Når skal politiet lære trafikkreglene? Etterutdanning, @Politidir

Det begyn­ner å bli en gjen­gan­ger som duk­ker opp så ofte at det må være sær­de­les pin­lig for de ansvar­li­ge i poli­ti­et: Politi­folk sprer des­in­for­ma­sjon om syk­lis­ter og fot­gjen­ger­felt. Sis­te poli­ti ut, i alle fall som jeg har fått med meg var ope­ra­sjons­le­der Olaug Hol­me ved Sogn og Fjorda­ne politi­dis­trikt. Hun sa føl­gen­de til NRK Sogn og Fjorda­ne:

I utgangs­punk­tet skal ikkje syk­lis­tar syk­le over fot­gjen­gar­felt. Då må ein gå av syk­ke­len og tril­le den over”

Det­te er feil. Vi kan nok en gang star­te med tra­fikk­reg­le­ne § 18 nr 3, som lyder:

” Syk­ling på gang­veg, for­tau eller i gang­felt er til­latt når gang­tra­fik­ken er liten og syk­lin­gen ikke med­fø­rer fare eller er til hin­der for gåen­de. Slik syk­ling må ved pas­se­ring av gåen­de skje i god avstand og i til­nær­met gangfart”

Alt­så: Syk­ling … i gang­felt er til­latt. Det står uttryk­ke­lig i tra­fikk­reg­le­ne, og det fin­nes ingen rom for tvil.

Vi kan så gå til tra­fikk­reg­le­ne § 9 nr 2, annet ledd:

Ved gang­felt hvor tra­fik­ken ikke regu­le­res av poli­ti eller ved tra­fikk­lys­sig­nal, har kjø­ren­de vike­plikt for gåen­de som befin­ner seg i gang­fel­tet eller er på veg ut i det.”

Syk­lis­ter er kjø­ren­de. Det er ikke helt klart defi­nert, bort­sett fra at syk­kel åpen­bart er kjøre­tøy etter veg­tra­fikk­lo­ven § 2 annet ledd :

Med kjøre­tøy for­stås inn­ret­ning som er bestemt til å kjø­re på bak­ken uten skin­ner. Med motor­vogn for­stås kjøre­tøy som blir dre­vet fram med motor.”

Det er også for­ut­satt i I § 4 nr 1, førs­te ledd, annet punkt­um, hvor det står:

And­re kjø­rende enn syk­lende og føre­re av selv­ba­lan­se­rende kjøre­tøy må ikke bru­ke syk­kel­veg eller syk­kel­felt. Syk­lende og føre­re av selv­ba­lan­se­rende kjøre­tøy må bare bru­ke syk­kel­felt på høy­re side av vegen.”

Går vi til­ba­ke til tra­fikk­reg­le­ne § 9 nr 2, annet ledd  er det alt­så slik at kjø­ren­de, inklu­dert syk­lis­ter, har vike­plikt for gåen­de som befin­ner seg i gang­felt eller er på vei ut i det. Det er bare å inn­røm­me at for man­ge syk­lis­ter syn­der mot dette.

Som syk­list er man kjø­ren­de, ikke gåen­de. Der­for har annen tra­fikk ikke vike­plikt for syk­list i fot­gjen­ger­fel­tet. At man­ge bilis­ter er venn­li­ge og slip­per syk­lis­ter fram, er hyg­ge­lig. Men som syk­lis­ter kan vi ikke krys­se før vi har fått kon­takt med bilis­ten og ser at den­ne vil stop­pe eller alle­re­de har stop­pet. Hel­dig­vis er de fles­te bilis­ter høf­li­ge og hensynfulle.

Går vi av syk­ke­len, skif­ter vi sta­tus. I tra­fikk­reg­lene § 2 nr 3, heter det:

3. Som gåen­de reg­nes også den som
a)    går på ski eller rulleski,
b)    fører rulle­stol eller spark­støt­ting eller aker kjelke,
c)    Lei­er syk­kel [min uth] eller moped, tril­ler barne­vogn eller bru­ker lekekjøretøy.”

Går vi av syk­ke­len er vi gåen­de, og da har kjø­ren­de (også syk­lis­ter) vikeplikt.

At man har vike­plikt, betyr ikke at det er for­budt å syk­le, eller at man er plik­tig til å gå av syk­ke­len. Det betyr bare at man må være eks­tra akt­som. Bilis­ter må ikke gå ut av bilen og sky­ve den over krys­set, der­som de har vikeplikt.

Der­som det er lys­sig­nal ved gang­fel­tet, skal kjø­ren­de (også syklsi­ter) stan­se på rødt lys. Om man ser at det er en syk­list som krys­ser gang­fel­tet på “grønn mann”, så betyr ikke det at man kan igno­re­re det røde lyset og påbe­ro­pe seg at syk­lis­ten i gang­fel­tet had­de vikeplikt.

Er man i et kryss hvor det ikke er lys­re­gu­le­ring, gjel­der i utgangs­punk­tet den van­li­ge høyre­re­ge­len. Men i prak­sis for­klud­res det­te ofte at den syk­kel­fiendt­li­ge vike­plikt­re­ge­len i tra­fikk­reg­le­ne § 7 nr 4 annet ledd, førs­te punkt­um:

Kjø­ren­de som vil inn på eller krys­se veg fra syk­kel­veg, gang­veg, eller for­tau, har vike­plikt for tra­fi­kant på vegen.”

Kom­mer vi fra syk­kel­vei eller for­tau har vi vike­plikt for kjø­ren­de i vei­en vi vil inn på eller krys­se. Det­te er en av de reg­le­ne som kla­rest demon­stre­rer at syk­lis­ter er tra­fik­kens paria­kas­te, og det er en regel som ofte anfø­res som grunn til ikke å byg­ge syk­kel­vei, og for man­ge syk­lis­ter er det en grunn til ikke å bru­ke gang- og syk­kel­vei­er. Man har all­tid vike­plikt. Hol­der man seg i kjøre­fel­tet (også i syk­kel­felt) gjel­der de van­li­ge vikepliktreglene.

Dis­se tra­fikk­reg­le­ne er ikke helt enk­le, og det er for­ståe­lig at man­ge mis­for­står og gjør feil. Men poli­ti­et skal kun­ne det­te. Det bur­de være pin­lig for politi­sje­fer og ikke minst politi­di­rek­to­ra­tet å se at politi­folk gang på gang dum­mer seg ut med å gi feil­ak­ti­ge opp­lys­nin­ger om det­te. De ansvar­li­ge må ta sitt ansvar, og sør­ge for at det ryd­des opp.

Den 18. mai 2011, frem­met stor­tings­re­pre­sen­tan­tene Knut Arild Harei­de, Lai­la Dåv­øy og Line Hen­ri­ette Hjem­dal et for­slag i Stor­tin­get i fem punk­ter . Pkt fem lød:

Stor­tin­get ber regje­rin­gen end­re vike­plikts­reg­lene som gjel­der der gang– og syk­kel­vei krys­ser vei og avkjør­sel slik at syk­lende gis prio­ri­tet og bed­re fremkommelighet.”

Det­te for­sla­get stem­te Arbei­der­par­ti­et og SV mot, sam­men med SP, Høy­re og FrP. Arbei­der­par­ti­et og SV blås­te alt de måt­te ha hatt av tro­ver­dig­het i syk­kel­sa­ker i den saken. (Det var fle­re and­re gode for­slag som også ble ned­stemt.) Høy­re og SP har ald­ri frem­stått som noen syk­list­venn­li­ge par­ti­er, så jeg var mind­re over­ras­ket over det. FrP repre­sen­te­rer de onde mak­ter her som på så man­ge and­re områ­der, så av dem ven­tet jeg intet.

Jeg skri­ver så mye neg­a­tivt om FrP, og kom­mer til å fort­set­te å gjø­re det. Men da får de også få ros de gan­ge­ne det er for­tjent: Ketil Sol­vik-Olsen har over­ras­ket posi­tivt som sam­ferd­sels­mi­nis­ter — sær­lig når det gjel­der tog, selv om han ennå ikke har mar­kert seg som en poli­ti­ker som er opp­tatt av syk­kel. Både Ketil Sol­vik-Olsen og Bård Hoks­rud stil­te opp på syk­kel i en sykke­l­ak­sjon for å få gang- og syk­kel­vei på E18 i Bam­ble. Nå kan man si at for en sam­ferd­sels­mi­nis­ter og en stats­sek­re­tær er ikke det å del­ta i aksjo­ner innen­for eget poli­tikk­om­rå­de den mest ade­kva­te måten å uttryk­ke seg på. Money tal­ks. De bør hel­ler vise seg ved å sør­ge for at vei­en blir byg­get. Magn­hild Mel­tveit Klep­pa nek­tet å syk­le på den­ne strek­nin­gen, som er en åpen­bar erkjen­nel­se at den er for far­lig. Men hun gjor­de ikke noe med saken.

Arei­der­par­ti­et og SV had­de mulig­he­ten til å sik­re et fler­tall for påkrev­de end­rin­ger i tra­fikk­reg­le­ne som vil­le ha gjort dem mind­re syk­kel­fi­ent­li­ge. Men de stem­te i mot. Etter et slikt mage­plask nyt­ter det ikke å byg­ge opp noen sær­lig tro­ver­dig­het ved å love mye i opposisjon.

Politiet feilinformerer om trafikkregler

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email