Dommer om fotgjengere i sykkelvei

Det kom nylig en dom fra Oslo ting­rett, dom­men fin­nes her, hvor en syk­list (eller egent­lig syk­lis­tens for­sik­rings­sel­skap) ble dømt til å beta­le erstat­ning til en fot­gjen­ger etter å ha blitt påkjørt av en syk­list. Saken fikk blant annet stort opp­slag i VG. Jeg synes resul­ta­tet er greit nok, men begrun­nel­sen er tem­me­lig håpløs.

En liten opp­lys­ning: I VG under­stre­kes det et dom­men er retts­kraf­tig. At den dom er retts­kraf­tig betyr ikke nød­ven­dig­vis at den er rik­tig. Det betyr bare at anke­fris­ten har gått ut, og ingen av par­te­ne har anket dom­men, slik at den blir stå­en­de. <edit> Det er kan­skje også verdt å nev­ne at man bare kan anke over resul­ta­tet, ikke over begrun­nel­sen. Om man skul­le mene “jeg aksep­te­rer resul­ta­tet, men vil ha en annen begrun­nel­se”, da man man ikke anke.</edit>

Men først: I Nor­ge fin­nes det dess­ver­re svært få syk­kel­vei­er. Man byg­ger sta­dig den ubru­ke­li­ge bas­tar­den gang- og syk­kel­vei, som er desig­net for å ska­pe kon­flik­ter mel­lom syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re. Akku­rat som kom­bi­na­sjo­ne­ne bil- og syk­kel­vei er svært van­lig i alle byga­ter hvor det er for­tau, og som kan gi opp­hav til kon­flik­ter mel­lom bilis­ter og syk­lis­ter. Gang- og syk­kel­vei­er er laget for å få fot­gjen­ge­re og syk­lis­ter vekk fra bile­ne, og slett ikke for å gi frem­kom­me­lig­het for syklister.

Con­ti­nue read­ing Dom­mer om fot­gjen­ge­re i syk­kel­vei

Missing link: Åkebergveien. Opprydding i @Bymiljøetaten er nødvendig, @GuriMelby

Oslo syk­kel­vei­nett, i den grad man kan si at noe slikt eksis­te­rer, har man­ge mang­ler. Kva­li­te­ten på det som fin­nes er stort sett for dår­lig, og det hen­ger ikke sam­men. Det enk­le krav man må stil­le til et syk­kel­vei­nett er at man skal kun­ne kom­me seg trygt og greit fra A til B på syk­kel­vei, uten at man sta­dig må ut på strek­nin­ger uten til­rette­leg­ging, uten sto­re omvei­er, og uten at man må dri­ve niti­dig plan­leg­ging før hver syk­kel­tur. Et par hund­re meter syk­kel­felt her, og et par hund­re meter et annet sted, uten at det hen­ger sam­men, det gir ingen sykkelby.

I til­legg til alt annet som må gjø­res, må man gjø­re noe med alle “mis­sing links”, som kan få det som fak­tisk fin­nes til å hen­ge sam­men. En slik mang­len­de len­ke er Åke­berg­vei­en. Dags­avi­sen skrev i går om at Bymiljø­eta­ten “har gitt blaf­fen i” bysty­rets ved­tak om å anleg­ge syk­kel­felt i Åke­berg­vei­en. Jeg har hørt om det­te før, men har ikke tatt meg tid til å under­sø­ke det­te. Der­for er jeg glad for at Dags­avi­sen tar det opp.

Con­ti­nue read­ing Mis­sing link: Åke­berg­vei­en. Opp­ryd­ding i @Bymiljøetaten er nød­ven­dig, @GuriMelby

Quick fix for Bjørvika 2 — steng Nylandsveien for biler

Bjør­vi­ka er en plan­lagt kata­stro­fe. Det er gjort man­ge feil som sum­me­rer seg opp til et syk­kel­mes­sig kata­strofe­om­rå­de — og en gyl­len mulig­het som er for­spilt. Man sen­der en kjem­pe­reg­ning til frem­ti­den, når alle fei­le­ne som er gjort skal ret­tes opp. Da kan man ris­te på hodet av de håp­løse poli­ti­ker­ne som kun­ne øde­leg­ge et områ­de på den måten, og erg­re seg over at poli­ti­ker­ne på 2000-tal­let had­de pen­ger til å iverk­set­te gal­ska­pen, i mot­set­ning til de som had­de enda vil­le­re for­slag på 1960 og 70-tal­let.

En for­ut­set­ning for at man skal kun­ne lære av sine feil, er at man erkjen­ner dem. Jeg sav­ner der­for at noen ansvar­li­ge poli­ti­ke­re og ansvar­li­ge i Sta­tens veg­ve­sen (gjer­ne veg­di­rek­tør Ter­je Moe Gus­tav­sen) sier klart: Det var ikke slik Bjør­vi­ka skul­le bli. Det­te er for dår­lig, og det kan ikke for­bli slik. Og noe slikt som det­te skal ald­ri skje igjen. Inn­til det skjer, må vi bare reg­ne med at de sam­me fei­le­ne kom­mer til å gjen­tas og gjen­tas i åre­vis frem­over. For tiden hol­der man på å gjen­ta “suk­ses­sen” i Dag Ham­mar­skjølds vei (gam­le delen av ring­vei­en Økern — Sin­sen). Les Kvar­dags­syk­lists gjen­nom­gang av his­to­ri­en om det­te pro­sjek­tet. Trist, men lære­rik les­ning. Bjør­vi­ka kan blir tema for en rek­ke mas­ter­opp­ga­ver innen stats­vi­ten­skap, byplan­leg­ging etc i åre­ne som kommer.

Det­te er egent­lig qiuck fix 1, i og med at den kan gjen­nom­fø­res gans­ke raskt. Det bør være noe av det som det vil være mulig å gjen­nom­føre i løpet av 2015 uten at det kos­ter sær­lig mye. Egent­lig bør det kun­ne gjen­nom­fø­res inne­væ­ren­de år. Men da Køben­havn laget sin Cykel­slan­ge ble det for fris­ten­de å si at noe til­sva­ren­de bør man lage i Bjør­vi­ka, f.eks. over senke­bro­en med biler, og der­med ble det Quick fix 1. Men det vil uan­sett ta tid, og er kan­skje en ikke så vel­dig quick fix. Men Oslo tren­ger noen sli­ke kraf­ti­ge sym­bol­pro­sjek­ter som viser at man mener alvor. Litt klat­ting og små­fik­sing kom­mer det ikke så vel­dig mye ut av.

Con­ti­nue read­ing Quick fix for Bjør­vi­ka 2 — steng Nylands­vei­en for biler

Handelstanden og gårdeiernes drømmeplass

Han­delstan­den og gård­ei­er­ne gnå­ler jevn­lig om hvor vik­tig par­ke­rings­plas­ser og til­gang med bil er for deres virk­som­het. Fjer­ner man en par­ke­rings­plass taper de en mil­lion, påstår de. Jeg tror ikke på det og har ald­ri sett noen doku­men­ta­sjon som under­byg­ger det­te. Jeg har hel­ler ikke sett doku­men­ta­sjon på and­re av de påstan­der de hiver ut om hvor vik­ti­ge par­ke­rings­plas­ser er. Det blir bare udo­ku­men­ter­te påstan­der, og må behand­les som det. Men om det had­de vært sant, bur­de de også ha betalt for dis­se parkeringsplassene.

En plass i Oslo som må være drøm­me­ste­det for Han­delstan­den og for gård­ei­er­ne er Frid­tjof Nan­sens plass. Den jev­ne strøm­men av biler og bus­ser over plas­sen må lyde som klin­gen­de gull­myn­ter i deres ører. Her kjø­rer bilis­te­ne i jevn kø over plas­sen for å ska­pe liv og triv­sel, akku­rat slik som gård­ei­er­ne og han­dels­stan­den vil ha det. Det lig­ger også en vond sym­bo­likk i at det er slik byens poli­tis­ke høy­borg pre­sen­te­rer seg over­for gjes­ter og pub­li­kum: Man må for­se­re et bil­hel­ve­te for å kom­me fram til Rådhuset.

Con­ti­nue read­ing Han­delstan­den og gård­ei­er­nes drøm­me­plass

Borgerkrig og hat i Dagbladet @Geirramnefjell

Syk­ling som Syria-krig” skri­ver kul­tur­re­dak­tør Geir Ramne­fjell i Dag­bla­det, med tab­loid­pres­sens sed­van­li­ge man­gel på pro­por­sjo­ner. Måten han skri­ver på blir en hån både mot de som lider i Syria og mot syklister.

Syk­kel­bud Tor­leif E. Hau­gen kom med noen farge­rike utta­lel­ser til Aften­pos­ten, som Geir Ramne­fjell site­rer. Det er vel få som vet mer om hvor­dan det er  å fer­des i Oslo­tra­fik­ken på syk­kel enn et syk­kel­bud med 18 års fartstid.

Men hat? Det er en del som uttryk­ker hat mot syk­lis­ter, som sier de vil kjø­re dem ned og dre­pe dem, osv. Hel­dig­vis er det­te hatet mer syn­lig i nett­avi­se­nes kom­men­tar­felt og i sosia­le medi­er enn i tra­fik­ken. Men desver­re er det også noen som lar det gå fysisk ut over syk­lis­ter ved å for­sø­ke å pres­se dem ut av vei­en, pres­se seg for­bi der det er for trangt, kjø­re for­bi for så å brå­stop­pe foran, spru­te spyle­væs­ke, og i ver­ste fall kjø­re på dem med vil­je. Så har vi alle de som tuter og peker, og lever i den vill­fa­rel­sen at syk­lis­ter skal syk­le på for­tau­et og ikke i vei­en. Men sli­ke bilis­ter er ikke repre­sen­ta­ti­ve. De fles­te bilis­ter er høf­li­ge og hensynsfulle.

Con­ti­nue read­ing Bor­ger­krig og hat i Dag­bla­det @Geirramnefjell

Minnetale over Jon Bing

I dag holdt jeg den­ne minne­ta­len over Jon Bing i Det Nors­ke Vidensakabs-Akademi:

Jon Bing var en av de som skap­te det faget som i Nor­ge har fått beteg­nel­sen retts­in­for­ma­tikk: Møtet og sam­spil­let mel­lom jus og infor­ma­sjons­tek­no­lo­gi. Han var den leden­de i Nor­ge, og en av de leden­de i ver­den. Jeg tror ikke noen, kan­skje bort­sett fra Jon selv, vil­le ha pro­te­stert om jeg had­de sagt at han var den leden­de i verden.

Han ble født i Tøns­berg 30. april 1944. Fami­li­en flyt­tet til Trond­heim da Jon var tre år gam­mel, og det var Trond­heim han reg­net som byen han kom fra. Jon døde 14. janu­ar i år, 69 år gammel.

Jon var en eks­tra­or­di­nær per­son. Alle­re­de som stu­dent var han etab­lert som skjønn­lit­te­rær for­fat­ter. Sam­men med Tor Åge Brings­værd gjor­de han scien­ce fic­tion kjent for det nors­ke folk. De som kan mer om den sjan­ge­ren enn meg, sier at de gjen­nom sine over­set­tel­ser og anto­lo­gi­er brak­te det bes­te av ver­dens scien­ce fic­tion til Nor­ge, og at de selv løf­tet sjan­ge­ren til et ordent­lig lit­te­rært nivå i Nor­ge. Vi er man­ge som var blitt kjent med Jon gjen­nom det­te for­fat­ter­ska­pet, før vi møt­te fag­per­sonen Jon Bing.

Con­ti­nue read­ing Minne­tale over Jon Bing

El-bil, ebøker, mva-fritak og EU/EØS

Det­te er egent­lig et litt langt svar på en Twit­ter-dis­ku­sjon om mva-fri­tak for el-bil. Finans­de­par­te­men­tet har fått litt kal­de føt­ter og vil kon­sul­te­re ESA før de utvi­der det­te til også å omfat­te mva-fri­tak ved leas­ing av el-biler. Det kan selv­føl­ge­lig bare være en van­lig Finans­de­par­te­ments­re­ak­sjon når det har gått opp for dem at inn­tekts­bort­fal­let ved avgifts­fri­ta­ket er enormt, og mye stør­re enn noen kun­ne fore­stil­le seg.

Man må ha i bak­ho­det at da el-bil­for­de­le­ne ble inn­ført, var el-bil en mar­gi­nal kurio­si­tet, som Think og Bud­dy. Styg­ge plast­bøt­ter som anta­ge­lig vil­le ha strø­ket med glans i enhver kol­li­sjons­test, og med begren­set rekke­vid­de. Det had­de ald­ri blitt gitt mva-fri­tak om ikke noen poli­ti­ke­re had­de drømt om bil­pro­duk­sjon i Nor­ge. At det skul­le gå til å sub­si­di­ere Tes­la, Nis­san, Ford, VW m.m., had­de man ikke sett for seg. Man had­de nok hel­ler ikke sett for seg at det skul­le få et så stort omfang og bli så mye pen­ger som det har blitt.

Con­ti­nue read­ing El-bil, ebø­ker, mva-fri­tak og EU/EØS

Er Høyre og FrP Oslos sykkelsabotører?

Det er to ting som for­hind­rer at Oslo blir en god syk­kel­by: Høy­re og Fremskrittspartiet.”

Det­te sier AP og Miljø­par­ti­et de Grøn­ne (MDG) til Dags­avi­sen 12. sep­tem­ber 2014. De under­byg­ger det­te bl.a. på føl­gen­de måte:

Med unn­tak av et lite inter­mes­so med Aps Rune Ger­hard­sen som byråds­le­der, har de bor­ger­li­ge ved Høy­re og Frp hatt mak­ten i alle dis­se åre­ne. Det at syk­kel­vei­net­tet ennå ikke er fer­dig­stilt, har med prio­ri­te­ring å gjø­re. De blå har valgt å ikke prio­ri­te­re sykkelen.”

Men fullt så enkelt er det ikke. Flyt­ter vi det sam­me reson­ne­men­tet opp på riks­plan, og hol­der oss til et 40-års­per­spek­tiv, som er rime­lig når det gjel­der syk­kel­po­li­tik, kan vi se at Arbei­der­par­ti­et har hatt regje­rings­makt i 30 av de 40 sis­te åre­ne. Så akku­rat som Høy­re bærer hoved­an­sva­ret for tin­ge­nes bedrø­ve­li­ge til­stand i Oslo, bærer AP hoved­an­sva­ret for den like begre­de­li­ge til­stand på riks­plan: Håp­løse tra­fikk­reg­ler, mang­len­de utbyg­ging og ved­li­ke­hold av syk­kel­vei­er langs riks­vei­er, dår­li­ge vegnor­ma­ler, skilt­myn­dig­het, osv. AP bærer også hoved­an­sva­ret for et for­sømt og for­el­det jern­bane­nett. AP har trodd på “frem­skrit­tet”, og for AP har “frem­skrit­tet” vært bil. Det er også  AP som har hoved­an­sva­ret for at vi har et mons­ter av et plan­leg­gings­sys­tem som gjør at det er langt vik­ti­ge­re å kun­ne hind­re et pro­sjekt enn å gjen­nom­føre det.

Con­ti­nue read­ing Er Høy­re og FrP Oslos syk­kel­sa­bo­tø­rer?

Her skulle det vært en sykkelvei. Men byrådet og bystyret har sabotert den #sykkelpatruljen @FolkeFredriksen

Ruse­løkk­vei­en er et åpen­bart valgt som syk­kel­tra­sé mel­lom sen­trum og Frog­ner­stran­den. Men byrå­det og bysty­ret sabo­te­rer med ved­tak som skal gjø­re det så vans­ke­lig som mulig å rea­li­se­re Oslo som en god by å syk­le i.

Con­ti­nue read­ing Her skul­le det vært en syk­kel­vei. Men byrå­det og bysty­ret har sabo­tert den #syk­kel­pa­trul­jen @FolkeFredriksen

Flott at @Aftenposten setter søkelys på sykkelforhold i Oslo @eghan #sykkelpatruljen

Aften­pos­ten har star­tet seri­en Syk­kel­pa­trul­jen,  hvor de set­ter søke­ly­set på syk­kel­for­hol­de­ne i Oslo. Ingen som leser det­te bør være sær­lig over­ras­ket over at jeg synes det er et utmer­ket ini­tia­tiv. Og jeg ser gjer­ne at and­re medi­er også tar tak i og føl­ger opp det­te tema­et, noe det også ser ut til at har skjedd. Jeg lik­te også gjen­nom­gan­gen av his­to­ri­en om Oslos mang­len­de syk­kel­til­rette­leg­ging.

Her er noen tan­ker om hva som kan og bør gjø­res vide­re. Ide­er er fri, så her er det fritt for Aften­pos­ten og alle and­re å for­sy­ne seg.

Få fram det som er bra også!

Det bør ikke bli en serie som skrem­mer folk fra å syk­le. Det må ikke ska­pes et inn­trykk av at det er far­lig å syk­le gene­relt, og i Oslo spesielt.

Con­ti­nue read­ing Flott at @Aftenposten set­ter søke­lys på syk­kel­for­hold i Oslo @eghan #syk­kel­pa­trul­jen