Miljøgater”: Newspeak og bløff fra oslopolitikere

«Miljø­ga­ten» blir for­kjørs­vei uten farts­hum­per kan vi lese i dagens utga­ve av Oslo­by (Aften­pos­ten). Den­ne gan­gen gjel­der det Sogns­vei­en. Noen av oss har for len­ge siden inn­sett at Sogns­vei­en er nok et svik mot syk­lis­ter og nok et kne­fall for bilister.

Vi har lært det: Når ordet “miljø­gate” duk­ker opp i plan­do­ku­men­ter i Oslo bør alle alar­mer gå. “Miljø­gate” er blitt en del av oslo­po­li­ti­ker­nes og plan­leg­ger­nes “new­speak” for å sel­ge inn syk­kel­fiendt­li­ge løs­nin­ger. Miljø­gate i Oslo er pyn­te­de gater til­rette­lagt for bil, uten noen til­rette­leg­ging for miljø­venn­lig trans­port som sykkel.

Nå har de rik­tig­nok fjer­net de plan­lag­te trær­ne i Sog­sn­vei­en, som også vil­le ha gjort for­tau­et nes­ten ufrem­kom­me­lig, i alle fall hvis man har barne­vogn, bru­ker rulle­stol eller kre­ver litt eks­tra plass av and­re grunner.

WIMG_1180_DxO

Jeg synes Guri Mel­by for­tje­ner hon­nør for å ha inn­sett at det ikke var plass til trær,  aksep­te­re at “Det er ingen skam å snu!” og stan­se det hele. Nå ble vel pro­sjek­tet ved­tatt før hun ble byråd, så egent­lig snur hun vel ikke. Hun ret­ter opp feil som hen­nes for­gjen­ge­re har begått — noe jeg skul­le øns­ke at hun vil gjø­re oftere.

Sogns­vei­en mang­ler rik­tig­nok noe av det som plei­er å være et vesent­lig ele­ment i “miljø­ga­ter”: Eks­tra dyre og bro­steins­be­lag­te par­ke­rings­plas­ser. Dess­uten får den syk­kel­felt (ser det ut til). Så Sogns­vei­en er ikke en ordent­lig miljø­gate. Det­te, som vi fin­ner rike­lig av i Thor Olsens gt, mangler.

WIMG_4360_DxOOgså ordet “miljø­kva­li­tet” er noe som bør utlø­se alar­men når det duk­ker opp i beskri­vel­sen av et vei­pro­sjekt. Sogns­vei­en mang­ler “miljø­kva­li­tet” når den ikke har fine nok par­ke­rings­plas­ser og får sykkelfelt.

Miljø­kva­li­tet betyr som regel trær, gjer­ne plan­tet slik at de hind­rer en god syk­kel­løs­ning. I Dron­ning Eufe­mias gate har man f.eks. klart å set­te av 3,5 m til den ene av trerek­ke­ne, mens syk­lis­ter blir avspist med til sam­men 3 m for­delt på to alt for sma­le sykkelfelt. 

WIMG_0265_DxOSlikt gir “miljø­kva­li­tet”.  Langs Lang­kaia har man laget så mye grønn “miljø­kva­li­tet” at man ikke har fun­net plass til syk­kel­felt med aksep­ta­bel og nor­mert bredde.

WIMG_9882_DxOResul­ta­tet er at svært man­ge vel­ger å syk­le på det som anta­ge­lig­vis er ment som for­tau og gang­are­al. Det betyr i alle fall at bilis­te­ne slip­per å frå sitt mil­jø for­uren­set av man­ge syk­lis­ter i veien.

Jeg støt­te på ordet “miljø­gate” førs­te gang i for­bin­del­se med Thor Olsens gt. Thor Olsens gt er en vei som i dag er en full­sten­dig unød­ven­dig gjen­nom­kjø­rings­vei for bilis­ter som skal fra Mari­dals­vei­en / Grü­ner­løk­ka til Akers­gt, et sted som det ikke fin­nes noen for­nuf­tig grunn til å sen­de bil­tra­fikk inn til langs den­ne ruten. Opti­mis­tisk som jeg ofte er, reg­net jeg selv­sagt med at man i en “miljø­gate” vil­le leg­ge til ret­te for miljø­venn­lig trans­port som sykkel.

Men det­te er Oslo. Så her var det fort­satt gjen­nom­kjø­ring med bil, noen trær og dyre, bro­steins­be­lag­te par­ke­rings­lom­mer for biler. Fag­eta­ten had­de fore­slått å sten­ge Thor Olsens gt for gjen­nom­kjø­ring med bil. Men fler­tal­let av Oslos poli­ti­ke­re men­te at gjen­nom­kjø­ring med bil gir et så posi­tivt bidrag til bymil­jø­et, så man gikk i mot fag­eta­ten og ved­tok bil­tra­fikk. Til­rette­leg­ging for miljø­venn­lig trans­port, fin­nes ikke. Som nevnt er det menings­løst å sen­de biler den­ne vei­en, og det er en tra­sé som vil kun­ne gi en utmer­ket syk­kel­rute. Det­te skal jeg kom­me til­ba­ke til ved en sene­re anledning.

Da jeg opp­da­get hva som var i ferd med å skje, kal­te jeg “miljø­ga­ten” Thor Olsens gt for en bløff. Byråds­le­der Sti­an Ber­ger Røs­land ble litt snurt, og lur­te på om jeg vir­ke­lig men­te det. Jeg kun­ne den gang for­sik­re ham om at det men­te jeg, og det mener jeg fortsatt.

<edit>Denne uttla­lel­sen fra senior­råd­gi­ver Odd Olav Bratte­berg i Bymiljø­eta­ten til Oslo­by, bekref­ter at miljø­gate er en poli­ti­ker­bløff:  “Miljø­gate er et ord som poli­ti­ker­ne bru­ker for å få god klang i pro­sjek­ter, det er ikke vi fag­folk som bru­ker det.”</edit>

Nes­te gang jeg støt­te på beteg­nel­sen “miljø­gate” var Aren­dals­gtSage­ne.

WIMG_4370_DxOOgså det­te et områ­de med skri­ken­de behov for til­rette­leg­ging for syk­lis­ter, slik at det blir en god syk­kel­for­bin­del­se fra Kier­schows gt hvor det er syk­kel­felt, til tur­vei­en langs Akers­el­ven, til Sand­a­ker og til Torshov.

WIMG_7200_DxOMen igjen: Det­te er Oslo. Miljø­venn­lig trans­port er ikke noe som prio­ri­te­res i “miljø­ga­ter” i den­ne byen. Nok en gang fikk vi noen trær, samt bro­steins­be­lag­te par­ke­rings­lom­mer og fort­satt gjen­nom­kjø­ring med bil. Men jeg had­de lært av Thor Olsens gt, og had­de ingen illu­sjo­ner om at den­ne “miljø­ga­ten” skul­le være noen form for miljøtiltak.

Så da beteg­nel­sen “miljø­gate” duk­ket opp i pla­ne­ne for Sogns­vei­en, da var det klart at det­te vil­le bli et miljø­fiendt­lig pro­sjekt — noe det også har blitt. Jeg har ikke noe i mot trær i byen. Men i en gate som går gjen­nom en hage­by bør frem­kom­me­lig­het og sik­ker­het for fot­gjen­ge­re og syk­lis­ter prio­ri­te­res foran biler og trær i veien.

Sæter­krys­set er visst også et sted hvor man prio­ri­te­rer “miljø­kva­li­tet”, hvil­ket i prak­sis inne­bæ­rer at man avbry­ter syk­kel­felt for å kun­ne få mer plass til å plan­te trær. I Dag Ham­mar­skjølds vei gjør man omtrent det sam­me. Midt­de­ler med trær er vik­ti­ge­re enn syk­kel­vei eller syk­kel­felt med til­strek­ke­lig bredde.

Sogns­vei­en var en vars­let kata­stro­fe. Og alle bør lære: Når ord som “miljø­gate” eller “miljø­kva­li­tet” duk­ker opp i vei­pla­ner i Oslo, da bør alle alarm­klok­ker rin­ge. Det betyr ikke på noen måte at det­te er miljø­ga­ter, i betyd­nin­gen gater til­rette­lagt for miljø­venn­lig trans­port. Igjen ser vi at sam­ferd­sels­prio­ri­te­rin­ge­ne i Oslo i prak­sis er omtrent slik:

  1. Bil (kjø­ren­de) / kol­lek­tiv­trans­port (inn­byr­des rekke­føl­ge varierer)
  2. Trær
  3. Gate­par­ke­ring for bil
  4. Fot­gjen­ge­re
  5. Syk­lis­ter, om det er noe plass igjen (hvil­ket det ofte ikke er).
Print Friendly, PDF & Email