Sykkelruter til og fra Blindern

Jeg var en tur inn­om og hils­te på fol­ke­ne på Syk­kel­pro­sjek­tets stand på Blin­dern ved semes­ter­åp­nin­gen. Jeg har i de sene­re åre­ne pre­sen­tert en del syk­kel­ru­ter i Oslo, og kom på at jeg kun­ne sam­le noen stu­dent­venn­li­ge ruter for folk som skal syk­le til og fra Blindern.

Et av de litt ned­slå­en­de resul­ta­ter fra Reise­vane­un­der­sø­kel­sen i for­bin­del­se med utar­bei­ding av ny syk­kel­stra­te­gi, var at det er så få stu­den­ter som syk­ler. For man­ge stu­den­ter er syk­kel uten tvil den bes­te måten når man skal rei­se til og fra Blin­dern. Her er noen gode grun­ner til å vel­ge sykkel:

  • Det er bil­lig. For stu­den­ter kos­ter Ruter­bil­let­ter for en sone i ti måne­der 3900 kr. Du kan kjø­pe en helt OK syk­kel til den pri­sen. Og syk­ke­len varer mye len­ger enn ti måneder.
  • Syk­kel er ofte den ras­kes­te reisemåten.
  • Det er bra for helsen. Helse­di­rek­to­ra­tet anbe­fa­ler ca 30 minut­ter mode­rat tre­ning i form av å gå eller syk­le hver dag. Det er ikke nok hvis du har ambi­sjo­ner om å bli vir­ke­lig sprek, men er til­strek­ke­lig for å ta vare på helsen.
  • Man våk­ner ordent­lig og får hjer­nen i gang. Fysisk tre­ning sti­mu­le­rer hjer­nen. Bil­det neden­for viser scan av hjer­nen etter stille­sit­ting og etter å ha gått i 20 minut­ter, hvor vi ser at turen fikk hjer­nen i gang. Jeg er ikke hjerne­fors­ker, men det er vel ikke vel­dig dris­tig å tro at en syk­kel­tur har en lig­nen­de effekt.

Con­ti­nue read­ing Syk­kel­ru­ter til og fra Blin­dern

40 års politisk svik og forsømmelse overfor syklister

Bil­det på top­pen viser meg som syk­ler mel­lom bile­ne på Major­stu­en. Foto: Kjer­sti Flug­stad Erik­sen, Aften­pos­ten (gjen­gitt med til­la­tel­se). Det er et av de man­ge ste­der i Oslo hvor biler er prio­ri­tert og syk­ling bare er for de som våger å tros­se trafikken.

1960-tal­let var bilop­ti­mis­mens tiår. Pri­vat­bi­lis­men var slup­pet fri ved at import­re­strik­sjo­ne­ne ble opp­he­vet i 1960. Nå var bilen sym­bo­let på frem­skrit­tet og på det moder­ne. Bil­byen var et byplan­leg­ger­nes “Soria Moria” som lok­ket i det fjer­ne. I en artik­kel på nrk.no om Sto­re pla­ner for 60-tal­lets Oslo, opp­sum­me­rer arki­tekt Peter Buten­schøn det slik:

Man reg­net med fle­re biler og mer tra­fikk for­di folk ikke bod­de der job­ben eller butik­ken var. Der­for dro byplan­kon­to­ret på stu­die­tur til USA i 1965 for å lære om vei. De kom hjem med pla­ner om å lage en 16-felts motor­vei tvers gjen­nom byen.”

Con­ti­nue read­ing 40 års poli­tisk svik og for­søm­mel­se over­for syk­lis­ter