Bogstadveien

Så har Bog­stad­vei­en vært åpen noen måne­der, og den har blitt det syk­kel­fiendt­li­ge bil­hel­ve­te som man­ge av oss fryk­tet. (Når jeg sier Bog­sta­vei­en inklu­de­rer jeg også delen av Hegde­haugs­vei­en mel­lom Park­vei­en og Bog­stad­vei­en, og Val­ky­rie­gata). Det er null til­rette­leg­ging for syk­lis­ter, og det fin­nes hel­ler ikke alter­na­ti­ve ruter som er til­rette­lagt for syk­lis­ter. Så fort­satt er det ikke noe å anbe­fa­le for hun som som vil­le fin­ne en syk­kel­rute fra Mari­en­lyst til Bjør­vi­ka.

Han­delstan­den i Bog­stad­vei­en har aktivt mot­ar­bei­det syk­lis­ter. De har kjem­pet for par­ke­rings­plas­ser for biler, og mot til­rette­leg­ging for syk­lis­ter, og dess­ver­re har de fått det som de vil. Den enk­le kon­klu­sjo­nen for oss som syk­ler er at vi fort­satt bør bru­ke Bog­stad­vei­en som syk­kel­ru­ten når det pas­ser oss, inn­til det even­tu­elt kom­mer ruter som er bed­re for syk­lis­ter. Men vi bør ikke pla­ge butikk­ei­er­ne i Bog­stad­vei­en med vårt nær­vær. Når dis­se butikk­ei­er­ne så aktivt har mot­ar­bei­det syk­lis­ter, da bør vi som syk­ler bru­ke våre pen­ger and­re steder.

En syk­kel­tur ned­over Bog­stad­vei­en var gans­ke depri­me­ren­de. Ikke bare at det ikke var syk­kel­felt eller annen til­rette­leg­ging for syk­lis­ter. Men det fin­nes kna­pt et syk­kel­sta­tiv langs Bog­stad­vei­en. Par­ke­rings­plas­ser for bil har man fun­net plass til, samt de evin­de­li­ge lade­sta­sjo­ne­ne for el-biler — der kom­mu­nen sør­ger for at el-bilis­te­ne ikke en gang behø­ver å beta­le strøm­men sin selv.

Vin­kel­går­den ved Major­stu­krys­set var en gang et sted med små­bu­tik­ker. Nå er det bare bank­lo­ka­le for DNB. Nå er det gene­relt ikke man­ge bank­fi­lia­ler igjen, etter at folk har slut­tet å gå i ban­ker. Men ban­ker og eien­doms­meg­le­re er ikke virk­som­he­ter som gir liv i byen. Men ved Vin­kel­går­den er det i det mins­te satt opp et syk­kel­sta­tiv. Det er ikke den typen kom­mu­nen van­lig­vis set­ter opp, så det er vel satt opp av gård­ei­er eller av DNB.

WIMG_2824_DxOLitt len­ger ned fin­ner man noen syk­kel­sta­ti­ver gjemt bak et gjer­de i en av side­ga­te­ne. Her har tyde­lig­vis også en av butik­ke­ne okku­pert en plass i syk­kel­sta­ti­vet til reklame.

WIMG_2844_DxOFørst når vi kom­mer ned til krys­set Hegde­haugs­vei­en / Jose­fi­negt duk­ker det igjen opp noen syk­kel­sta­tiv. Det var vel ikke mulig å sni­ke inn bil­par­ke­ring på den­ne plassen.

WIMG_2928_DxOSom sagt bør syk­lis­ter helst unn­gå å hand­le i Bog­stad­vei­en. En han­delstand som så til de gra­der har mot­ar­bei­det syk­lis­ter for­tje­ner ikke å få våre pen­ger. Men skul­le noen like­vel fin­ne på å hand­le der: Ta med syk­ke­len inn i butik­ken! Gå demon­stra­tivt ut, om de skul­le kla­ge. Egent­lig liker jeg ikke at folk tar syk­ler med inn i butik­ken, men sva­ret på det er at butik­ke­ne sør­ger for gode syk­kel­sta­ti­ver utenfor.

Par­ke­rings­plas­ser for biler, det har man på den annen side fun­net mye plass til. Men alt­så ikke syk­kel­sta­ti­ver, selv om man får plass til sta­ti­ver for ca ti syk­ler på sam­me plass som en bil. De vil åpen­bart hel­ler ha én kun­de i bil enn ti på syk­ler.  Og som sagt: Det gjør at vi som syk­ler ikke bør pla­ge butik­ke­ne med vårt nær­vær, og hel­ler bru­ke våre pen­ger and­re steder.

WIMG_2859_DxO

Jeg skrev inn­led­nings­vis at Bog­stade­vei­en har vært åpen noen måne­der. Men fer­dig er den ikke. Det er fort­satt mye bygge­ar­beid, ikke minst på små plas­ser langs vei­en. Det er ikke mulig å se hva som skal kom­me på dis­se ste­de­ne. Det er selv­sagt lov å håpe på at her kom­mer det man­ge og gode syk­kel­sta­ti­ver. Men jeg har blitt skuf­fet så ofte før når jeg har håpet/trodd at de ansvar­li­ge har tenkt på syk­lis­ter, så jeg er ikke sær­lig opti­mis­tisk. Noen trær, kan­skje noen café­bord og noen pyn­te­de par­ke­rings­plas­ser for biler, slik Oslo plei­er å bru­ke area­let til når man skal ha “miljø­kva­li­te­ter”, er vel mer sann­syn­lig. Her, ved krys­set Indu­strigt, ser det i alle fall ut til at man vil bru­ke det mes­te av plas­sen på biler.

WIMG_2850_DxODet er som sagt ingen alter­na­ti­ve ruter til­rette­lagt for syk­ling fra sen­trum til Oslo vest mel­lom Frog­ner­stran­den og Ulle­våls­vei­en. Det er selv­føl­ge­lig skan­da­løst dår­lig, og resul­tat av byråd som har vært for fei­ge til å gjø­re noe som kun­ne utford­re en enes­te par­ke­rings­plass. Vi hører gjen­tat­te gan­ger at Oslos poli­ti­ke­re sier at de sat­ser på syk­kel, og at syk­kel prio­ri­te­res foran bil. Det­te er bare ett av alt for man­ge eksemp­ler på at det­te ikke er sant.

Som handle­gate er Bog­stad­vei­en gans­ke uin­ter­es­sant. En gang var det­te en gate med butik­ker man ikke fant så man­ge and­re ste­der i byen. Men i takt med gård­ei­er­nes krav om høy­ere hus­leie har de for­svun­net, og kje­de­ne har over­tatt. Det er gård­ei­e­res pro­fitt­jag og høye hus­leie­krav som utar­mer Bog­stad­vei­en. Det er ikke man­gel på par­ke­rings­plas­ser. Og uan­sett: Hvem gid­der å dra til Bog­stad­vei­en for å gå på Hen­nes & Mau­ritz? I alle fall ikke de som vil bru­ke bil, når de fin­ner de sam­men kjede­bu­tik­ke­ne på nes­ten alle kjøpe­sent­re. All bil­tra­fik­ken i Bog­stad­vei­en gjør den til et ube­ha­ge­lig og far­lig sted å beve­ge seg, ikke bare for syk­lis­ter, men også for fot­gjen­ge­re. Men han­dels­stan­den hen­ger fast i 60-tal­lets våte drøm­mer om at de vik­ti­ge kun­de­ne er de som kjø­rer for­bi i bil.

Vi har kun­net lese slikt om Bog­stad­vei­en: High-end luk­sus­bu­tik­ke­ne har flyk­tet til Frog­ner og sen­trum. Bog­stad­vei­en over­tas av kjede­bu­tik­ke­ne og blir ung og tren­dy. Hvis han­delstan­den i Bog­stad­vei­en vil ha et ungt og tren­dy pub­li­kum, da er ikke bil det man sat­ser på. Hvor man­ge unge og tren­dy kom­mer i bil og ven­ter å kun­ne par­ke­re uten­for butikken?

Løpet er kjørt for Bog­stad­vei­en, har vi kun­net lese, og at butik­ker røm­mer Bog­stad­vei­en. Skal Bog­stad­vei­en kla­re å gjen­vin­ne en posi­sjon, enten som eks­klu­siv eller som ung- og tren­dy, da måt­te man ha sat­set på en men­neske­venn­lig gate, ikke på en bil­ga­te. Hus­lei­en for for­ret­nings­lo­ka­ler er høy­est i bil­frie områ­der. Det reflek­te­rer at det er der folk liker å hand­le. Bog­stad­vei­en kun­ne ha blitt en tri­ve­lig strøks­gate for folk som bor i Major­stu­om­rå­det, men bil­tra­fikk hind­rer slik utvik­ling. Det er ikke noe tri­ve­lig å fer­des i gater med så mye bil­tra­fikk. Gård­ei­er­ne og han­delstan­den har fått det som de vil, dess­ver­re. Og da får jeg være ærlig og si at jeg øns­ker at Bog­stad­vei­en vil fort­set­te å for­fal­le som handle­gate, med syn­ken­de leie­pri­ser for grå­di­ge gårdeiere.

Jeg vel­ger som regel Bog­stad­vei­en når jeg syk­ler mel­lom sen­trum og Major­stu­en, og jeg opp­ford­rer and­re til å gjø­re det sam­me. Men husk at man må plas­se­re seg rik­tig i en gate med trikke­skin­ner, hvil­ket vil si mel­lom trikke­skin­ne­ne. Den­ne damen plas­se­rer seg akku­rat slik man skal. Mel­lom trikke­skin­ne­ne og alt­så midt i kjørefeltet:

WIMG_0257_DxOBilis­ter får ven­te til det byr seg en ordent­lig mulig­het til å kjø­re for­bi. Det er litt man­ge bilis­ter som ikke tåler å se en syk­list foran seg, men det får vi la være å bry oss om. Min erfa­ring er at jeg tar igjen de bilis­te­ne som abso­lutt må for­bi, i nes­te lys­kryss. Og de kom­mer ikke noe for­te­re fram enn om de had­de holdt seg bak. Og vi får si til oss selv: Bilis­te­ne bur­de ikke vært i en slik vei i det hele tatt. Men trik­ken bør vi slip­pe fram når anled­nin­gen byr seg.

Noen leg­ger seg mel­lom trikke­skin­ne­ne og for­taus­kan­ten.  Det er et far­lig sted å syk­le. Når man syk­ler så langt ute på kan­ten, opp­ford­rer man bilis­ter til å pres­se seg for­bi når det ikke er plass til å fore­ta en ordent­lig forbi­kjø­ring. For trik­ken spil­ler det ingen rol­le. Den kom­mer uan­sett ikke for­bi en syk­list som lig­ger mel­lom trikke­skin­nen og for­tau­et. Dess­uten er det for trangt for syklsi­ter. Kom­mer man bort i for­taus­kan­ten eller ned i trikke­skin­nen, har man et alvor­lig pro­blem.  For en syk­list er trikke­skin­ner risi­kab­le, og man bør krys­se dem minst mulig. Det er også en grunn til ikke å flyt­te seg fra posi­sjo­nen mel­lom trikke­skin­ne­ne om det skul­le kom­me en utål­mo­dig bilist bak. Bli lig­gen­de der du er, og la bilis­ten ven­te til det er klart.

WIMG_2866_DxOTrik­kerskin­ner og syk­kel er en dår­lig kom­bi­na­sjon. Når jeg skri­ver det­te, sit­ter jeg med bruk­ket krave­ben etter å ha sklidd i våte og glat­te trikke­skin­ner i Dokk­vei­en, og fått et lite hyg­ge­lig møte med asfal­ten. Jeg had­de nok for spiss vin­kel da jeg skul­le krys­se trikke­skin­ne­ne. Ama­tør­feil, så jeg er litt sur på meg selv for at jeg kun­ne syk­le så klø­ne­te. Så rett vin­kel som mulig, det er det som skal til når man krys­ser trikkeskinner.

Det fin­nes ingen alter­na­tiv rute som er til­rette­lagt for syk­lis­ter. Da byråd Guri Mel­by annon­ser­te at Bog­stad­vei­en skul­le åpne til 17. mai, utford­ret jeg hen­ne med å spør­re om også hoved­syk­kel­vei­en mel­lom Frog­ner sta­dion og Slotts­par­ken vil­le være klar til 17. mai. Men her har intet skjedd. Strek­nin­gen lig­ger fort­satt der som poli­ti­ker­nes hån mot byens syk­lis­ter, og som et monu­ment over poli­ti­ker­nes impo­tens. Det kre­ves ikke stort for i det mins­te å anleg­ge syk­kel­felt langs den­ne ruten, selv om man bør lage noe bed­re. Det er bare å fjer­ne ca 100 par­ke­rings­plas­ser i gaten og mer­ke opp. Det bur­de være en selv­føl­ge at det ikke er gate­par­ke­ring i gater som inn­går i hoved­syk­kel­vei­net­tet, akku­rat som det er like selv­føl­ge­lig at det ikke bør være gate­par­ke­ring i gater med kol­lek­tiv­tra­fikk (som Bog­stad­vei­en, The­re­ses gt og Thor­vald Mey­ers gt). Men de som har ansva­ret i den­ne byen har blitt skremt av førs­te tut fra et bil­horn, og har latt bilis­te­ne får det som de vil. Poli­ti­ker­ne prio­ri­te­rer gate­par­ke­ring frem­for frem­kom­me­lig­het og sik­ker­het for syk­lis­ter. også i hoved­syk­kel­vei­net­tet De bur­de skam­me seg!

Men når Høy­res kjerne­vel­ge­re synes å være dår­li­ge sjå­fø­rer i alt for sto­re biler, da kan man vel ikke ven­te annet fra den kan­ten. Som kjent vil lede­ren i Oslo Høy­re, Øystein Sun­de­lin, løse frem­kom­me­lig­hets­pro­ble­mer ved å lage par­ke­rings­plas­ser stør­re. Og det er vel vans­ke­lig å tol­ke hans omsorg for dis­se klø­ne­te bilis­te­ne i for sto­re biler på annen måte enn at klø­ne­te bilis­ter er vik­ti­ge vel­ge­re for Høy­re? Sær­lig klø­ne­te bilis­ter i sto­re biler som må stop­pe bilen sin i gaten for å kjø­pe et brød. Folk som syk­ler bør stem­me på and­re enn Høy­re, men det vet man vel fra før.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email