Stadig nye vil ha bredbåndsavgift, denne gangen filmbransjen

Leif Holst Jen­sen, gene­ral­sek­re­tær i Pro­du­sent­for­enin­gen for film, TV og spill, vil ha bed­red­bånds­av­gift. Det skal bidra til å finan­siere norsk film­pro­duk­sjon. Man­ge har tenkt tan­ken før, og alle snak­ker for sine syke mød­re. Alle som bru­ker inter­nett skal være med på å beta­le en eks­tra avgift som skal gå til å finan­siere OSS.

Leif Holst Jen­sen er ikke den førs­te, og blir gans­ke sik­kert ikke den sis­te som kas­ter sine øyne på Inter­net som mulig melke­ku, som han vil mel­ke for sine medlemmer.

I sep­tem­ber 2007 møt­te jeg blant and­re Rødt-poli­ti­ker Dani­el Søland Jack­son i en debatt om “fil­de­ling” i Stu­den­ter­sam­fun­net i Trond­heim. Den gan­gen gjaldt det musikk. Han aksep­ter­te at kom­po­nis­ter og musi­ke­re og må han inn­tek­ter for å ha til mat på bor­det og rødvin i glas­set. Når ikke bru­ker­ne skul­le beta­le, måt­te han fin­ne på noe annet. Et av hans svar var, voila: Bred­bånds­av­gift. Alter­na­tivt at sta­ten skul­le betale.

Tho­mas Gram­stad intro­du­ser­te i 2008 beteg­nel­sen ” imma­te­ri­ell beløn­ning”.  Artik­ke­len sto i Bok og biblio­tek 3. novem­ber 2008, fin­nes ikke len­ger på net­tet — som er litt iro­nisk når den hand­ler om hvor fan­tas­tisk det er å dele inn­hold på nett. Jeg tror ikke man får mye mat eller rødvin for hans imma­te­ri­el­le beløn­ning. Men så slapp han i alle fall å fin­ne på en ny avgift for å finan­siere den.

SVs Bård Vegard Sol­hjell ivret for “ikke kom­mer­si­ell fil­de­ling”.  I alle fall i 2009 sto føl­gen­de i SVs prinsipprogram.

SV vil utre­de mulig­he­ten for å gjø­re ikke-kom­mer­si­ell fil­de­ling av musikk utført av pri­vat­per­soner lov­lig i kom­bi­na­sjon med en lisens­av­gifts­løs­ning for beta­ling til ret­tig­hets­ha­verne. På sikt bør også and­re medie­ty­per utre­des. Slik fil­de­ling må like­vel ikke skje i strid med ånds­verks­lo­vens bestemmelser.”

Lisens­av­gift var bare et annet ord for bredbåndsavgift.

Unge Venst­re arbei­det sam­ti­dig for omtrent sam­me løs­ning. I Venst­res stor­tings­valgs­pro­gram for peri­oden 2009–2013, sto det blant annet at man ville:

Vur­dere en dif­fe­ren­si­ert bred­bånds­av­gift, abon­ne­ment eller lig­nende model­ler for å finan­siere fri fildeling.”

Man fant med tiden for­ret­nings­mo­del­ler som gjor­de det mulig å til­by musikk på nett: iTu­nes, Musikkon­line, Spo­ti­fy, WIMP og man­ge and­re. Ikke alle er for­nøy­de. Både opp­havs­menn og musi­ke­re mener at de får for lite igjen for musik­ken når den dis­tri­bu­eres på den­ne måten. Alle vil gjer­ne tje­ne mer og ha en litt stør­re del av kaken. Den dis­ku­sjo­nen går jeg ikke inn i. Men det har blitt mer stil­le om bred­bånds­av­gift og til­sva­ren­de for å sik­re inntekter.

Men det var and­re som slet med å fin­ne for­ret­nings­mo­del­ler som vil­le gjø­re det mulig å leve av og med et digi­talt mar­ked. Avi­se­ne slet og sli­ter. Norsk Jou­na­list­lags svar var i 2010 en “nett­li­sens”, som bare er et annet navn på bredbåndsavgift.

Nå er det alt­så film­bran­sjen som vil skatt­leg­ge bred­bånds­kom­mu­ni­ka­sjon til for­del for seg selv. Tan­ken er, som vi har sett, ver­ken ny er ori­gi­nal. Skul­le det bli en slik avgift, vil det nok være man­ge som vil mel­de seg på for å få sin del av inn­tek­ten. Jeg mel­der meg også på, for det jeg har gjort og gjør til­gjen­ge­lig på nett. Man­ge av oss som gjør inn­hold gra­tis til­gjen­ge­lig, gjør det ikke for­di vi er mot­stan­de­re av å tje­ne pen­ger. Jeg vil gjer­ne tje­ne pen­ger på det­te, men det er ikke der­for jeg gjør det. Så jeg har ikke gjort stort for å fin­ne for­ret­nings­mo­del­ler som skal gi noen inn­tekt. Men blir det en pott å dele på inn­holds­le­ve­ran­dø­rer, da mel­der jeg meg på. Og jeg blir nok ikke den enes­te. Skal det bli inn­tek­ter av betyd­ning, må pot­ten bli stor og avgif­ten til­sva­re­de høy.

Det enk­le sva­ret er at film­pro­du­sen­ter, som and­re, må ta betalt for til­gang til deres inn­hold, even­tu­elt fin­ne en form for annonse­inn­tekt. Skatt­leg­ging av nett­bru­ke­re for å kom­pen­se­re for deres egen mang­len­de evne til å utvik­le for­ret­nings­mo­del­ler er ikke vei­en å gå.

 

Print Friendly, PDF & Email