Sykkelruter til og fra Blindern

Jeg var en tur inn­om og hils­te på fol­ke­ne på Syk­kel­pro­sjek­tets stand på Blin­dern ved semes­ter­åp­nin­gen. Jeg har i de sene­re åre­ne pre­sen­tert en del syk­kel­ru­ter i Oslo, og kom på at jeg kun­ne sam­le noen stu­dent­venn­li­ge ruter for folk som skal syk­le til og fra Blindern.

Et av de litt ned­slå­en­de resul­ta­ter fra Reise­vane­un­der­sø­kel­sen i for­bin­del­se med utar­bei­ding av ny syk­kel­stra­te­gi, var at det er så få stu­den­ter som syk­ler. For man­ge stu­den­ter er syk­kel uten tvil den bes­te måten når man skal rei­se til og fra Blin­dern. Her er noen gode grun­ner til å vel­ge sykkel:

  • Det er bil­lig. For stu­den­ter kos­ter Ruter­bil­let­ter for en sone i ti måne­der 3900 kr. Du kan kjø­pe en helt OK syk­kel til den pri­sen. Og syk­ke­len varer mye len­ger enn ti måneder.
  • Syk­kel er ofte den ras­kes­te reisemåten.
  • Det er bra for helsen. Helse­di­rek­to­ra­tet anbe­fa­ler ca 30 minut­ter mode­rat tre­ning i form av å gå eller syk­le hver dag. Det er ikke nok hvis du har ambi­sjo­ner om å bli vir­ke­lig sprek, men er til­strek­ke­lig for å ta vare på helsen.
  • Man våk­ner ordent­lig og får hjer­nen i gang. Fysisk tre­ning sti­mu­le­rer hjer­nen. Bil­det neden­for viser scan av hjer­nen etter stille­sit­ting og etter å ha gått i 20 minut­ter, hvor vi ser at turen fikk hjer­nen i gang. Jeg er ikke hjerne­fors­ker, men det er vel ikke vel­dig dris­tig å tro at en syk­kel­tur har en lig­nen­de effekt.

Kart­tje­nes­ten sykledit.no viser hvor langt man kom­mer på syk­kel i løpet av en viss tid. Kar­tet neden­for viser hvor langt man kom­mer fra Blin­dern på 30 minut­ter i det som reg­nes som medi­um has­tig­het, farge­ko­det slik man ser hvor langt man kom­mer på fem minut­ter, ti minut­ter, 15, 20, 25 og 30 minut­ter. Kar­tet tar også hen­syn til topo­gra­fi. Man kom­mer kor­te­re i ret­ning nord-vest hvor det er mot­bak­ker, enn i ret­ning syd-øst hvor det for det mes­te går ned­over. Man kom­mer gans­ke langt på 30 minutter.

Sykle_fra_BlindernMen hvor skal vi syk­le? Man­ge nye stu­den­ter har kom­met flyt­ten­de til Oslo, og er gans­ke dår­lig kjent i byen.  Dess­uten får man jo ofte høre om hvor ille det er å syk­le i den­ne byen, og der har vel jeg også bidratt en del. Om man skal syk­le i dår­lig til­rette­lag­te byer som Oslo, så kan man ikke bare leg­ge i vei og reg­ne med at det er greit å syk­le. Det kre­ver en viss plan­leg­ging. Det tar ikke så lang tid før man fin­ner ruter for dag­li­ge turer som til og fra jobb eller stu­die­sted.  Men som så ofte ellers i livet: Det vans­ke­ligs­te er å kom­me i gang. Kar­tje­nes­ten sykledit.no kan også fore­slå et vei­valg, som her fra Blin­dern til Grü­ner­løk­ka. Selv vil­le jeg nok ha valgt en annen rute, men det er et utgangspunkt.

Sykle_fra_Blindern_ruteJeg har tid­li­ge­re gjort noen for­søk på å beskri­ve uli­ke syk­kel­ru­ter i byen. Noen for de som vil for­test mulig fram, and­re for de som vil ha en hyg­ge­lig rute som opp­le­ves tryg­ge­re å syk­le. Noen av dem kan være gode syk­kel­ru­ter til og fra Blindern.

Fra Blin­dern til sen­trum. Ruten Blin­dern­vei­en — Ulle­våls­vei­en er ikke så gal. Det er stort sett syk­kel­felt, dess­ver­re med alt for man­ge par­ke­rings­lom­mer på inn­si­den, og et vel­dig stygd avbrudd uten­for Ulle­våls­vei­en 15. Når man kom­mer inn til regje­rings­kvar­ta­let er det kaos og sper­rin­ger. Byen er fort­satt for sterkt pre­get av Anders Behring Breivik.

En bed­re rute mot sen­trum tar av fra Ulle­våls­vei­en på Adam­stu­en, og ned Sofies gt. Frem­kom­me­lig­het for syk­lis­ter er ikke høyt prio­ri­tert i byen. Så her må du krong­le deg mel­lom noen café­bord, men det går stort sett greit. Et kvar­tal må du tros­se en enveis­kjø­ring. Det er man­ge enveis­kjø­rin­ger i den­ne byen som er anlagt for å hind­re at bilis­ter bru­ker en vei til gjen­nom­kjø­ring. Det er ingen grunn til at dis­se enveis­kjø­rin­ge­ne skal gjel­de også for syk­lis­ter. Det er det­te som bur­de vært hoved­syk­kel­for­bin­del­sen mel­lom sen­trum og Adam­stu­en (og der­med Blin­dern). I prak­sis er den også det. Det er den­ne ruten lokalk­jen­te syk­lis­ter plei­er å velge.

Oslo har len­ge lidt under et syk­kel­fiendt­lig poli­ti, og det­te syk­kel­fiendt­li­ge poli­ti­et har skilt­myn­dig­het, hvil­ket vil si at det er de som i stor grad bestem­mer hva slags skilt som skal set­tes opp og tas ned. Det er et demo­kra­tisk pro­blem at poli­ti­et kan over­prø­ve demo­kra­tisk fat­te­de ved­tak om byut­vik­ling, slik skilt­myn­dig­he­ten gir dem mulig­het til. På det­te områ­det prak­ti­se­rer jeg sivil uly­dig­het, og syk­ler mot enveis­kjø­ring der det­te er hensiktsmessig.

Kirke­vei­rin­gen er lite egnet for syk­ling. Mel­lom Blin­dern­vei­en og Frog­ner plass er det en form for syk­kel­felt. Men de er så sma­le at de i prak­sis er ubru­ke­li­ge. Det fore­lig­ger pla­ner om syk­kel­felt som i alle fall ser bed­re ut på papi­ret, fra Blin­dern­vei­en øst­over i ret­ning Carl Ber­nes plass. Tiden vil vise hvor­dan det blir. I dag kan den strek­nin­gen ikke anbefales.

Langs Sto­re ring­vei (Ring 3) er det ikke så galt å syk­le, i alle fall ikke mel­lom Sme­stad og Sin­sen, og alt­så for­bi Blin­dern. Noe av det som var under byg­ging da jeg skrev den­ne, bør være fer­dig nå. Jeg har ikke prøve­syk­let den­ne ruten på en stund.

Her er noen syk­kel­ru­ter fra Blin­dern og øst­over, hvor vi unn­går både Kirke­vei­rin­gen og Sto­re ring­vei.  Syk­kel­strek­nin­ger i Oslo. Mel­lom rin­ge­ne (Skøy­en-Bryn) — tur og lokalvei. Del 2: Blin­dern — Akers­el­ven. Det­te er er vei­er å vel­ge om du vil nyte turen og ikke har vel­dig dår­lig tid, og om du vil unn­gå trafikk.

Man kan syk­le mel­lom Blin­dern og Skøy­en, nes­ten uten å være på tra­fik­kert vei. På Skøy­en kom­mer man til syk­kel­vei­en langs E18 fra Lys­aker mot Oslo sen­trum, gjer­ne kalt Tour de Finan­ce.

T‑Banen er en bar­rie­re for syk­lis­ter. Hvis man vil unn­gå Major­stu­en, som er et syk­kel­mes­sig kata­strofe­om­rå­de og ikke for ama­tø­rer, er gang­bro­en over Hol­men­koll­ba­nen og Sogns­vanns­ba­nen (og Rin­gen) ved Frøn en vik­tig len­ke. Den er nær­me­re omtalt her. Kar­tet neden­for viser hvor den er.

Opp mot Sogns­vann, og der­med stu­dent­by­ene Kring­sjå og Fjell­birke­land, kan du vel­ge Sogns­vanns­vei­en for­bi Riks­hos­pi­ta­let og Gau­stad. Jeg har stort sett syk­let den­ne vei­en når jeg skal til Sogns­vann, og har ikke gjort noe for­søk på å fin­ne en god vei over til studentbyene.

Hva så hvis været er dår­lig? Ta på regn­tøy og ta syk­ke­len like­vel. Du vil etter gans­ke kort tid kon­sta­te­re at det er mye bed­re å syk­le, enn å stå stu­et sam­men med and­re våte men­nes­ker på en over­fylt T‑banevogn eller buss. Og du kan selv­føl­ge­lig ta banen den dagen du abso­lutt ikke vil sykle.

Det går også greit å syk­le om vin­te­ren. Få pigg­dekk på syk­ke­len, og det er ikke noe pro­blem. Dess­ver­re er vin­ter­ved­li­ke­hol­det i Oslo for dår­lig. Når du syk­ler til og fra Blin­dern, så vær klar over at det er Sta­tens veg­ve­sen som ved­li­ke­hol­der Sto­re ring­vei (Ring 3), og de gjør en mye bed­re jobb med det­te enn Oslo kommune.

Sykkelruter i Osloområdet

Det står mye i den­ne blog­gen om mang­len­de til­rette­leg­ging for syk­ling i Oslo, og det kom­mer jeg til å fort­set­te å skri­ve om.  Den tid­li­ge­re lede­ren for Syk­kel­pro­sjek­tet i Oslo, Erik Øimoen, sa omtrent det­te etter et med­lems­møte i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, Oslo: “Dere skrem­mer folk fra å syk­le i Oslo når dere bare frem­he­ver det neg­a­ti­ve. Fin­nes det ikke noe posi­tivt å si om å syk­le i Oslo?” Han had­de et poeng. Her beskri­ver jeg syk­kel­ru­ter som stort sett er greie å syk­le. Noen er rik­tig fine, men det er også noen som jeg adva­rer mot å bru­ke.

Hovedsykkelruter

Det­te er syk­kel­ru­ter for den som bru­ker syk­ke­len til trans­port, f.eks. jobb­rei­ser, om som vil så fort og effek­tivt fram på syk­ke­len som mulig. 

Sentrum — Oslo innenfor Ring 2

Til tross for at det er i de sen­trums­nære byde­le­ne folk syk­ler mest, er det der til­rette­leg­gin­gen for syk­ling er dår­ligst. Det var bevisst poli­tikk fra tid­li­ge­re FrP-byrå­der å ikke leg­ge til ret­te for syk­ling i sen­trum.  Så her blir det for det mes­te et spørs­mål om å fin­ne ruter for i best mulig grad å unn­gå pro­ble­me­ne. Noen av de fore­slåt­te rute­ne går også uten­for Ring 2, men ingen går uten­for Ring 3. 

Turveier og veier for å unngå biltrafikk

Oslo er en fan­tas­tisk by for de som vil syk­le på tur, i alle fall hvis det å syk­le på tur vil si å syk­le i skog og mark. Vel­ger man den mer kon­ti­nen­ta­le vari­an­ten av syk­kel­tur, hvor man syk­ler langs lande­vei­en på en lande­veisyk­kel, da er ver­ken Nor­ge eller Oslo sær­lig bra. Til det er det alt for man­ge bilis­ter som ikke respek­te­rer syk­lis­te­nes selv­føl­ge­li­ge rett til å bru­ke vei­en. Jeg beskri­ver ikke noen syk­kel­ru­ter i Mar­ka. For syk­kel­ru­ter (og ski­løy­per) i Mar­ka anbe­fa­ler jeg Ski­for­enin­gens mar­ka­data­base. Hvis du bru­ker Mar­ka, enten om som­mer­en eller vin­te­ren, så meld deg inn i Ski­for­enin­gen. De gjør en stor inn­sats for marka­bru­ker­ne. Men jeg har tatt med noen syk­kel­ru­ter for å kom­me til Mar­ka. Fle­re ste­der i Oslo er det slik at man kan kom­me helt fra sen­trum og ut i Mar­ka nes­ten uten å syk­le på vei med bil­tra­fikk. Og det er “grøn­ne ruter” som det er fint å vel­ge om man er mer opp­tatt av å ha en fin opp­le­vel­se på syk­ke­len, og ikke bare av å kom­me for­test mulig fram. Det kan være vel verdt å vel­ge en “grønn rute” til og fra jobb, der det er et alternativ. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email