En UP-leder tryner i sykkeldebatten

UP-leder i Agder og Roga­land, Øystein Krog­stad, ble inter­vju­et av NRK Roga­land først tirs­dag 19. august, med opp­føl­ging ons­dag 20. august. I inter­vju­ene sier han mye som er direk­te uhold­bart, og han frem­fø­rer det på en måte som nører opp under mob­bing av syk­lis­ter. Han sa bl.a. at det var en plass for syk­lis­ter og en for bilis­ter, snak­ket om over­vek­ti­ge syk­lis­ter på dyre syk­ler, at syk­lis­ter skap­te far­li­ge situa­sjo­ner for­di bilis­ter blir irri­tert, at de enten syk­let for lang­somt eller for fort. Inne­hol­det skal jeg kom­me til­ba­ke til len­ger nede.

Nå har Øystein Krog­stad bekla­get sine utta­lel­ser. Jeg vet også at han har besvart fle­re e‑posthenvendelser fra syk­lis­ter om den­ne saken. Det skal han ha hon­nør for. Men saken er ikke ute av ver­den med det. Det mer typis­ke er at poli­ti­et ikke sva­rer eller kom­men­te­rer. Det er en arro­gant medie­stra­te­gi for de som sit­ter i makt­po­si­sjo­ner at de ikke kom­men­te­rer, og der­med gjør det umu­lig å imøte­gå det de even­tu­elt måt­te ha av argumenter.

Folk har en tendens til å tro at poli­ti­et vet hva de snak­ker om, i alle fall når de snak­ker om tra­fikk. Der­for er det et alvor­lig pro­blem når politi­folk ser­ve­rer sine hjem­me­sne­kre­de tra­fikk­reg­ler, som ofte er klart i strid med gjel­den­de tra­fikk­reg­ler. Poli­ti­ets tar gans­ke kon­se­kvent bilis­te­nes par­ti, slik Øystein Krog­stad også gjør, gir skje­ve frem­stil­lin­ger av fak­tum, sær­lig hen­del­ses­for­løp ved ulyk­ker. Og det frem­stil­les på måter som gjer­ne under­byg­ger hets­in­gen av syk­lis­ter, og som kan inspi­re­re syk­kel­ha­ten­de bilis­ter til å skul­le vise syklister.

Det­te er et alvor­lig pro­blem som Jus­tis­de­par­te­men­tet og Politi­di­rek­to­ra­tet må ta tak i. Politi­di­rek­to­ra­tet måt­te bekla­ge utta­lel­se­ne fra politi­in­spek­tør Jan Gutt­orm­sen. Jan Gutt­orm­sen er mer typisk en Øystein Krog­stad, da han ikke var like slei­ve­te i sine utta­lel­ser. Inn­hol­det i det han sier er like galt, men for­men gjør at Gutt­orm­sen frem­står som mer troverdig.

Øystein Krog­stad for­søk­te seg med humor. Det var ikke sær­lig vel­lyk­ket. Man fikk inn­trykk at av han had­de valgt Bjørn Sands figur Stu­tum som modell, uten å opp­fat­te Bjørn Sands iro­ni. Nå er ikke Øystein Krog­stad ale­ne om å mis­for­stå Stu­tum, og det var vel også der­for Bjørn Sand valg­te å pen­sjo­ne­re figuren.

Jeg her vant til at poli­ti­et sier mye sprøyt om syk­lis­ter. Men det­te er noe av det ver­ste jeg har hørt, i alle fall siden Jan Gun­nar Kami­ka­ze-Bøe i Ber­gen ble pensjonist.

Så til inter­vju­et med Øystein Krog­stad. Utgangs­punk­tet var skole­start, om for­eld­re som kjø­rer barn til sko­len (og selv utset­ter and­re barn for fare), osv. Det var greit nok. Det var først de de kom inn på syk­kel hans ind­re Stu­tum tråd­te fram.  Inter­vju­et 19. august gikk omtrent slik:

I: Når eg høy­rer dia­lek­ten din så ten­kjer eg på racer­syk­ling. Ka med dis­se som syk­ler fort då, de er jo også far­li­ge langs skoleveien?

ØK: Nå begyn­ner du å beve­ge deg inn på far­lig områ­de. For det er klart at de som kom­mer i kon­dom­dress med racer­syk­kel og buk­ke­sty­re og pus­ter og peser og er over­vek­ti­ge og skal kjø­re midt i vei­en, de kan du ha for meg alt­så. Men de må si som Thor Hus­hovd så fint sier det, det må være plass til oss beg­ge to. Og da må syk­lis­te­ne vite at her er det gang- og syk­kel­sti, og her er det bil.”

DBS KondomdressJeg stop­per her. Kon­dom­dress, hva er det? Det mest nær­lig­gen­de, eller kan­skje man her bør si nær­stå­en­de, er å ten­ke på den­ne føl­som­me og elas­tis­ke syk­kel­buk­sen som DBS en gang annon­ser­te for, og som de illust­rer­te så treffende.

Eller var det vel dis­se hel­dek­ken­de tri­ko­te­ne til skøye­lø­per­ne som først fikk til­nav­net “kon­dom­dress”. Jeg har ikke sett man­ge sli­ke på syk­lis­ter. De bru­kes nok av kon­kur­ranse­syk­lis­ter i tempo­ritt, men ellers bru­ker ikke syk­lis­ter “kon­dom­dres­ser”. Men UP-leder Øystein Krog­stad ten­ker kan­skje på folk som bru­ker en syk­kel­shorts even­tu­elt lan­ge syk­kel­buk­ser (“tights”), og en gans­ke tett­sit­ten­de syk­kel­trøye, omtrent som de to “kon­domsyk­lis­te­ne” på bil­det under (hvor­av en vel må være i under­grup­pen “kami­ka­ze­syk­list”, siden han syk­ler uten hjelm?)

SykkelpolitiDet er vel gans­ke åpen­bart at de i poli­ti­et som har erfa­ring med å syk­le, også har for­stått at syk­kel­klær er best når man skal syk­le. Det har også and­re syk­lis­ter forstått.

Jeg har også en syk­kel med bukke­horn­sty­re (ved siden av noen and­re syk­ler), og jeg må inn­røm­me at jeg har noen fle­re kilo enn jeg bur­de ha hatt. I sei­ge og tun­ge mot­bak­ker kan pus­ten gå gans­ke tungt. Da går det hel­ler ikke så vel­dig fort. Det går som regel ikke mye for­te­re enn 10 km/t når jeg syk­ler opp til Try­vann. Hel­ler ikke de spre­kes­te syk­ler ikke så vel­dig fort der. Den ras­kes­te tiden som er notert på Stra­va har et snitt på 24,2 km/t. Proff­syk­lis­ten Lars Petter Nord­haug har notert 24,1 km/t. Her skul­le jeg gjer­ne valgt en gang- og syk­kel­vei opp­over, men det fin­nes ikke. Den vik­tigs­te grun­nen til at jeg i prak­sis som regel ikke syk­ler på gang- og syk­kel­vei, er at sli­ke ikke fin­nes der jeg van­lig­vis sykler.

Gang- og syk­kel­sti, det vet jeg ikke hva er. Noe slikt fin­nes ikke i nors­ke tra­fikk­reg­ler, skilt­for­skrif­ter eller vei­nor­ma­ler. I Nor­ge har vi noen gan­ger sykk­lefelt, som ikke er fysisk adskilt fra vei­en, men bare mar­kert med en stri­pe i asfal­ten. Som regel er de laget alt for sma­le, og i alle fall i Oslo har man ofte valgt den far­li­ge idiot­løs­nin­gen med par­ke­rings­lom­mer på inn­si­den av sykkelfelt.

WIMG_4614_DxODet gjør dis­se syk­kel­fel­te­ne ubru­ke­li­ge. De er ikke bre­de­re enn den sik­ker­hets­mar­gi­ne­ne man som syk­list må ha mot par­ker­te biler, slik at man må ut i kjøre­fel­tet for å syk­le trygt. Med man­ge hek­ker, planke­gjer­der m.m. blir sik­ten dår­lig når man lig­ger helt i høyre­kan­ten av vei­en. Tre av ti syk­kel­ulyk­ker skyl­des dår­lig sikt, så man må leg­ge seg slik i vei­en så man har god sikt, også i kryss. Så ofte må man ut i kjøre­fel­tet for å få bed­re sikt i kryss, og der­med syk­le tryggere.

I Dan­mark har man syk­kel­sti­er. De er gjer­ne fysisk adskilt fra kjøre­fel­tet, og bety­de­lig bre­de­re enn typis­ke norsk syk­kel­felt. Jeg skul­le gjer­ne ha sett noen dans­ke syk­kel­sti­er i Nor­ge, men den­ne løs­nin­gen fin­nes ikke i gjel­den­de regelverk.

Syk­kelvei fin­nes det for lite av i Nor­ge.  Men det fin­nes en del gang- og syk­kel­vei. Gang- og syk­kel­vei­er er ikke laget for frem­kom­me­lig­het for syk­lis­ter, men for å gi barn et tryg­ge­re sted å opp­hol­de seg. Barn skul­le ikke være i vei­en for bile­ne, og da ble gang- og syk­kel­vei en del av løs­nin­gen. Det kan være grunn til å min­ne Øystein Krog­stad om Sta­tens veg­ve­sens utta­lel­se om at vei­en er både for syk­lis­ter og bilis­ter. Gang- og syk­kel­vei­er er laget for has­tig­he­ter opp til ca 20 km/t, og de som syk­ler for­te­re bør vel­ge kjørebanen.

Øystein Krog­stad nører også opp under myten om at syk­lis­ter ikke bru­ker syk­kel­felt eller gang- og syk­kel­vei­er. Vi som syk­ler vet at det ikke er til­fel­let. Det er man­ge grun­ner for syk­lis­ter til ikke å vel­ge gang- og syk­kel­vei. Når dår­lig ved­li­ke­hold gir sli­ke langs­gå­en­de sprek­ker i asfal­ten som her, kan det være direk­te far­lig å syk­le på en gang- og syk­kel­vei (RV 128, Spydeberg).

OLYMPUS DIGITAL CAMERADet er lett å blan­de begre­pe­ne her. Men en UP-leder som utta­ler seg offent­lig om syk­lis­ter, bør vite slik.

Øystein Krog­stad har rett i at det ikke står mye kon­kret om syk­kel i Vegra­fikk­lo­ven. Orde­ne syk­kel, syk­ling eller syk­list fin­nes ikke i den loven. Når Øystein Krog­stad hev­der at det står at man ikke skal syk­le fler enn to i bred­den, da er det noe han har dik­tet opp selv. Det står ikke i loven, ei eller i trafikkreglene.

At det fin­ne noen områ­der for syk­lis­ter og noen områ­der for bilis­ter, er også i hoved­sak noe som er et resul­tat av Øystein Krog­stads fan­ta­si. Vi kan star­te med det ele­men­tæ­re. I veg­tra­fikk­lo­ven § 2 annet ledd, defi­ne­res kjøre­tøy slik:

Med kjøre­tøy for­stås inn­ret­ning som er bestemt til å kjø­re på bak­ken uten skin­ner. Med motor­vogn for­stås kjøre­tøy som blir dre­vet fram med motor.”

Jeg plei­er for det mes­te å hol­de meg på bak­ken når jeg syk­ler, og leg­ger til grunn at det er det­te den er ment å skul­le bru­kes til. Og syk­ke­len er bestemt for å kun­ne kjø­re uten skin­ner. Alt­så er syk­kel et kjøre­tøy.

Tra­fikk­reg­le­ne § 4 regu­le­rer bruk av kjøre­bane. I § 4 nr 1, førs­te ledd, heter det:

Kjø­ren­de skal bru­ke kjøre­ba­nen. Det er for­budt å kjø­re på for­tau eller gangveg.”

Når syk­kel er defi­nert som kjøre­tøy er vi som syk­lis­ter kjø­ren­de, og skal som hoved­re­gel bru­ke vei­ba­nen. Had­de du ikke fått med deg det, Øystein Krog­stad? Nå skal vi som syk­lis­ter ikke la oss skrem­me av annet punkt­um, for annet ledd lyder:

And­re kjø­ren­de enn syk­len­de og føre­re av selv­ba­lan­se­ren­de kjøre­tøy må ikke bru­ke syk­kel­veg eller syk­kel­felt. Syk­len­de og føre­re av selv­ba­lan­se­ren­de kjøre­tøy må bare bru­ke syk­kel­felt på høy­re side av vegen.”

Vi får gi Øys­ten Krog­stad rett der, det fin­nes områ­der som er for syk­len­de, men ikke for biler.  Men de er ikke påbudt for syk­lis­ter. Syk­lis­ter kan vel­ge å bru­ke dis­se som et alter­na­tiv til kjøre­ba­nen.  Hvis poli­ti­et had­de vært opp­tatt av syk­lis­ters sik­ker­het, da had­de man slått ned på kjø­ring og par­ke­ring i syk­kel­vei­er og syk­kel­felt enn de gjør. Men Oslo­eksemp­le­ne er uten­for Øystein Krog­stads områ­de, så han kan ikke kri­ti­se­res for dis­se forsømmelsene.

Etter tra­fikk­reg­le­ne § 4 nr 2 er motor­vei for­be­hold motor­kjøre­tøy som lov­lig kan kjø­re for­te­re enn 40 km/t, hvil­ket betyr at syk­lis­ter ikke kan bru­ke motor­vei. Det er så langt jeg kan se den enes­te bestem­mel­sen som for­byr syk­ling, i til­legg til strek­nin­ger hvor det er skil­tet syk­ling for­budt med sær­skilt trafikkskilt.

Selv om det fin­nes områ­der som er for­be­holdt syk­lis­ter og ett eksem­pel på områ­de for­be­holdt motor­kjøre­tøy. Men det gir ikke grunn­lag for slut­nin­ger om at noen områ­der er for syk­lis­ter, and­re for bilis­ter. Styrk på det­te spørs­må­let, Øystein Krogstad.

Folk syk­ler over alt, sier Øystein Krog­stad, og påstår at det f.eks. ikke er lov å syk­le over et gang­felt. Han er ikke den førs­te fra poli­ti­et som sprer vrang­lære her, men det blir ikke noe mer rik­tig av den grunn. En kort repe­ti­sjon av de ikke helt enk­le reg­le­ne for syk­ling i gang­felt. Vi kan star­te med tra­fikk­reg­le­ne § 18 nr 3:

Syk­ling på gang­veg, for­tau eller i gang­felt er til­latt når gang­tra­fik­ken er liten og syk­lin­gen ikke med­fø­rer fare eller er til hin­der for gående.”

Det står helt eks­pli­sitt i tra­fikk­reg­le­ne at syk­ling i gang­felt er til­latt, så da er ikke det noe mer å dis­ku­te­re. Men, går vi til det som gjel­der for gåen­de, står det­te i tra­fikk­reg­le­ne § 9 nr 2, annet ledd:

Ved gang­felt hvor tra­fik­ken ikke regu­le­res av poli­ti eller ved tra­fikk­lys­sig­nal, har kjø­ren­de vike­plikt for gåen­de som befin­ner seg i gang­fel­tet eller er på veg ut i det.”

Kjø­ren­de (også syk­lis­ter) har vike­plikt for gåen­de i gang­felt, eller som er på vei ut til det. Man­ge syk­lis­ter syn­der desver­re mot det­te. Akku­rat på det­te punk­tet er nok bilis­ter gene­relt bed­re enn syk­lis­ter, selv om det også er litt for man­ge av dem som ikke stop­per for fotgjengere.

Så må vi gjø­re et hopp til tra­fikk­reg­le­ne § 2 nr 3, som lyder:

3. Som gåen­de reg­nes også den som
a)    går på ski eller rulleski,
b)    fører rulle­stol eller spark­støt­ting eller aker kjelke,
c)    Lei­er syk­kel eller moped, tril­ler barne­vogn eller bru­ker lekekjøretøy.”

Hvis man syk­ler over et fogjen­ger­felt, er man kjø­ren­de. Det er til­latt, men annen tra­fikk har ikke vike­plikt for kjø­ren­de i et gang­felt. Går vi av syk­ke­len og tril­ler den­ne, da skif­ter vi sta­tus til fot­gjen­ge­re, og annen tra­fikk (også syk­lis­ter) har vike­plikt for oss når vi krys­ser i fot­gjen­ger­felt. Enkelt er det ikke, og slik er man­ge av tra­fikk­reg­le­ne: De er ikke enk­le å for­hol­de seg til, sær­lig ikke for syklister.

Vi kan mene mye om at tra­fikk­reg­le­ne er syk­list­fiendt­li­ge. Men uan­sett hvor­dan vi mener for­hol­det mel­lom uli­ke grup­per av tra­fi­kan­ter bør være, så bør vi kun­ne enes om en ting: De skal være kla­re og ikke etter­late mye tvil. Når vi ser et skilt, opp­mer­king i vei­en eller et kryss, da har vi ikke tid til å ten­ke grun­dig på hvor­dan reg­le­ne må for­stås i den­ne situa­sjo­nen. Den­ne uklar­he­ten ska­per ulyk­ker og tar liv. Det ver­ste er vike­plikt­reg­le­ne, men de skal jeg la lig­ge i den­ne omgang.

Øystein Krog­stad sjang­ler fra den ene grøf­ten til den and­re. Han snak­ker om folk som ikke orker å syk­le mer enn 10–15 km/t. På den annen side er de som syk­ler 40–50 km/t ikke noe pro­blem. Syk­lis­ter som syk­ler sak­te lager kø og ska­per far­li­ge situa­sjo­ner, om vi skal tro Krogstad.

Det er ingen bestem­mel­ser om minste­fart i Nor­ge. At motor­kjøre­tøy som skal kun­ne kjø­res på motor­vei lov­lig må kun­ne kjø­res for­te­re enn 40 km/t, betyr ikke at det er påbudt å kjø­re minst 40 km/t.

De fles­te av oss som syk­ler en del syk­ler for­te­re enn 10–15 km/t, men lang­som­mere enn 40–50 km/t. Jeg syk­ler typisk 25–40 km/t på flat­mark når jeg buker lande­veis­syk­ke­len. Det er man­ge som er spre­ke­re enn meg og som syk­ler for­te­re, men det er nok man­ge som hol­der omtrent sam­me fart som meg. Det går lang­som­mere opp­over og en god del for­te­re ned­over. Det er alt for fort for å syk­le på gang- og syk­kel­vei­er (selv om jeg noen gan­ger gjør det, der det er få fot­gjen­ge­re og over­sik­ten er god). Men det er også for lang­somt til å syk­le i kjøre­fel­tet om vi skal tro Øystein Krog­stad — men det skal vi alt­så ikke.

Vi som syk­ler vet også at der det fin­nes gang- og syk­kel­vei­er går de noen gan­ger på den ene siden av vei­en, and­re gan­ger på den and­re. Jeg vur­de­rer det som mer risi­ka­belt til sta­dig­het å skul­le krys­se vei­en enn å syk­le i kjøre­ba­nen, og vel­ger hel­ler å syk­le i kjøre­fel­tet. Som her på RV 120 i Enebakk.

GS-vei, RV 120 Enebakk foto Einar Wilhelmsen(Foto: Einar Wil­helm­sen, @EinarWilly, brukt med tilatelse.)

Dess­uten er de ofte så dår­lig utfor­met at det kan være vans­ke­lig å kom­me inn på dem. En gans­ke van­lig situa­sjon er at man opp­da­ger en gang- og syk­kel­vei som man må gjen­nom en grøft eller et bloms­ter­bed for å kom­me inn på. Drar man til­ba­ke, ser man kan­skje at man måt­te ha valgt for­tau og fot­gjen­ger­felt i en rund­kjø­ring for å kom­me inn på det som blir gang- og syk­kel­vei, som her på Lille­strøm. Har man syk­let gjen­nom rund­kjø­rin­gen, er det ingen inn­kjø­ring på gang- og syk­kel­vei­en, og da fort­set­ter man­ge av oss i kjørefeltet.

OLYMPUS DIGITAL CAMERADen­ne syk­lis­ten på Sto­re ring­vei (Ring 3) nær Riks­hos­pi­ta­let, har tyde­lig­vis hav­net i kjøre­fel­tet uten at det var menin­gen, og ser seg om etter en mulig­het for å kom­me inn på gang- og syk­kel­vei­en innen­for. Den­ne gan­gen var det vei­ar­beid her, og som van­lig gir Sta­tens veg­ve­sen f… i å leg­ge til ret­te for syk­lis­ter og skil­te når det er vei­ar­beid. Det for­år­sa­ker også ulyk­ker og tar liv. Veg­ar­beid uten tan­ke på syk­lis­ter gjor­de det enda vans­ke­li­ge­re enn nor­malt å kom­me inn på G/S‑veien.

WIMG_7109_DxOØystein Krog­stad sier de får hauge­vis av tele­fo­ner til UP-kon­to­ret fra bilis­ter som kla­ger på syk­lis­ter. Og han sier at han for­står de som kla­ger. Han bur­de hel­ler ha svart ved å vise til to grunn­reg­ler for tra­fikk. Den ene er vei­tra­fikk­lo­ven § 3, hvis førs­te ledd lyder:

Enhver skal fer­des hen­syns­fullt og være akt­på­gi­ven­de og var­som så det ikke kan opp­stå fare eller vol­des ska­de og slik at annen tra­fikk ikke unø­dig blir hind­ret eller forstyrret.”

Den and­re er veg­tra­fikk­lo­ven § 6  om hastighet.

Fører av kjøre­tøy skal avpas­se far­ten etter sted, føre‑, sikt- og tra­fikk­for­hol­de­ne slik at det ikke kan opp­stå fare eller vol­des ulem­pe for and­re, og slik at annen tra­fikk blir minst mulig hind­ret eller for­styr­ret. Føre­ren skal all­tid ha fullt herre­døm­me over kjøretøyet.”

Først en påmin­nel­se, som Øystein Krog­stad selv kan tren­ge: Farts­gren­se angir høy­es­te lov­li­ge has­tig­het, gitt at for­hol­de­ne til­la­ter en slik has­tig­het. Hoved­re­ge­len er fort­satt  veg­tra­fikk­lo­ven § 6. Annen tra­fikk er noen av de for­hold man skal ta hen­syn til, merk orde­ne “avpas­se far­ten etter … tra­fikk­for­hol­de­ne”. Det­te betyr at far­ten skal avpas­ses til at det er eller kan være syk­lis­ter i kjøre­ba­nen. Det er ikke slik som man­ge bilis­ter, og til­syne­la­ten­de også Øystein Krog­stad, later til å tro: Bilis­te­ne set­ter far­ten, de and­re får til­pas­se seg det­te eller flyt­te seg (og helst for­svin­ne fra veien).

Øystein Krog­stad behø­ver ikke bekym­re seg for blod­tryk­ket til de som rin­ger inn. Det får være deres eget pro­blem. Og om syk­lis­ter kan få deres blod­trykk til å øke fare­tru­en­de, da bur­de de kan­skje ikke kjø­re bil — både av hen­syn til seg selv og and­re. Det enk­le, og kor­rekt sva­ret til sli­ke bilis­ter bør være: Syk­lis­ter har full rett til å bru­ke kjøre­ba­nen, så du må reg­ne med at det er syk­lis­ter i vei og far­ten må avpas­ses etter det­te. Sett ned far­ten og ven­te til det åpner seg en mulig­het for å kjø­re for­bi på for­svar­lig måte!

Ved sine utta­lel­ser legi­ti­me­rer Øystein Krog­stad den litt for utbred­te hold­nin­gen blant bilis­ter om at syk­lis­ter ikke skal være på vei­en, og vi ser mye far­lig kjø­ring som et resul­tat av det.

Syk­lis­ter vet at de ikke har poli­ti­et på sin side, så de fles­te vil anse det nytte­løst å rin­ge til UP eller et annet politi­kon­tor for å kla­ge over vett­løs kjø­ring. Men vi ser mye av det, og vel­dig mye av det er doku­men­tert på video.

Det er åpen­bart stort behov for etter­ut­dan­ning og hold­nings­kam­pan­jer internt i poli­ti­et. Den­ne type utta­lel­ser, sam­men med en del annet, under­gra­ver til­li­ten til poli­ti­et. Jeg tror ikke at folk som syk­ler i Nor­ge har sær­lig til­lit til poli­ti­et, for­di vi har erfart at de opp­trer mer som våre mot­stan­de­re, enn som noen som bidrar til å gjø­re det trygt å syk­le i Nor­ge. Det er uan­sett uak­sep­ta­belt at folk i poli­ti­et til sta­dig et går ut offent­lig med noe som er direk­te feilinformasjon.

De hold­nin­ger som poli­ti­et ofte gir uttrykk for når de utta­ler seg, viser også at de er syk­lis­te­nes mot­stan­de­re og bidrar til at vi som syk­ler ikke har noen til­lit til poli­ti­et. Når noen utta­ler seg offent­lig som politi­folk, er det helt uak­sep­ta­belt at de bru­ker mob­ben­de karak­te­ris­tik­ker som “råsyk­lis­ter” (unn­tatt i helt kon­kre­te til­fel­ler hvor det fak­tisk er grunn­lag for det). Ord som “kami­ka­ze­syk­lis­ter” og “kon­domsyk­lis­ter” bør stry­kes fra politi­fol­ks voka­bu­lar, i alle fall når de utta­ler seg offent­lig som politi­folk. Og de bør slut­te med å kom­me med udo­ku­men­ter­te påstan­der om at “syk­lis­ter har som regel skyl­den”, osv.

Og de må få opp­læ­ring i hvor­dan de infor­me­rer offent­lig­he­ten om tra­fikk­ulyk­ker. Grunn­løse påstan­der om at “syk­lis­ten kom i høy has­tig­het” basert på lite tro­ver­di­ge vitne­ob­ser­va­sjo­ner, unn­skyld­nin­ger fra bilis­ter om at de ikke så syk­lis­ten (som i prak­sis gjer­ne betyr at de ikke så seg godt nok for og had­de for stor fart etter for­hol­de­ne) må det bli slutt på. Og får fram rele­vant fakta­in­for­ma­sjon om hvem som had­de vike­plikt. Kom noen på for­kjørs­vei? Hvem kom fra høy­re og hvem kom fra venst­re? Var det en utkjør­sel? osv.

I dag får man inn­trykk av at hvem som helst i poli­ti­et kan utta­le seg offent­lig på en måte som blir opp­fat­tet som om de utta­ler seg på veg­ne av poli­ti­et. Man bør i alle fall sik­re seg at de som utta­ler seg fak­tisk har til­strek­ke­lig kunn­skap om det de utta­ler seg om, noe de ofte ikke har.

Poli­ti­et har en stor og tung jobb å gjø­re om de skal byg­ge opp en tro­ver­dig­het som gjør av vi som syk­ler kan ha til­lit til dem. Men det er bare å gå i gang. Jus­tis­de­par­te­men­tet og Politi­di­rek­to­ra­tet har ansvaret.

Politiet feilinformerer om trafikkregler

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email