Dyre offergaver til den hellige bil: Ny E18 og ulykker

Bilen er hel­lig i Nor­ge og til­bes av man­ge. Bilis­men kre­ver og får man­ge offer­ga­ver, både mate­ri­el­le gaver og men­neske­ofre. Vi star­ter med en av de mate­ri­el­le gave­ne: E18 Vest­kor­ri­do­ren fra Asker til Lys­aker. En strek­ning på ca 10 km er kost­nads­be­reg­net til 40 mrd. Det er 4 mrd pr kilo­me­ter, eller 4 mill pr meter. Bilis­men nøy­er seg ikke med små gaver.

E18_SandvikaMen det er ikke bare rene penge­ver­di­er. 240 boli­ger må rives for å få plass til vei­en. Man liker gjer­ne å beskri­ve bilis­mens ofre ved for­skjøn­nen­de omskri­vin­ger. Så det heter ikke at de må rives, ei hel­ler bru­ker man det litt belas­te­de ordet eks­pro­pri­ere, nei: Boli­ge­ne skal inn­lø­ses.  Det er vel ekpro­pria­sjons­ret­tens svar på “miljø­gate”. Er det spørs­mål om å eks­pro­pri­ere en smal stri­pe av en eple­hage til syk­kel­vei eller syk­kel­felt, blir det bråk og mye mot­stand. Men at bilen skal fram er nær­mest et gudom­me­lig bud, og at man da må ofre hus og hager for å få det til, frem­står som en slags naturlov.

Men det er ikke bare den nye vei­en som kre­ver at folk må ofre sine hus. Bilis­te­ne må jo ikke hind­res i bygge­pe­rioden. Så man må lage mid­ler­ti­dig løs­ning, og da må det også ofres noen hus på bilis­mens alter. Det­te kan vi lese i Bud­stik­ka :

Det er holdt av area­ler slik at vi kan leg­ge mid­ler­ti­dig seks felt uten­for ny tra­se som byg­ges. En del hus på nord­si­den av E18, for­bi nærings­byg­ge­ne, vil bli revet for å gjø­re plass til mid­ler­ti­dig vei.”

Jeg vet ikke om noen har sett at man har laget mid­ler­ti­dig syk­kel­vei, enn si har eks­pro­pri­ert for å lage mid­ler­ti­dig syk­kel­vei når arbeid gjør eksis­te­ren­de syk­kel­vei eller syk­kel­felt ufrem­kom­me­lig. Det typis­ke er at man bare gra­ver opp eller sper­rer uten alter­na­ti­ve ruter, og gjer­ne uten at det skil­tes. Den­ne saken viser hvor lite Sta­tens veg­ve­sen bryr seg om syk­lis­ter. Bilis­te­ne er hel­li­ge for de som plan­leg­ger slikt, mens syk­lis­ter er offer­lam. WIMG_3869_DxODen­ne saken fra Tøns­berg er desver­re gans­ke repre­sen­ta­tiv for hvor­dan de ansvar­li­ge full­sten­dig kob­ler ut hjer­nen når de gjør et eller annet i sykkelveier.

Hele det­te E18-pro­sjek­tet frem­står som menings­løst. Fra Oslos side har man holdt fast på at det ikke skal føre til økt tra­fikk inn til eller i Oslo. Fag­eta­te­ne mener at en ny E18 vil føre til stor økning av tra­fikk inn mot Oslo. Men Oslos poli­ti­ke­re vet nok en gang bed­re enn fag­folk, og hører ikke på dem. Oslos byråd har vært nai­ve nok til ikke å kom­me med inn­ven­din­ger mot pro­sjek­tet. Man kun­ne like gjer­ne ha bedt en stil­le bønn til Jule­nis­sen. De tror åpen­bart at alle bile­ne med kurs for Oslo skal stop­pe på Lys­aker og bli væren­de der. Når køene hoper seg opp der i alt for man­ge kjøre­felt, blir det nok et press for å øke kapa­si­te­ten inn til å gjen­nom Oslo. Intet tyder på at Oslo­po­li­ti­ker­ne har mot og styr­ke til å stå i mot et slikt bilpress.

Det­te E18-pro­sjek­tet er nok et eksem­pel på at ting går i feil rekke­føl­ge, og at våre poli­ti­ke­re prio­ri­te­rer bil, bil og bil — selv om de ofte vil ha oss til å tro noe annet. Et langt vik­ti­ge­re sam­ferd­sels­pro­sjekt vil være ny jern­bane­tun­nel gjen­nom Oslo. Man kan også leg­ge til T‑banetunnel, men det betyr ikke like mye for tra­fik­ken vest for Lys­aker. En økning av tog­ka­pa­si­te­ten for per­soner og gods vil redu­se­re beho­vet for ny vei. Mener man alvor med at en stør­re del av per­son­tra­fik­ken skal skje kol­lek­tivt, og mer av god­set skal flyt­tes fra vei til bane, da byg­ger man ikke ut for stør­re bil­tra­fikk. Man må anta­ge­lig­vis være poli­ti­ker for ikke å for­stå det.

Tids­per­spek­ti­vet er ny vei fer­dig til 2030. Utred­ning om ny tun­nel skal være fer­dig tid­lig 2015. I føl­ge Tek­nisk Uke­blad ble slik tun­nel bereg­net til å kos­te 15–20 mrd, alt­så under halv­par­ten av E18-vest­kor­ri­do­ren, med plan- og bygge­tid på 15–20 år, slik at den bør kun­ne være fer­dig omtrent når ny E18 er plan­lagt ferdig.

Noe som kan gjen­nom­fø­res langt ras­ke­re, er en høy­kva­li­tets syk­kel­vei fra Asker til Oslo, gjen­nom Oslo og vide­re mot nord, øst og syd. Jeg har ikke sett noen anslag på hva det vil kos­te, men gans­ke sik­kert langt mind­re enn luf­ti­ge motor­vei­pla­ner. Men poli­ti­ker­ne synes å vil­le ha oss til å tro at både kol­lek­tiv­ut­byg­ging og syk­kel­vei­ut­byg­ging er avhen­gig av at det byg­ges en mos­ter­mo­tor­vei. Det er vel like tåpe­lig som å tro at det ikke er mulig å bed­re infra­struk­tu­ren i Oslo uten at man arran­ge­rer et OL.

Men bil­til­be­den­de nors­ke poli­ti­ke­re synes igjen å vil­le byg­ge motor­vei først, og utre­de jern­bane etc til sene­re anled­nin­ger — omtrent som man har gjort ved å byg­ge ut et Inter-City tri­an­gel av motor­vei­er, mens man har latt jern­ba­nen for­bli på tegnebrettet.

Kø? La dem stå i kø. Den enes­te måten å bli kvitt køene på, er ved at folk vel­ger and­re reise­må­ter enn bil, og det opp­når man ikke ved å leg­ge til ret­te for mer bil­kjø­ring. Bilis­te­ne må erfa­re at pri­vat­bil ikke er den smar­te måten å rei­se på inn mot stør­re byer. Det nyt­ter ikke å byg­ge seg ut av køer, slik litt for man­ge poli­ti­ke­re synes å tro.

I dag fikk vi også tall for som­mer­ens men­neske­of­rin­ger. 52 men­nes­ker ble drept i som­mer­tra­fik­ken. 113 per­soner er drept hit­til i år. Når man sier at det synes å bli ansett som et pas­sen­de antall men­neske­ofre på bilis­mens alter, så vil nok man­ge rea­ge­re. Ingen poli­ti­ke­re eller ansvar­li­ge i Veg­di­rek­to­ra­tet eller and­re ste­der vil si at det er aksep­ta­belt antall. Man får nok ikke noe svar om man stil­ler spørs­må­let “hvor man­ge men­nes­ker er det aksep­ta­belt å dre­pe pr år for at bilis­te­ne skal kom­me fort fram?” Vi får nok høre unn­vi­ken­de fra­ser om null­vi­sjo­ner og tilsvarende.

Men her som ellers: De reel­le prio­ri­te­rin­ger viser seg i det man gjør, ikke i det man sier. Og fak­tum er at så man­ge per­soner dre­pes i tra­fik­ken. Antal­let kan gans­ke sik­kert redu­se­res kraf­tig. Men det kre­ver redu­sert fart og  and­re restrik­ti­ve til­tak, sær­lig når det gjel­der bil­kjø­ring. Det vil man ikke. Så mye mener man åpen­bart ikke at dis­se liv­e­ne er verdt. Bile­ne skal fram, raskt, effek­tivt og mest mulig uhind­ret. Det er bilis­mens cre­do. Det har sin pris, og den pri­sen mener åpen­bart de ansvar­li­ge det er greit å beta­le. Man kan man ver­balt benek­te det, men i prak­sis er sva­ret klart: Noen men­nes­ker må vi ofre på bilis­mens alter. Ingen vil sva­re på hvor man­ge man vil aksep­te­re, vi må se på sta­ti­stik­ken for å fin­ne ut hvor man­ge man fak­tisk aksepterer.

Trygg Tra­fikk, bilisme­or­ga­ni­sa­sjo­nen hvis hoved­bud­skap er at folk må pas­se seg så de ikke kom­mer i vei­en for de hel­li­ge bile­ne, har tatt til orde for å redu­se­re bil­av­gif­ter. Bil­li­ge­re biler vil få fle­re til å vel­ge bil, noe som nep­pe vil være et effek­tivt til­tak for å få ned ulykker.

Hvor len­ge skal vi måt­te beta­le den­ne høye pri­sen for bilis­me, i pen­ger, mijø­pro­ble­mer og menneskeliv?

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email