sli­ke dis­pen­sa­sjo­ner. Bilis­te­ne har ikke lov til å kjø­re i sykkelveien.

Sta­tens veg­ve­sen bur­de sør­ge for å set­te opp hind­rin­ger som gjør at man ikke kan kjø­re inn her. At poli­ti­et ikke bryr seg om bilis­ter som kjø­rer på syk­kel­vei, det over­ras­ker ingen. Poli­ti­et gjør stort sett ingen ting for å bed­re for­hol­de­ne for syk­lis­ter i den­ne byen.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email