Bogstadveien

Så har Bog­stad­vei­en vært åpen noen måne­der, og den har blitt det syk­kel­fiendt­li­ge bil­hel­ve­te som man­ge av oss fryk­tet. (Når jeg sier Bog­sta­vei­en inklu­de­rer jeg også delen av Hegde­haugs­vei­en mel­lom Park­vei­en og Bog­stad­vei­en, og Val­ky­rie­gata). Det er null til­rette­leg­ging for syk­lis­ter, og det fin­nes hel­ler ikke alter­na­ti­ve ruter som er til­rette­lagt for syk­lis­ter. Så fort­satt er det ikke noe å anbe­fa­le for hun som som vil­le fin­ne en syk­kel­rute fra Mari­en­lyst til Bjør­vi­ka.

Han­delstan­den i Bog­stad­vei­en har aktivt mot­ar­bei­det syk­lis­ter. De har kjem­pet for par­ke­rings­plas­ser for biler, og mot til­rette­leg­ging for syk­lis­ter, og dess­ver­re har de fått det som de vil. Den enk­le kon­klu­sjo­nen for oss som syk­ler er at vi fort­satt bør bru­ke Bog­stad­vei­en som syk­kel­ru­ten når det pas­ser oss, inn­til det even­tu­elt kom­mer ruter som er bed­re for syk­lis­ter. Men vi bør ikke pla­ge butikk­ei­er­ne i Bog­stad­vei­en med vårt nær­vær. Når dis­se butikk­ei­er­ne så aktivt har mot­ar­bei­det syk­lis­ter, da bør vi som syk­ler bru­ke våre pen­ger and­re steder.

En syk­kel­tur ned­over Bog­stad­vei­en var gans­ke depri­me­ren­de. Ikke bare at det ikke var syk­kel­felt eller annen til­rette­leg­ging for syk­lis­ter. Men det fin­nes kna­pt et syk­kel­sta­tiv langs Bog­stad­vei­en. Par­ke­rings­plas­ser for bil har man fun­net plass til, samt de evin­de­li­ge lade­sta­sjo­ne­ne for el-biler — der kom­mu­nen sør­ger for at el-bilis­te­ne ikke en gang behø­ver å beta­le strøm­men sin selv.

Con­ti­nue read­ing Bog­stad­vei­en