Olympus Stylus TG 3 — det (nesten) ideelle kameraet for geocachere (og syklister)?

Jeg hol­der på med mye rart. Geocaching og foto­gra­fe­ring er to av dem. Og jeg liker å syk­le. Jeg tar gjer­ne bil­der fra cache­tu­rer, av funn osv. Og jeg tar bil­der på mine syk­kel­tu­rer. Jeg har len­ge sett etter et kame­ra som er godt egnet til den­ne akti­vi­te­ten, og mener å ha fun­net et i Olym­pus Stylus TG3.

Jeg har på top­pen valgt et bil­de av det­te kame­ra­et i sort utfø­rel­se. Jeg mener at et kame­ra skal være så dis­kret som mulig, og har selv­sagt valgt den sorte utga­ven. Det var den frans­ke foto­gra­fen Henri Car­ti­er-Bres­son som star­tet tren­den med helt sorte kamera­hus. Han sat­te sort tape over alle de for­krom­me­de dele­ne på sin Leica, nett­opp for at det skul­le være så dis­kret som mulig. Liker man å vise fram kame­ra­et, kan man også få det i rødt.

TG3_redFørs­te vil­kår som må være opp­fylt for ethvert kame­ra, er at det tar gode bil­der. Jeg har en Gar­min Ore­gon 550T GPS, alt­så den model­len som har kame­ra (det var ikke et stort poeng å ha kame­ra i den, men det var den model­len de had­de med kart for hele Euro­pa, som er et vik­tig poeng for meg). Kame­ra­et i den er så dår­lig, at det kan man i grun­nen bare glem­me. Jeg slut­tet raskt å bru­ke kamerafunk­sjo­nen. Om det er for­bed­ret i nyere model­ler som 650T, vet jeg ikke.

Vi går stort sett alle rundt med mobil­te­le­fo­ner som har kame­ra­er som ikke er så verst. Det fles­te mobil­te­le­fo­ner med GPS kan også geotag­ge bil­der. Tele­fo­nen din er langt bed­re til det­te enn min Ore­gon 550T. Men akku­rat som jeg fore­trek­ker en ordent­lig GPS når jeg leter etter cah­cer (med mobil­te­le­fo­nen som supplement/back up), fore­trek­ker jeg et ordent­lig kame­ra for å ta bilder.

I omta­le av kamerafunk­sjo­nen i mobil­te­le­fo­ner har man blitt syke­lig opp­tatt av antall mega­pix­ler, alt­så hvor man­ge bil­led­ele­men­ter det er i bil­det. Ofte er antall mega­pix­ler gans­ke uin­ter­es­sant. Hvis du ser på bil­det på en PC-skjerm i litt mer enn full HD (1200*1920), så ser du uan­sett ikke mer ca 2,3 mega­pix­ler. Først hvis du skal lage utsnitt og/eller (papir)kopier i stort for­mat, begyn­ner det å få noen sær­lig betyd­ning. Farge­gjen­gi­vel­se, evne til å hånd­te­re vans­ke­li­ge lys­for­hold osv, er vik­ti­ge­re for bil­led­kva­li­te­ten enn antal­let mega­pix­ler over det antall de fles­te av oss ser.

Optik­ken betyr mye for om bil­de­ne blir gode eller ikke. Der er mobil­te­le­fo­ne­ne sjanse­løse sam­men­lig­net med et godt kame­ra. De hol­der for enk­le sna­pshots og sel­fies i bruk­bart lys. De fles­te mobil­te­le­fo­ner har det som mis­vi­sen­de kal­les “digi­tal zoom”. Når man “zoo­mer inn” med det­te er ikke noen ordent­lig zoom, men bare en beskjæ­ring av bil­det hvor kun et lite utsnitt vises. Akku­rat da kan antal­let mega­pix­ler ha noe å si for resul­ta­tet, for­di det kan være til­strek­ke­lig antall bil­led­ele­men­ter igjen i utsnittet.

Bil­det neden­for er tatt med kame­ra­et i en Sony Xpe­ria Z mobil­te­le­fon. Den har et kame­ra med 13 mega­pix­ler. Det har et gans­ke ok kame­ra til å være en mobil­te­le­fon, men det gir ikke aksep­tab­le resul­ta­ter når man tøy­er det til det ytters­te av hva det skal kun­ne yte.

Bil­det neden­for viser på et vis et rådyr jeg pas­ser­te en dag jeg var på en løpe­tur på Bygd­øy. Mobil­te­le­fo­nen var det enes­te kame­ra­et jeg had­de. Rådy­ret holdt seg på trygg avstand, og jeg zoo­met inn så godt jeg kun­ne. Men ikke bare “zoo­met” kame­ra­et vet å gjø­re et utsnitt, det for­stør­ret åpen­bart også det utsnit­tet, som ga alt­for dår­lig opp­løs­ning slik at bil­det ble uskarpt og ubru­ke­lig. Jeg antar at for dår­lig optikk også er med­vir­ken­de til det sør­ge­li­ge resul­ta­tet. Med et ordent­lig kame­ra med bruk­bar opp­tikk, vil­le jeg ha fått et OK bil­de. (Klikk på bil­det for å se det i full opp­løs­ning, som er 1225*1335, etter at jeg har beskå­ret det ytterligere.)

WDSC_0033Hvis jeg først og fremst er ute for å ta bil­der, bru­ker jeg mitt speil­re­fleks­ka­me­ra (en Canon EOS 6D, for de som måt­te være inter­es­sert). Men det betyr stort sett at jeg tar med en egen rygg­sekk med kame­ra og noen objek­ti­ver. Den vei­er ca 6 kg. Det er ikke all­tid at det er så praktisk.

Olym­pus Stylus TG 3 tar gode, eller kan­skje vi skal si gode nok bil­der, uten at jeg har for­søkt meg på kri­tisk sam­men­lig­ning av bil­led­kva­li­te­ten mot and­re kame­ra­er. Det jeg har sett av tes­ter sier at bil­led­kva­li­te­ten er er bra, men at det er and­re kom­pakt­ka­me­ra­er som er bed­re. Den er mer enn god nok til dag­lig bruk. Hvis jeg had­de vært ute etter et kom­pakt­ka­me­ra med best mulig bil­led­kva­li­tet, vil­le jeg san­syn­lig­vis valgt et Canon G1X Mk II. Men det mang­ler mye av det and­re jeg liker ved Olym­pus Stylus TG 3 . Og det går ikke greit ned i lom­men på en sykkeltrøye.

Kame­ra­et har en zoom som til­sva­rer ca 25–100 mm om vi hol­der oss til 35 mm kame­ra som refe­ran­se, alt­så 4x zoom. Det har også “digi­tal zoom” i til­legg til optisk zoom. Når det i rekla­men står 16x zoom, da er det basert på en kom­bi­na­sjon av ordent­lig (optisk) zoom og “digi­tal zoom”. Til det er det bare å si: Glem “digi­tal zoom”. Det er bare en beskjæ­ring (utsnitt) av bil­det, og da er det bed­re å få hele bil­det og hel­ler beskjæ­re det selv etterpå.

Her kom­mer et fly inn for lan­ding på Ski fly­plass, fan­get inn med min Olym­pus Stylus TG 3.

OLYMPUS DIGITAL CAMERADet er alt fra en grei vid­vin­kel til en mode­rat tele, og hol­der til dag­lig bruk. Bil­led­brik­ken er 16 mega­pix­ler, alt­så ikke så vel­dig mye mer enn min Sony Xpe­ria mobil­te­le­fon. Om man zoo­mer inn for fullt, blir det like­vel ikke en kraf­tig nok tele til å ta bil­der av vil­le dyr som hol­der seg på avstand. Men had­de jeg hatt en Olym­pus Stylus TG 3 for hån­den da jeg traff rådy­re­ne på Bygd­øy, vil­le nok resul­ta­tet like­vel ha blitt mye bed­re enn mitt mobil­bil­de. Man kan få både en ultra­vid­vin­kel og tele­fort­sats til kame­ra­et, alt­så et slags objek­tiv uten­på objek­ti­vet. Men jeg synes at noe av poen­get med et kom­pakt­ka­me­ra blir borte om man skal ta med slikt.

Min hoved­inn­ven­ding mot Olym­pus Stylus TG 3 når det gjel­der bil­led­kva­li­tet, er at det ikke bru­ker RAW-for­mat. Hvis det ikke sier deg noe, så har det nep­pe sær­lig betyd­ning for deg. RAW-for­ma­tet viser bil­det slik kame­ra­et fan­get det inn, uten noen kom­pri­me­ring eller annen bear­bei­ding. Sær­lig hvis man skal bear­bei­de bil­det, er det å fore­trek­ke. Olym­pus Stylus TG 3 lag­rer bil­det i .jpg-for­mat. Det er et kom­pri­mert for­mat. Bil­led­fi­le­ne tar mind­re plass. Men en del bil­le­din­for­ma­sjon går tapt i kom­pri­me­rin­gen. Så resul­ta­tet blir ikke like bra. Van­lig­vis lag­rer jeg bil­der i RAW-for­mat. Det­te behand­ler jeg i pro­gram­met DxO, som så lager en .jpg fil. DxO bear­bei­der sær­lig mør­ke par­ti­er i et bil­de, og får mer ut av det­te. Sam­ti­dig kor­ri­ge­rer det for optis­ke feil i den optik­ken som har vært benyt­tet, og en del annet. Det er et pro­gram som kan gjø­re under­ver­ker med bil­der. Men det arbei­der med RAW-for­mat, og kan der­for ikke bru­kes på bil­der tatt med Olym­pus Stylus TG 3.

Kame­ra­et har en lys­føl­som­het på opp til 6400 ISO. Tes­ter jeg har sett, sier at det er helt OK opp til 1600 ISO, og bruk­bart opp til 3200 ISO. Over det begyn­ner bil­led­kva­li­te­ten å bli gans­ke dår­lig. Men det hol­der om man tar bil­der når det ikke er alt for mørkt. Jeg har ikke gjort noe for­søk på å pres­se kame­ra­et til det ytters­te i dår­lig lys.

For oss som har vokst opp med ana­lo­ge kame­ra­er med film, er det inter­es­sant å mer­ke seg at 6400 ISO er det man kun­ne pres­se en Kodak TriX sort/hvitt film til, uten at resul­ta­tet ble alt for dår­lig. Vil­le man ha far­ger kun­ne en High Speed Ecta­chro­me pres­ses til 800 ISO. Så det er mye enk­le­re å ta bil­der i dår­lig lys i dag, og resul­ta­tet blir mye bed­re. Kame­ra­et har også bil­led­sta­bi­li­sa­tor, som redu­se­rer beve­gel­ses­u­skarp­het og der­med gjør det mulig å bru­ke len­ger lukke­ti­der i dår­lig lys. Jeg kun­ne ikke dy meg for å ta med et eksem­pel på hva det er mulig å få til i dår­lig lys. TIMG_2354_DxOBil­det til høy­re er tatt med mitt Canon EOS 6D, hvor jeg for anled­nin­gen had­de satt ISO-ver­di­en til det høy­es­te på det kame­ra­et: 102.400 ISO. Det er et utsnitt gjen­gitt i full stør­rel­se, som viser fak­tisk opp­løs­ning osv. Det blir ikke vel­dig bra, men ikke alt for galt hel­ler. Det kan bru­kes, om lyset vir­ke­lig er dår­lig. I prak­sis kan man ofte kla­re seg med en god lom­me­lykt for å lyse opp moti­vet, med en langt lave­re ISO-ver­di. 6400 ISO fun­ge­rer helt greit på det kameraet.

Et kame­ra til bruk ved geocaching bør ha GPS. Ikke for å bru­ke det til å navi­ge­re når vi leter etter cacher. Det kan det ikke bru­kes til. Men for å få bil­de­ne geotag­get, slik at vi etter­på kan se hvor bil­det ble tatt. Jeg plei­er å ta bil­der av cacher, gjer­ne også mine egne “spoi­lers” fra funn. I til­legg tar jeg bil­der av mul­tispor m.m., og da er det helt avgjø­ren­de at man vet hvor bil­de ter tatt. I til­legg tar jeg and­re bil­der som man typisk tar når man er på tur. Bil­de­ne kan da knyt­tes til et kart, slik at man kan se bil­der fra for­skjel­li­ge ste­der ved å klik­ke på kar­tet. Vi slip­per å lure på “hvor er det­te bil­det tatt?” når vi ser på dem etterpå.

Olym­pus Stylus TG 3 har GPS. (Det har også min Canon EOS 6D). Jeg for­står ikke hvor­for ikke alle kame­ra­er nå kom­mer med inne­byg­get GPS. Når det kan inklu­de­res i alle mobil­te­le­fo­ner, kan det ikke være spe­si­elt vans­ke­lig eller dyrt å inklu­de­re det i kame­ra­er. Man­ge kame­ra­er har funk­sjo­ner som gjør at de kan kob­les til GPSen i en mobil­te­le­fon, og så bru­ke data fra den­ne til å geotag­ge bil­det. Men jeg synes ikke det er en full­god løsning.

Det er også mulig å geotag­ge bil­der manu­elt, ved at man plas­se­rer det på et kart. Flickr og man­ge and­re bil­led­be­hand­lings­pro­gram­mer har den­ne funk­sjo­nen. Man kan også kopiere inn koor­di­na­te­ne, f.eks. ved å kopiere koor­di­na­te­ne fra en cache. Men det blir gans­ke tungvindt.

Når GPS er akti­vert, står den gjer­ne på hele tiden, også når kame­ra­et er slått av. Det trek­ker strøm, så bat­te­ri­ti­den redu­se­res gans­ke mye om man bru­ker GPS, akku­rat som på en mobil­te­le­fon. Skal man spa­re strøm må GPSen deak­ti­ve­res når kame­ra­et ikke er i bruk. Men da vil det tren­ge en del tid til loka­li­se­ring når GPS igjen aktiveres.

Jeg sør­ger all­tid for å ha et eks­tra, fulla­det bat­te­ri til det kame­ra­et jeg har med (akku­rat som jeg har eks­tra bat­te­ri til GPSen).

Et kame­ra som man all­tid øns­ker å ha med, bør være kom­pakt. Olym­pus Stylus TG 3 er gans­ke lite. For meg er det et poeng at det fint får plass i en av lom­me­ne på en syk­kel­trøye (det er der­for jeg også sier at det er et godt kame­ra for syk­lis­ter). Det er gans­ke tungt til å være et såpass lite kame­ra, noe som bekref­ter inn­tryk­ket av at det­te er et solid byg­get kamera.

Kame­ra­et er vann­tett ned til 15 meter (og med et eks­tra under­vanns­hus vil det være vann­tett ned til 40 meter). Jeg har ingen pla­ner om å dyk­ke med det­te kame­ra­et, og i alle fall ikke dype­re enn 15 meter. Men det betyr at man ikke behø­ver å bekym­re seg for kame­ra­et om det skul­le begyn­ne å reg­ne, skul­le man mis­te det i vann er det ingen kata­stro­fe (for­ut­satt at det ikke er så dypt at det syn­ker til bunns og blir borte — men man kan få en bære­rem med flyte­ele­ment som skal for­hind­re akku­rat det). Man kan også ta med kame­ra­et ut i van­net når man bader, uten å bekym­re seg for kame­ra­et. Jeg har noen gan­ger sav­net et kame­ra som også kan bru­kes på den måten.

Kame­ra­et er robust og byg­get for å kun­ne tåle en støyt. Det skal tåle at det drop­pes fra ca 2 meters høy­de — uten at jeg har noen pla­ner om å tes­te det. Det skal også tåle et trykk på 100kg, slik at det f.eks. tåler at man tråk­ker på det, syk­ler over det eller noe til­sva­ren­de — en egen­skap jeg hel­ler ikke har noen pla­ner om å teste.

Kame­ra­et har Wi-Fi. Det kan man bru­ke for å kob­le det sam­men med mobil­te­le­fon for å sen­de bil­der via mobil­te­le­fo­nen umid­del­bart, og om man vil bru­ke mobil­te­le­fo­nen som fjern­kon­troll. Man kan også bru­ke det for å over­fø­re bil­der til en PC som står i et nett­verk. Men da synes jeg det er vel så greit å ta ut minne­kor­tet, set­te det i en kort­le­ser og over­fø­re bil­de­ne på den måten. Man kan også skri­ve ut bil­der via en nett­verks­skri­ver. Jeg har også Wi-Fi på min Canon EOS 6D, men det er en funk­sjon jeg ikke har brukt ofte.

Kame­ra­et har en rek­ke motiv­inn­stil­lin­ger, som por­trett, land­skap, natt­bil­der, osv. Da jus­te­res kon­tras­ter, farge­ba­lan­se osv for å pas­se til den­ne type motiv. De kame­ra­ene jeg har fra før, har også sli­ke funk­sjo­ner. Men jeg har i prak­sis nes­ten ald­ri brukt dem. Jeg fore­trek­ker å ta bil­det i RAW-for­mat og hel­ler gjø­re sli­ke jus­te­rin­ger etter­på (DxO kan stil­les inn for uli­ke motiv­ty­per, så det er ikke nød­ven­dig å gjø­re det manu­elt). Men siden det­te kame­ra­et ikke tar bil­der i RAW-for­mat, må jeg nok gjø­re meg litt bed­re kjent med dis­se funksjonene.

Som alle moder­ne kame­ra­er, kan det også ta opp video i full HD. Men jeg har ald­ri vært noen video­fo­to­graf. Jeg kjøp­te en gang et video­ka­me­ra, som var gans­ke bra etter dati­dens stan­dard. Men jeg har nes­ten ald­ri brukt det. Jeg kom til at man må gjø­re et valg: Enten foto­gra­fe­rer men, eller så tar man video. For­sø­ker man å gjø­re beg­ge deler, blir resul­ta­tet lett at man har en del av turen på video, en annen som foto­gra­fi­er — og det hele hen­ger ikke sam­men. Jeg kom til at foto er det som pas­ser meg. Men mulig­he­ten til å ta opp video er all­tid kjekk å ha, så len­ge det ikke betyr at man må ta med et eks­tra kamera.

Et irri­ta­sjons­mo­ment er de har fun­net på å lage sin egen vari­ant av en USB-kon­takt. Man kan bru­ke den­ne til å over­fø­re bil­der, og til å lade bat­te­ri­et fra en USB-lader. Man skal se nøye på den for å opp­da­ge at det ikke er en van­lig mini-USB. Hva som er poen­get, for­står jeg ikke. I lik­het med man­ge and­re, har jeg en haug av USB-kab­ler. Og da lurer man på hvor det ble av akku­rat den­ne ene som bare kan bru­kes til det­te kame­ra­et. Nå fore­trek­ker jeg å lade bat­te­ri­et i en eks­tern lader, og å over­fø­re bil­der ved å ta ut minne­kor­tet og set­te det i en kort­le­ser kob­let til PCen. Så jeg skal nok kla­re meg gans­ke godt uten å bru­ke den­ne USB-kabelen.

Bil­det neden­for viser van­lig USB-miniplugg til venst­re og Olym­pus’ egen plugg til høy­re. Sam­ti­dig viser det at det­te kame­ra­et også tar nær­bil­der. Det foku­se­rer helt ned til 1 cm.

OLYMPUS DIGITAL CAMERADet er det­te kame­ra­et jeg nå plei­er å ha med på geocaching og på syk­kel­tur, og jeg synes det er et utmer­ket kame­ra til slik bruk.

Så får vi vel også ta med pri­sen: 3.599 kr. I til­legg kom­mer minne­kort, som ikke føl­ger med, eks­tra bat­te­ri som er kjekt å ha, en eks­tern lader etc.

Print Friendly, PDF & Email