Når skal politiet lære trafikkreglene? Etterutdanning, @Politidir

Det begynner å bli en gjenganger som dukker opp så ofte at det må være særdeles pinlig for de ansvarlige i politiet: Politifolk sprer desinformasjon om syklister og fotgjengerfelt. Siste politi ut, i alle fall som jeg har fått med meg var operasjonsleder Olaug Holme ved Sogn og Fjordane politidistrikt. Hun sa følgende til NRK Sogn og Fjordane:

“I utgangspunktet skal ikkje syklistar sykle over fotgjengarfelt. Då må ein gå av sykkelen og trille den over”

Dette er feil. Vi kan nok en gang starte med trafikkreglene § 18 nr 3, som lyder:

” Sykling på gangveg, fortau eller i gangfelt er tillatt når gangtrafikken er liten og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for gående. Slik sykling må ved passering av gående skje i god avstand og i tilnærmet gangfart”

Altså: Sykling … i gangfelt er tillatt. Det står uttrykkelig i trafikkreglene, og det finnes ingen rom for tvil.

Vi kan så gå til trafikkreglene § 9 nr 2, annet ledd:

“Ved gangfelt hvor trafikken ikke reguleres av politi eller ved trafikklyssignal, har kjørende vikeplikt for gående som befinner seg i gangfeltet eller er på veg ut i det.”

Syklister er kjørende. Det er ikke helt klart definert, bortsett fra at sykkel åpenbart er kjøretøy etter veg­tra­fikk­lo­ven § 2 annet ledd :

Med kjøre­tøy for­stås inn­ret­ning som er bestemt til å kjøre på bak­ken uten skin­ner. Med motor­vogn for­stås kjøre­tøy som blir dre­vet fram med motor.”

Det er også forutsatt i I § 4 nr 1, første ledd, annet punktum, hvor det står:

“Andre kjø­rende enn syk­lende og førere av selv­ba­lan­se­rende kjøre­tøy må ikke bruke syk­kel­veg eller syk­kel­felt. Syk­lende og førere av selv­ba­lan­se­rende kjøre­tøy må bare bruke syk­kel­felt på høyre side av vegen.”

Går vi tilbake til trafikkreglene § 9 nr 2, annet ledd  er det altså slik at kjørende, inkludert syklister, har vikeplikt for gående som befinner seg i gangfelt eller er på vei ut i det. Det er bare å innrømme at for mange syklister synder mot dette.

Som syklist er man kjørende, ikke gående. Derfor har annen trafikk ikke vikeplikt for syklist i fotgjengerfeltet. At mange bilister er vennlige og slipper syklister fram, er hyggelig. Men som syklister kan vi ikke krysse før vi har fått kontakt med bilisten og ser at denne vil stoppe eller allerede har stoppet. Heldigvis er de fleste bilister høflige og hensynfulle.

Går vi av sykkelen, skifter vi status. I tra­fikk­reg­lene § 2 nr 3, heter det:

3. Som gående reg­nes også den som
a)    går på ski eller rulle­ski,
b)    fører rulle­stol eller spark­støt­ting eller aker kjelke,
c)    Leier syk­kel [min uth] eller moped, tril­ler barne­vogn eller bru­ker lekekjøretøy.”

Går vi av sykkelen er vi gående, og da har kjørende (også syklister) vikeplikt.

At man har vikeplikt, betyr ikke at det er forbudt å sykle, eller at man er pliktig til å gå av sykkelen. Det betyr bare at man må være ekstra aktsom. Bilister må ikke gå ut av bilen og skyve den over krysset, dersom de har vikeplikt.

Dersom det er lyssignal ved gangfeltet, skal kjørende (også syklsiter) stanse på rødt lys. Om man ser at det er en syklist som krysser gangfeltet på “grønn mann”, så betyr ikke det at man kan ignorere det røde lyset og påberope seg at syklisten i gangfeltet hadde vikeplikt.

Er man i et kryss hvor det ikke er lysregulering, gjelder i utgangspunktet den vanlige høyreregelen. Men i praksis forkludres dette ofte at den sykkelfiendtlige vikepliktregelen i trafikkreglene § 7 nr 4 annet ledd, første punktum:

“Kjørende som vil inn på eller krysse veg fra sykkelveg, gangveg, eller fortau, har vikeplikt for trafikant på vegen.”

Kommer vi fra sykkelvei eller fortau har vi vikeplikt for kjørende i veien vi vil inn på eller krysse. Dette er en av de reglene som klarest demonstrerer at syklister er trafikkens pariakaste, og det er en regel som ofte anføres som grunn til ikke å bygge sykkelvei, og for mange syklister er det en grunn til ikke å bruke gang- og sykkelveier. Man har alltid vikeplikt. Holder man seg i kjørefeltet (også i sykkelfelt) gjelder de vanlige vikepliktreglene.

Disse trafikkreglene er ikke helt enkle, og det er forståelig at mange misforstår og gjør feil. Men politiet skal kunne dette. Det burde være pinlig for politisjefer og ikke minst politidirektoratet å se at politifolk gang på gang dummer seg ut med å gi feilaktige opplysninger om dette. De ansvarlige må ta sitt ansvar, og sørge for at det ryddes opp.

Den 18. mai 2011, frem­met stor­tings­re­pre­sen­tan­tene Knut Arild Hareide, Laila Dåvøy og Line Hen­ri­ette Hjem­dal et for­slag i Stor­tin­get i fem punk­ter . Pkt fem lød:

“Stor­tin­get ber regje­rin­gen endre vike­plikts­reg­lene som gjel­der der gang– og syk­kel­vei krys­ser vei og avkjør­sel slik at syk­lende gis prio­ri­tet og bedre fremkommelighet.”

Dette forslaget stemte Arbeiderpartiet og SV mot, sammen med SP, Høyre og FrP. Arbeiderpartiet og SV blåste alt de måtte ha hatt av troverdighet i sykkelsaker i den saken. (Det var flere andre gode forslag som også ble nedstemt.) Høyre og SP har aldri fremstått som noen syklistvennlige partier, så jeg var mindre overrasket over det. FrP representerer de onde makter her som på så mange andre områder, så av dem ventet jeg intet.

Jeg skriver så mye negativt om FrP, og kommer til å fortsette å gjøre det. Men da får de også få ros de gangene det er fortjent: Ketil Solvik-Olsen har overrasket positivt som samferdselsminister — særlig når det gjelder tog, selv om han ennå ikke har markert seg som en politiker som er opptatt av sykkel. Både Ketil Solvik-Olsen og Bård Hoksrud stilte opp på sykkel i en sykkelaksjon for å få gang- og sykkelvei på E18 i Bamble. Nå kan man si at for en samferdselsminister og en statssekretær er ikke det å delta i aksjoner innenfor eget politikkområde den mest adekvate måten å uttrykke seg på. Money talks. De bør heller vise seg ved å sørge for at veien blir bygget. Magnhild Meltveit Kleppa nektet å sykle på denne strekningen, som er en åpenbar erkjennelse at den er for farlig. Men hun gjorde ikke noe med saken.

Areiderpartiet og SV hadde muligheten til å sikre et flertall for påkrevde endringer i trafikkreglene som ville ha gjort dem mindre sykkelfientlige. Men de stemte i mot. Etter et slikt mageplask nytter det ikke å bygge opp noen særlig troverdighet ved å love mye i opposisjon.

Politiet feilinformerer om trafikkregler

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Dessverre er Syklistforeningen medlem av Trygg Trafikk,  som er en bilistorganisasjon med hovedbudskap at bilen skal fram, og at alle andre må passe seg. Når det gjelder sykling har de ikke stort annet å bidra med enn et evindelig mas om å bruke hjelm. Enda verre: Trygg Trafikk er igjen medlem av bilbransjens lobbyorganisasjon Opplysningskontoret for veitrafikken. Dette gjør at jeg har blitt ganske ambivalent til foreningen. Men lokallaget i Oslo gjør en viktig jobb for oss som bor der.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.