Dyre offergaver til den hellige bil: Ny E18 og ulykker

Bilen er hel­lig i Nor­ge og til­bes av man­ge. Bilis­men kre­ver og får man­ge offer­ga­ver, både mate­ri­el­le gaver og men­neske­ofre. Vi star­ter med en av de mate­ri­el­le gave­ne: E18 Vest­kor­ri­do­ren fra Asker til Lys­aker. En strek­ning på ca 10 km er kost­nads­be­reg­net til 40 mrd. Det er 4 mrd pr kilo­me­ter, eller 4 mill pr meter. Bilis­men nøy­er seg ikke med små gaver.

E18_SandvikaMen det er ikke bare rene penge­ver­di­er. 240 boli­ger må rives for å få plass til vei­en. Man liker gjer­ne å beskri­ve bilis­mens ofre ved for­skjøn­nen­de omskri­vin­ger. Så det heter ikke at de må rives, ei hel­ler bru­ker man det litt belas­te­de ordet eks­pro­pri­ere, nei: Boli­ge­ne skal inn­lø­ses.  Det er vel ekpro­pria­sjons­ret­tens svar på “miljø­gate”. Er det spørs­mål om å eks­pro­pri­ere en smal stri­pe av en eple­hage til syk­kel­vei eller syk­kel­felt, blir det bråk og mye mot­stand. Men at bilen skal fram er nær­mest et gudom­me­lig bud, og at man da må ofre hus og hager for å få det til, frem­står som en slags naturlov.

Con­ti­nue read­ing Dyre offer­ga­ver til den hel­li­ge bil: Ny E18 og ulyk­ker

Når skal politiet lære trafikkreglene? Etterutdanning, @Politidir

Det begyn­ner å bli en gjen­gan­ger som duk­ker opp så ofte at det må være sær­de­les pin­lig for de ansvar­li­ge i poli­ti­et: Politi­folk sprer des­in­for­ma­sjon om syk­lis­ter og fot­gjen­ger­felt. Sis­te poli­ti ut, i alle fall som jeg har fått med meg var ope­ra­sjons­le­der Olaug Hol­me ved Sogn og Fjorda­ne politi­dis­trikt. Hun sa føl­gen­de til NRK Sogn og Fjorda­ne:

I utgangs­punk­tet skal ikkje syk­lis­tar syk­le over fot­gjen­gar­felt. Då må ein gå av syk­ke­len og tril­le den over”

Det­te er feil. Vi kan nok en gang star­te med tra­fikk­reg­le­ne § 18 nr 3, som lyder:

” Syk­ling på gang­veg, for­tau eller i gang­felt er til­latt når gang­tra­fik­ken er liten og syk­lin­gen ikke med­fø­rer fare eller er til hin­der for gåen­de. Slik syk­ling må ved pas­se­ring av gåen­de skje i god avstand og i til­nær­met gangfart”

Alt­så: Syk­ling … i gang­felt er til­latt. Det står uttryk­ke­lig i tra­fikk­reg­le­ne, og det fin­nes ingen rom for tvil.

Con­ti­nue read­ing Når skal poli­ti­et lære tra­fikk­reg­le­ne? Etter­ut­dan­ning, @Politidir